refik.in.ua 1

СТРУКТУРА навчального КУРСУ СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА”Галузь знань,

напрям підготовки, ОКР

Характеристика навчального курсу

Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія

(Мова та література (російська, польська))»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»


Тип курсу: обовязковий

Рік підготовки: 2. Семестр: 4

Кількість кредитів ECTS: 4

Загальна кількість годин: 144 год.

Лекції: 34 год.

Практичні заняття: 16 год.

Самостійна робота: 48 год.

Індивідуальна робота: 46 год.

Змістових модулів: 3

Вид контролю: тестування з кожної теми, підсумкове контрольне завдання. Екзамен студент складає лише у випадку, якщо за рік набрав менше 60 балів.


Планування практичних занять та розподіл балів

за темами курсу «Старослов’янська мова»


Тема

К-сть годин

К-сть балів

Змістовий модуль I. Історія старослов’янської мови

Тема 1. Історія старослов’янської писемності. Слов’янські азбуки

2

8


Контрольне читання

інд.

6

Всього за модуль 1
14

Змістовий модуль II. Фонетична система

старослов’янської мови та її формування

Тема 2. Фонетична система старослов’янської мови 2 пол. ІХ ст.

2

16

Тема 3. Формування слов’янської системи вокалізму

2

8

Тема 4. Формування слов’янської системи консонантизму

2

8

Всього за модуль 2
32

Змістовий модуль IIІ. Система словозміни

старослов’янської мови та її формування

Тема 5. Іменник у старослов’янській мові

2

8

Тема 6. Теперішній час дієслова

2

8

Тема 7. Аорист

2

8

Тема 8. Імперфект


2

8

Тема 9. Перфект. Плюсквамперфект

сам.

2

Тема 10. Майбутні часи дієслова

сам.

2

Тема 11. Ірреальні способи дієслова

сам.

2

Тема 12. Іменні дієслівні форми

сам.

2

Тема 13. Займенник у старослов’янській мові

сам.

2

Тема 14. Прикметник у старослов’янській мові

сам.

2

Всього за модуль 3
44

Підсумкове контрольне завдання з курсу
10

Всього за семестр
100