refik.in.ua 1Тема: Розрахунок вентиляції виробничих приміщень
Мета: Вивчити методи розрахунку вентиляції виробничих приміщень
Загальні відомості
Для підтримання у виробничих приміщеннях нормальних параметрів повітряного середовища, яке відповідає санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам, влаштовують вентиляцію.

Вентиляція – це організований і регульований обмін повітря у виробничому приміщенні, що створюється з метою забезпечення санітарно-гігієнічних і пожежовибухонебезпечних умов праці. Це видалення забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил) чи нагрітого із приміщення і подавання в нього свіжого повітря.

За способом переміщення повітря вентиляція буває природною і механічною. Можлива також комбінація природної і механічної вентиляції (змішана вентиляція) в різних варіантах.

Залежно від того, для чого слугує вентиляція, – для подавання (притоку) чи видалення (витяжки) повітря із приміщення чи для того та іншого одночасно – вона називається припливною, витяжною чи припливно-витяжною.

За місцем дії вентиляція буває загальнообмінною та місцевою.

Дія загальнообмінної вентиляції ґрунтується на розбавленні шкідливих речовин, які виділяються, свіжим повітрям до граничнодопустимих концентрацій чи температур. Цю систему вентиляції застосовують найчастіше у тих випадках, коли шкідливі речовини виділяються рівномірно по всьому приміщенню. За такої вентиляції необхідні параметри повітряного середовища підтримуються у всьому його об’ємі.

Повітрообмін в приміщенні можна значно скоротити, якщо вловлювати шкідливі речовини в місцях їх виділення, не допускаючи поширення по всьому приміщенню. З цією метою технологічне обладнання, яке є джерелом виділення шкідливих речовин, обладнують спеціальними пристроями, які відсмоктують забруднене повітря. Така вентиляція називається місцевою витяжною чи локалізуючою.


У виробничих приміщеннях, де можливе раптове потрапляння в повітря робочої зони великої кількості шкідливих парів та газів, влаштовують аварійну вентиляцію.

На виробництві часто комбінують системи вентиляції (загальнообмінну з місцевою, загальнообмінну з аварійною).

Найбільш досконалою системою механічної вентиляції є кондиціювання повітря, яке застосовується для штучного створення оптимальних параметрів мікроклімату у виробничих, адміністративних, громадських приміщеннях або на робочих місцях. Створення та підтримання постійних чи змінюваних параметрів повітряного середовища проводиться автоматично незалежно від зміни зовнішніх метеорологічних умов та всередині приміщення (при частковій рециркуляції повітря) і здійснюється в спеціальних установках – кондиціонерах.

Вибір системи кондиціювання здійснюється на основі розрахунків необхідного повітрообміну L, м3/год, для кожного періоду року. Розрахунок кількості повітря заданих параметрів, яке необхідно подати в приміщення, здійснюють за такими чинниками: шкідливі речовини, надлишки вологи, надлишки тепла, кількість працюючих. Якщо у приміщенні існують одночасно декілька шкідливих чинників, розрахунок ведуть за кожним із них і більше з отриманих значень приймають за розрахункове.

1. Розрахунок повітрообміну за шкідливими речовинами
Необхідний об’єм повітря для розбавлення шкідливих речовин до допустимих концентрацій розраховують за формулою, м3/год:

, де (1)

L – кількість припливного повітря за одиницю часу, яке необхідно ввести в приміщення для зменшення вмісту шкідливої речовини (парів, газів, пилу) до гранично допустимих концентрацій, м3/год;


G – кількість шкідливої речовини, що виділяється у приміщення за годину, мг/год);

C – концентрація шкідливої речовини у повітрі, яке видаляється (ГДК), мг/м3 (значення ГДК деяких шкідливих речовин подано у таблицях);

Cо – концентрація шкідливої речовини у припливному повітрі (0,3 ГДК), мг/м3.
2. Розрахунок повітрообміну за надлишковим теплом
Робота надлишкового устаткування та виробничі процеси зазвичай супроводжуються виділенням тепла. Це може призвести до перевищення допустимої температури повітря у приміщенні, особливо у теплий період року.

Необхідну кількість повітря для відведення надлишків тепла розраховують за формулою:

де (2)

L – кількість припливного повітря за одиницю часу, яке необхідно ввести в приміщення для поглинання надлишкового тепла, м3/год;

с – масова питома теплоємність повітря при постійному тиску, причому ;

густина зовнішнього (припливного) повітря, кг/м3 (див. табл);

tвн і tзовнтемпература відповідно внутрішнього і зовнішнього повітря, C,


Qнадл надлишкове тепло, яке визначається різницею тепла, що надходить в приміщення (Qнадх) та втратами тепла з приміщення (Qвідх), ккал/год:

, де

де

Q1 – надходження тепла від техніки, ккал/год, причому:

де

860 – тепловий еквівалент, ккал/кВт; kкоефіцієнт втрат; N1 – потужність одиниці техніки, ккал/год; n – кількість одиниць техніки;

Q2 надходження тепла від світильників, ккал/год, причому:

де

860 – тепловий еквівалент, ккал/кВт; k – коефіцієнт втрат (k = 0,9 для ламп розжарювання, 0,4 – 0,6 – для люмінісцентних ламп); n кількість ламп; N2 споживана потужність лампи, кВт, причому:


N2 = pп S, де

pп – питома потужність освітлення, кВт/м2 (див. табл.); S – площа приміщення, м2;

Q3 надходження тепла від людей, ккал/год, причому:

де

860 – тепловий еквівалент, ккал/кВт; n – кількість працюючих; qлюд надходження тепла від однієї людини, кВт (див. табл.);

Q4 надходження тепла від сонячної радіації через вікна, ккал/год (площа вікон для приміщень з ПК повинна складати не менше 20% площі підлоги), причому:

де

n – кількість вікон; S площа одного вікна, м2;

k – коефіцієнт, який враховує матеріал віконного переплетення, зокрема: k = 1,3 для вікон дерев’яних одинарних, k = 0.9 для вікон подвійних, k = 1,45 для вікон металевих одинарних, k = 1,00 для вікон металевих подвійних, k = 0,6 для вікон матових;


qскл надходження тепла через 1 м2 вікна при різній орієнтації вікон, зокрема: qскл. = l50 ккал/(м2год) для вікон, орієнтованих на південь; qскл. = l00 ккал/(м2год) – для вікон, орієнтованих на південний схід, південний захід; qскл. = 60 ккал/(м2год) для вікон, орієнтованих на захід, схід;

Qвідх втрати тепла з приміщення через стіни, ккал/год, причому:

, де

 – теплопровідність стін, ккал/(год ∙ ºС ∙ м) ( = 0,75 ккал/(год ∙ ºС ∙ м) для будівель з силікатної цегли);

 – товщина стін, м ( = 0,25 м);


S – площа стін, м2.

3. Розрахунок повітрообміну за вологовиділеннямУ повітря виробничих приміщень може надходити волога внаслідок виробничих процесів від технологічного обладнання та від працюючих людей (випаровування поту, видихання повітря). За гігієнічними нормами вологість не повинна перевищувати 75% в холодний період року, а в теплий – залежно від температури повітря (див. табл. 7).

Під час виділення у приміщенні надлишкової вологи кількість припливного повітря визначають за формулою:

, де (3)

L – об’єм повітря, необхідний для зниження відносної вологості до вимог ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99, м3/год;

m – сумарна кількість надлишкової вологи в приміщенні, г/год, причому:

m = n ∙ W,

n – кількість працюючих; Wкількість вологи, яку виділяє організм людини протягом години, г/год (див. табл.);

 – густина повітря при температурі приміщення, кг/м3 (див. табл.);

dвн, dзовн – вміст вологи відповідно у внутрішньому та зовнішньому повітрі при заданій температурі (абсолютна вологість), у грамах на 1 кг сухого повітря г/кг, причому:


,

, де
вн і зовн – відносна вологість відповідно внутрішнього та зовнішнього повітря, %;

рнас (або dмакс) – максимальний вміст вологи у повітрі при заданій температурі, г/кг (див. табл.)

Визначення ефективності вентиляційної установки

Для визначення ефективності, для найбільшого із отриманих значень L розраховують кратність повітрообміну К=L/V, де V – об’єм приміщення, м3. Кратність повинна знаходитись в межах 1