refik.in.ua 1


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Робоча програма

виробничої (ТЕХНОЛОГІЧНОї) ПРАКТИКИ

курсантів (студентів) ІІІ курсу Академії митної служби України


Затверджено вченою радою

Академії митної служби України

протокол № __ від __ травня 2011 р.


Дніпропетровськ

2011


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Робоча програма

виробничої (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

курсантів (студентів) ІІІ курсу Академії митної служби України

Укладачі: професор кафедри державної служби та митної справи В.В. Ченцов

ст. викладач кафедри державної служби та митної справи В.Г. Ковальов“УЗГОДЖЕНО”
Проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки

Є.В. Гармаш


ВСТУП

Практична підготовка курсантів та студентів Академії митної служби України, є невід’ємною складовою підготовки фахівців для митної служби України. Виробнича (технологічна) практика проводиться у митних органах - базах практики, що відповідним чином оснащені, і підпорядковані Державній митній службі України. Строки проведення та бази визначаються наказом Академії митної служби України.


Робочу програму виробничої (технологічної) практики складено з урахуванням вимог Інструкції про проходження практики курсантами, студентами та слухачами Академії митної служби України, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та наскрізної програми практики для відповідних спеціальностей.

Виробнича (технологічна) практика курсантів та студентів третього курсу Академії митної служби України проводиться протягом трьох тижнів у відділах митного оформлення, організації митного контролю митних органів – баз практики.

Навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми практики курсантів забезпечує кафедра державної служби та митної справи, студентів – відповідні випускові кафедри Академії митної служби України. Безпосереднє керівництво курсантами, студентами під час проходження практики здійснює посадова особа митного органу, що призначена керівником митного органу - бази практики, відповідно до наказу чи розпорядження митного органу.

Для керівників практики пропонується наступна технологія проведення практики:

1 день – знайомство з практикантом, проведення інструкції з техніки безпеки на робочому місці, визначення порядку проходження практики, складання документації;

2 день – знайомство практиканта з основними документами митного органу (положення, структура, звіти);

3-5 день – знайомство практиканта з номенклатурою справ ВМО, порядком ведення та зберігання документів в справах;

6-13 день – участь практикантів під керівництвом керівників практики певних етапах митного контролю та митного оформлення;

14-15 день – підведення підсумків практики, оформлення відповідної документації.


 1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича (технологічна) практика складає особливий цикл навчального процесу, направлений на набуття курсантами, студентами навичок практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань при вивченні дисциплін митного спрямування, необхідних для формування фахівця, що може виконувати свої службові обов’язки на високому професійному рівні. Практичне ознайомлення з технологією митного контролю та оформлення, відповідно до митних режимів. Вимоги митних органів до документів, що подаються, технічного облаштування зон митного контролю (включаючи митні ліцензійні склади, спеціальні митні зони). Порядок реєстрації суб’єктів ЗЕД.


Курсант, студент Академії митної служби України під час проходження практики зобов’язаний:


 • до початку практики ознайомитись зі змістом та програмою практики;

 • вчасно прибути на митний орган - базу практики, маючи при собі комплект належним чином оформлених документів (направлення на практику, щоденник, індивідуальне завдання, робочу програму практики, тощо);

 • ознайомитись та виконувати правила охорони праці, техніки безпеки та вимоги внутрішнього розпорядку митного органу - бази практики;

 • в повному обсязі та своєчасно виконати завдання на практику (вести щоденник проходження практики, скласти звіт за результатами проходження практики та захистити його).

Керівник практики від Академії митної служби України забезпечує:

 • проведення вихідного інструктажу з техніки безпеки, та про порядок проходження практики;

 • формулює завдання на практику, відповідно до Робочої програми виробничої (технологічної) практики, та забезпечує необхідними документами;

 • інформує курсантів про систему звітності за результатами практики та у складі комісії приймає звіт з практики;

 • за результатами проведення практики подає завідувачу кафедри письмовий звіт, в якому наводяться зауваження та пропозиції щодо удосконалення проходження практики.

Керівник практики від митного органу - бази проходження практики:

 • проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці на робочому місці;

 • забезпечує безпечні умови роботи;

 • здійснює контроль за роботою курсантів (студентів) (контролює правильність виконання завдань, дотримання правил внутрішнього розпорядку, організує ведення табеля відвідування курсантами, студентами бази практики);
 • після закінчення практики надає характеристику на кожного курсанта, студента, в якій проаналізовано: якість виконання завдань, підготовки звіту, загальне відношення курсанта до проходження практики, надає відгук з оцінкою за результатами практики.2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження практики особливу увагу слід звернути на вивчення наступних питань:

Завдання та функції відповідного митного органу, який є базою практики;

Використання уніфікованої митної квитанції МД-1 та вантажної митної декларації форми МД-2, додаткових аркушiв форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 під час митного оформлення товарів, що переміщуються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

Форми та етапи митного контролю та оформлення, перелік документів необхідних для реєстрації суб’єктів ЗЕД в митних органах;

Порядок заповнення ВМД та перелік документів, що подається разом з нею, відповідно до вимог різних митних режимів;

Порядок нарахування митних платежів та податків під час переміщення товарів через митний кордон України;

Порядок ведення діловодства в митному органі;

Порядок ведення обліку товарів, що прийняті на зберігання митним органом; є об’єктом порушення митних правил; відчужені на користь держави.

2.1. Завдання на практику:

Передбачає поглиблений розгляд питань, пов’язаних з практичною реалізацією митного контролю та оформлення в залежності від завдань, що поставленні перед відділом митного оформлення, видом транспорту, на якому відбувається переміщення товарів або пасажирів. Взаємодії митних органів з іншими органами державної влади.

Зокрема, під час проходження практики курсанти та студенти повинні розглянути та вивчити наступні питання:

 1. Порядок акредитації підприємств у митних органах;

 2. Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації;
 3. Порядок використання бланків єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушiв форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 під час декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД;


 4. Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР;

 5. Правила заповнення та використання документів гарантії доставки товарів; форма та правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів (ПП, ПД, ПТП, ТРВН, ТРЗТ, ТР80, ЄТД);

 6. Порядок нарахування та сплати митних платежів; в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3;

 7. Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази практики;

 8. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.

 9. Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення.


3. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Під час проходження практики відбувається постійний поточний контроль виконання програми практики з боку керівника від митного органу - бази практики, з відповідною поміткою в щоденнику проходження практики.

Підсумковий контроль відбувається під час захисту звіту курсантом, студентом перед комісією, який враховує відгук керівника практики від митного органу, та його оцінку.
4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт з виробничої (технологічної) практики повинен мати обсяг 20-25 друкованих аркушів, та відповідати вимогам стандарту з оформлення документації. Звіт містить результат виконаної роботи курсантом, студентом під час проходження практики.

Крім того у звіті обов’язково має бути відображена наступна інформація:
 • місце проходження практики та загальні відомості про митний орган (місце знаходження, зона діяльності, структура, керівництво, специфіка діяльності та ін.);


 • послідовність виконання програми практики із зазначенням основних проведених курсантом (студентом) робіт та заходів;

 • розглянуті та повністю розкриті завдання практики зазначені у п.2.1 Робочої програми проходження технологічної практики;

 • труднощі з якими зіткнувся курсант, питання на які він не знайшов відповіді, обставини, які не дозволили якісно виконати програму практики;

 • висновки та пропозиції, щодо практики курсантів, студентів, які на їх думку потрібно передбачити під час проведення наступних практик.


5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Останнім етапом виробничої (технологічної) практики є захист звіту. Курсант, студент представляє звіт, до якого додається щоденник проходження практики та характеристика. Перераховані документи підписуються керівником практики від митного органу – бази практики та керівником відповідної митниці. Захист звіту проходження практики відбувається протягом 10 днів семестру, що розпочався після практики. Особи, що отримали незадовільну оцінку, не з’явились на захист, відраховуються з Академії митної служби України за невиконання навчального плану курсанта (студента).


Перелік рекомендованої літератури

 1. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с. (33,9 друк. арк.).

 2. Гребельник О.П. «Основи митної справи», Навчальний посібник, Київ, 2003.

 3. Деркач Л.В., «Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра» - Київ, 2000.

 4. Дубініна А.А., Сорокіна С.В. «Основи митної справи в Україні», Навчальний посібник, Київ, 2004.

 5. Жорін Ф.Л., Звягіна І.Н. «Правові засади митної справи України», Навчальний посібник, За заг. ред. Ф.Л. Жоріна, Київ, 2005.

 6. Ківалов С.В., Кормич Б.А. «Митна політика України», Підручник, Одеса, 2002.
 7. Коментар до Митного кодексу України. За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка.


 8. Макогон Ю.В., Яценко А.Б. «Митна справа», Навчальний посібник, Київ, 2005.

 9. Митна справа, Навчальний посібник, у 3-х томах, за ред. А.Д. Войцещука, Київ, 2006.

 10. Митне право України: Навчальний посібник, за редакцією Ченцова В.В., — . К, «Істина» 2007. – 328 с.

 11. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. «Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні», Київ, Знання, 2004.

 12. Основи митної діяльності в Україні, Навчальний посібник, За ред. П.В. Пашка, Київ, Знання, 2004.

 13. Основи митної справи: Навчальний посібник /В.А. Аргунов, В.П. Батіг, Є.М. Березний та ін. / За заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. - Харків.: Видавнича групи РА Каравела, 2000.

 14. Регулювання митної справи, Підручник, за заг.ред. А.Д. Войцещука, Хмельницький, 2007.

 15. Таможенный контроль в морских пунктах пропуска. Учебное пособие. за редакцією Ченцова В.В.- Одесса: «Пласке» ЗАО, 2009. – 480 с.

 16. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам, монография, А.В. Полищук, П.В. Пашко, Е.Б. Самсонов, С.Н. Семка, В.В. Ченцов. – Одесса: «Пласке»ЗАО,2009.

 17. Терещенко С. «Основи митного законодавства України. Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності» - К., ЗАТ «Август», 2000.

 18. Управління в митній службі: теорія і практика: Навчальний посібник / За заг. ред. Ю.Д. Кунєва. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006.

 19. Ченцов В.В. Митна служба України в системі державного управління. Підручник. — Дніпропетровськ, АМСУ, 2008. – 361 с.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ


 1. Конституція України від 28.06.96.

 2. Митний кодекс України, від 11.07.02 № 92-IV.

 3. Конвенція про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 26.06.1990).

 4. Закон України від 16.04.91 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 5. Закон України від 05.02.92 № 2097-ХІІ "Про Єдиний митний тариф".


 6. Закон України від 02.10.92 № 2657-ХІІ «Про інформацію».

 7. Закон України від 01.06.00 № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

 8. Закон України від 13.09.01 № 2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України».

 9. Закон України від 22.05.03 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг».

 10. Закон України від 06.07.05 № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів».

 11. Закон України від 19.01.06 № 3383-IV «Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності».

 12. Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

 13. Закон України від 22.10.99 № 1192-ХІV «Про гуманітарну допомогу».

 14. Закон України від 12.07.01 № 2659-ІП "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".

 15. Закон України від 22.05.03 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис».

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80 «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України».

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.96 № 1446 «Про впорядкуванню діяльності митних ліцензійних складів».

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1862 «Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками».
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1863 «Про Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності».


 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.01 № 1652 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян».

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948 «Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях».

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.01 № 412 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності».

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1766 “Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження”.

 24. Постанова КМУ від 27.01.97 № 66 "Про затвердження порядку справляння податку на додану вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України".

 25. Генеральна угода з тарифів та торгівлі.

 26. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.04 № 202/163 «Про затвердження Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів».

 27. Наказ Державної митної служби України від 02.12.03 № 828 «Порядок заповнення декларації митної вартості».

 28. Наказ Державної митної служби України від 03.07.06 № 551 «Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005№ 1220”.
 29. Наказ Державної митної служби України від 04.01.05 № 1 «Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1».


 30. Наказ Державної митної служби України від 05.08.04 № 576 «Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів».

 31. Наказ Державної митної служби України від 08.12.98 № 771 «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення».

 32. Наказ Державної митної служби України від 09.07.97 № 307 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації».

 33. Наказ Державної митної служби України від 12.12.05 № 1220 «Про затвердження Інструкції із заповнення та використання попереднього повідомлення в електронному вигляді».

 34. Наказ Державної митної служби України від 13.10.05 № 969 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів».

 35. Наказ Державної митної служби України від 20.04.05 № 314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, із застосуванням вантажної митної декларації».

 36. Наказ Державної митної служби України від 21.11.01 № 755 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП».

 37. Наказ Державної митної служби України від 30.12.03 № 931 «Про затвердження Порядку заповнення граф періодичної митної декларації».

 38. Наказ Державної митної служби України від 30.12.03 № 932 «Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларації відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг)».
 39. Наказ ДМСУ від 23.01.06 № 30 “Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України”.

 40. Наказ ДМСУ від 12.01.06 № 5 “Про затвердження Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”.