refik.in.ua 1 2 3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту невиробничої сфери
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

по навчальної практики «Вступ до фаху»

для студентів денної форми навчання

фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»

варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери»


Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту невиробничої сфери

Протокол ___ від __________

Донецьк 2012

УДК 371.133

ББК Ч-4

авт R13
Робоча навчальна програма по навчальної практики «Вступ до фаху» для фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери» / Уклад.: В.В. Дорофієнко, Л.В. Малік , І.Ю. Плахута,. – Донецьк: ДонДУУ, 2012 – 34 с.
До методичних вказівок входять цілі та задачі, основні питання змісту навчальної практики «Вступ до фаху», обов'язки студентів. Дані вказівки по організації і проведенню практики, містять вимоги до змісту й оформлення реферату, перелік рекомендованої літератури для опрацювання.
Укладачі:
Ст.викладач Л.В.Малік

Асистент І.Ю. Плахута
Відповідальний за випуск,

д.е.н., професорВ.В. Дорофієнко


ЗМІСТ

ВСТУП

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 9


3.ЗМІСТ ПРАКТИКИ 10

4.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 20

5.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТА 26

6.ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 27

ДОДАТОК № 1 31

ДОДАТОК № 2 32

ДОДАТОК № 3 33

ДОДАТОК № 4 34

ВСТУП

Процес інтеграції вищої освіти України до освітнього простору Європи потребує особливої уваги до якості та практичної спрямованості знань студентів. Практична реалізація положень Болонського процесу передбачає необхідність значної уваги до конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів, яка визначається високим ступенем професійної готовності до роботи в реальному бізнес-середовищі, зокрема аспектами відповідності змісту навчання потребам підприємств, глибині знань, здатності випускників швидко та ефективно адаптуватися до вимог ринку, успішно реалізовуючи отримані знання.

Перед кафедрою стоїть задача забезпечення в рамках навчальних планів підготовки фахівців не тільки якісними фундаментальними знаннями, а й практичними навичками і вміннями. Варто також наголосити, що потреба в знаннях, уміннях та навичках випускників багато в чому визначається особливостями та перспективами господарської діяльності економічних суб’єктів. З огляду на це збільшується значення найтіснішого контакту студентів з майбутніми роботодавцями, коли відбувається безпосередній процес оцінки теоретичних знань, удосконалення практичних навичок та коригування змісту подальшого навчання.

Викладене дає підстави стверджувати, що розвиток професійної та освітньої мобільності української молоді, зокрема, студентів ДонДУУ, в межах Болонського освітнього простору є неможливим без налагодження належної практичної підготовки, яка органічно доповнить теоретичне навчання і стане запорукою конкурентоспроможності та затребуваності випускників на ринку праці.

Одним із засобів забезпечення вищезгаданої мобільності з точки зору підвищення об’єктивності вимог до практичної підготовки студентів, а також з метою уніфікації підходів до оцінювання знань є кредитно-модульна система організації навчального процесу. Впровадження її відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 774 від 30.12.2005 р. „Про впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес” та наказу ректора ДонДУУ № 76 від 26.01.2006 р. „Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Донецькому державному університеті управління” має сприяти розв’язанню наступних задач:


 • об’єктивне визначання змісту практичної підготовки та обсягу фахових завдань, які мають вирішуватися в ході проходження практики, виходячи з оцінок їх трудомісткості й кількості кредитів, відведених в межах навчального плану під відповідний вид практики;

 • чітке визначення змістовних модулів практичної підготовки, які оцінюються при виставленні модульної оцінки за відповідний вид практики;

розробка критеріїв оцінювання змістових модулів практичної підготовки студентів. Робоча навчальна програма «Вступ до фаху» є навчально-методичним документом, що визначає її проведення зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери»

Робоча навчальна програма «Вступ до фаху» розроблена у відповідності з наступними документами:

 • освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю „Менеджмент організацій” (спеціалізація „Менеджмент невиробничої сфери”);

 • „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93;

 • Методичними рекомендаціями щодо організації, проведення і контролю всіх видів практики у ДонДУУ/ Уклад. В.В. Бурега, М.З Бойкова. – – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 71с.

Практика «Вступ до фаху» є одним з найважливіших видів навчального процесу. Її основне призначення – максимально приблизити теоретичну підготовку студентів до їх практичних дій, націлити на придбання навиків та досвіду самостійної роботи шляхом використання процесів, операцій, процедур, рішень, що властиві майбутній професії.

Навчальним планом передбачається проведення практики «Вступ до фаху» тривалістю 54 годин.

Об’єктами практики – є державні установи та підприємства невиробничої сфери різних форм власності та організаційно-правових форм, а також органи державного управління та місцевого самоврядування.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Нормативні документи

- Методичні вказівки по організації і проведенню навчальної практики «Вступ до фаху» студентів спеціальності напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери»:

- «Положення по організації навчального процесу у вищих навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №161 від 02.06.93);

- навчальний план напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативна компонента «Менеджмент невиробничої сфери»;

- «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93;

- програми наскрізної практичної підготовки для фахівців з узагальненим об’єктом діяльності напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери».
1.2. Мета та задачі навчальної практики

Мета навчальної практики «Вступ до фаху» - ознайомити студентів першого курсу з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Головні завдання навчальної практики:


 • ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливості в ДонДУУ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

 • ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;
 • розкрити особливості організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи на кафедрі менеджменту невиробничої сфери та в університеті;


 • охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

 • визначити місце та роль фахівця з менеджменту в розвитку підприємства та галузі в цілому на сучасному етапі;

 • дати огляд змісту навчального плану фаху, структурою, послідовністю та взаємозв'язком між дисциплінами, що будуть вивчатися;

 • визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

 • ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності та основних типів підприємств;

 • довести до відома перелік посад, що може обіймати випускник кафедри менеджменту невиробничої сфери ДонДУУ;

 • акцентувати увагу студентів на вимогах освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь та практичних навичок, які повинен мати відповідний фахівець з менеджменту.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
2.1. Вимоги до об'єкту практики

Навчальна практика проходить безпосередньо в університеті.

Відповідно до робочого плану навчальна практика проводиться протягом 1 тижня, в терміни, передбачені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік. Практика припускає роботу студента як в аудиторіях, так і в читальних залах, бібліотеках. Учбово-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри «Менеджмент невиробничої сфери», які щорічно призначаються розпорядженням по кафедрі.
2.2. Керівництво практикою від кафедри

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри.

Обов’язки керівника практики:

1. Видача індивідуальних завдань студентам.


2. Складання графіка проходження практики студентами.

3. Проведення консультування з питань програми практики і здійснення контролю за її виконанням.

4. Організація зустрічі-лекцій з провідними спеціалістами, економістами і менеджерами області.

5. Організація екскурсій на підприємства.

6. Прийом рефератів по завершенні практики.

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні
Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТ8). Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТ8 з національною системою оцінювання в Україні та ВНЗ.

Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Напрями підготовки та спеціальності.

Система державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент». Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування».
Тема 2. Роль кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» в підготовці фахівців
Ознайомлення з кафедрами ДонДУУ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

Кадровий склад випускової кафедри.

Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту: розроблення варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів практики та керування ними, викладання профільних професійно-орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня знань студентів.


Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни та послідовність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою. Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв'язки з практикою.

Види і зміст навчальних занять. Роль і місце кожного виду занять у формуванні фахівця.

Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних занять. Основні види лекцій – установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння.

Форми проведення семінарських і практичних занять. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій на заняттях.

Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських і практичних занять. Консультації та їх значення.

Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу ДонДУУ.

Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ. Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення модульного контролю знань студентів. Технологія проведення фахових державних випробувань. Умови вступу до магістратури.


Особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.

Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.

Використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ДонДУУ, нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.

Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця. Міжнародні зв'язки випускової кафедри, їх ефективність. Матеріально-технічна база випускової кафедри.

Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.
Тема 3. Організація навчального та виховного процесу у ДонДУУ та на факультеті менеджменту. Студентське самоврядування
Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

Загальні відомості про Донецький державний університет управління (ДонДУУ). Статут ДонДУУ, Правила внутрішнього трудового розпорядку ДонДУУ. Основні структурні підрозділи ДонДУУ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.

Органи самоврядування студентів у ДонДУУ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів у ДонДУУ.следующая страница >>