refik.in.ua 1


Рекомендації щодо оформлення звіту з виробничої практики

За результатами проходження практики студент оформлює звіт з виробничої практики на стандартному папері формату А4 загальним обсягом не менше 15 аркушів. Оформлення текстової та ілюстративної частин вказаного звіту здійснюється у відповідності до загальних нормативних вимог і правил оформлення текстових документів.

Зазначений звіт з виробничої практики має складатися з таких основних розділів:

1) титульний аркуш (додаток 1);

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина:

- характеристика підприємства – місця проходження практики;

- характеристика структурного підрозділу бази виробничої практики, де безпосередньо проходить практика;

- описання свого робочого місця та своїх функціональних обов’язків;

- науково-дослідна, експериментальна робота, яка проведена за час проходження практики;

- отримані результати, їх аналіз та висновки;

- список наукових робіт студента (статті в наукових журналах, тези наукових конференцій тощо), опублікованих, прийнятих до друку чи посланих до редакції;

5) заключна частина (узагальнення результатів, основний висновок);

6) бібліографічний список (список літератури);

7) додаток.

До звіту з виробничої практики обов’язково додається письмовий відзив (характеристика) про роботу студента - практиканта керівника виробничої практики від підприємства.

Всі зазначені документи – письмовий відзив про роботу студента керівника виробничої практики від підприємства та звіт з виробничої практики – мають бути скріплені відповідними підписами та печаткою підприємства – місця проходження практики.

Повністю і належним чином оформлений звіт з виробничої практики, перевірений та підписаний керівником практики від підприємства, подається на кафедру для перевірки його керівником практики від університету.


У разі позитивної оцінки керівника практики від університету щодо правильності та повноти оформлення звіту з виробничої практики призначається дата його захисту. Захист звіту з виробничої практики може бути організований як за місцем проходження практики, так і на відповідній кафедрі університету. Захист звіту проходить на засіданні кафедри з залученням керівника практики від підприємства – місця проходження практики. Успішний захист звіту з виробничої практики є обов’язковою умовою для направлення студента на переддипломну практику.

Студенти, які не виконали програму виробничої практики, порушували виробничу дисципліну під час проходження практики, отримали негативний відзив про свою роботу, не оформили належним чином звіт з виробничої практики чи не захистили його на засіданні кафедри, вважаються такими, що не виконали навчальний план. В разі поважної причини такі студенти направляються на повторне проходження виробничої практики з відповідним подовженням загального терміну навчання.
ДОДАТОК 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Фізико-енергетичний факультет

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

З В І Т

з виробничої практики

« »

студента групи -

напрямок -

спеціальність – «прикладна фізика»
місце проходження практики -

термін проходження практики -
керівник практики від підприємства -

керівник практики від ХНУ -
Підписи:

виконавець -

керівник практики від підприємства -

дата захисту -

керівник практики від ХНУ -

ХАРКІВ – 2011