refik.in.ua 1 2 3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Україна, 36000, м. Полтава, вул. Остроградського 2, корпус 2, кім 222, тел. 2-94-19ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради психолого-педагогічного факультету
_________________________________________

(Н.Д. Карапузова)

«___» ___________20__ р.

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри психології 28 серпня 2009 року, протокол № 1
Завідувач кафедри ___________________________________

(В.Ф. Моргун)

Робоча програма з навчальної дисципліни
ПРАКТИКУМ

ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 Суспільно-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 Психологія

Курс(и) навчання: ІІ-й. Семестр(и): 1-й

УКЛАДАЧ: асистент кафедри психології Заіка В.М.


Полтава

2009

УДК 159.9 (076.5)

ББК 88.3р30
Практикум із загальної психології. Навчальна програма та методичні рекомендації (для студентів ІІ курсу психолого-педагогічного факультету спеціальності 6.030102 «Психологія») / Укладач В.М. Заіка. – Полтава, 2009. – 23 с.

Навчальна програма призначена для студентів ІІ курсу спеціальності «Психологія» і містить у собі методичні рекомендації з ґрунтовного оволодіння навчальним курсом «Практикум по загальній психології».


Структура програми складена відповідно вимог щодо Положення про кредитно – модульну систему організації навчального процесу в ПДПУ імені В.Г. Короленка.


Затверджено на засіданні кафедри психології (протокол №1 від 28 серпня 2009 року).

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол № 4 від 30 жовтня 2008 року).

Автор: магістр практичної психології, асистент кафедри психології ПДПУ імені. В.Г. Короленка, Заіка Віталій Миколайович.

Рецензенти: канд. психолог. наук, доцент каф. культурології ПУСКУ Тодорова І.С.

канд. психолог. наук, доцент кафедри психології ПДПУ імені В.Г. Короленка Перетятько Л.Г.

© Заіка В.М., 2009

ЗМІСТ
1. Загальні положення………………………………………………………………………….4

1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни………………………………………………4

1.2.Опис предмету навчальної дисципліни ……………………………………………..4

1.3. Перелік видів навчальної діяльності студентів……………………………………..5

1.4. Перелік форм контролю…………………………………………………………….10

1.5. Шкала оцінювання…………………………………………………………………..10

1.6. Критерії оцінювання знань…………………………………………………………10

1.7. Рекомендації для студентів…………………………………………………………12

2. Зміст модулів………………………………………………………………………………..13

2.1. Модуль ІV. Дослідження особливостей емоційно-вольової сфери……………13

2.2. Модуль V. Дослідження особливостей індивідуально-психологічних властивостей особистості………………………………………………………………..14

2.3. Модуль VІ. Дослідження особливостей особистості……………………………14

3. Індивідуальна робота студентів…………………………………………………………...15

4. Самостійна робота студентів………………………………………………………………15

5. Модульний контроль…………………………………………………………………….…16

6. Навчальна та наукова література……………………………………………….................16

7. Теми для ІНДЗ.......................................…………………………………………………….18


8. Питання на залік…………...……………………………………………………………….18

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«Практикум із загальної психології»

за вимогами ECTS (європейської системи трансферу оцінок)

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Кількість кредитів,

модулів, загальна кількість годин

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсуКількість кредитів за шкалою ECTS: 9,5


Змістових модулів: 6
Загальна

кількість годин: 342

Шифр: 6.040100
Напрям: «Практична психологія»


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язковий.

Рік підготовки: І-ІІ.

Семестр: ІІ-ІІІ.

Лекції – 30 години.

Лабораторні – 110 годин.

Самостійна робота – 101 години.

Індивідуальна робота – 101 години.

Вид контролю – залік.


1.Загальні положення.

1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з психічними процесами, станами і властивостями людини, з дослідницькими методами загальної психології з метою вільного володіти термінологічним апаратом загальної психології, вміти застосовувати у практичній психолого-педагогічній діяльності основні методи дослідження (спостереження, опитування й експеримент), уміти визначати (діагностувати) характеристики та особливості прояву різних психічних процесів, станів і властивостей людини (учнів) залежно від ситуації та обставин, розрізняти індивідуально-психологічні якості та властивості, а також характеристики людської особистості (зокрема учнів) у цілому, для найефективнішої взаємодії в різних видах діяльності.


1.2.Опис предмету навчальної дисципліни:

Загальна кількість годин – 342 годин.

Загальна кількість кредитів – 9,5 кредитів.

Обов’язкова чи за вибором – обов’язкова.

Семестр – ІІ-ІІІ семестр.

Лекцій – 30 годин (ІІ семестр – 20годин; ІІІ семестр – 10годин).

Лабораторні заняття –98 годин (ІІ семестр – 60годин; ІІІ семестр – 50годин).

Самостійна робота –101 годин (ІІ семестр – 68годин; ІІІ семестр – 33годин).

Індивідуальна робота – 102годин (ІІ семестр – 68годин; ІІІ семестр – 33годин).

Кількість змістових модулів та їх назва: 6

Модуль І. Дослідження особливостей відчуття та сприймання

Модуль ІІ. Дослідження особливостей уваги та пам’яті

Модуль ІІІ. Дослідження особливостей мислення та уяви

Модуль ІV. Дослідження особливостей емоційно-вольової сфери

Модуль V. Дослідження особливостей індивідуально-психологічних властивостей особистості

Модуль VI. Дослідження особливостей особистості

Вид контролю – залік.

1.3. Перелік видів навчальної діяльності студентів (лекції, лабораторні), їх стисла характеристика:

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ (ІІ курс)

Тема

Лекція

Лабораторнезаняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль ІV. Дослідження особливостей емоційно-вольової сфери


(продовження)


8.

Воля

0

4

4

4

Сума за IV модуль

0

4

4

4

Модуль V. Дослідження особливостей індивідуально-психологічних властивостей особистості (продовження)

9.

Темперамент

0

8

4

4

10.

Характер

0

12

4

4

11.

Здібності

2

4

4

4

Сума за V модуль


2

24

12

12

Змістовий модуль VІ. Дослідження особливостей особистості

12.

Мова і мовлення

2

2

4

4

13.


Спілкування

2


2

4

4

14.

Особистість

2

12

5

5

15.

Соціальні групи

2

4

4

4

Сума за VІ модуль

8

20+2зал

17

17

Сума за ІІ курс

10

50

33

33
ІІ КУРС ІІІ СЕМЕСТР
ЛЕКЦІЇ
Модуль V. Дослідження особливостей індивідуально-психологічних властивостей особистості
Лекція № 11

Тема: Здібності

Поняття про здібності, природні та соціальні передумови здібностей, структура здібностей, здібності, обдарованість, талант, геніальність, майстерність, формування та розвиток здібностей. Психологічна діагностика. Здібності, структура здібностей, загальні здібності, спеціальні здібності, задатки, обдарованість, талант, геніальність.

Модуль VІ. Дослідження особливостей особистості
Лекція № 12

Тема: Мова і мовлення

Поняття про мову та її функції. Мова і мовлення. Фізіологічні механізми мовної діяльності. Різновиди мовлення. Психологічна діагностика. Мова, знак, знакова система, семантика, словниковий склад, граматична будова, сигніфікативна функція мови, функція вираження змісту предмета інформації, мовлення, зовнішнє мовлення, діалогічне мовлення, монологічне мовлення, письмове мовлення, усне мовлення, внутрішнє мовлення.

Лекція № 13

Тема: Спілкування

Поняття про спілкування, засоби спілкування. Невербальні засоби спілкування, їх роль в у діяльності людини. Форми спілкування. Ефективність та стилі спілкування. Психологічна діагностика. Спілкування, комунікація, інформація, вербальне спілкування, невербальне спілкування, комунікативна функція спілкування, інтерактивна функція спілкування, рефлексія, перцетпивна функція спілкування, інтерпретація, стереотипізація, іжособистісне спілкування, особистісно-групове спілкування, міжгрупове пілкування, опосередковане спілкування, безпосереднє спілкування, довготривале спілкування, короткочасне спілкування, завершене спілкування, незавершене пілкування.

Лекція № 14

Тема: Особистість

Поняття особистості у психології, людина, індивід, особистість, індивідуальність, особистість як об’єкт і суб’єкт соціальної взаємодії, природа особистості в психологічних теоріях (Рубінштейн, Леонтьєв, Божович, Платонов), склад і структура особистості, свідоме і не свідоме у структурі особистості, формування та розвиток особистості. Психологічна діагностика.

Лекція № 15

Тема: Соціальні групи

Поняття малої групи, класифікація груп, структура групи. Міжособистісні стосунки у групі. Групова динаміка. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках. Психологічна діагностика. Група, реальна група, умовна група, референтна група, офіційна група, неофіційна група, колектив, конформізм, статус, лідер, внутрішньогрупова диференціація, "зірки", "ізольовані", соціометричнаматриця, соціограма.


ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
Лабораторна робота № 16

Тема: Дослідження імпульсивності

Питання для теоретичної підготовки:


 1. Потяг і бажання як складова вольового акту.

 2. Воління як складова вольового акту.
 3. Боротьба мотивів як складова вольового акту.


 4. Прийняття рішення як складова вольового акту.

 5. Дія виконання як складова вольового акту.

Мета: виявлення рівня імпульсивності

Джерело методики

Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Т – во «Знання», КОО, 2000. – 204 с. (завдання 28)
Лабораторна робота № 17

Тема: Дослідження сили нервової системи

Питання для теоретичної підготовки:

 1. Поняття про темперамент.

 2. Типи темпераментів.

 3. Основні властивості темпераменту.

 4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту.

 5. Роль темпераменту в діяльності людини.

Мета: визначення типу нервової системи за допомогою темпінг-тесту.

Джерело методики

Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Т – во «Знання», КОО, 2000. – 204 с. (завдання 29)
Лабораторна робота № 18

Тема: Дослідження властивостей темпераменту

Питання для теоретичної підготовки:

 1. Сенситивність як властивість темпераменту.

 2. Пластичність як властивість темпераменту.

 3. Резистентність як властивість темпераменту.

 4. Реактивність як властивість темпераменту.

 5. Ригідність як властивість темпераменту.

 6. Екстравертованість та інтравертованість як властивість темпераменту.

Мета: визначення рівнів ергічності, пластичності, темпу та емоційності як властивостей темпераменту.

Джерело методики

Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Т – во «Знання», КОО, 2000. – 204 с. (завдання 31)

Лабораторна робота № 19следующая страница >>