refik.in.ua 1 2 3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА

практики для студентів 3-го курсу


перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС

протокол 3 від 21.02.2013р.

Київ - 2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення практики є основним навчально-методичним документом, який визначає проведення практики студентів спеціальності „Правознавство”.

Програма практичної підготовки студентів розроблена згідно з вимогами Положення про практичну підготовку студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08 квітня 1993 р.

Посади, які будуть дублюватися практикантами: молодший спеціаліст, фахівець, юрисконсульт, спеціаліст тощо.

Розподіл студентів за базами практики оформлюється наказом по академії.
Мета практики:


 • оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії;

 • формування у студентів на базі одержаних в академії знань, професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень, потреби систематично поновлювати свої знання, правову культуру та професійну правову свідомість;

 • закріпити і поглибити знання, отримані студентами в академії при вивченні правничих дисциплін, застосовувати набуті знання в практичній діяльності набути практичний досвід роботи.

 • ґрунтовно вивчити правові питання, зібрати необхідний практичний матеріал, зокрема для написання курсової роботи іншої наукової роботи.

Завдання практики:
 • ознайомлення з практикою роботи судових органів, прокуратури, органів внутрішніх справ, місцевої державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, юридичних служб, досвідом організації правової роботи в організації, практикою застосування чинного законодавства України, організацією правового виховання та навчання;


 • здобуття, закріплення та поглиблення теоретичних знань відповідно до обраної спеціалізації;

 • формування професійних навичок застосування знань у галузі правознавства.

 • набуття навичок проведення науково-дослідної роботи, збір і узагальнення практичного матеріалу для написання рефератів, курсової та дипломної роботи;

 • формування навичок підготовки огляду джерел, аналітичної записки, наукової статті, доповіді з проблематики правознавства;

 • виявлення ділових та моральних якостей кожного майбутнього спеціаліста у сфері правознавства;

 • сприяння студентові у виборі напрямку майбутньої професійної діяльності.

Навчально-виробнича практика проводиться в одному базовому органі (органи внутрішніх справ, прокуратури, суду, нотаріату, адвокатські об’єднання, органи державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, органи юстиції, органи державної виконавчої влади, інші юридичні особи незалежно від форми власності, юридична клініка ННІПП НАВС).

Термін проведення навчально-виробничої практики визначається у навчальному плані та деталізується в наказі про проходження практики. При проходженні практики в юридичній клініці протягом навчального року встановлюється графік проходження практики студентами пропорційно до часу визначеному у навчальному плані.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
Організацію та керівництво практичною підготовкою студентів здійснюють директор інституту, заступник директора – начальник відділу навчально-методичної та наукової роботи, деканати факультетів та їх заступники, кафедри факультетів. Навчально-методичне керівництво практичною підготовкою студентів забезпечують викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС. Керівник від кафедри надає методичну допомогу студенту у оформленні щоденника та в підготовці звіту про проходження практики.

Навчально-науковий інститут права та психології забезпечує бази практики шляхом укладання прямих договорів з відповідними закладами за 2 місяці до початку практики.


Безпосереднє керівництво практичною підготовкою студентів покладається на керівника від бази практики, з яким студент погоджує індивідуальний календарний план проходження практики згідно з її програмою та базою практики. Керівник від бази практики контролює виконання студентом програми практики. Всі зауваження щодо виконання доручених завдань практикантам, порушень трудової дисципліни заносяться керівником бази практики у щоденник практиканта. Керівник практики дає письмовий висновок про виконання та засвоєння програми практичної підготовки студентом, характеризує здатність практиканта до самостійної роботи за фахом і спеціалізацією, характеристику про проходження практики, яка друкується на бланку організації та завіряється печаткою.

Перед практикою проводяться загальні збори студентів, на яких до студентів доводиться мета і завдання практики, бази і термін практики, графік переміщення студентів місцями практики, видається направлення на практику, програма практики і щоденник практики й інші методичні матеріали.

Послідовність і порядок роботи практиканта визначає керівник практики. Робоче місце студента визначає керівник бази практики. Це може бути юридична служба чи інший підрозділ установи, організації, підприємства.

Режим роботи, встановлений для працівників бази практики, є обов'язковий для практиканта.

Керівництво інституту подає у встановлені строки до ректорату проект наказу про проведення практики студентів та призначення керівників практики від факультету.

Завідувачі кафедр, які відповідають за організацію та проведення практики:


 • розробляють всі організаційні питання проведення практики: графік, методичне забезпечення, керівництво, контроль, звітність і строки;

 • контролюють вчасну розробку програм практики.

Кафедра зобов'язана:
 • щорічно переглядати та при необхідності вносити зміни в робочі програми з кожного виду практики;


 • призначати керівників практики для кожної групи студентів;

 • проводити організаційно-інструктивні збори студентів перед початком практики, а після її завершення – проводити захист практики;

 • заслуховувати звіти керівників про підготовку, проведення та завершення практики, а також пропозиції щодо її удосконалення.

Керівник практики від академії зобов'язаний:

 • перед направленням студентів на практику провести інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надати студентам-практикантам необхідні документи (направлення на проходження практики та програму практики, щоденник практики);

 • ознайомлювати ознайомити студентів з програмою, цілями та завданнями практики;

 • здійснювати керівництво практикою відповідної групи, консультувати, контролювати та забезпечувати повне виконання програми практики всіма студентами-практикантами;

 • встановлювати контакти з керівниками базових закладів проведення практики, узгоджувати робочі програми;

 • в разі виявлення недоліків в організації практики своєчасно їх усувати;

 • повідомити практиканта про систему звітності з практики, а саме: подання щоденника практики та письмового звіту з додатками правничої документації, розробленої студентом;

 • сприяти студенту у проходженні практики згідно з її програмою, забезпеченню умов праці;

 • приймати залік з практики;

 • подати письмовий звіт з підсумками, зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення умов практики студентів.

Керівник практики від бази практики зобов'язаний:

 • організувати проходження практики студентів у відповідності до календарного плану практики у співпраці з керівником практики від академії;

 • ознайомити студентів з організацією та практикою роботи установи - бази практики;
 • провести з практикантом обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки;


 • забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для виконання програми та індивідуального завдання практики;

 • здійснювати керівництво практикою студента, надавати практикантам всебічну практичну допомогу у виконанні програми практики;

 • контролювати ведення щоденника, підготовку звіту про практику та проектів правничої документації.

Права та обов’язки студентів-практикантів:

 1. Звертатись до керівників практики, завідувачів профільних кафедр з усіх питань, які виникають під час її проходження.

 2. Користуватись технічною базою, матеріалами та літературою архівів і бібліотек базових установ проведення практики.

 3. Своєчасно прибути на базу практики.

 4. Виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб базових установ та групового керівника практики.

 5. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку установи - бази практики.

 6. Вивчати і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії.

 7. Нести відповідальність за виконану роботу.

 8. Виконати програму практики в повному обсязі.

 9. Своєчасно звітувати про підсумки практики.

 10. Вести щоденник практики, а після її завершення подавати щоденник разом із звітом керівнику практики.

Контроль за проведенням практики

Метою контролю є виявлення та усунення можливих недоліків, надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики. З боку академії контроль здійснює призначений кафедрою керівник практики від академії, завідувачі відповідальних за проведення практики кафедр, заступник декана, декан факультету, заступник директора – начальник відділу навчально-методичної та наукової роботи, директор ННІПП.

 1. СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАХИСТУ

3.1. Порядок складання й оформлення щоденника практики та звіту про проходження практики.


Після завершення практичної підготовки студент складає та подає на кафедру заповнений та завірений щоденник практики, звіт про проходження практики та характеристику з місця проходження практики (приклад оформлення характеристики наведений у додатку А).

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ (приклад оформлення наведений у додатку В) відображає щоденну хронологію проходження практики, які складені студентом самостійно під час практики. Щоденник практики повинен містити:


 • прізвище, ім’я та по батькові студента-практиканта, курс;

 • базова установа практики;

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада працівника базової установи;

 • вид практики;

 • перелік конкретних щоденних завдань з практики та їх виконання.

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ має містити: місце та термін проходження практики; послідовність та види виконаних робіт за всіма розділами програми практики; зміст і аналіз виконаних робіт, їх короткі характеристики; практику застосування чинного законодавства та нормативно-правових актів у практичній діяльності; висновки щодо вирішення спірних питань, власна обґрунтована точка зору з цих питань; висновки та пропозиції щодо покращення та вдосконалення навчальної практики; список використаної літератури, нормативно-правових актів.

До звіту обов'язково додаються макети процесуальних та інших правничих документів, складених практикантом під час проходження практики, а також інші матеріали, зібрані під час практики для використання у практичній діяльності студента і навчальному процесі академії. У звіті студент висвітлює спірні питання застосування чинного законодавства, які виникли під час проходження практики. Звіт оформлюється за вимогами, встановленими для курсової роботи.

Загальний обсяг звіту до 20 аркушів формату А4. Сторінки звіту необхідно пронумерувати (приклад оформлення титульної сторінки звіту наведений у додатку Б).


Матеріали практики необхідно переплести або прошити.

3.2. Порядок захисту матеріалів практики.

Оформлений звіт і щоденник практикант подає на перевірку керівнику бази практики. Керівник бази практики, ознайомившись з матеріалами, видає практиканту характеристику про її проходження в певній організації. Характеристика містить оцінку виконання програми практики (додаток А).

Після завершення практичної підготовки студенти захищають звіт про практику (з виставленням диференційованої оцінки).

Результати захисту практики оформляються відомістю і подаються до деканату.

Студенти, які не пройшли практику у визначений термін, направляються, з дозволу адміністрації академії та за погодженням з посадовими особами приймаючої організації, на індивідуальну практику.

Студент, який отримав негативну оцінку з практики, відраховується з навчального закладу.

Після завершення практики кафедри готують звіт про практику. Її підсумки обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту та академії, науково-методичних семінарах.

Матеріали практики зберігаються протягом 1 навчального року, крім характеристики, яка зберігається в особовій справі студента.

3.3. Критерії оцінювання знань, навичок, умінь практикантів

При захисті поданих матеріалів про проходження практики оцінюється: знання норм Конституції України, інших нормативно-правових актів з питань організації та діяльності бази практики; вміння орієнтуватись в системі чинного законодавства України; аналізувати зміст правових документів, з'ясувати для себе та роз'яснити іншим зміст закону, застосовувати на практиці норми права; аргументовано висловлювати свою думку, користуватися юридичною літературою, складати тези, готувати короткі повідомлення; правильно користуватися юридичною термінологією; організовувати претензійно-позовну роботу, представляти інтереси організацій у судах, інших органах під час розгляду практичних юридичних питань і спорів; консультувати з різноманітних правових питань; узагальнювати практику застосування чинного законодавства, організовувати юридичну роботу в організації, надавати практичну допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям; готувати матеріали для передачі в судові органи; оформлювати матеріали про притягнення працівника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності тощо; оформлювати укладання господарських договорів, готувати висновки щодо їх юридичної обґрунтованості, розробляти умови колективного договору, розглядати питання дебіторської та кредиторської заборгованості; вести довідково-інформаційну роботу щодо законодавства; надавати довідки з організаційно-правових та інших юридичних питань, консультувати з питань застосування чинного законодавства України.


Оцінюються практичні навички роботи з правничим матеріалом, навички щодо розробки юридичних документів (накази, договори, угоди, претензії, позовні заяви, відповіді на звернення громадян тощо); використання знань, отриманих при вивченні юридичних і соціально-економічних дисциплін, різних джерел знань (навчальної, наукової, художньої літератури, матеріалів газет, журналів, радіо, телебачення); архітектоніка та логіка викладу звіту про практику (послідовність викладу матеріалу, виокремлення головного та суттєвого, доказовість, висновки, пропозиції й узагальнення, наявність та обсяг розроблених практикантом додатків до звіту).

Оцінку „відмінно” (від 90 до 100 балів ) студент одержує, коли відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, доказовий (обґрунтований нормами права), висновки і узагальнення точні; практикант орієнтується в системі чинного законодавства і права; використання юридичної термінології правильне. Відзив про проходження практики студентом позитивний. Матеріали про проходження практики оформлені відповідно до вимог.

Оцінку „добре” (від 75 до 89 балів) студент отримує, коли відповідь задовольняє зазначеним вимогам, але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі неточності, які легко виправляються за допомогою додаткових питань викладача. Відгук про проходження практики студентом позитивний. Мають місце неістотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження практики.

Оцінку „задовільно” (від 60 до 74 балів) студент отримує, коли відповідь свідчить про розуміння основних питань програми практики, поміж тим спостерігаються значні прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання практиканта фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права. Відзив про проходження практики позитивний. Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження практики.

Оцінку „незадовільно” (до 59 балів) студент отримує, коли відзив про проходження практики негативний. На запитання студент не дає правильні відповіді. Програма практики виконана не в повному обсязі.


следующая страница >>