refik.in.ua 1


При оценке "качества" дебиторской задолженности балансовая величина задолженности покупателей умножается на средний процент неоплаченной продукции. В коэффициент ликвидности при проведении внутреннего анализа платежеспособности войдет величина:

Дебиторская задолженность= 40 – 40*20%/100% =32 т.р.

Ответ: г)32 т.р.
К наиболее ликвидным активам относятся денежные средства, а к наиболее срочным обязанностям – краткосрочные обязанности.

Тогда разница между величинами наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств будет равнятся:

Денежные средства – Краткосрочные обязательства = 1000 – 7410 = -6410 т.р.

Ответ: в (-6410 т.р.).


Основна діяльність включає: виручку (32000), купівля сировини та матеріалів(11 000), З/п(5000), оплата оренди(4000), податки(3 600), виплата відсотків за кредитами(850)

І того: надходження = 32000

Видатки: 11 000 +5000+4 000+3 600+850=24450

Результат: 32000-24450=7550

Інвестиційна діяльність: продаж основних засобів(1200), відсотки отримані за цінні папери(700)

Результат:1900

Фінансова діяльність: емісія акцій(2000), отриманий кредит(8500), виплати дивідендів(400)

Результат: 2000+8500-400=10100

Значить найкращою буде фінансова діяльність

Відповідь: в (фінансова діяльність)

Грошові кошти/ короткострокові пасиви = 60/600=0.1

Відповідь: в)


Грошові кошти та короткострокові фін активи (195) + дебіторська заборгованість(425)=620

Відповідь: д)