refik.in.ua   1 ... 9 10 11 12 13

Тема 15. Ринок цінних паперів в Україні.


 1. Поняття та елементи ринку цінних паперів.

 2. Форми випуску цінних паперів та порядок їх реєстрації.

 3. Правовий статус емітентів та інвесторів на ринку цінних паперів.

 4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.

 5. Державне регулювання ринку цінних паперів.

Нормативний матеріал:

 1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.

 2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради. -2007. -№29. –ст.389.

 3. Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року // Голос України від 11.10.2012 № 191 (набрання чинності 11 жовтня 2013 року).

 4. Закон України «Про акціонерні товаристваЗакон України від 30 жовтня 1996 року “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” // ВВР. –1996. -№51. –ст.292.

 5. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5 квітня 2001 року // Урядовий кур’єр 4.05.2001.

 6. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонд)” від 15 березня 2001 року // Урядовий кур’єр 25.04.2001 (втрата чинності 1 січня 2014 року)

 7. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року // Урядовий кур’єр 29.08.2001.

 8. Указ Президента України від 14 лютого 1997 року “Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку // Офіційний вісник України. –1997.

 9. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року “Про довірчі товариства” // ВВР. –1993. -№19. –ст.207.

 10. Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 року “Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України” // ВВР. –1995. -№33. –ст.257.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року “Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів” // Урядовий кур’єр, 1999, 29 квітня.


 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1996 року “Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання” // Урядовий кур’єр, 1996, 8 лютого.

 13. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 1998 року “Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів” // Українська інвестиційна газета, 1998, 7 липня.

 14. Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 року Про затвердження Положення про депозитарну діяльність // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1238-06

 15. Рішення ДКЦПФР від 29 липня 1998 року Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні.

 16. Рішення ДКЦПФР від 13 вересня 2006 року Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1091-06

 17. Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1431-12

 18. Рішення ДКЦПФР від 12.12. 2006 «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07

Спеціальна література:

 1. Бек Ю.Б. Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів // Українське право. – 2008. - № 1

 2. Демківський А. Вексель, його форми та функції в ринковій економіці. // Банківська справа. –1996. -№5.
 3. Джочка О. Правове регулювання діяльності управителів цінними паперами в сучасних умовах функціонування фондового ринку. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Частина І. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2009 року). – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2009. – 648с. – Українською та російською мовою. – 407— 409с.


 4. Джочка О. Правовий статус та становище на фондовому ринку торговців цінними паперами. Збірник тез наукових робіт учасників ІV Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів // Упорядники Чанишева А.Р., Матійко М.В., Садовенко О.Л., та ін.. // Одеська національна юридична академія., -- О:. Фенікс, 2009.-792 (с. 324-326).

 5. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг.–К. -АЛД. –1996.

 6. Корнєва О. Вексель як один з способів подолання платіжної кризи. // Економіка України. –1995. -№4.

 7. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні правові основи формування та функціонування. - К. –Юрінком. -1998.

 8. Мельник В. Ринок цінних паперів. –К. -1998.

 9. Мозговий О.М. Фондовий ринок України. –Фінанси України. –1996.

 10. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку. –К. –КСУ. –1998.

 11. Поляничко А. Правове значення індосаменту в процесі передачі прав на іменні цінні папери // Право Украни. – 2001. – №6.

 12. Посполітак В. Правові аспекти існування “бездокументарних” цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 1999. – №4.

 13. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні /Я.М.Шевченко, О.М.Молявка, А.Л.Салатко та ін. – Харків: Консум, 1999.

 14. Смирницкий Ю. Слово в защиту эмитентов и неэмитентов акций а также акционеров // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – №1.

 15. Спасибо И. Некоторые вопроси права собственности на ценные бумаги // Підприємництво, господарство і право. – 1997. – №1.

Завдання 1. Порівняйте поняття “пайові”, “боргові” та “похідні” цінні папери.

Завдання 2. Складіть схему учасників ринку цінних паперів.

Завдання 3. Оформіть протокол рішення про випуск акцій публічного акціонерного товариства.

Завдання 4. Здійсніть реєстрацію випуску акцій, представивши до реєструвального органу необхідні документи.


Завдання 5. Визначте коло емітентів цінних паперів в Україні.

Завдання 6. Розкрийте процедуру створення інвестиційного фонду.

Завдання 7. Вкажіть перелік документів, необхідних для видачі Дозволу торговцям цінними паперами на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача.

Завдання 8. Охарактеризуйте умови видачі Дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарія.

Завдання 9. Визначте критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Завдання 10. Розв’яжіть наступні тести.

1. Групи цінних паперів у сфері господарювання:

1. Пайові цінні папери. 1. Акції, сертифікати ФОН.

2. Боргові цінні папери. 2. Вексель, облігації

підприємств.

3. Іпотечні цінні папери. 3. Заставна, іпотечні облігації.

4. Товаророзпорядчі цінні папери. 4. Подвійні складські свідоцтва.

5. Фючерсні контракти, квитанції.

6. Опціони, накладні.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 –

2. Групи цінних паперів у сфері господарювання:

1. Пайові цінні папери. 1. Інвестиційні сертифікати,

сертифікати ФОН.

2. Боргові цінні папери. 2. Ощадні (депозитні) сертифікати,

облігації підприємств.

3. Іпотечні цінні папери. 3. Заставна, іпотечні сертифікати.

4. Товаророзпорядчі цінні папери. 4. Подвійні складські свідоцтва.

5. Фючерсні контракти, квитанції.

6. Опціони, накладні.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 –

3. Цінні папери у сфері господарювання:

1. Акція. А. іменний цінний папір

2. Вексель. В. цінний папір на пред’явника

3. Заставна . С. обидва відповіді

4. Облігації підприємств. D. ні перша, ані друга

5. Ощадні (депозитні) сертифікати.

6. Сертифікати ФОН.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

4. Цінні папери у сфері господарювання:


1. Іпотечні сертифікати. А. іменний цінний папір

2. Вексель. В. цінний папір на пред’явника

3. Заставна . С. обидва відповіді

4. Облігації підприємств. D. ні перша, ані друга

5. Інвестиційні сертифікати.

6. Сертифікати ФОН.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

5. У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь не визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими етапами:

1. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів та проспекту їх емісії. 2. Подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії. 3. Прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

6. Доповніть твердження, вставивши одне слово – … приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
7. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

- діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

- діяльність зберігача;

- викуп емітентом власних цінних паперів;

- діяльність з управління цінними паперами;

- діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

- депозитарну діяльність;

- андеррайтинг.

8. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

- діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

- депозитарну діяльність;

- діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

- дилерську діяльність;

- діяльність зберігача;

- комісійну діяльність;

- брокерську діяльність.

9. Учасниками фондового ринку вважаються:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;


- посередники;

- органи державної влади;

- саморегулівні організації;

- покупці;

- продавці;

- інвестори.

10. Учасниками фондового ринку вважаються:

- посередники;

- покупці;

- продавці;

- професійні учасники фондового ринку;

- органи державної влади;

- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- емітенти.

11. Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на:

- боргові;

- документарні;

- бездокументарні;

- неемісійні;

- пайові;

- похідні;

- емісійні.

12. За формою існування цінні папери поділяються на:

- боргові;

- іменні;

- на пред’явника;

- бездокументарні;

- пайові;

- ордерні;

- документарні.

13. Цінні папери за формою випуску можуть бути:

- бездокументарні;

- емісійні;

- документарні;

- іменні;

- пайові;

- неемісійні;

- ордерні.

14. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів:

- ордерні;

- з фіксованим прибутком;

- іменні;

- прості;

- на пред’явника;

- без фіксованого прибутку;

- привілейовані.

15. Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає:

- інвестиційний кооператив;

- інвестиційний банк;

- компанія з управління фондом операцій з нерухомістю;

- інвестиційна компанія;

- інвестиційне товариство;

- пайовий інвестиційний фонд;

- компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.

16. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з діяльністю:


- фондових бірж;

- депозитаріїв;

- організаторів торгівлі цінними паперами;

- компаній з управління активами;

- щодо клірингу та розрахунків за договорами;

- страховиків;

- торговця цінними паперами.

17. У разі проведення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює реєстрацію:

- власників цінних паперів;

- інформації про випуск цінних паперів;

- видачі цінних паперів;

- звіту про результати розміщення цінних паперів;

- розміщення цінних паперів;

- емітента цінних паперів;

- проспекту емісії цінних паперів.

18. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися інформація про:

- депозитарія;

- обсяг прав, посвідчених цінними паперами;

- андеррайтера;

- цінні папери, щодо яких прийнято рішення про їх розміщення;

- покупців цінних паперів;

- реєстратора прав власників цінних паперів;

- фінансово-господарський стан емітента цінних паперів.

19. Регулярною інформацією про емітента, яка подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважається інформація:

- щомісячна звітна інформація;

- щодення звітна інформація;

- щотижнева звітна інформація;

- квартальна звітна інформація;

- звітна інформація, яка подається двічі на рік;

- піврічна звітна інформація;

- річна звітна інформація.

Задача 1. Власник привілейованих акцій, вартість яких складала 12% розміру статутного фонду акціонерного товариства, з’явився на загальні збори акціонерів з наміром взяти участь у голосуванні. Представник виконавчого органу АТ відмовив йому у реєстрації на тій підставі, що статутом АТ не передбачено права власника привілейованих акцій брати участь в його управлінні.


Визначте коло осіб, які мають право брати участь у загальних зборах АТ. В чому полягають особливості привілейованих акцій?

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 2. Приватний підприємець О. придбав за договором купівлі-продажу від 10 грудня 2009 року у командитного товариства “Довгерт і Ко” виписку з рахунку у цінних паперах. Виписка підтверджувала право власності командитного товариства на знерухомлені іменні акції ЗАТ “Електрон”.

Вважаючи себе акціонером ЗАТ “Електрон” О. 1 лютого 2010 року прибув у товариство і звернувся з вимогою виплатити йому дивіденд за минулий рік.

Охарактеризуйте правила переходу права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі.

З якого моменту можуть бути реалізовані права власника, які випливають з іменного цінного паперу?

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 3. Корпоративний інвестиційний фонд “Львівінвест”, який був створений в організаційно-правовій формі ТзОВ звернувся до директора автотранспортного підприємства з пропозицією передати йому у лізинг два вантажних автомобілі, які належали фонду на праві власності.

Юрисконсульт автотранспортного підприємства порекомендував директору не укладати такий договір, оскільки:

1). Організаційно-правова форма інвестиційного фонду не відповідає законодавству;

2). Інвестиційний фонд має спеціальну правоздатність – може займатися лише професійною діяльністю на ринку цінних паперів.

В яких організаційно-правових формах можуть створюватися інвестиційні фонди?

Розкрийте поняття професійна діяльність на ринку цінних паперів.

Чи обгрунтовані заперечення юрисконсульта АТП?

Задача 4. Комунальне підприємство прийняло рішення випустити облігації у бездокументарній формі і звернулося до територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із проханням роз’яснити зміст сертифіката, шляхом виготовлення якого випускають цінні папери.


В територіальному органі ДКЦПФР представникам комунального підприємства пояснили, що випуск цінних паперів у бездокументарній формі оформляється тимчасовим глобальним сертифікатом, а не сертифікатом. Крім того, комунальне підприємство зобов’язали випустити облігації лише у документарній формі.

Ким визначається форма випуску цінних паперів і шляхом виготовлення яких документів?

Дайте правову оцінку ситуації.<< предыдущая страница   следующая страница >>