refik.in.ua 1 2 ... 12 13


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра цивільного права та процесу

ПРАКТИКУМ

З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ
для студентів юридичного факультету

Львів 2013

Бек Ю.Б., Цікало В.І., Юркевич Ю.М.

Практикум з господарського права України. Для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – 121 с.
Схвалено кафедрою цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 від 28 серпня 2013 року.
Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Авторські права застережені

Тема 1. Поняття і система курсу господарського права України.


 1. Предмет правового регулювання у сфері господарювання. Господарські відносини.

 2. Методи правового регулювання господарських відносин.

 3. Місце господарського права в системі права України. Теорії господарського права та стан теоретичних дискусій щодо них.

 4. Завдання і ситема курсу господарського права України.

 5. Поняття та види господарської діяльності в Україні. Некомерційне господарювання.

 6. Підприємництво як основна форма господарювання : поняття, ознаки. Право на підприємництво як майнове право.

 7. Свобода та інші принципи підприємницької діяльності.

 8. Межі свободи підприємницької діяльності (умови здійснення підприємництва).

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України.

 2. Господарський кодекс України.

 3. Цивільний кодекс України.

 4. Податковий кодекс України.

 5. Закон України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40. –ст.408.


 6. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року // Урядовий кур'єр, 02.08.2000.

 7. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2004. -№9. –ст.79.

 8. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року // Урядовий кур’єр 05.10.2005.

 9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.

 10. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради. -2007. -№29. –ст.389.

 11. Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року // Голос України від 11.10.2012 № 191 (набрання чинності 11 жовтня 2013 року).

 12. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. -2008. -№50-51. –ст.384.

 13. Проект Закону України «Про основні засади господарської діяльності» дата реєстрації 18.09.2008 р. // http://portal.rada.gov.ua

 14. Інформаційний Лист ВГСУ № 01-8/211 від 07.04.2008 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» // Вісник господарського судочинства від 03.2008. - 2008 р., № 3, ст. 45.

Спеціальна література.

 1. Бігняк О. Свобода підприємництва та її обмеження // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 5.

 2. Васильєв Г., Мамутов В. Про Цивільний кодекс України // Голос України, 1996, 19 листопада.

 3. Віхров О. Господарське право як навчальна дисципліна // Право України.–2006.–№12.
 4. Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9.


 5. Віхров О. Організаційно-господарські відносини як предмет правового регулювання // Право України. – 2010. - № 8.

 6. Головатий С., Довгерт А. Новий Цивільний кодекс України - найпріоритетніший акт для реформування українського права // Урядовий кур`єр, 1996, 14 грудня.

 7. Головатий С., Довгерт А. Троянський кінь для українського суспільства // Голос України, 1996, 17 грудня.

 8. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672с.

 9. Знаменський Г. Наукоємність сучасного господарського права // Право України. – 2010. - № 8.

 10. Козачук Микита. Види обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2011.– № 5.

 11. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. Довгерта. – К.: Український цент правничих студій, 2000. – 336с.

 12. Коростей В. Господарське право: сучасність і перспективи // Право України.–2008.–№10.

 13. Коростей В. Господарська норма права: теорія і практика // Право України.–2009.–№3.

 14. Красовська А.В. Підприємництво як правова категорія: до визначення поняття // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – №1.

 15. Кузьмін Р.І., Кузьмін Р.Р. Співвідношення понять “підприємництво” та “господарська діяльність” // Право України. – 1999. - №5.

 16. Лаптев В.В. О предпринимательском законодательстве // Государство и право. -1995. -№5.

 17. Лаптев В.В. Хозяйственное право - право предпринимательской деятельности // Государство и право. -1993. -№1.

 18. Мамутов В.К. Эволюция науки гражданского права и гражданских кодексов Украины // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. – К.: 2004. – С.763-771.
 19. Мамутов В. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть // Право України. – 2010. - № 8.


 20. Поляков Віталій. Поняття й ознаки некомерційної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2011.– № 6.

 21. Прилуцький Р.Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку // Вісник господарського судочинства. – 2011. - № 3.

 22. Подцерковний О. Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства // Право України. – 2010. - № 8.

 23. Саниахметова Н.А. Конституционное право на предпринимательсткую деятельность // Юридический вестник. –1996. -№1.

 24. Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №8.

 25. Селіванов В. Підприємництво в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку // Право України. –1995. - №7, 8.

 26. Современные проблемы хозяйственного (предпринимательсткого) права // Государство и право. –1996. -№4.

 27. Спасибо-Фатеева Инна. Тошнота (сатира) // Юридичний радник.2005.– №3.

Завдання 1. На підставі аналізу ст.ст. 1, 3 Господарського кодексу України визначіть коло суспільних відносин, що складають предмет господарського права.

Завдання 2. Проаналізуйте ч.6 ст. 3 та ст. 176 ГК України та встановіть правову природу організаційно-господарських відносин та їх суб’єктний склад.

Завдання 3. Проаналізуйте законодавче визначення господарської діяльності, що закріплене у ч.1 ст. 3 ГК України та розкрийте її ознаки, суб’єктний склад.

Завдання 4. Порівняйте зміст ч.7 ст. 3 та ст.ст. 55, 133, 138 ГК України в редакції до і після 04.02.2005 року, і визначіть правову природу та суб’єктний склад внутрішньогосподарських відносин.

Завдання 5. Чи існують (існували) приклади законодавчого закріплення такої ознаки підприємницької діяльності як «систематичність»?

Завдання 6. Розв’яжіть наступні тести.

1. Відповідно до Господарського кодексу України діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання є:

- господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів;

- господарсько-виробничим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів;

- підприємницьким забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів;

- організаційно-господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів;

- господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів;

2. Сферу господарських відносин становлять:

- господарсько-торговельні відносини;

- господарсько-виробничі відносини;

- господарсько-споживчі відносини;

- організовано-господарські відносини;

- органічно-господарські відносини.

3. До методів правового регулювання господарських відносин належать :

- метод пропозицій;

- метод владних велінь (приписів);

- метод владних рекомендацій;

- господарсько-правовий метод;

- метод порівняльного правознавства.

4. За метою здійснення господарська діяльність буває таких видів :

- виробнича;

- некомерційне господарювання;

- комерційне посередництво;

- виконання робіт та надання послуг;

- торговельна господарська діяльність

5. Ознакою підприємницької діяльності не вважається :

- економічна самостійність;

- невтручання державних та інших органів;

- систематичність;

- правомірність;

- ініціативність.

6. Ознакою підприємницької діяльності не вважається :

- наявність мети – отримання і розподіл прибутку;

- тривалий характер;

- систематичність;

- здійснення її на власний ризик;


- ініціативність.

7. Свобода підприємництва полягає у :

- вільному виборі видів підприємницької діяльності, не заборонених законом;

- вільному розпорядженні валютною виручкою;

- вільному нарахуванні та сплаті податків;

- вільному встановленні цін;

- вільному залученні природних ресурсів..

8. За замовленням Міністерства економіки України розробку Господарського кодексу було доручено робочій групі з провідних вчених та фахівців у сфері господарювання, яку очолили два співголови:

- від науковців – академік Мамутов В.К.;

- від науковців – професор Щербина В.С.;

- від науковців – доцент Беляневич О.А.;

- від науковців – професор Бобкова А.Г.;

- від науковців – професор Вінник О.М.

9. За замовленням Міністерства економіки України розробку Господарського кодексу було доручено робочій групі з провідних вчених та фахівців у сфері господарювання, яку очолили два співголови:

- від депутатського корпусу – народний депутат України Чорновіл Т.В.;

- від депутатського корпусу – народний депутат України Плющ І.С.;

- від депутатського корпусу – народний депутат України Єфремов О.Г.;

- від депутатського корпусу – народний депутат України Ландик В.І.;

- від депутатського корпусу – народний депутат України Бойко Ю.І.

10. Чинний Господарський кодекс України побудований за пандектною системою кодифікації і складається з:

- 8 розділів;

- 38 глав;

- 35 глав;

- 9 розділів;

- 13 розділів.

Задача 1. Засновники фондової біржі «Пайові цінні папери», яка була створена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, звернулися до Голови біржового комітету із вимогою провести загальні збори членів біржі з метою затвердження фінансових звітів за попередні роки.

На переконання членів біржі проведення загальних зборів є обов’язковою передумовою для виплати їм дивідендів з прибутку, який був отриманий біржею у попередньому фінансовому році. В обгрунтування своєї вимоги засновники біржі покликалися на положення ст. 30 Закону України „Про акціонерні товариства”.


Голова біржового комітету відмовив засновникам біржі у скликанні загальних зборів на тій підставі, що дохід, отриманий біржею у попередньому році, був спрямований на її розвиток і не може бути розподілений між членами.

Дайте правовий аналіз ситуації. До якого виду господарської діяльності належить діяльність фондової біржі? Чи є мета створення фондової біржі підприємницькою?

Задача 2. Між Управлінням робіт військової частини А 2714 та ТзОВ „Ірокс” було укладено договір простого товариства, яким передбачалася спільна участь у будівництві приміщення складу для зберігання матеріально-речових цінностей.

За домовленістю між сторонами обов’язки ведення бухгалтерського обліку спільної діяльності покладалося на Управління робіт військової частини А 2714.

При поданні фінансової звітності до органу державної податкової служби Управлінню робіт військової частини посадовими особами органу податкової служби було звернуто увагу на те, що сторонами договору простого товариства можуть бути лише суб’єкти підприємницької діяльності. З цієї причини договір має бути розірваним.

Представник управління робіт військової частини пояснив, що їхнє управління є самостійним суб’єктом господарювання, має статус окремої юридичної особи, діє на підставі статуту, затвердженого Міністром оборони, і тому, може займатися підприємницькою діяльністю.

Проаналізуйте спір, що виник між посадовими особами державної податкової служби та представником Управління робіт військової частини.

Задача 3. Громадянин Х. подав документи для державної реєстрації його як підприємця. У заяві (реєстраційній картці) у графі «вид діяльності» він вказав: «надання допомоги позичальникам банківських установ в ухиленні від повернення кредитів».

Державний реєстратор відмовив Х. у його державній реєстрації на тій підставі, що законодавством України, зокрема, законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» не передбачено такого виду господарської діяльності.


Громадянин Х. оскаржив відмову у державній реєстрації до господарського суду, покликаючись на вільний вибір видів підприємницької діяльності.

Вирішіть спір. У чому полягає суть такої ознаки підприємницької діяльності як майнова самостійність? Який порядок судового оскарження дій державного реєстратора?

Задача 4. У приміщенні навчального закладу було розміщено оголошення, у якому господиня О. пропонувала взяти на квартиру двох студенток для проживання на строк не менше одного року з оплатою 1 000 (одна тисяча) гривен за місяць.

Ознайомившись із текстом оголошення, працівники районної державної податкової інспекції відвідали господиню О. і вказали їй на необхідність зареєструватися в якості фізичної особи-підприємця.

Господиня О. відмовилася виконувати вимогу працівників податкової служби, оскільки вона бере на квартиру студенток вперше; квартира є її особистою власністю, яку вона може використовувати за будь-яким призначенням. Окрім того, вона вчасно оплачує комунальні послуги та податки. Перед державою невиконаних зобов’язань не має.

Вирішіть спір. Назвіть ознаки підприємницької діяльності. Чи обґрунтованою є вимога працівників державної податкової служби.

Задача 5. Громадянин А., який був зареєстрований в Україні як суб’єкт підприємницької діяльності, став переможцем програми «зелена карта» і виїхав на постійне місце проживання у США.

Перед від’їздом за кордон, А. видав своєму родичеві Р. довіреність на право здійснення від його імені підприємницької діяльності на території України строком на один рік. Довіреністю представникові надавалося право укладати договори, необхідні для здійснення підприємницької діяльності, отримувати відповідні дозволи (ліцензії), подавати фінансову та іншу звітність в органи, які здійснюють контроль за господарською діяльністю, наймати працівників на роботу, виступати в суді тощо.

Р. вирішив не проходити процедуру його державної реєстрації як фізичної особи-підприємця, оскільки А. пообіцяв через рік повернутися на Україну і повторно видати довіреність аналогічного змісту.


Розслідуючи кримінальну справу про порушення Р. порядку занаття господарською діяльністю (ст. 202 КК України), слідчий звернувся до фахівців вищого навчального закладу із поданням, в якому ставилися питання:


 1. чи можуть видаватися в Україні довіреності зазначеного змісту;

 2. чи підлягає діяльність Р. державній реєстрації?

 3. дайте відповіді на поставлені запитання.

Задача 6. Приватне підприємство «Інтер» та стахова компанія «Індіго» уклали договір майнового страхування. Умовами договору передбачалося страхування ризиків, які можуть виникнути в процесі здійснення ПП «Інтер» підприємницької діяльності. Одним із об’єктів страхування було зазначено неотримання прибутку протягом трьох місяців підряд. Виявивши цей договір, територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг звернулося до господарського суду з позовом про визнання недійсним його частини. У позовній заяві зверталося увагу на те, що однією із ознак підприємницької діяльності в Україні, є її здійснення на власний ризик. Умови укладеного договору страхування фактично усувають цю ознаку в діяльності ПП «Інтер», а тому мають бути визнані такими, що суперечать закону. Яке рішення має постановити господарський суд?следующая страница >>