refik.in.ua 1

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема: Основні поняття курсу «Психологічне консультування». Мета, предмет, завдання психологічного консультування

Мета вивчення: визначити зміст поняття «психологічне консультування», скласти понятійний апарат навчальної дисципліни (суб’єкт, об’єкт психологічного консультування, психолог-консультант, клієнт, психологічна допомога та ін.).

Обсяг навчального часу: 2 год.

Хід заняття

І. Обговорення наступних питань:

1. Основні поняття курсу.

2. Мета, завдання психологічного консультування.

3. Види психологічного консультування:

а) за рівнем втручання;

б) за типом проблем.

4. Умови проведення консультацій, основні стадії.

ІІ. Практичне завдання:

Складіть проект кабінету практичного психолога.

Оцінювання:

за відвідування практичного заняття – 1 бал;

за відповіді на теоретичні запитання –2 бали;

за виконання практичного завдання – 2 бали.
Практичне заняття № 2

Тема: Права і обов’язки практичного психолога-консультанта

Мета вивчення: проаналізувати наступні нормативно-правові документи, які регламентують права та обов’язки психолога-консультанта (Положення про психологічну службу в закладах освіти, посадові обов’язки практичного психолога, посадова інструкція психолога-консультанта та ін.).

Обсяг навчального часу: 2 год.

Хід заняття

І. Обговорення наступних питань:

1. Професійно-етичний кодекс практичного психолога.

2. Обов’язки психолога-консультанта.

3. Основні права психолога-консультанта.

ІІ. Практичне завдання:

Складіть циклограму тижневої роботи практичного-психолога.

Оцінювання:

за відвідування практичного заняття – 1 бал;


за відповіді на теоретичні запитання –2 бали;

за виконання практичного завдання – 2 бали.

Практичне заняття № 3

Тема: Етичні та психологічні проблеми психоконсультування.

Мета вивчення: виділити етичні проблеми психологічного консультування, опрацювати психологічні особливості міжособистісної взаємодії клієнта та консультанта (безоцінне сприйняття, відсутність подвійного ставлення, прийняття, домовленість та ін.)

Обсяг навчального часу: 2 год.

Хід заняття

І. Обговорення наступних питань:


 1. Роль загальної, культурної та юридичної підготовки у прогнозуванні і вирішенні етичних проблем психологом-консультантом.

 2. Виконування та дотримання домовленості у роботі консультанта.

 3. Етичні проблеми приватності та конфіденційності.

 4. Правдивість та її роль у роботі практичного психолога.

 5. Відсутність подвійного ставлення.

 6. Етична проблема безпеки клієнта і консультанта у психологічному консультуванні.

ІІ. Практичне завдання:

Складіть особистий етичний кодекс практичного психолога.

Оцінювання:

за відвідування практичного заняття – 1 бал;

за відповіді на теоретичні запитання –2 бали;

за виконання практичного завдання – 2 бали.
Практичне заняття № 4

Тема: Схема та фази процесу психоконсультування

Мета вивчення: ознайомити з етапами проведення консультування, фазами та схемою дій консультанта в залежності від виду консультування.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Хід заняття

І. Обговорення наступних питань:

1. Форми проведення консультування.

2. Профорієнтація з використанням комплексного психодіагностичного методу.

3. Види і фази консультування.

ІІ. Практичне завдання:


Складіть схему, що відображає кроки психологічної консультації (вид консультування за вибором студента).

Оцінювання:

за відвідування практичного заняття – 1 бал;

за відповіді на теоретичні запитання –2 бали;

за виконання практичного завдання – 2 бали.


Практичне заняття № 5

Тема: Види психоконсультування.

Мета вивчення: розкрити сутність видів психологічного консультування, проаналізувати вимоги, які висуваються до психолога-консультанта у відповідності до спеціалізації його роботи.

Обсяг навчального часу: 2 год.
Хід заняття

І. Обговорення наступних питань:

1. Види психоконсультування за спрямуванням роботи.

2. Види психоконсультування за часом роботи і за особливостями роботи з клієнтом.

3. Види психоконсультування за кількістю клієнтів.

4. Індивідуальне і групове професіональне консультування.

5. Проведення консультацій з різними категоріями людей.

ІІ. Практичне завдання:

Підготуйте повідомлення щодо одного з видів психологічного консультування (за вибором студента).

Оцінювання:

за відвідування практичного заняття – 1 бал;

за відповіді на теоретичні запитання –2 бали;

за виконання практичного завдання – 2 бали.
Зміст самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни

«Психологічне консультування»

теми

Завдання

Література

Форма

5 семестр

Тема 3.


Підготувати доповідь за темою «Психічне здоров’я особистості»

Б.: 1, 7, 22,

Д.: 3, 5, 6.

Доповідь

Тема 5.

Законспектувати права та обов’язки психолога-консультанта

Б.: 22, 24, 27, 29, 32, 33.

Конспект

Тема 8.

Скласти тези з питання міжособистісного спілкування «клієнт-консультант»

Б.: 9, 14, 38.

Д.: 1, 4.

Тезисний конспект

Тема 10.

Розробити конспект бесіди (мета за вибором студента).

Періодичні видання

Конспект бесіди

Тема 11.

Розробити профорієнтаційну консультацію за будь-якою спеціальністю; підібрати методи виявлення професійних інтересів, здібностей.

Б.: 16, 17, 24.

Інтернет-джерела

Конспект консультації

Тема 12

Скласти анотації 5 публікацій з проблеми: «Самосвідомість людини як об’єкт психологічного впливу».

Періодичні видання

Анотації

ФОМА КОНТРОЛЮ: екзамен

Питання до екзамену


 1. Бесіда як основний метод отримання психологічної інформації та здійснення психологічного впливу на клієнта.

 2. Взаємодія психолога-консультанта з іншими фахівцями
 3. Взаємозв’язок психотерапії і консультування: об’єкт, суб’єкт, засоби та завдання роботи та особливості процесу.


 4. Види психоконсультування за змістом психологічної роботи .

 5. Види психоконсультування за кількістю клієнтів

 6. Види психоконсультування за напрямками роботи (професійне, вікове, сімейне тощо).

 7. Види психоконсультування за часом роботи та особливостями поглибленості роботи з клієнтом.

 8. Види психологічного захисту особистості.

 9. Види та особливості психоконсультування за засобами, що використовуються в практиці практичного психолога.

 10. Визначення психічного здоров’я.

 11. Виконання та дотримування домовленості у роботі консультанта.

 12. Вимоги до діагностичних методів, що використовуються під психологічного консультування.

 13. Вимоги до освіти, загальної і спеціальної підготовки консультанта.

 14. Вимоги до особистості психолога-консультанта.

 15. Відсутність подвійного ставлення до клієнта в психологічному консультуванні.

 16. Вміння бачити клієнта.

 17. Вміння психолога-консультанта активно слухати.

 18. Вміння слухати у роботі психолога-консультанта.

 19. Вміння сприймати клієнта

 20. Галузі застосування психологічного консультування.

 21. Емпатія, прийняття людини та їх роль у роботі психолога–консультанта

 22. Етапи психологічного консультування.

 23. Етична проблема безпеки клієнта і консультанта у психологічному консультуванні.

 24. Етичні проблеми приватності та конфіденційності.

 25. Загальні вимоги до психологічного консультування та психолога-консультанта.

 26. Загальні питання організації психологічної служби.

 27. Закон для консультанта та джерело етичних проблем.

 28. Зняття психологічної напруги у клієнта під час психологічного консультування.

 29. Когнітивні та рефлексивні вимоги до консультанта.

 30. Критерії психічного здоров’я.

 31. Місце психоконсультування у практичній діяльності психолога-консультанта.


 32. Невербальна та вербальна психодіагностика під час бесіди «клієнт - консультант».

 33. Обов’язки психолога-консультанта (основні та допоміжні).

 34. Обов’язки та напрямки роботи практичного психолога.

 35. Ознаки психічного здоров’я.

 36. Основні етапи психологічного консультування.

 37. Основні права психолога-консультанта.

 38. Особистісні вимоги до психолога-консультанта.

 39. Особистісні конфлікти та їх природа

 40. Особливості фази катарсису та підготовки до неї.

 41. Підвищення професійної кваліфікації психолога-консультанта.

 42. Поняття «психічне здоров’я .

 43. Правдивість та її роль у роботі практичного психолога.

 44. Прийоми та методи психологічного впливу на клієнта під час бесіди.

 45. Принцип активності суб’єкта психологічного консультування.

 46. Принцип добровільної участі у психоконсультуванні.

 47. Принцип індивідуального підходу в психологічному консультуванні.

 48. Принцип комплексного підходу до суб’єкта психологічного консультування.

 49. Принцип конфіденціальної консультативної інформації.

 50. Принцип персональної відповідальності.

 51. Професійно-етичний кодекс психолога-консультанта.

 52. Психічні стани і їх вплив на розвиток і поведінку людини.

 53. Рекомендації щодо ефективності міжособистісного спілкування «клієнт - консультант».

 54. Роль загальної, культурної та юридичної підготовки у прогнозуванні і вирішенні етичних проблем психологом-консультантом.

 55. Роль загальної, культурної та юридичної підготовки у прогнозуванні і вирішенні етичних проблем психологом-консультантом.

 56. Роль принципів поваги, прийняття та можливості діалогу з суб’єктом психоконсультування.
 57. Роль психологічного (немедичного) підходу до роботи і суб’єкта психологічного консультування.


 58. Роль та вміння психолога-консультанта активно слухати.

 59. Стадії консультативної бесіди.

 60. Створення клімату, що забезпечує успіх психоконсультування.

 61. Схема процесу психологічного консультування.

 62. Умови проведення психоконсультаційної бесіди.

 63. Фаза «зняття напруги» та «полегшення».

 64. Фаза діагнозу та формування попиту клієнта.

 65. Фаза пізнання в психологічному консультуванні.

 66. Фактори, що впливають на ефективність психологічного консультування.

 67. Що таке психологічне консультування.

 68. Що таке результативність психологічного консультування.

 69. Як підготуватися до психологічного консультування.

 70. Техніка психологічного консультування.