refik.in.ua 1

Порядок виконання контрольної роботи з предмету


«Податкове право» 1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитись з таблицею варіантів, визначити питання своєї контрольної роботи.

 2. Знайти сторінки з питаннями, уважно їх прочитати, ознайомитись з методичними рекомендаціями та літературою до цього питання.

 3. У списку літератури, розміщеному в методичних рекомендаціях, знайти за посиланням літературу, яку можна використовувати при розкритті питання (дозволяється використовувати іншу літературу за умови, якщо вона відповідає змісту питання і не є застарілою).

 4. Ознайомитись з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

 5. Відповіді на питання мають бути змістовними, точними, лаконічними.

 6. Не допускається механічне переписування тексту з літератури.

Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотримуватись таких вимог:

 1. Контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанту. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

 2. Контрольна робота має бути виконана українською мовою, особисто студентом; сторінки слід пронумерувати і на кожній сторінці залишити поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;

 3. Потрібно правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються: назва дисципліни, прізвище, ім’я та по-батькові, група, курс, навчальний заклад, номер залікової книжки студента;

 4. Слід вказати номер варіанта (дві останні цифри залікової книжки);

 5. Перша цифра по горизонталі, друга по вертикалі;

 6. Номери і назви завдань вказуються безпосередньо перед їх виконанням;

 7. Відповідь на кожне наступне питання повинно починатися з нової сторінки;
 8. Відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил, скорочення слів не допускається, крім загальноприйнятих;


 9. Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури (відповідно до вимог щодо оформлення списку використаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис;

 10. Обсяг роботи повинен становити 20-25 сторінок (у зошиті) або 10-15 сторінок комп’ютерного набору у форматі А 4 (14 кеглем, 1,5 інтервал).


Варіанти контрольної роботи

Остання цифра номеру залікової книжки
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

9

30

75

1

31

61

2

32

62

3

33

63

4

34

64

5

35

65

6

36

66

7

37

67

8

38

68

9

39

69

1

10

40

70

11

41

71

12

42

72


13

43

73

14

44

74

15

45

75

16

46

76

17

47

77

18

48

78

19

49

79

2

20

50

80

21

51

81

22

52

82

23

53

83

24

54

84

25

55

85

26

56

86

27

57

87

28

58

88

29

59

89

3

30

50

70

29

31

80

28

32

81

27

33

82

26

34

83

25

35

84

24

36

85

23

37

86

22

38

87

21

39

88

4

20

40

89

19

41

90

18

42

91


17

43

92

16

44

93

15

45

94

14

46

95

13

47

96

12

48

97

11

49

98

5

10

50

99

9

51

100

8

52

101

7

53

102

6

54

103

5

55

104

4

56

105

3

57

106

2

58

107

7

59

108

6

2

60

109

3

31

110

4

32

111

5

33

112

6

34

113

7

35

114

8

36

115

9

37

116

10

38

117

11

39

118

7

12

40

119

13

41

120

14

42

61


15

43

62

16

44

63

17

45

64

18

46

65

19

47

66

20

48

67

21

49

68

8

22

50

69

23

51

100

24

52

71

25

53

72

26

54

73

27

55

114

28

56

75

29

57

76

30

58

77

3

59

78

9

2

60

109

3

59

120

4

58

101

5

57

102

6

56

103

7

55

104

8

54

105

9

53

106

10

52

107

11

51

108

Питання до контрольної роботи «Податкове право»


 1. Державна реєстрація платників податків та їх податковий облік.
 2. Сфера дії Податкового кодексу.


 3. Основні засади системи оподаткування в Україні.

 4. Поняття податкового законодавства України та співвідношення з іншими законодавчими актами і законами.

 5. Поняття загальнодержавних податків.

 6. Права органів державної податкової служби.

 7. Поняття платників податку.

 8. Правовий статус податкової служби України.

 9. Податкове зобов’язання.

 10. Поняття «резидент» та «нерезидент» в системі оподаткування.

 11. Адміністративне оскарження податкового повідомлення-рішення.

 12. Податковий обов’язок і його виконання.

 13. Поняття податку та збору, критерії їх розмежування.

 14. Поняття податкової звітності.

 15. Класифікація податків та зборів.

 16. Правове значення податкової консультації.

 17. Порядок встановлення і скасування податків та зборів.

 18. Обов’язки посадових осіб контролюючих органів та поняття.

 19. Особливості виникнення і припинення податкової застави.

 20. Поняття непрямих податків та їх види.

 21. Поняття об’єктів оподаткування в податковому законодавстві.

 22. Строки сплати ПДВ.

 23. Ставка оподаткування.

 24. База оподаткування.

 25. Терміни подання звітності зі сплати податків і зборів.

 26. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

 27. Поняття і види податкових пільг.

 28. Поняття податку на додану вартість.

 29. Податок на додану вартість.

 30. Поняття платників ПДВ.

 31. Критерії визначення платників ПДВ.

 32. Об’єкт ПДВ та його складові.

 33. Ставка ПДВ.

 34. Порядок і документальне відображення операцій з ПДВ.

 35. Поняття мита в оподаткуванні.

 36. Пільги по податку за землю.

 37. Загальні засади встановлення податків.

 38. Поняття податку на прибуток підприємств.

 39. Обчислення і сплата податку на прибуток, терміни сплати.


 40. Екологічний податок.

 41. Податок на доходи фізичних осіб.

 42. Плата за землю.

 43. Поняття спеціальних податкових режимів оподаткування та їх застосування .

 44. Застосування адміністративного арешту активів платника та порядок оскарження.

 45. Збір за користування радіочастотними ресурсами України.

 46. Нарахування земельного податку фізичним особам.

 47. Акцизний податок.

 48. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

 49. Збір за спеціальне використання води.

 50. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні..

 51. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

 52. Порядок і строки подання податкових декларації про майновий стан фізичної особи.

 53. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 54. Податкові агенти та представники платника податків.

 55. Фіксований сільсько-господарський податок.

 56. Плата за користування надрами.

 57. Поняття «самозайнята особа» та порядок сплати нею податків .

 58. Поняття платників 5-ї групи Єдиного податку та особливості їх оподаткування.

 59. Поняття єдиного податку і його платників.

 60. Поняття і види податкових періодів сплати податків і зборів.

 61. Поняття податкового повідомлення – рішення і податкової вимоги.

 62. Особливості визначення і встановлення місцевих податків і зборів.
 63. Поняття платників 1-ї групи Єдиного податку і особливості їх оподаткування.

 64. Поняття платників 2-ї групи Єдиного податку і особливості їх оподаткування.

 65. Поняття платників 3-ї групи Єдиного податку і особливості їх оподаткування.

 66. Поняття платників 4-ї групи Єдиного податку і особливості їх оподаткування.

 67. Законодавче регулювання встановлення місцевих податків і зборів.


 68. Система місцевих податків і зборів.

 69. Місцеві податки.

 70. Місцеві збори.

 71. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

 72. Туристичний збір.

 73. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

 74. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 75. Поняття контролюючого органу в системі оподаткування.

 76. Система органів державної податкової служби України.

 77. Податкова міліція в системі органів Державної податкової служби України.

 78. Поняття обліку платників податків.

 79. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби .

 80. Органи, що здійснюють контроль за сплатою податків і зборів.

 81. Державний реєстр фізичних осіб-платників податків і його значення в системі оподаткування.

 82. Порядок і строки подання декларацій по сплаті податків до органів державної податкової служби.


 83. Поняття і види перевірок, що проводяться органами державної податкової служби.
 84. Підстави і порядок проведення фактичної перевірки.

 85. Підстави і порядок проведення документальної перевірки.

 86. Підстави і порядок проведення камеральної перевірки.

 87. Оформлення результатів податкових перевірок та їх строки проведення.

 88. Поняття податкових перевірок та строки їх проведення податковим органом.

 89. Правові підстави застосування адміністративного арешту майна.

 90. Поняття податкового керуючого і його роль.


 91. Порядок узгодження сум податкових зобов’язань.

 92. Підстави виникнення податкового боргу.

 93. Порядок нарахування і сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов’язання.

 94. Підстави виникнення податкової застави.


 95. Податкове повідомлення-рішення і податкові вимоги.

 96. Податкова порука.

 97. Порядок виконання грошових зобов’язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб.

 98. Порядок припинення операцій на рахунках платника в установах банків.

 99. Операції зі заставними активами.

 100. Погашення податкового боргу державних або комунальних підприємств.

 101. Фіксація результатів документальних перевірок.

 102. Поняття і види відповідальності за порушення податкового законодавства.

 103. Поняття і порядок застосування фінансової відповідальності.

 104. Поняття і порядок застосування адміністративної відповідальності.

 105. Порядок проведення документальних перевірок (виїзних, невиїзних).

 106. Порядок отримання та використання торгового патенту.

 107. Порядок оформлення результатів документальних перевірок.

 108. Порядок винесення рішень про накладення штрафних фінансових санкцій.

 109. Порядок оскарження рішення про накладення штрафних фінансових санкцій.

 110. Поняття і порядок притягнення до кримінальної відповідальності.

 111. Поняття податкових правопорушень.

 112. Класифікація податкових правопорушень.

 113. Складання і подання податкової декларації до органів державної податкової служби.

 114. Загальні положення щодо обліку платників податків.

 115. Поняття, облік і оподаткування доходів самозайнятих осіб.

 116. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції.

 117. Відповідальність в системі оподаткування та порядок застосування.

 118. Поняття і порядок подання декларації про майновий стан і доходи.

 119. Оскарження і скасування рішень контролюючих органів.
 120. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав.