refik.in.ua   1 ... 13 14 15 16 17

4.2. ДОЗАТОРИ


Рис. 4.12. Дозатор турбінного типу для рідин

від тиску матеріалу на живильник, З · м:

(4.24)

де GQ — вага барабана, З; Ф ~ сила, що діє на барабан від тиску матеріалу, З; с — насипна щільність матеріалу, кг/м3; d діаметр цапф, м; k коефіцієнт тертя ко­чення, м; D6 діаметр барабана, м; f коефіцієнт внутрішнього тертя в матеріалі. Потужність електродвигуна живиль­ника, Вт,

Мщ


Р =

(4.25)

з

Дозатори широко застосовують при виробництві виробів будівельної керамі­ки, бетонних сумішей, будівельних роз­чинів, шихти при виробництві скла. Ма­теріали і рідини дозують за об'ємом і масою.

Дозатори бувають циклічної і безпе­рервної дії, з ручним, дистанційним і авто­матичним керуванням. Об'ємні дозатори простіші за будовою, проте їхня точність нижча, ніж у вагових дозаторів, через зміну щільності матеріалу.

Найбільш удосконаленими є вагові автоматичні дозатори.

Для відмірювання води та інших рід­ких компонентів залежно від режиму ро­боти устаткування використовують доза­тори циклічної і безперервної дії. При циклічному дозуванні застосовують об'єм­ні і вагові дозатори, при безперервному — тільки об'ємні.

Для дозування рідин широко викори­стовують водомірні баки, дозатори турбін­ного типу й автоматичні дозатори з елек­тродними датчиками.

Водомірний бак сифонного типу (рис. 4.11) працює у такий спосіб. При відкритому трипозиційному крані 8 вода з магістралі по трубі 7 надходить у бак / і заповнює його повністю. Повітря з бака

де щ — кутова швидкість барабана, рад/| з — ККД електродвигуна.

Продуктивність вібраційного жив: ника, т/год,

Р = 6Qbhns

(4


де Ь — ширина лотока, м; А — висота ша матеріалу на лотоку, м; з — кількіС коливань лотока за хвилину; s — хід . тока (подвійна амплітуда коливань), ц = 0,6...0,7 — коефіцієнт заповнення , тока матеріалом; с — насипна щільніС матеріалу, т/м3.

виходить через клапан 5. При заиовне.. бака клапан 5 закривається і своїм ші ком діє на сигнальний пристрій. За с» палом кран 8 закривається. Зливаєть вода через ті самі канали, по яких напс няється бак, під дією сифона при від* ванні крана 8 «па злив». Кількість вс що зливається, задається положень трубки 2. Коли рівень води опускаеи нижче від кінця трубки 2, то в неї трапляє повітря, що проходить через рожшо вісь 3 і обвідну трубку 6, пере; ває дію сифона, і злив води припиияєть Положення трубки встановлюється за; кажчиком 4, проградуйованим у літра. зв'язаним із віссю 3. Бачки сифонне. типу забезпечують діапазон дозувані 15...200 л.

Дозатори турбінного типу забезпеч ють велику точність і швидкість дії, ють менші габаритні розміри.

Дозатор турбінного ти» (рис. 4.12) має литий корпус 2, у яке встановлені фільтр / і турбінна камера'! У камері на осі встановлена турбінка що приводиться в обертання потоком дини. Обертання турбінки передаєті вказівній стрілці 3 через редуктор 7. УІ ловці дозатора встановлене поворс кільце б із циферблатом 5. Шкала ци(]

змогу уникнути візуального контролю (за циферблатом) і здійснити дистанційне автоматичне керування.

Дозатор з індукційним лічильни­ком (рис. 4.13) складається з корпусу /, в якому встановлена турбінка 2. На ло­патях турбінки закріплені сталеві плас­тинки, а на корпусі дозатора встановле­ний індукційний датчик 3. При проход­женні лопаті з пластинкою під датчиком у ньому виникає електричний імпульс. Прохідний переріз датчика і кількість пластинок на лопатях турбінки добира­ють так, щоб кожному імпульсу відпові­дала доза рідини, що дорівнює 1 л.


Сигнали від датчика надходять у лі­чильний пристрій імпульсів. Якщо кіль­кість імпульсів збігається із заданою кіль­кістю, що встановлюється спеціальним перемикачем, то спрацьовує реле керуван­ня клапаном 4, який перекриває потік рідини.

Дозатор з електродною систе­мою керування для рідин (рис. 4.14) має металевий бак 2, у нижній частині якого передбачені впускний 10 і випуск-

142

МАШИНИ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ТА ЗМІШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Дозатори 143
Рис. 4.13. Дозатор з індукційним лічильником для рідинРис. 4.14. Дозатор з електродною системою керування для рідинРис. 4.15. Дозатор безперервної дії для рідин

пий / клапани, керовані електромагніта­ми 4 і 7 із Ішевморозподільпиками 3 і 8. Усередину бака опущені дві групи елект­родів 5 і 6 по 10 шт. у кожній. Сітка 9 запобігає потраплянню в бак твердих пред­метів.

Нижні кінці довгих електродів 5 роз­міщені так, щоб кожен кінець наступного електрода був вище від попереднього па величину, що відповідає об'єму води в ба­ку і дорівнює 20 л. Різниця у висоті вста­новлення коротких електродів 6 відпо­відає 2 л води.


Дозатор працює у такий спосіб. Із пуль­та керування спеціальним перемикачем подається струм па електроди, що відпо­відають певному об'єму води. Одночасно подається сигнал па відкривання впуск­ного клапана. Крап відкривається, і вода надходить у бак.

Як тільки рівень води підніметься до кіпця короткого електрода, електричне коло замикається і впускний клапан за­кривається. У баку міститься заданий об'єм води. При одержанні сигналу від приймача води за допомогою електромаг­ніта із пиевморозподільпиком відкри­вається випускний клапан, і вода зливаєть­ся у приймач (бетонозмішувач, кульовий млин).

Наприклад, задано дозу в 128 л води. Під напругу підводяться довгий електрод, що відповідає об'єму води 120 л (точка D), і короткий електрод, що відповідає 8 л (точка С). При подачі напруги на ці елек­троди впускний клапан відкривається і вода надходить у бак доти, доки ЇЇ рівень не досягне нижнього кіпця короткого електрода. Під час зіткнення води з елек­тродом коло замикається і впускний кла­пан перекривається. Під час зливу зат­вор випускного клапана перекривається, як тільки рівень води опуститься нижче від кіпця електрода в 120 л. Дозувати рідину безперервним способом можна зміною перерізу магістралі дроселем 6 (рис. 4.15). Щоб витрата рідини була по­стійною, напір має бути незмінним. Для цього зазвичай встановлюють проміжний бак 5 із поплавком 4, який через кон­такт 3, керуючий елемент / і виконавчий

клапан 2 підтримує постійний рівень ріди­ни в баку.

Для дозування сипких матеріалів ви­користовують дозатори циклічної і без­перервної дії, одно- і багатокомпонентні. Циклічні вагові дозатори всіх типів ма­ють характерні вузли однакового функ­ціонального призначення — завантажу­вальний пристрій із затвором, бункер, ва­жільну систему, ваговий механізм, випуск­ний механізм і систему керування.

Автоматичний ваговий дозатор інертних матеріалів (АВДІ) (рис. 4.16) призначений для послідовного зва­жування двох компонентів, що подаються у бункер дозатора електровібраційними чи гвинтовими живильниками. На рамі 9 змонтовані два бункери 6 із секторними затворами /. Затвори відкривають і зак­ривають за допомогою ІшевмоциліІІдрів 5 і 10. Приймальний ваговий бункер 13 підвішений на важелях 4 і 11 важільної системи, яка тягою 3 з'єднана з цифер­блатним покажчиком 2. Ваговий бункер у нижній частині має випускний клапан 14, Іцо приводиться в дію за допомогою пнев-моциліндра 12. Ппевмоциліндрами керу­ють електропневматичні клапани 7 і 8.


Аналогічні за конструкцією автоматич­ні вагові дозатори для цементу (АВДЦ) і автоматичні вагові дозатори для рідин (АВДР).

У табл. 4.8 наведено технічну характе­ристику цих дозаторів.

Дозувальні ваги (рис. 4.17) при­значені для дозування порошкоподібних матеріалів мелених компонентів вогне­тривких складів з об'ємною масою 0,4... ...2,5т/мЗ. Ваги стаціонарні нерівно-плечі, підвісні з циферблатним вказівним приладом 2 з датчиками ваги порцій. Вага порцій установлюється вручну. В бун­кер / матеріал подається гвинтовими жи­вильниками 3 з приводом від двошвидкіс-ЙЙПЙј електродвигуна по лотоку 4. Доза­тор обладнаний механічним п'ятизначним лічильником кількості дозувань. Керуван­ня електропневматичне, дистанційне, тиск повітря в мережі становить 0,4 МПа.

Електровагові бункерні візки (рис. 4.18) призначені для зважування іРис. 4.16. Циклічний ваговий дозатор інертних матеріалів

транспортування дрібних сипких матері­алів. Матеріал, що зважується, насипаєть­ся в бункер 2, який за допомогою піднімальної системи 4 підвішений на візку /. Випускний затвор 5 відкрива­ють і закривають уручну механізмом 3. Привід візка електромеханічний. Керу­вання ручне.

Технічну характеристику електроваго-вих бункерних візків наведено в табл. 4.9.

При безперервному технологічному процесі широко використовують автома­тичні дозатори безперервної дії, які за певний проміжок часу подають рівномір­ним потоком задану кількість дозовано­го матеріалу.

Стрічковий стаціонарний доза­тор з механічним зв'язком датчика і ре­гулятора (рис. 4.19) для сипких матері­алів складається з приймальної лійки 5, короткого стрічкового конвеєра, що є ва­говою платформою дозатора, і вагового піднімального механізму з вантажоприй-мальним роликом, розміщеним під ваго­вою ділянкою стрічки. На рамі / дозато­ра змонтований стрічковий конвеєр, ба­рабан 3 якого приводиться в рух від елек­тродвигуна 2. Над стрічкою 9 дозатора на стояку 4 влаштована приймальна лій-Дозатори 145

144 МАШИНИ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ТА ЗМІШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Таблиця 4.8. Технічна характеристика дозаторів


и

О
Параметр

е

ІЛ

и

О

о

и §

и

LO

и


и

О ^

О CN

и о
ЯН

CN

XT

CNю

о
1
CN

**Т

CN

CN

CN

-<г
а

h-f

а

а

а
а

ѕ г\

CN


Я


ч я

<

ч я <

й=Я

я <

ч я <

d я

<

5 Я

<

Ч Я

<

Межі зважуван-

ня, кг Ціна найменшої

ЗО... 150

100. .300

100... 700

80. ..600

200. ..1200

250... 1300

10. ..200

50... 500

поділки шкалициферблата, кг Допустима похиб-

0,25

0,5

1

1

2

2

0,2

0,5

ка, % Кількість фракцій,

±2

±2

±2

±3

±3

±3

±2

±2

що зважуються

1

1

1

2

|

І
1

Габаритні розміри,
І

мм:

довжина

1706

1706

2672

2060

2060

1555

1290

1560

ширина

960

960

1120

1175

1175

1175

960

1 100

висота Маса, кг

1680 465


2115 485

2692 1030

1910 512

2660 580

2660 585

1945 290

2600 479

Примітки: 1 . Цикл зважування 45 с.


2. Тиск у мережі 0,6 М Па.


ка 5. Матеріал з лійки надходить па стріч­ку дозатора, що захоплює матеріал і ви­тягує його з лійки.

Ваговий механізм дозатора — це важіль з ваговим роликом 8 на одному плечі. На

Рис. 4.17. Схема автоматичних дозувальних ваг для порошкоподібних матеріалів


ролик діє вага стрічки з матеріалом, що міститься на ній. Інше плече важеля тя­гою з'єднане з коромислом 10, па якому є гиря 7. Якщо матеріал надходить рівно­мірним потоком, то коромисло перебуває

Рис. 4.18. Електроваговий бункерний візок

Таблиця 4.9. Технічна характеристика електровагових бункерних візків

Параметри


•*г

о"

t— о

З

Т101Т0.4-2

Т103Т1-1

ЪН

т о

З

Т103Т1-3

**г

і

0

З

Ф гч

CN CN

З н

S S

З З

Межі зважу­вання, кг

200... 400

50... 1000

100. ..2000

Ціна поділки циферблата, кг

1

2

5

Допустима похибка, кг

±1

±2

±5

Місткість бункера, м3

0,64

1,0

Ширина випуск­ного отвору, мм

500

800

500

800


500

800

500 800

Швидкість пере­сування, м/хв

60

Ширина колії, мм

750

Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота

3040 1765 2090 (без струмоприймача)

Маса, кг

1690

146 МАШИНИ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ТА ЗМІШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Дозатори 147


го датчика 10, унаслідок чого порушуєть­ся рівновага індукційного моста електрон­ного диференційію-трапсформаториого приладу //, і стрілка 12 приладу відхи­ляється па величину, пропорційну зміні навантаження на стрічку. При цьому кон­тактний пристрій вмикає виконавчий ме­ханізм 13 потепціалу-регулятора, який

у рівновазі. Як тільки маса матеріалу зміниться, зміниться також тиск на ро­лик. Якщо кількість матеріалу на стрічці збільшиться, то ролик почне опускатися, одночасно інший кінець важеля через тягу підніматиме праве плече коромисла. Внас­лідок цього ліве плече коромисла і зв'я­зана з ним заслінка 6 почнуть опускати­ся, зменшуючи впускний отвір приймаль­ної лійки. У результаті вихід матеріалу на стрічку зменшуватиметься доти, доки не відновиться задана продуктивність. При зменшенні кількості матеріалу на стрічці ваитажоприймальний ролик під­німеться і коромисло підніме заслінку, внаслідок чого збільшиться подача мате­ріалу на стрічку.


Продуктивність дозатора, т/год,

де н швидкість стрічки, м/с; т — маса матеріалу на 1 м стрічки, т/м.

Автоматичний ваговий стріч­ковий дозатор (СДА) (рис. 4.20, а) складається з електровібраційного жи-


Рис. 4.19. Стрічковий стаціонарний дозатор з механічним зв'язком датчика і регулятора

вильника 4 з вібродвигуном 7 і вагового конвеєра зі стрічкою 3, що приводиться в рух електродвигуном через редуктор. Живильник підвішений на амортизато­рах 6 до горловини витратного бункера 5. Рама 2 вагової частини встановлена па спеціальній опорній металоконструкції над збірним конвеєром /. Блок керуван­ня дозатором улаштований в окремій шафі, який можна встановлювати на відстані до 100м від дозатора. Під час роботи доза­тора потрібну продуктивність задають за шкалою електронного приладу. Продук­тивність можна регулювати без зупинен­ня дозатора.


Р = 3600г;те,

(4.27)

Матеріал, що дозується, подається па стрічку 3 електровібраційним живильни­ком 4, який приводиться в рух вібродви­гуном 7. Стрічка приводиться в рух елек­тродвигуном 14. Навантаження, що є па стрічці, сприймає важільна система 8 (рис. 4.20, б) і передає його па зрівно-важувальну пружину 9.

Деформація пружини спричинює відпо­відне переміщення плунжера індукційно-

змінює напругу постійного струму на ко­тушках вібродвигуна 7, що відповідно збільшує чи зменшує амплітуду вібрацій лотока живильника, а отже, і продуктив­ність живильника. Продуктивність змі­нюється доти, доки кількість матеріалу на стрічці конвеєра не досягне заданої ве­личини.


Рис. 4.20. Автоматичний ваговий стрічковий дозатор з електронною системою регулювання: б — загальний вигляд; б — кінематична схема

148 МАШИНИ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ТА ЗМІШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Фізика процесу перемішування та класифікація змішувальних машин 149


Таблиця 4.10. Технічна характеристика дозаторів типу СДА

Показник

СДА-І2С

СД-25С

СДА-32С

АД-60С

СДА-100С

СДА-130С

Продуктивність, т/год

12

25

32

60

100

130

Ширина стрічки, мм

500

800

500


800

1000

1000

Швидкість стрічки, м/с

0,17

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Габаритні розміри, мм:довжина

4355

4440

4355

4400

4795

4795

ширина

1150

1450

1150

1450

1650

1650

висота

1725


1725

1725

1725

1900

1900

Маса, кг

1650

1750

1650

1750

2300

2300


Рис. 4.23. Дозатор із синхронізованою швидкістю живильника і конвеєра<< предыдущая страница   следующая страница >>