refik.in.ua 1 2 ... 16 17

4V,,

иашини І устаткування для ПОДРІБНЕННЯ та сортування

БУДІВЕЛЬНИХ ИЛТЕРІОПІВ


3.1. ФІЗИКА ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОГО ПОДРІБНЕННЯ І СОРТУВАННЯ.

МІСЦЕ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МАШИН У ПОДРІБНЮВАЛЬНО-СОРТУВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ

Процес поділу породи на частини, коли механічним чи іншим спо­собом долаються сили зчеплення між частинками породи, внаслідок чого утворюються її нові поверхні, називають подрібненням. Механіка руйнування гірських порід і фізичні явища, які при цьому відбуваються, дуже складні. Справ­ді, міцність, форма, щільність і стан по­верхні кам'яної сировини так само, як і форма подрібнювальних частин машини, траєкторія і швидкість руху, різні поєд­нання цих та інших факторів, роблять процес подрібнення таким, що не піддаєть­ся математичному опису.

Сили зчеплення поділяються на два ви­ди: сили, що діють усередині частинок по­роди, і сили, що діють між частинками. На процес подрібнення вирішальний вплив мають сили, що діють між частинками (міжкристалічні сили), оскільки руйнуван­ня відбувається у найслабших місцях — площинах спайності. Ці міжкристалічні сили зумовлюються різними факторами, їх не можна визначити точно.

Складність процесу подрібнення, яка унеможливлює створення єдиної універ­сальної теорії, зумовила появу різних гіпо­тез, так званих теорій подрібнення. До них належать гіпотези Реттінгера, Кирпичо-ва — Кіка, Бонда. Проте в розрахунках ма­шин їх застосовують рідко через відсут­ність складових параметрів формул, що пропонуються. В основному ці формули

є залежностями між затрачуваною робо­тою та окремими характеристиками ма­теріалу, що подрібнюється (поверхнею, об'ємом, масою).

За характером дії на матеріал, що под­рібнюється, виокремлюють чотири спосо­би руйнування: роздавлювання, розколю­вання, ударний і стирання.


Такий поділ можна вважати умовним. Наприклад, роздавлювання і розколюван­ня є явищами одного роду. Відмінність полягає лише у різних контактах робо­чих органів і породи (точковий, лінійний або контакт по деякій площині). Розгля­даючи ударний спосіб руйнування, слід зазначити, що статистичними чи динаміч­ними можуть бути всі способи руйнуван­ня, оскільки такий поділ залежить від швидкості прикладання навантаження.

Подрібнюється матеріал у дробарках і млинах. Дробарки використовують для подрібнення великих кусків (початковий розмір до 1500 мм), а млини — для отри­мання порошків з початковим розміром частинок 0,3...0,5 мм. Принципові схеми дробарок, призначення та основні пара­метри їх наведено в табл. 3.1.

Для використання подрібненого мате­ріалу його слід розподілити на фракції. Машини, об'єднані в одному агрегаті з дробарками, називають грохотами, а ма­шини, які працюють у комплекті з мли­нами, — класифікаторами, сепарато­рами та фільтрами. Отже, для подріб-

Фізика процесу механічного подрібнення і сортування. Місце та призначення машин 53 Таблиця J. 1. Схеми дробарок і їх застосування

Тип дробарки

Схема

Призначення

1

Основні параметри

Спосіб )уйнування

-|

Найбільший <усок вхідного матеріалу, мм

Про дук- j тивність,

М3/ГОД


Щокова з простим

\ %

Крупне і середнє подрібнення

750. ..1200

120... 720

^здавлю­вання

>ухом
Л

міцного й абразив-


щоки

', /^

7

^

ного матеріалу


Щокова зі с ;ладним Іухом

й

^^

D

Середнє подрібнен­ня матеріалу середньої міцності

210. ..710

3...100

Роздав­лювання і стирання

щоки

Конусна з верхнім

Д ' і

-ч^

\

Крупне подрібнення міцного й абразив-

400. ..1200

5. ..700

Роздав­лювання

иідвішу-

л 1

\ 1

ного матеріалу


іанням

Л І j

\ V
Л / І

\ І


J^Li

ш

(онусна з