refik.in.ua 1 2 ... 15 16

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Лекція № 1. Вступ. Предмет і задачі курсу “Анатомія та фізіологія людини”

План лекції

1. Предмет і задачі курсу “Анатомія та фізіологія людини”.

2. Значення курсу анатомії, як базового рівня знань і практичних умінь для вивчення педагогіки, психології, окремих методик.

3. Взаємозв‘язок курсу з іншими дисциплінами.

Ключові слова: анатомія, фізіологія, гігієна, методи дослідження, цитологія.

Література


  1. Антипчук Ю.П. Анатомия и физиология ребенка. – К. Вища школа, 1999.

  2. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В., Каплун Э.Г. Анатомия и физиология детского организма. – М.Просвещение,1976.

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

Анатомія людини - наука про будову організму людини, всіх його орган ів та систем. Вона вивчає людський організм у зв'язку з виконуваємою їм функцією, розвитком і навколишнім середовищем. Анатомія є частиною біології - науки про життя й закономірності її розвитку. Біологія, у свою чергу, ділиться на морфологію - науку, що вивчає форму й будову організму людини, і фізіологію - науку про його функції. Різний підхід до вивчення будови організму людини й методи які використовують при цьому, обумовили виділення в морфології ряду наук, у тому числі й анатомії. Довгий час анатомія залишалася описовою наукою, тому що могла відповісти лише на одне питання: як улаштований організм? - оскільки користувалися єдиним методом дослідження - методом розсічення або препарування (звідси й назва її: anatemno - розсікаю). Сучасна анатомія прагне не тільки описати будову тієї або іншої частини організму людини, але й пояснити, чому вона так улаштована, розкрити закономірності її розвитку з урахуванням навколишнього середовища, вікових, статевих та індивідуальних особливостей організму людини, що дозволяє цілеспрямовано підійти до їхнього керування й зміни.


Опис і нагромадження фактів у сучасній анатомії - лише один з методів, а не єдина мета, як було в описовій анатомії. Та й опис фактів відбувається на новому рівні, із застосуванням нових методів дослідження.

Будову організму людини не можна правильно зрозуміти без урахування його історичного розвитку, його еволюції, оскільки природа, а, отже, і людина, як вищий продукт природи, як найбільш високоорганізована форма живої матерії, безупинно змінюється. Зміни організму людини відбувалися й при становленні його в історичному плані, і при індивідуальному розвитку від моменту зародження до смерті.


Не можна собі уявити будову організму людини і його відділових утворень без зв'язку з функцією. Форма й функція - дві основні діалектичні категорії, що існують у взаємозв‘язку й взаємозумовленості, простежуються на всіх рівнях організації організму. В організмі немає утворень, які б не виконували ту чи іншу функцію; не може бути й функції без матеріальної основи. Під впливом функції змінюється будова утворення. Тому сучасна анатомія вивчає будову організму у функціональному аспекті й у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем.

Покликана вирішувати завдання теорії й практики, анатомія вивчає не тільки будову організму людини, але й матеріали з інших, суміжних з нею, дисциплін.

1. Матеріали топографічної анатомії дозволяють вивчати взаємне розташування органів та систем, що у свою чергу надає можливість встановлювати взаємовплив органів один на одного, як у звичайних умовах, так і при виконанні фізичних вправ

2. Матеріали пластичної анатомії, встановлюють особливості форми тіла, співвідношення окремих частин - пропорції тіла і їхній зв'язок зі спортивними досягненнями.

3. Матеріали вікової анатомії вивчають будову тіла людини в різні вікові періоди.

4. Матеріали проекційної анатомії, що розглядає проекцію границь окремих органів на зовнішню поверхню тіла, що забезпечує знання не анатомічного препарату, а живого організму. Особливу важливість здобувають знання про зміну границь органів при виконанні вправ, тому що зміна положення органів впливає й на їхню функцію.

5. Матеріали по спортивній морфології, що дозволяють довідатися про будову організму спортсмена. Важливість їх очевидна. Щоб рекомендувати заняття спортом, слід знати, які зміни відбуваються в організмі людини в процесі й у результаті цих занять.

6. Матеріали теоретичної анатомії, що дає можливості об'єднати розрізнені факти і явища єдиною теорією, загальними закономірностями, без яких не можна підійти до керування ні процесами, що відбуваються в організмі під впливом фізичної діяльності, ні матеріальною основою, що їх забезпечує.


7. Матеріали динамічної анатомії, що сприяють оволодінню методом анатомічного аналізу положень і рухів спортсмена, що наближають анатомічні знання до практики.

8. Матеріали цитології, гістології й ембріології які знайомлять з мікроскопічною будовою організму людини, з ранніми стадіями його розвитку. Без знання цих елементів не можна осмислити й зрозуміти багато процесів, що відбуваються в організмі під час діяльності.

Загальнотеоретичне значення анатомії полягає не тільки в тім, що вона дозволяє одержати правильне уявлення про будову організму людини, але й у тім, що вона дає можливість переконатися в матеріальності світу, у наявності матеріалістичної основи, що забезпечує все різноманіття функціональних проявів людини, у тому числі рухової діяльності й психіки. Анатомія на великому фактичному матеріалі переконливо підтверджує, що організм людини, всі складові його елементи - це різноманітні форми живої матерії, якій властиві закони матеріалістичної діалектики й види руху матерії. Вивчення матеріальної сутності будови організму людини, його становлення й розвитку сприяє діалектико-матеріалістичному світорозумінню.

Фізіологія – наука про функції і процеси життєдіяльності організму загалом, його органів, тканин, клітин тощо. Назва науки походить від грецького слова – природа.

Гігієна, як і інші медичні науки, ґрунтується на знаннях будови та функцій людського організму. Вона вивчає вплив різних факторів навколишнього середовища і виробничої діяльності на організм людини, її здоров‘я.

Запитання для самоперевірки:следующая страница >>