refik.in.ua 1

Тема 2.1. «Державна система страхового фонду документації: історія розвитку та світовий досвід»

План лекції:


 1. Історія страхового фонду документації України.

 2. Документ страхового фонду.

 3. Державна система страхового фонду документації.

 4. Основні завданнями Державного департаменту страхового фонду документації


Державний департамент страхового фонду документації є урядовим органом державного управління, який діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядкований йому і в межах своєї компетенції здійснює реалізацію політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації.

Історія страхового фонду документації України

Створення страхового фонду документації започатковано постановою Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1959 року, яка зобов'язувала Раду Міністрів УРСР здійснити комплекс заходів, спрямованих на збереження інформації, знятої на мікроплівку.
Рада народного господарства Харківського економічного адміністративного району, виконуючи згадану постанову, видала 5 червня 1959 року розпорядження про організацію спеціальної фотолабораторії "для фотографування на мікроплівку".

Подія ця залишилася майже непомітною для широкого загалу. Спричинила до цього таємність, що огортала діяльність підприємств страхового фонду документації від часу їх утворення, адже їх основним завданням було резервування інформації для потреб мобілізаційної підготовки. Система страхового фонду документації будувалася з урахуванням воєнної доктрини, тому на момент розпаду СРСР всі бази зберігання залишилися на території Росії, а з ними і документи страхового фонду на найважливішу продукцію оборонного і мобілізаційного призначення, яка вироблялася на наших підприємствах, а також матеріально-технічна база з виготовлення та зберігання документів страхового фонду.

Процес формування страхового фонду документації відразу вийшов за межі суто технологічного процесу мікрофільмування. Склад технічної документації мав бути достатньо повним, що давало б можливість миттєво забезпечити потреби мобілізаційного розгортання і відновити або впровадити випуск військової техніки та озброєння. Крім того, стан документації мав бути таким, щоб відтворити з мікроплівки повнорозмірні паперові копії без помилок у графіці та розмірах. Враховуючи виключне значення страхового фонду документації для мобілізаційної готовності держави, сталого функціонування народного господарства в умовах воєнного стану і за надзвичайних ситуацій мирного часу, а також відбудови об'єктів господарського і військового призначення, систем життєзабезпечення населення, Президент України Указом від 21.10.92 №502/92 постановив створити Державний науково-виробничий центр страхового фонду документації України. Центр був створений на базі Харківської спеціалізованої технічної лабораторії страхового фонду документації.


В першу чергу робота була розпочата зі створення виробничої та наукової бази державної системи СФД.

Виробничу діяльність зі створення страхового фонду документації Державний департамент СФД провадить через регіональні центри СФД (РЦ СФД), які були створені на виконання Указу Президента України від 21.10.1992 №502/92 і постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1992р. №654-08 в мм. Одесі, Києві, Черкасах, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Харкові та Сімферополі, а саме:

в 1993 році - в містах Одесі, Києві, Черкасах, Донецьку;

в 1994 році - в містах Дніпропетровську, Львові, Харкові;

в 1996 році - в місті Сімферополі.

За час створення виробничої бази Державним департаментом СФД вирішувалися питання забезпечення регіональних центрів приміщеннями та оснащення їх основним технологічним обладнанням.

На базі проектного інституту у 1993 році у м. Харкові створений Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії). За період діяльності інституту підготовлені кваліфіковані наукові кадри специфічної галузі діяльності та створена матеріально-технічна база.

З метою підвищення ефективності проведення єдиної державної політики щодо створення та функціонування СФД України сумісним наказом Держцентру СФДУ і Держстандарту України від 14 грудня 1992 року №42/137 організовано при Держцентрі СФДУ Технічний комітет України з стандартизації "Страховий фонд документації" (ТКУ-40). Він вирішує питання щодо формування нормативно-правової бази у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України.

З метою вдосконалення структури органів виконавчої влади та підвищення ефективності державного управління згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 Державний науково-виробничий центр страхового фонду документації України було ліквідовано з передачею його функцій Службі безпеки України.

Відповідно до Указу Президента України від 3 квітня 2000р. №553/2000 МНС України було призначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та функціонування системи страхового фонду документації. Безпосереднє виконання цих функцій було покладено на Державний департамент страхового фонду документації, який став правонаступником Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації України.

У зв'язку з відсутністю нормативно-правової бази протягом 1992-2000 років робота з формування страхового фонду документації здійснювалася на підставі розпоряджень і окремих доручень Кабінету Міністрів України, які, на жаль, не виконувалися у повному обсязі центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Особливої ваги робота з розвитку державної системи СФД набула з прийняттям Верховною Радою України 22 березня 2001 року Закону України "Про страховий фонд документації України". Законом були закріплені основні набуття та визначені правові, економічні та організаційні засади створення, формування та використання страхового фонду документації України.

У зв'язку з прийняттям Закону для удосконалення законодавчо-нормативної бази і реалізації його положень розроблені та прийняті 8 постанов Кабінету Міністрів України, видано 6 наказів МНС, зареєстрованих у Мін'юсті.

Крім того, у державній системі страхового фонду документації України розроблені та діють 52 нормативно-правових і нормативних документи, які визначають:

- структуру державної системи страхового фонду документації;

- вимоги до порядку створення страхового фонду документації;

- вимоги до підготовки і відправки документації на мікрофільмування;

- технічні вимоги до виготовлення мікрофільмів, страхового фонду документації;

- порядок ведення страхового фонду документації;

- вимоги до зберігання документів страхового фонду;


- порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду.

Ці нормативно-правові акти дозволили, в основному, завершити процес розбудови державної системи страхового фонду документації з дієвою структурою управління.

Структура управління системою СФД має два рівні управління.

Органи управління державного рівня:

центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Державний департамент страхового фонду документації, який є урядовим органом державного управління, що діє у складі МНС України;

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у складі яких за необхідності діють галузеві служби (підрозділи) або відповідальні посадові особи з питань створення та ведення страхового фонду документації.

Органи управління регіонального та місцевого рівнів:

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Також до суб'єктів державної системи СФД належать:

науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства та організації, що підпорядковані Державному департаменту СФД;

постачальники документів, які формують та використовують СФД.

На сьогодні ця система включає більш ніж 20 тисяч суб'єктів.

Контроль за дотриманням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації здійснює Державна технічна інспекція Державного департаменту СФД, яка утворена відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №1447 "Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації".

Реалізуючи державну політику у сфері страхового фонду документації, центральними та місцевими органами виконавчої влади спільно з МНС розроблені та реалізуються одна державна, 22 галузеві та 35 регіональних програм створення СФД. До цих програм увійшла документація на більш ніж 10 тисяч найважливіших виробів та об'єктів провідних галузей економіки країни, систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків, об'єктів культурної спадщини.


Обсяги робіт з організації процесу формування СФД Державного департаменту СФД постійно зростають. Так у зв'язку з прийняттям у 2005 році Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України" значно розширюється коло суб'єктів системи страхового фонду документації (490 районних державних адміністрацій та 453 виконавчих комітети міських рад).
Документ страхового фонду
Документація, яка зберігається у традиційній формі на паперових носіях, постійно піддається ризику бути утраченою внаслідок природних катастроф, техногенних аварій, пожеж тощо. Актуальною є проблема збереження документації у виді мікрофільму або електронних (комп'ютерних) носіїв. Але комп'ютерні носії не забезпечують довготривалого зберігання інформації і вже через 5-10 років, а за несприятливих умов і через 2-3 роки, можуть з'явитися втрати інформації. Крім того, доступність внесення змін не дозволяє визнавати інформацію, яка зберігається у комп'ютерній формі, юридично достовірною.

Перелічені недоліки не властиві мікрофільму. Мікрофільм забезпечує збереження інформації, яка повністю відповідає оригіналу, протягом гарантійного строку, тобто не менше 75 років.

Важливим стимулом для застосування мікрофільмів є можливість обмеження доступу до інформації. Захищеність мікрофільму від пошкодження значно вища, ніж у машинного носія.

До того ж мікрофільм є компактним документом. Співвідношення габаритно-вагових характеристик мікрофільму, знятому з паперових документів, та самих документів, складає більш ніж 1:150.

Формування страхового фонду документації було і є справою унікальною за складністю і значенням, що далеко виходить за межі технологічного процесу мікрофільмування. Корінна його відмінність від архівів полягає у необхідності постійного внесення змін до документів страхового фонду у процесі експлуатації виробів та об'єктів.

Мікрофільми мають ряд беззаперечних переваг:

-Термін зберігання 100-500 років.


-Висока компактність запису інформації.

-Простота і надійність репрографії.

-Економічність технологічних процесів.

-Юридична захищеність і адекватність копії оригіналу.

-Порівняно прості способи забезпечення конфіденційності інформації.

Сучасні комп'ютерні технології при безумовній перевазі в оперативності використовуються, як допоміжні засоби для підвищення ефективності створення і використання СФД, зокрема, в сфері обробки, обліку, пошуку документів СФД і передачі інформації каналами зв'язку.


Державна система страхового фонду документації
являє собою організаційно-правову структуру, яка реалізує державну політику з питань створення страхового фонду документації України та здійснює координацію робіт із формування, ведення та його використання. Державна система СФД є сукупністю нормативно-правової бази, суб'єктів системи, організаційно-технічних заходів, технічних засобів та обслуговуючого їх персоналу.


Основні завданнями Державного департаменту

страхового фонду документації


 • координація та контроль за формуванням страхового фонду документації України, його веденням, утриманням і видачею користувачам документів страхового фонду документації;

 • ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України;

 • ведення Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;

 • організація проведення науково-дослідних робіт у сфері формування та зберігання страхового фонду документації України.


Державний департамент страхового фонду документації відповідно до покладених на нього завдань:

 1. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення і вносить їх на розгляд центральному органу виконавчої влади, якому він підпорядковується;


 2. у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

 3. бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку державної системи страхового фонду документації, а також заходів, спрямованих на реалізацію цих програм;

 4. вносить центральному органу виконавчої влади, якому він підпорядкований, пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України;

 5. здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції стосовно юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації України;

 6. здійснює методичне керівництво з питань створення та використання страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними постачальниками документів, які формують та використовують страховий фонд документації України;

 7. координує роботу і здійснює методичне керівництво з питань створення страхового фонду документації на техногенно- та екологічно небезпечні об'єкти України відповідно до Державного реєстру техногенно- та екологічно небезпечних об'єктів України;

 8. забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи зі створення і довгострокового зберігання страхового фонду документації України;

 9. здійснює контроль за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, постачальниками документів вимог законодавства щодо створення та ведення страхового фонду документації України;

 10. організовує виконання науково-технічних програм і планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забезпечення сталого функціонування державної системи страхового фонду документації;
 11. вирішує питання забезпечення готовності функціонування державної системи страхового фонду документації в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій;


 12. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань функціонування державної системи страхового фонду документації;

 13. бере участь у підготовці міжнародних договорів України відповідно до своєї компетенції;

 14. організовує підготовку спеціалістів для забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації;

 15. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері державної системи страхового фонду документації;

 16. забезпечує та здійснює контроль у межах своєї компетенції за додержанням авторських прав на інтелектуальну власність, за збереженням державної та іншої передбаченої законом таємниці.

 17. Державний департамент страхового фонду документації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

ЛІТЕРАТУРА

Закони України

1. Закон України "Про страховий фонд документації України";

2. Закон України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 №1023 "Питання Державного департаменту страхового фонду документації";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №1447 "Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації";

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №319 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації";

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №320 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації";


5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №434-3 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення";

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 №642 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації";

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів";

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1553 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації";

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 №122 "Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року";

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів";

Постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань страхового фонду документації

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 №1791"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1023 і від 5 вересня 2000 р. N 1386";

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №742 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань страхового фонду документації".

1. Наказ МНС від 18.12.2000 №338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 24.01.2001 за №62/5253) "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів" зі змінами, внесеними, внесеними наказом МНС від 16.08.2005 №140 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 01.09.2005 за №970/11250)


2. Наказ МНС від 06.11.2001 №254 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.12.2001 за №1003/6194) "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту СФД";

3. Наказ МНС від 07.11.2002 №293 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 19.03.2003 за №218/7539) "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду";

4. Наказ МНС, Мінпаливенерго, Держбуду, Держжитлокомунгосп, Держводгоспу, Держкомзв'язку від 22.05.2003 №158/246/60/81/137/85 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 05.06.2003 за №445/7766) "Про приведення проектної документації на об'єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об'єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації";

5. Наказ МНС від 22.10.2003 № 400 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 13.11.2003 за №1046/8367) "Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України";

6. Наказ МНС, Мінфіну та Мінекономіки від 09.11.2004 №157/697/380 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 10.03.2005 за №292/10572) "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації";

7. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, МНС, від 11.04.2006 N 109/213 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2006 р. за N 500/12374) "Про затвердження Переліку об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України"

Національні стандарти України комплексу "Страховий фонд документації "

ДСТУ В 33.001-94 СФД. Основні положення.

ДСТУ В.33.002-94 СФД. Терміни та визначення.

ДСТУ 33.003-2002 СФД. Цілі, завдання, структура державної системи страхового фонду документації. Загальні положення.


ДСТУ В 33.101-97 СФД. Порядок побудови мікрофільмів страхового фонду.

ДСТУ В 33.102-99 СФД. Порядок створення страхового фонду нормативної документації

ДСТУ В.103-99 СФД. Порядок створення страхового фонду документації на промислову продукцію.

ДСТУ 33.104-2002 СФД. Позначення документів страхового фонду документації. Загальні положення.

ДСТУ 33.105-2002 СФД. Підготовка і відправка на мікрофільмування документації на промислову продукції. Технічні вимоги.

ДСТУ 33.201-2004 СФД. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення.

ДСТУ 33.202-2004 СФД. Страховий фонд документації на промислову продукцію господарського призначення. Порядок створення.

ДСТУ 33.301-2003 СФД. Зберігання мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації. Технічні вимоги

ДСТУ 33.302-2003 СФД. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації.

ДСТУ 33.303-2003 СФД. Порядок проведення мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на архівне зберігання або анулювання.

ДСТУ 33.401-2002 СФД. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду.

ДСТУ 33.402-2003 СФД. Правила постачання і прийняття мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на довгострокове зберігання.

Нормативні та методичні документи, чинні у державній системі СФД

Методичний посібник. СФД. Формування, ведення та використання страхового фонду документації

Методичні рекомендації СФД. Методичні рекомендації зі створення галузевого страхового фонду документації

Методичні рекомендації СФД. Методичні рекомендації зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації

КНД 321.003-2000 СФД. Виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги

КНД 321.013-96 СФД. Порядок створення страхового фонду науково-проектної документації на пам'ятки містобудування, архітектуриі історії


КНД 321.023-96 СФД. Порядок створення страхового фонду проектної робочої, виконавчої документації на інженерне забезпечення об'єктів від зовнішніх джерел

КНД 321.030-98 СФД. Порядок створення страхового фонду документації на пам'ятки історії та культури

КНД 321.031-98 СФД. Технічні вимоги до документації на пам'ятки історії та культури, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації України

КНД 321.032-98 СФД. Технічні вимоги до науково-проектної документації на пам'ятки містобудування, архітектури і історії, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації України

КНД 321.036-99 СФД. Технічні вимоги до підготовки і відправки рухомих пам'яток історії, культури та документації до них для створення страхового фонду документації України

ГСТУ 75.2-14321156-001-2002 СФД. Підготовка і відправка на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги

ГСТУ 75.2-00013528-001-2002 Нормативні документи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Порядок надання позначення

СОУ 75.2-00010103-001-2003 СФД. Настанова з якості.

СОУ 75.2-00010103-002-2004 СФД. Порядок присвоєння реєстраційного номера документу страхового фонду документації

СОУ 75.2-00010103-003-2004 СФД. Нормативи витрат матеріалів у мікрографії

СОУ 75.2-00010103-004-2004 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів страхового фонду

СОУ 75.2-00010103-005-2005 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій зберігання мікрофільмів страхового фонду документації.

ТУ У 75.2-14321156-001-2004 Мікрофільм страхового фонду документації. Технічні умови