refik.in.ua 1

Тема 8. Конституційний розвиток в Україні


План


 1. Головні етапи розвитку українського конституціоналізму.

 2. Розробка і прийняття Конституції України 1996 року.

 3. Конституційна реформа 2004 року.

 4. Конституційний процес на сучасному етапі.


24. На парламентських слуханнях один з доповідачів заявив, що говорити про розвиток українського конституціоналізму в радянський період немає жодних підстав, оскільки в Радянській Україні не було жодної реальної Конституції, існувала лише одна політична партія, яка фактично підмінила собою увесь державний апарат, був відсутній реальний поділ влади, а людина і її права не визнавалися соціальною цінністю. Саме такий устрій держави і суспільства обґрунтовувався у той час українськими вченими-правознавцями, що й свідчить про відсутність у радянський час реальних конституційно-правових ідей.

Проаналізуйте висловлену позицію, виходячи з сучасного розуміння конституціоналізму.

У чому полягає головний зміст сучасного українського конституціоналізму.
25. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України, в якому було заявлене клопотання щодо офіційного тлумачення положення частини третьої Преамбули Конституції України 1996 р. «спираючись на багатовікову історію українського державотворення…» в аспекті впливу на сучасний конституційний процес відомих історії українського конституціоналізму актів: Конституції Пилипа Орлика 1710, Конституції УНР 1918 р., Конституційного Договору 1995 р., Декларації про державний суверенітет України 1990 р., Акту проголошення незалежності України 1991 р. Зокрема, суб’єктів конституційного подання цікавили питання щодо чинності цих актів у цілому або окремих їх положень, щодо значення в утвердженні української державності та розвитку вітчизняного конституціоналізму.

Як відповідальний працівник секретаріату Конституційного Суду України підготуйте проект повідомлення щодо конституційного подання для його розгляду керівником секретаріату.

26. Законом № 2222 від 8 грудня 2004 року було внесено зміни до Конституції України. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року вказаний Закон визнано таким, що не відповідає Конституції України у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.

Фахівці в галузі конституційного права розділилися в своїх оцінках зазначеного Рішення Конституційного Суду України на дві основні групи: одні вважають його повністю обґрунтованим та легітимним; інші – абсолютно неконституційним.

Підготуйте власний конституційно-правовий аналіз Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року.

Назвіть декілька головних положень Закону України № 2222 від 8 грудня 2004 р. котрі покращували існуюче конституційно-правове регулювання.
27. До Верховної Ради України 310 народних депутатів України внесли законопроект про викладення Конституції України в новій редакції. Парламент направив цей проект до Конституційного Суду для отримання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Суддя-доповідач по цій справі на пленарному засіданні Конституційного Суду України запропонував визнати неконституційним цей проект з таких підстав:

по-перше, він передбачає ліквідацію посади Прем’єр-міністра України і підпорядкування уряду безпосередньо главі держави;

по-друге, закріплює виборче право по виборах органів місцевого самоврядування за іноземцями, які на законних підставах постійно проживають на території відповідної місцевої ради.

Крім того, Конституційний Суд вказав, що перед внесенням відповідного законопроекту до парламенту не було проведено його всенародного обговорення і всеукраїнського референдуму, на якому народ мав надати згоду на зміну існуючої форми правління з парламентсько-президентської на президентську, оскільки це змінює існуючий в Україні конституційний лад, а відповідно до ст. 5 Конституції України це право належить виключно народу і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.


Чи підтримали б ви таку пропозицію судді-доповідача (ви – суддя Конституційного Суду України)?

Чи може бути прийнятий такий законопроект?

Чим відрізняються за процедурою прийняття проекту нової Конституції України від законопроекту про викладення Конституції України в новій редакції?
28. Політичні партії, які за результатами чергових парламентських виборів не взяли участі в розподілі депутатських мандатів, утворили “Союз політичних партій національного порятунку”, розробили проект нової Конституції України і почали збирати підписи, необхідні для проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, на який планували винести цей проект.

Президент України звернувся через загальнонаціональні телеканали до українського народу і заявив, що він як гарант Конституції ніколи не оголосить такого референдуму, оскільки чинною Конституцією України не передбачено такого порядку ухвалення нового Основного Закону.

Наскільки, на Вашу думку, обґрунтованою є позиція Президента України?

У чому полягає особливий захист Конституції як одна з її ключових юридичних властивостей?
29. Президент України своїм Указом створив Конституційну асамблею та поклав на неї завдання підготувати проект нової Конституції України. За результатами обговорення та схвалення цього проекту на розширеному засіданні Конституційної асамблеї Президент України видав Указ про його винесення 1 січня на всеукраїнський референдум для затвердження.

Дайте розгорнутий правовий аналіз зазначеного Указу глави держави.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 1 лютого 2011 року N 2952-VI // Офіційний вісник України, 2011. №. - 8, ст. 367


Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010 // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - № 5

Про Конституційну Асамблею: Указ Президента України від 17 травня 2012 року №328/2012

Барабаш Ю.Г. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв'язку // Право України. - 2012. - N 1/2. - С. 77-96.

Веніславський Ф.В. Конституційна реформа в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - 4 (№4-5). - С. 33-41

Речицкий В. Конституционализм. Украинский опыт. – Х.: Фолио, 1998.

Речицький В.В. Конституційна реформа як симптом політичної компроментації // Конституційна реформа: експертний аналіз. - Х. : Фоліо, 2004. - С. 47-62

Слюсаренко А.Г., Томенко Т.В. Історія української Конституції. – К.: Знання, 1993.

Теплюк М. Проблемні питання введення в дію Конституції України // Віче. – 2010. - № 16. – С. 14-15

Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подальшої реалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 6. – С. 14-23.

Конституція незалежної України: у 3 кн. / Під заг.ред.С.Головатого. - Київ : Право, 1995 - . Кн.1 : Документи, коментарі, статті. - 398с.

Конституція незалежної України: У 3 кн. / уклад. С.П. Головатий, Л.П.Юзьков. — К.: Право, 1995. —Кн. 2. —ч. 1 : Документи, статті. — К. : Право, 1997 — 278с.


Тема 9. Характеристика чинної

Конституції України
План


 1. Загальна характеристика Конституції України 1996 року.

 2. Порядок прийняття Конституції України.

 3. Порядок внесення змін до Конституції України.

 4. Практика Конституційного Суду України з питань реформування Основного Закону України.


30. На парламентських слуханнях, присвячених сучасним проблемам українського конституціоналізму, народний депутат Л. заявив, що Конституція України не повною мірою відповідає демократичним стандартам, оскільки:

1) на першому місці стоїть розділ “Загальні засади”, норми якого нікого і ні до чого не зобов’язують, а мають лише декларативний характер;

2) розділ, в якому встановлено права і свободи людини, стоїть на другому, а не на першому місці, що не відповідає ліберально-демократичним конституційним ідеалам;

3) в тексті зафіксовано не всі права і свободи, які відомі сучасній правовій думці, а це значно знижує її регулюючий потенціал;

4) за народом закріплено право на всеукраїнському референдумі затверджувати зміни лише до трьох, а не до усіх її розділів.

Проаналізуйте таку позицію з точки зору змісту Конституції України.

Наскільки обґрунтованими, на Ваш погляд, є висловлені зауваження?

31. Президент України 15.01.2000 р. видав Указ “Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою”, яким передбачалося проведення референдуму 16.04.2000 р., на який, зокрема, пропонувалося винести питання: 1. “Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим ч. 3 ст. 80 Конституції України: “Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані ?” та 2. “Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим заміною у ч. 1 ст. 76 Конституції України слів “чотириста п’ятдесят” на слово “триста”, а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства ?” Результати голосування були позитивними: перше питання “за” – 89 % голосів виборців, друге “за” – 89,91 %.


Однак Верховна Рада відмовилася вносити відповідні зміни до Конституції, посилаючись на те, що був порушений порядок внесення змін і доповнень до Основного Закону.

Яку юридичну силу мають рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі? Чи мав право Президент призначати референдум із вказаних питань? Яку юридичну силу мають рішення, прийняті на референдумі 16 квітня 2000 р.? Наскільки правомірними були дії Верховної Ради?
32. Верховна Рада України прийняла у третьому читанні Закон України “Про внесення змін до Конституції України”, яким передбачається ліквідація Конституційного Суду України і передача його повноважень Верховному Суду України. Висновки щодо відповідності цього законопроекту статей 157, 158 Конституції України від Конституційного Суду отримані не були. Названий Закон направлено на підпис Президенту України, який застосував право вето щодо нього. Народні депутати України звернулися до адміністративного суду зі скаргою на дії Президента України, в якій просять визнати їх неконституційними та зобов’язати главу держави підписати Закон й оприлюднити його.

Яким чином має бути вирішений цей спір?
33. У 2007 р. у видавництві одного із вищих органів влади України надруковано офіційний текст Конституції України зі змінами, внесеними Законом № 2222 від 08.12.2004 р. У цій Конституції був відсутній Розділ ХV “Перехідні положення” і зазначалося, що цей Розділ Конституції України втратив чинність у зв’язку з тим, що він виконав свою роль.

Проаналізуйте, наскільки обґрунтованим було виключення Розділу ХV з Конституції України в цьому виданні.

Яку роль в Конституції України відіграють “Перехідні положення”?

34. Група народних депутатів України в кількості 250 осіб подала до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін і доповнень до Конституції України», яким, зокрема, передбачалося: а) Президент України обиратиметься не народом, а парламентом; б) Україна визнається федеративною державою; в) в Україні запроваджується друга державна мова.


Проаналізуйте даний законопроект на предмет його відповідності Конституції України.

Які існують процедури реформування тексту Основного Закону України?
35. Президент України вніс до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Конституції України, яким, зокрема, передбачалося:

1. Право бути обраним сільським, селищним, міським головою мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 21 рік.

2. Право бути обраним народним депутатом України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 25 років.

3. Громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити демонстрації, мітинги, вуличні походи, не менш як за 15 днів направивши заявку на їх проведення до місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування і отримавши їх згоду.

Верховна Рада направила цей законопроект до Конституційного Суду для отримання висновку на його відповідність вимогам ст. ст. 157 та 158 Конституції України.

Складіть проект відповідного висновку Конституційного Суду України.

Яким вимогам повинен відповідати законопроект про внесення змін до Конституції України?
36. У своєму Рішенні від 27.03.2000 р. у справі про всеукраїнський референдум Конституційний Суд України сформулював правову позицію, згідно якої право визначати і змінювати конституційний лад в країні хоча і закріплюється виключно за народом, проте може здійснюватися ним лише в порядку та з дотриманням чітких процедур, закріплених розділом XIII Конституції України.

Як вказана правова позиція Конституційного Суду еволюціонувала в подальшому?

Які Рішення Суду були прийняті на її розвиток або всупереч не?

Який шлях прийняття нового Основного Закону вбачається вам найбільш юридично коректним?
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03.07.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.


Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2005 від 05.10.2005 р. (справа про здійснення влади народом) // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 41. – Ст. 2605.

Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2008 від 16.04.2008 р. (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) // Там же. – 2008. – № 32. – Ст. 1056.

Рішення Конституційного Суду України № 23-рп/2008 від 15.10.2008 р. (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою) // Там же. – 2008. – № 80. – Ст. 2701.

Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2000 від 27.03.2000 р. (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) // Там же. – 2000. – № 30. – Ст. 1285.

Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. – Х.: Право, 2008.

Колісник В. Конституційна реформа в контексті посилення політичної відповідальності //Вісн.Акад. прав. наук України. – 2005. – №1.

Колісник В.П. Правовий механізм трансформації української Конституції / В.П. Колісник // Вісник академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 58-66.
Тема 10. Загальна характеристика конституційного ладу України та система його засад

План


 1. Поняття конституційного ладу України та система його засад.

 2. Самоврядування на рівні області (району) та на рівні територіальних громад.

37. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання, підписане 43 народними депутатами, щодо офіційного тлумачення ст. 8 Конституції України. У поданні зазначалося, що “хоча в ч.1 ст. 8 Конституції України проголошено принцип верховенства права, однак у ч. 2 закріплено принцип юридичного верховенства Конституції України. А оскільки, як зазначено в Преамбулі, Конституція України – це Основний Закон, то фактично в Україні діє принцип верховенства закону, а не верховенства права”. На підставі такого аналізу ст. 8 Основного Закону народні депутати вимагали від Конституційного Суду офіційно визнати, що наведене конституційне положення слід розуміти як верховенство закону.


Складіть і обґрунтуйте проект відповідного рішення Конституційного Суду України.
38. До Окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов про визнання незаконним рішення районної державної адміністрації, яким було затверджено Перелік вулиць та майданів, на яких забороняється проводити мітинги. Розглядаючи цей позов, суддя П. дійшов висновку, що оскаржуване рішення районної державної адміністрації є неправовим. Враховуючи, що ст. 8 Конституції України закріпила принцип верховенства права, суддя П. виніс постанову про задоволення адміністративного позову й визнав рішення районної державної адміністрації неправовим. Аргументуючи своє рішення в мотивувальній частині постанови суду, П. навів цілу низку визначень поняття “право” відомих філософів й правознавців, які, на його думку, підтверджують неправовий характер рішення, що оскаржувалося.

Дайте кваліфікований аналіз описаній вище ситуації.
39. На парламентських слуханнях, присвячених удосконаленню системи організації державної влади, народний депутат З. наголосив, що оскільки у ст. 6 Конституції України закріплено, що державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (а це положення відносять до основ конституційного ладу), то існування в Україні інших органів державної влади Основний Закон не передбачає. Саме тому з метою забезпечення стабільності конституційного ладу України необхідно терміново ліквідувати всі державні органи, які не належать до жодної з передбачених ст. 6 гілок державної влади, передавши їх владні повноваження легітимним органам.

Проаналізуйте таку пропозицію народного депутата.

Про які органи влади може йти мова?

40. Міська рада 6 березня цього року ухвалила рішення “Про російську мову в м. В.”, яким встановила: “Визнати російську мову в м. В. регіональною мовою в значенні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”. Пунктом 2 цього Рішення передбачено, що міська рада, її виконавчі органи у своїй роботі та в офіційних документах, повідомленнях, оголошеннях використовують поряд з українською російську мову.


Чи відповідає рішення міської ради Конституції України?
41. Громадянин України П. виїхав за службовим відрядженням до Польщі 22.09.2007 р. Через тиждень він повернувся до України. Бажаючи взяти участь у дострокових виборах народних депутатів України, він вирішив перевірити, чи внесено його прізвище до списку виборців. Однак прийшовши на виборчу дільницю, П. дізнався, що його виключили із виборчого списку на підставі даних Державної прикордонної служби як такого, що виїхав за межі України і не повернувся в Україну за 3 дні до дня виборів. З огляду на ці обставини П. вирішив, що дільнична виборча комісія грубо порушила його конституційне право на участь у виборах. Того ж дня він звернувся до районного суду із відповідним позовом. Суддя Н. невідкладно розглянув позов П. і, керуючись принципом верховенства права, а також прямою дією норм Конституції, виніс постанову, відповідно до якої дії дільничної виборчої комісії були визнані неконституційними, а П. мав бути поновлений у виборчому списку.

Розкрийте зміст верховенства права як засади конституційного ладу України.

Наскільки конституційним є рішення суду?
42. В Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. закріплено, що Україна в майбутньому проголошує намір стати нейтральною й позаблоковою державою.

На підставі цього Перспективна партія України заявляє, що ставити питання про вступ України до військово-політичного блоку можна лише після внесення змін до Декларації про державний суверенітет України.

Чи може на сьогодні Україна приєднатися до договору про членство в міжнародній організації колективної безпеки?

Чи можна вважати Декларацію про державний суверенітет України чинним правовим актом, обов’язковим для загального виконання?

43. Заступник Голови Адміністрації Президента України на прес-конференції оголосив про внесення ним до Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України”, яким передбачається змінити процедуру обрання глави української держави за американським зразком, тобто виборщиками. При цьому кількість виборщиків має залежати від кількості виборців. Один виборщик обиратиметься від 50 тис. виборців. Результати виборів глави держави мають визначатися по регіонах (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а обраним вважатиметься громадянин, який отримав більшість голосів виборщиків у чотирнадцяти чи більше регіонах.


Чи відповідає такий законопроект засадам конституційного ладу України. Обґрунтуйте свій висновок.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и
Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

Про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України”: Закон України від 07.07.2005 р. // Там же. – 2005. – № 38-39. – Ст. 449.

Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2004 від 02.11.2004 р. (справа про призначення судом більш м’якого покарання) // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 45. – Ст. 2975.

Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/1999 від 14.12.1999 р. (справа про застосування української мови) // Там же. – 2000. – № 4. – Ст. 125.

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин // Там же. – 2006. – № 50. – Ст. 3381.

Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. – Х.: Право, 2008.

Барабаш Ю.Г. Конституційна реформа та стабільність конституційного ладу: правовий аналіз системного взаємозв’язку // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / За заг. ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2008. – С. 30-57.

Румянцев О. Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления). / О. Г. Румянцев. — М.: Издательство «Юрист», 1994. — 285 с.

Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины / Ю. Н. Тодыка.— Харьков: «Факт», 1999.—320 с.

Тодика Ю.М., Кушніренко О.Г. Конституційний процес та проблеми становлення основ конституційного ладу України // Вісник Академії правових наук України. 1995р. №4. - Х. : Акад. Правових наук України / голов. ред.: В. Я. Тацій, прав. наук України Акад., 1995. - С. 3-9

Колісник В. Правове регулювання мовних відносин в Україні та проблеми його подальшого удосконалення // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1998. – № 4.


Кушніренко О.Г. Проблеми захисту основ конституційного ладу в Україні / О. Г. Кушніренко // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку: Короткі тези допов.та наук. повідом. республ. наук.-практ. конфер. 9-11 листопада 1995 р. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 1995. - С. 91-92

Кушніренко О.Г. Гарантії дотримання (захисту) засад конституційного ладу // Ідеологія державотворення в Україні: Історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції 22-23 листопада 1996 року. - К. : Генеза / голов. ред. Ю. С. Шемшученко, 1997. - С. 119-121

Кушніренко О.Г. Базові цінності конституційного ладу та їх взаємозв'язок з правовими принципами // Формування європейського правового простору: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2011 р. / Національна академія правових наук України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування , Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". - Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування / Національна академія правових наук України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування , Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого", 2011. - С. 15-17

Лукаш С. Політичний плюралізм як принцип конституційного ладу // Віче. – 1997. – № 7.

Кушніренко О.Г. Проблеми захисту основ конституційного ладу України // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1995.

Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України. – 1998. – № 1.

Веніславський, Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України // Право України. - 2010. - N 2. - С. 120-128


Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин. - Х. : ФІНН, 2010. - 333 с

Ткаченко Є.В. Поняття державної мови // Підприємництво, госп-во, право. – 2006. – № 8.

Тема 11. Україна як суверенна держава

План


 1. Україна як суверенна та незалежна держава.

 2. Співвідношення державного та народного суверенітетів.

 3. Захист державного суверенітету в Конституції України.

 4. Конституційні засади міжнародної діяльності та міжнародні договори.

 5. Акти міжнародного прав в правовій системі України.


44. Громадянин К. звернувся до Апеляційного адміністративного суду м. Києва з позовом про порушення його прав і свобод Законом України “Про статус народного депутата”. Підставою стала відмова Печерського районного суду м. Києва зобов’язати народного депутата П. виконати обіцянки, дані під час передвиборної кампанії. Суд, посилаючись на норми зазначеного Закону, зробив висновок, що в Україні встановлено вільний, а не імперативний мандат.

Заперечуючи це положення у своєму позові громадянин К. посилався на принцип народного суверенітету, закріплений у статті 5 Конституції України. Оскільки народ здійснює свою владу через представників, цим представникам можуть даватися вказівки щодо їх дій; аналогічним чином їх дії обмежуються передвиборчою програмою. Політична партія, членом якої є народний депутат П., у своїх заявах посилалася на те, що принцип вільного мандата діє в багатьох демократичних країнах, цей принцип повною мірою відповідає поняттю і правовим змістом народного суверенітету.

Який юридичний зміст принципу народного суверенітету (стаття 5 Конституції України)? Яке рішення повинен ухвалити Суд?

45. Президент України направив на ратифікацію до Верховної Ради України міжнародний договір, згідно з яким Україна передавала на користь міжнародної регіональної організацій частину своїх виняткових прав (оборона, охорона кордонів, емісія грошей і т.д.). Депутати Верховної Ради України, вирішивши, що цей міжнародний договір обмежує суверенітет України, а отже – суперечить Конституції України, відмовилися його ратифікувати.


Яка зі сторін права в даному спорі? Який порядок укладення та ратифікації міжнародних договорів, які суперечать Конституції України? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на чинне законодавство .

46. До Харківської правозахисної групи звернулися представники політичної партії “За Україну” за юридичною консультацією – чи можливо згідно чинного законодавства України обмежити народний суверенітет? Правозахисники відповіли, що народний суверенітет є абсолютною категорією та не може підлягати жодному обмеженню, оскільки Конституція України чітко визначає, що носієм і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Будь-яке обмеження народного суверенітету веде до узурпації влади.

Що таке узурпація влади? Наскільки кореспондується відповідь правозахисників з чинним законодавством України?
47. У 1948 році острів Зміїний за домовленістю СРСР і Румунії перейшов до складу СРСР. У 1975 року Румунія підписала заключний акт Загальноєвропейської наради з безпеки і співробітництва, згідно з яким офіційно погодилася з приналежністю острова до УРСР. Але у 90-х роках Румунія підняла питання повернення острова Зміїний до її складу. Повернення територій стало актуальним для румунської сторони 2001 року, коли плавуча бурова установка "Чорноморнафтогазу" виявила в 40 кілометрах на південь від острова значні поклади вуглеводнів. 16 вересня 2004 року Румунія передала на розгляд Міжнародного суду ООН питання про делімітацію континентального шельфу і виняткових економічних зон між двома країнами. Україна відстоювала позицію, що острів Зміїний має кваліфікуватися судом як острів, і тому повинна існувати 200-мильна економічна зона навколо нього. Лінія делімітації, проведена судом, засвідчила, що Україні відійшла 12-мильна зона, що включає в себе лише територіальне море. Суд, формально, задовольнив вимогу України, визнавши Зміїний островом. Однак, по суті, Україна отримала всього лише 12 миль (замість 200).

Дайте кваліфікований аналіз описаній вище ситуації. Чи порушує рішення Міжнародного Суду ООН принцип державного суверенітету?

48. Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов меншин (закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 1992 р."( від 24 грудня 1999 долі № 1350-XIV)). Хартія була розроблена під егідою Ради Європи, відкрита для підписання 5 листопаду 1992 року .

Відповідно до зобов’язань, прийнятих на себе при вступі до Ради Європи в 1995 році, наша країна повинна була приєднатися до Хартії протягом року. Підписала Україна Хартію вже в травні 1995 року. Через кілька років - 24 грудня 1999 року - парламент прийняв закон про ратифікацію Хартії. Однак незабаром рішенням Конституційного Суду (12 липня 2000 справа № 1-34/2000) цей закон був визнаний неконституційним через порушення процедурних моментів. 28 жовтня 2002 року президент України Л.Кучма вносить у парламент наступний законопроект "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов" із пропозицією позачергового розгляду цього документа, який Верховна Рада України ратифікує 15 травня 2003 року .

Дайте визначення поняттям ратифікація та денонсація, визначте процедуру ратифікації.

Як варто розуміти положення Конституції України про те, що частиною національного законодавства є договори, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України?

Проаналізуйте статтю 9 Конституції України, Закон України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 року № 3767-XII та рішення КСУ щодо ратифікації Хартії від 12 липня 2000 долі № 1-34/2000.

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и
Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року N 1906-IV // Офіційний вісник України. – 2004. - N 35. - ст. 2317

Барабаш Ю.Г. Конституційно-правові механізми захисту державного суверенітету України // Вісн. Нац. акад. наук України. - 2011. - N 6. - С. 9-10

Веніславський Ф. В. Декларація про державний суверенітет як політико-правова передумова становлення конституційного ладу України // Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. - С. 9-11


Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми / за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; НДІ держ. будівництва та місцевого саморядування, Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2010. - 272 с .

Ковтун В. І. Військові гарантії державного суверенітету України: конституційно-правовий аналіз // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2010.– №4. – С. 90-94

Колісник В. П. Декларація про державний суверенітет України та її вплив на процес формування української держави // Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. - С. 3-4

Колісник В.П. Конституційні засади міжнародного співробітництва в умовах глобалізації / В. П. Колісник // Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України: Зб. тез ( За матеріалами XIX Харківських політологічних читань). - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2007. - С. 93-95

Летнянчин Л. І. Декларація про державний суверенітет України у сучасній інтерпретації [Текст] // Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. - С. 39-41

Нестеренко О. В. Державний суверенітет та інтеграційні процеси // Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Харків, 27 берез. 2009 р. - Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала, 2009. - С. 75-76 .


Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе / С. Г. Серегина [и др.] ; под общ. ред.: А. К. Сковикова, И. В. Яковюка ; Ин-т деловой карьеры, НИИ гос. строительства и местного самоуправления, Нац. акад. прав. наук Украины. - М. : ООО "НИПКЦ Восход-А", 2010. - 320 с.

Тодика О.Ю. Народовладдя на трансформаційному етапі розвитку держави і суспільства / За ред. О.В. Петришина. / О.Ю. Тодика. – Х.: Право, 2007. – 480 с.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Факт, 2000.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества. – Х.: Факт, 2001.