refik.in.ua 1

Питання до испиту з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»
1.

Планування як наука. Процес планування і вибір рішень в умовах ринкової економіки.

2.

Критерії вибору планових рішень. Значення раціональності при їх виборі

3.

Функції якi виконує план в процесі функціонування підприємства.

4.

Функції якi виконує планування в процесі функціонування підприємства як елемента економічної системи .

5.

Планування як функцiя управлiння підприємством. Її роль в системі функцій менеджменту.

6

Сутність контролю та особливе значення взаємозв’язку функцій планування і контролю в процесі управлінської діяльності.

7.

Види контролю на підприємстві.

8.

Алгоритм організації здійснення процесу контролю за ходом виконання плану

9.

Основнi фiлософськи пiдходи (концепції), що використовуються під час планування.

10.

Види чинників впливу на діяльність підприємства та їх взаємозв’язок вибором підходів до планування.

11

Система методологічного забезпечення планування


12

Принципи планування та їх сутність.

13

Сутність поняття методу плануванння та значення творчого підходу при їх використанні.

14

Моделі планування

15

Сутність використання методу точки безбитковості в плануванні.

16

Сутність використання методу граничних витрат і доходів в плануванні.

17

Сутність нормативного методу планування.

18

Сутність балансового методу планування.

19.

Різновиди планів та основні чинники, що обумовлюють їх відмінності.

20

Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види

21

Взаємозв’язок планування і маркетінгових досліджень. Сутність поняття маркетінговий підхід у плануванні.

22

Шляхи впливу на попит та планування реклами.

23

Неаналітичні та аналітичні методи планування рекламного бюджету

24

Планування збуту продукції.

25

Виробнича програм, її місце в системі планів підприємства. Наведіть основні напрямки її оптимізації.


26

Якi показники характеризують обсяги виробництва.

27

В яких одиницях виміру можуть плануватися показники виробничої програми. Коли доцільно їх використовувати.

28

Розкрийте сутність підходів до формування виробничої програми з надання послуг та виробництва продукції. Як визначають плановий попит на проміслову продукцію та товари широкого вжитку.

29

Вихідні данні, що використовують при плануванні виробничої програми

30

Зміст та основні завдання ОКП на підприємстві

31

Системи оперативно-календарного планування

32

Сутність понять «рівнмірність» і «ритмічність» виробництва. Яки методи використовують для їх оцінки.

33

Задання, що вирiшують пiд час розробки плану МТЗ .

34

Вихідні данні, що використовують при плануванні потреби у МТР.

35

Методи визначення планової потреби у МТР.

36

Порядок визначення оптимальних умов постачання на підставі розрахунку розміру оптимальної партії материальних ресурсів, що плануються для посточання.

37

Види виробничих запасів.

38


Види виробничої потужності та чинники, що на неї впливають

39

Порядок планування виробничої потужності пiдприємства

40

Показники, що характеризують забезпеченність виробничої програми існуючою потужністю.

41

Мета та завдання планування персоналу та оплати праці.

42

Вихідні данні для визначення планової потреби в персоналі.

43

Методі визначення планової чисельностіі працівників підприємства.

44

Метод прямого (деталізованого) розрахунку чисельності робітників

45

Порядок розрахунку продуктивності праці.

46

Види ФОП

47

Методи визначення планового ФОП

48

Розкрийте сутність поняття «виробнича інфраструктура» та основні аспекти планування діяльності ремонтного виробництва

49

Розкрийте сутність поняття «виробнича інфраструктура» та основні аспекти планування забезпечення виробництва технологічною оснасткою.

50

Розкрийте сутність поняття «виробнича інфраструктура» та основні аспекти планування транспортного обслуговування виробництва


51

Розкрийте сутність поняття «виробнича інфраструктура» та основні аспекти планування енергозабезпечення

52

Мета, завдання та вихідні данні плану собівартості продукції.

53

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами.

54

Планування собівартості реалізованої та товарної продукції

55

Методи калькулювання продукції та їх особливості використання.

56

Зміст і завдання фінансового плану.

57

Методи визначення планового прибутку.

58

Контроль і фінансове планування

59

Склад витрат на техничничну підготовку освоєння нової продукції, порядок визначення обсягів робіт та їх трудомісткості.

60

Обгрунтуйте об’єктивну необхiднiсть планування оновлення продукцiїє. Визначте завдання, що вирiшують при цьому

61

Сутність технічнного та організаційного розвитку підприємства. Питання, що вони вирішують.

62

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства.

63

Сутність бізнес-плану та цілі його розробки

64

В чому відмінності бізнес-плану від традеційних планів.

65

Орієнтовна структура бізнес-плану