refik.in.ua 1

Питання до І модульного контролю для студентів груп ЗВ-101, ЗВ-102, ІМ-101,ІМ-102, ІМ-103


В кожному білеті 2 завдання – теоретичне питання і задача.

Повна відповідь на теоретичне питання передбачає означення поняття, відповідні рисунки з позначеннями, виведення основних формул.

Розв'язання задачі передбачає одержання правильної відповіді з рисунками, поясненнями і висновком.

Теоретичні питання.

1. Що таке напруження, напруження в точці, напружений стан, матриця тензора напружень?

2. Як визначити напруження у довільній похилій площадці, нормальне і дотичне напруження?

3. Що таке головні напруження, як їх визначати і навіщо?

4. Що таке головні площадки, як визначити положення головних площадок?

5. Що таке головні деформації? Як їх визначити?

6. Залежності між переміщеннями і деформаціями. Формули Коші.

7. Як визначити матрицю тензора деформацій у довільній точці об'єму, якщо відоме поле переміщень?

8. Як формулюється закон Гука при одновісному напруженому стані? Що таке модуль Юнга? Показати інтервал дії закону Гука на діаграмі розтягу.

9. Залежності між напруженнями і деформаціями при об'ємному напруженому стані. Що таке коефіцієнт Пуасона?

10. Як визначити екстремальні значення дотичних напружень? У яких площадках вони діють?

11. Що таке октаедрична площадка, і як визначити напруження в октаедричній площадці?

12. Як провести розрахунок на міцність при одновісному напруженому стані? Що таке коефіцієнт запасу?

13. Навіщо потрібні теорії міцності? Які теорії міцності використовують для пластичних матеріалів, крихких матеріалів?

14. Що таке критерій міцності? Як визначають еквівалентне напруження за різними теоріями міцності?

15. Як провести аналіз одновісного напруженого стану?

16. Як провести аналіз двовісного напруженого стану в загальному випадку?

17. Як проаналізувати напружений стан при плоскому згині?

18. Як проаналізувати напружений стан "чистий зсув"?

19. Як визначити дотичні напруження при плоскому згині?

20. Як провести перевірку міцності двотаврового перерізу?

21. Як експериментально визначити напруження і деформації?

Задача.

Визначити головні напруження для елемента у заданій точці об'єму, визначити вид напруженого стану і перевірити умови міцності для даного матеріалу.