refik.in.ua 1

Перелік питань до екзамену з дисципліни «Фінансове право»


для студентів груп П-301, П-302, П-303

ОКР «Молодший спеціаліст»


 1. Поняття, ознаки та функції фінансів.

 2. Система державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, та їх правовий статус. Органи загальної компетенції. Органи спеціальної компетенції.

 3. Фінансова система, її зміст і структура. Ланки фінансової системи.

 4. Фінансове право як галузь публічного права. Предмет і метод фінансового права.

 5. Система фінансового права.

 6. Джерела фінансового права.

 7. Фінансове законодавство, його склад та особливості. Систематизація фінансового законодавства України. Бюджетний кодекс України. Податковий кодекс України.

 8. Поняття фінансово-правових норм та їх ознаки. Види фінансово-правових норм.

 9. Структура фінансово-правової норми. Гіпотеза фінансово-правової норми. Диспозиція фінансово-правової норми. Особливості санкції фінансово-правової норми.

 10. Фінансові правовідносини, їх зміст та особливості. Види фінансових правовідносин і підстави їх класифікації.

 11. Об’єкт фінансових правовідносин. Суб’єкти фінансового права. Зміст фінансових правовідносин.

 12. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин. Класифікація юридичних фактів.

 13. Поняття та завдання фінансового контро­лю.

 14. Види фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю на види залежно від часу, суб’єкта, об’єкта та підстав.

 15. Об’єкти фінансового контролю.

 16. Методи фінансового контролю. Аналіз фінансової діяльності. Обстеження. Облік. Ревізія і перевірка, їх співвідношення та види. Порядок проведення ревізій і перевірок. Періодичність проведення ревізій і перевірок. Акти за підсумками проведення ревізій і перевірок, їх правові наслідки.
 17. Правовий статус органів, що здійснюють фінансовий контроль та контролюючих органів.


 18. Поняття, ознаки, склад та види фінансових правопорушень.

 19. Поняття та види відповідальності за по­рушення фінансового законодавства. Штрафна санкція і пеня.

 20. Відповідальність за порушення бюджетного законодав­ства. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Відповідальність за порушення валютного законодавства. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 21. Бюджетне право як підгалузь фінансового права.

 22. Правова природа бюджетно-правових відносин. Об'єкт бюд­жетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Зміст бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин.

 23. Система бюджетного законодавства. Місце Бюджетного кодексу України в системі бюджетного законодавства.

 24. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави. Дефіцит і профіцит бюджету. Складові частини бюджету. Загальний і спеціальний фонди бюджету. Резервний фонд.

 25. Бюджетна класифікація та її склад. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація боргу.

 26. Бюджетна система України. Принципи бюджетної системи України та їх зміст. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Поняття зведеного бюджету. Зведений бюджет України.

 27. Бюджетний процес і принципи його здійснення. Стадії бюджетного процесу.

 28. Учасники бюджетного процесу. Розпорядники бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів. Бюджетні призначення.

 29. Податкове право як підгалузь фінансового права. Місце податково­го права в правовій системі України. Предмет і метод податкового права. Податкове законодавство України.

 30. Поняття податку, його ознаки і функції. Юридична конструкція податку.
 31. Податкова система України: поняття та структура. Класифікація податків і зборів (обов’язкових платежів). Співвідношення податку та збору.


 32. Система податкових органів в Україні. Функції, права та обов’язки працівників податкових органів. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 33. Банківська си­стема України та її структура.

 34. Правовий статус Національного банку України.

 35. Правовий статус комерційних банків в Україні. Види комерційних банків. Порядок утворення комерційних банків. Припинення діяльності банківських установ.

 36. Банківські операції: поняття та види.

 37. Банківське регулювання та банківський нагляд.

 38. Юридична відповідальність за порушення банківського законодавства.

 39. Правове забезпечення діяльності кредитних спілок, ломбардів, як основних посередників на фінансовому-кредитному ринку.

 40. Поняття та види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 41. Співвідношення категорій «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії.

 42. Грошова система України. Структура грошової системи.

 43. Правове регулювання готівкового обігу.

 44. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Правові форми безготівкових розрахунків.

 45. Поняття валюти та валютних цінностей. Національна та іноземна валюти. Цінні папери. Банківські метали.

 46. Класифікація видів валют. Поняття конвертованості валюти.

 47. Валютні операції. Класифікація валютних операцій.

 48. Валютне регулювання і валютний контроль.

 49. Органи, що здійснюють валютне регулювання і валютний контроль.

 50. Відповідальність за порушення валютного законодавства України.