refik.in.ua 1

Перелік питань до державного іспиту з дисципліни


«Основи охорони праці» ОКР «бакалавр»

Затверджено на засіданні

кафедри БЖД, ОП і ЦЗ

протокол № 4 від 11.11.2013 р
Завідувач кафедри______________Орешкін М. В.

1. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

2. Організація та види навчання з питань охорони праці.

3. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

4. Закон України «Про охорону праці».

5. Статус, завдання і основні функції структури охорони праці на підприємстві.

6. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

7. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення норм охорони праці.

8. Органи державного нагляду за охороною праці.

9. Джерела, класифікація і характеристики вібрацій.

10. Нормування та контроль параметрів мікроклімату робочої зони.

11. Види інструктажів з питань охорони праці.

12. Основні параметри звукового поля, потужність джерела звуку.

13. Принципи і джерела фінансування охорони праці.

14. Вентиляція, її види. Вентиляційні системи.

15. Дія електричного струму на організм людини.

16. Освітлення виробничих приміщень, його класифікація.

17. Електромагнітні поля і випромінювання, їх джерела, класифікація і особливості.

18. Класифікація та використання джерел іонізуючого випромінювання.

19. Атестація робочих місць за умовами праці.

20. Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону.

21. Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

22. Контроль за станом повітря робочої зони.

23. Інфразвук і ультразвук, їх основні джерела. Методи захисту від інфразвуку і ультразвуку.

24. Загальні вимоги до технологічного обладнання.

25. Система державного управління охороною праці в Україні.


26. Умови ураження людини електричним струмом.

27. Вимоги охорони праці до розташування обладнання та організації робочих місць.

28. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин.

29. Класифікація шумів та їх нормування.

30. Напруга кроку та дотику.

31. Основні вимоги до виробничого освітлення.

32. Методи і засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.

33. Засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки.

34. Система стандартів в галузі охорони праці.

35. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.

36. Типові заходи та засоби захисту від вібрацій.

37. Виробничі травми та професійні захворювання.

38. Класифікація джерел штучного освітлення.

39. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами.

40. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони.

41. Основи організації повітрообміну в приміщеннях.

42. Специфіка захисту від лазерного випромінювання.

43. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

44. Нормування освітлення, розряди зорової роботи.

45. Джерела та параметри інфразвукових і ультразвукових коливань.

46. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

47. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

48. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.

49. Основні принципи державної політики в галузі охорон и праці.

50. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

51. Пожежна сигналізація та засоби пожежогасіння.

52. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці.

53. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

54. Дії персоналу при виникненні пожежі.

55. Стажування та допуск працівників до самостійної роботи.


56. Загальна методика проектування систем освітлення.

57. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю.

58. Гігієна праці та її значення.

59. Електрозахисні засоби і заходи.

60. Контроль стану пожежної безпеки на об’єктах.

61. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.

62. Склад повітря робочої зони, джерела забруднення повітря.

63. Нормування вібрацій, методи їх контролю.

64. Структура, основні функції та завдання управління охороною праці в організації.

65. Експлуатація систем виробничого освітлення.

66. Контроль та прилади вимірювання параметрів шуму.

67. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць.

68. Робоча зона та повітря робочої зони.

69. Методи захисту персоналу від ураження електричним струмом.

70. Гарантії прав працівників на охорону праці.

71. Основні світлотехнічні характеристики, класифікація освітлення.

72. Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання.

73. Розподіл травм за ступенем тяжкості.

74. Особливості інфрачервоного, ультрафіолетового і лазерного випромінювань.

75. Методи та засоби захисту від іонізуючого випромінювання.

76. Завдання та права комісії з питань охорони праці на підприємстві.

77. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони.

78. Фактори впливу на наслідки ураження електричним струмом.

79. Навчання з питань охорони праці посадових осіб.

80. Нормування електромагнітних випромінювань, прилади контролю.

81. Засоби та заходи захисту від інфрачервоного випромінювання.

82. Профілактика нещасних випадків і професійних захворювань.

83. Місцева (локальна) механічна вентиляція.

84. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.

85. Громадський контроль за станом охорони праці в організації.

86. Природна вентиляція, повітряний баланс та кратність повітрообміну.

87. Класифікація та наслідки електричних травм.

88. Загальні підходи до оцінки умов праці.

89. Санітарно-захисні зони підприємств.

90. Індивідуальні та колективні засоби захисту від ураження електричним струмом.