refik.in.ua 1

ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ


 1. Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання. психологія як наука і навчальний предмет, її значення.

 2. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Місце психології в системі наук.

 3. Методи психології: характеристика основних (спостереження, експеримент) та допоміжних методів (бесіда, анкетування, інтерв’ю, соціометрія, психолого-педагогічний експеримент, аналіз процесу і результатів діяльності).

 4. Поняття про особистість. Біологічне і соціальне в структурі особистості.

 5. Психологічні характеристики особистості і стійкість, єдність, активність.

 6. Спрямованість особистості: потреби, мотиви, інтереси, моральний ідеал, переконання.

 7. Поняття про діяльність. Структура діяльності.

 8. Види діяльності: ігрова, трудова, навчальна.

 9. Поняття про уміння і навички, їх значення. Процес утворення умінь і навичок. Взаємодія навичок.

 10. Звички: позитивні і негативні. Боротьба з негативними і виховання позитивних звичок.

 11. Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги.

 12. Види уваги: мимовільна, довільна, після довільна.

 13. Основні властивості уваги: зосередженість, стійкість, переключення, розподіл, обсяг.

 14. Розвиток і виховання уваги у школярів.

 15. Загальне поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів.

 16. Види відчуттів, класифікація їх.

 17. Властивості відчуттів: якість, інтенсивність. Пороги відчуттів і чутливості аналізаторів. Адаптація.

 18. Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання.

 19. Основні види та властивості сприймання.

 20. Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в житті та навчальній діяльності. Фізіологічні основи пам‘яті.

 21. Асоціації, їх види: прості і складні. Прості асоціації: за схожістю, за суміжністю, за контрастом.

 22. Процеси пам’яті.
 23. Види пам’яті, їх класифікація. особливості рухової, музичної та обраної пам‘яті.


 24. Індивідуальні відмінності пам’яті: швидкість, точність, міцність, готовність до відтворення. Типи пам’яті: наочно-образний, словесно-логічний, проміжний. Розвиток і виховання пам’яті у дітей.

 25. Поняття про мислення. Фізіологічні основи мислення і мовлення. Зв’язок мислення і мовлення.

 26. Операції мислення і порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація.

 27. Основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи.

 28. Індивідуальні особливості мислення (якості розуму) самостійність, широта, глибина, гнучкість, швидкість, критичність. Розвиток мислення і мовлення у дітей.

 29. Поняття про уяву. Значення уяви в житті та навчальній діяльності. Фізіологічні основи уяви.

 30. Види уяви: мимовільна і довільна, творча і відтворююча; мрія як особливий вид уяви. Розвиток уяви у дітей.

 31. Поняття про емоції і почуття. Фізіологічні основи почуттів і емоцій. Зовнішнє вираження емоцій і почуттів.

 32. Особливості емоцій: позитивні і негативні емоції, астенічні і астенічні, настрій, афекти, стреси, пристрасті.

 33. Поняття про волю, її значення в житті та навчальній діяльності. Фізіологічні основи вольових дій.

 34. Види вольових дій: мимовільні і довільні. Аналіз вольових дій.

 35. Вольові якості особливості: самостійність, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, витримка, мужність, сміливість, дисциплінованість.

 36. Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту.

 37. Психологічна характеристика темпераментів.

 38. Врахування темпераментів в навчально-виховній роботі.

 39. Поняття про характер. Фізіологічні основи характеру. Типове та індивідуальне в характері.

 40. Риси характеру. Формування характеру і шляхи його виховання.

 41. Поняття про здібності. Здібності і діяльність. Природні передумови розвитку здібностей.
 42. Види здібностей. Ранній прояв здібностей у дітей.