refik.in.ua 1

Опис навчальної дисципліни НССНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

Гуманітарна

0203_Історія

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

6.020302 історія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

бакалавр історії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й

-

Індивідуальне

науково-досл завдання

науковаробота (назва)

Семестр

Загальна кількість

годин – 144

VII - VIII

-

Лекції


Тижневих годин для денної форми

навчання: 8

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

-

-

Практичні, семінарські

72 год

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

60 год.

-

ІНДЗ: 12 год.

Вид контролю: залік


Мета та завдання навчальної дисципліни

Науковий студентський семінар згідно освітньо-професійної програми вищої освіти, викладається на історичному факультеті на четвертому курсі денного відділення. Курс студенти вивчають протягом сьомого - восьмого семестру. Для студентів спеціалізації «історія України» має три змістовні частини.

Методика роботи під час наукового студентського семінару відрізняється від методи викладу матеріалу під час вивчення спеціальних курсів і передбачає поєднання різних видів роботи: лекції, семінари, обговорення та захист рефератів, підготовку відгуків, рецензування виступів, виконання індивідуального завдання тощо.

Назва наукового студентського семінару – «Роль видатних істориків та громадських діячів у розвитку українського національного відродження (кінець ХVIII – початок ХХ ст.)». Українське національне відродження – комплекс подій і явищ кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., пов’язаних головним чином з поширенням масової національної свідомості, пожвавленням і піднесенням національного руху, створенням національної концепції історії України. У процесі національного відродження українців важливе місце займала історична наука. Саме вона виявилася найбільш придатною для пробудження і розвитку національної самосвідомості, для забезпечення спадкоємності історико-культурного процесу в умовах втрати державності. Логічним завершенням процесу відродження стало утворення Центральної Ради та УНР, в діяльності яких досить вагому роль відігравали історики.

Мета викладання дисципліни – дослідити роль видатних істориків, громадських діячів та значення їх творчості в процесі українського національного відродження. У зв’язку з поставленою метою вирішуються наступні завдання вивчення дисципліни – ознайомитися з поняттям та термінологією процесу українського національного відродження; висвітлити актуальні проблеми цього процесу; вивчити основні історичні твори періоду; визначити значення українських істориків у національно-культурному русі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., проаналізувати внесок одеських істориків та громадських діячів в український національний рух.

Студент повинен знати:


 • необхідний комплекс джерел до курсу, в першу чергу твори істориків;

 • історіографічний доробок з проблематики курсу;

 • основні та актуальні проблеми тематики даного курсу;

 • важливі дати та події, пов’язані з процесом українського національного відродження;

 • основні віхи біографії та діяльності істориків та діячів, творчість яких вивчається.

Студент повинен вміти:

 • узагальнювати фактичний матеріал, набутий під час лекцій та самостійно опрацьованої літератури до курсу;

 • орієнтуватися в термінології, історіографії та основних питаннях українського національного відродження;

 • визначати місце істориків у цьому процесі;

 • робити висновки з вивченої теми.


Програма навчальної дисципліни

Вступ

Мета і завдання НСС. Методика роботи. Характеристика джерел і літератури. Розподіл тем доповідей.
Змістовий модуль 1

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ:

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД.

Тема 1. Підходи до визначення та історіографія українського національного відродження

Що таке процес українського національного відродження. Поняття. Термінологія. Визначення терміну „українське національне відродження” в історичній літературі. Визначення термінів „національне самовизначення”, „національна свідомість”, „національний рух”. Нова аналітична структура. Два типи національної свідомості.

Тема 2. Актуальні проблеми вивчення історії українського національного відродження.

Питання періодизації процесу. Специфіка українського національного відродження і формування національної свідомості українців. Послідовна зміна центрів національного руху. Західноукраїнські землі. Динаміка українського національного руху: піднесення та занепад, гальмуючі фактори. Місце історичної науки в процесі українського національного відродження.
Змістовий модуль 2

ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ

Тема 1. Ідея українського автономізму: Григорій Полетика

Гетьманщина у другій половині ХVІІІ ст. Діяльність законодавчої комісії для складання нового Уложення. Проект Г. Полетики щодо захисту прав української шляхти. Трактат «Історична довідка, на яких підставах Мала Росія була під республікою Польщею і на яких угодах віддалася російським правителям, і патріотичні роздуми, яким чином її можна впорядкувати, щоб вона приносила користь Російській державі без порушення її прав та вольностей».

Тема 2. Питання історіографії та зміст „Історії русів”.

Авторство. Час написання. Публікації твору. Структура. Періодизація історії України в “Історії Русів”. Давні часи у викладі автора твору. Походження та історична роль козацтва в історії України. Визвольна війна середини ХVІІ ст. в концепції “Історії русів”. Україна за часи Петра І. Постать Мазепи. Автономістична ідея.

Тема 2. М.А.Маркевич та його роль у розвитку концепції “Історії русів”.

Життєвий та творчий шлях М.А.Маркевича. “Історія Малоросії”: історія написання та структура твору. Концепція самостійного та безперервного розвитку українського народу. М.А.Маркевич про козацтво. Джерелознавче значення “Історії Малоросії”. Місце М.А.Маркевича в українській історіографії.

Тема 3. М.І.Костомаров та ідея утвердження окремішності українського народу.


Біографія, еволюція суспільних поглядів М.І.Костомарова. Харківський і Київський університети в життя вченого. Періодизація життєвого шляху. Кирило-Мефодіївське товариство. Заслання в Саратов. Петербурзький університет, робота в «Основі», творчість. “Автобіографія ” М.І.Костомарова як історичне джерело.
Тема 4. Творчість М. І. Костомарова

“Закон Божий” і його антиімперський та антикріпосницький зміст. Місце України у загальнослов’янському відродженні. Федералістична концепція М.І.Костомарова. Стаття “Україна”: основні ідеї. Праці М.І.Костомарова “Две русские народности” та „Богдан Хмельницький”: історія написання, структура, концепція. Початок народницького напрямку в українській історіографії. М.С.Грушевський про М.І.Костомарова.

Тема 5. Роль П. О. Куліша у розвитку ідеї українського національного відродження.

Творчий шлях П.О.Куліша. Жанри історичних досліджень. Значення літературних та етнографічних праць П.О.Куліша у розвитку його історичних поглядів. П.О.Куліш про “народний рух” як рушійну силу історії. Про безперервний та окремішний шлях історичного розвитку українського народу. Про козацтво. Оцінка взаємин України з Росією та Польщею. Протиріччя у поглядах П.О.Куліша.

Тема 6. Українська ідея В. Б. Антоновича.

Життєвий та творчий шлях В.Б.Антоновича. Походження та родинні зв’язки. Навчання. Київський університет. «Хлопоманство». Співпраця в «Основі». Київська Стара громада. Формування історичних поглядів. Робота в Археографічній комісії. Викладацька та наукова діяльність. Зв’язки з Одесою.

Тема 7. Становлення концепції історії України у творчості В. Б. Антоновича.

Історичні погляди В. Б. Антоновича. В. Б. Антонович про завдання історичних досліджень. «Вступна лекція» до курсу в Київському університеті. Основні історичні праці. Наукова школа В.Б.Антоновича та її роль в утвердженні ідеї українського національного самовизначення.

Тема 8. Публіцистичні твори В. Б. Антоновича

«Моя сповідь» В. Б. Антоновича – програма свідомого українства. Стаття «три національні типи народні», поняття «нація» та її прикметні риси. Статті «Погляди українофілів» та «Записка в справі про обмеження української мови».

Тема 9. Суспільна діяльність М. П. Драгоманова

Походження і родина. Навчання в Полтавській гімназії. Історико-філософський факультет Київського університету. Становлення як вченого та публіциста. Участь в Київській громаді, зв’язки з В. Б. Антоновичем. Викладацька діяльність. Закордонне відрядження. Політично-публіцистична діяльність в Галичині. Еміграція. Відень, Женева, Софія.

Тема 10. Українська нація в контексті європеїзму. М. П. Драгоманов.

«Переднє слово /до “ГРОМАДИ”/» – перша українська політична програма. Ідеї федералізму. Громадівський соціалізм. Твори М. П. Драгоманова «Чудацькі думки про українську національну справу» та «Пропащий час: Україна під Московським царством». М. П. Драгоманов як історик та політолог. Оцінки творчості М. П. Драгоманова.

Тема 11. Творчий шлях М.С.Грушевського

Походження, дитинство і навчання. Київський університет, школа в. Б. Антоновича і становлення історичних поглядів. Історіософська концепція. Львівський період. НТШ. Активна наукова і громадська діяльність. Заснування української націонал-демократичної партії. Київ та Українське наукове товариство. Політична діяльність: на чолі Центральної Ради. Еміграція. Повернення в Україну, робота в ВУАН.

Тема 12. Синтез української ідеї в діяльності М. С. Грушевського

Наукова, викладацька, громадська діяльність. Політичні погляди. Історична концепція М.С.Грушевського. «На порозі нової України» – політичний заповіт М.С.Грушевського. Значення творів М.С.Грушевського «Хто такі українці і чого вони хочуть?», «Про українську мову і українську школу».

Змістовий модуль 3


ВНЕСОК ДІЯЧІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ

Тема 1. Значення творчості О.І.Маркевича у розвитку українського національного відродження.

Походження. Навчання в Ніжинському ліцеї. Університет. Наукова та викладацька діяльність. Звільнення. Популяризаторська діяльність. основна тематика досліджень. Джерелознавчі праці. Історія України у висвітленні О.Маркевича. Краєзнавчий доробок. Археографічні студії.
Тема 2. Створення та діяльність Одеської Громади

Заснування Одеської Громади. Історіографія теми. Джерела. Періодизація історії Громади. Перший період діяльності. Склад. Структура. Напрями діяльності у 1890-х – на початку ХХ ст. Зв’язки з Київською Громадою. Співпраця з галицькими діячами.

Тема 3. Родина М. Комарова та їх діяльність

Походження, родина М. Комарова. Катеринославська гімназія. Харківський університет. Участь в київській Громаді. Літературна, бібліографічна та видавнича діяльність. Одеський період. Участь в Одеській Громаді.
Тема 4. Засновники Одеської Громади Л. Смоленський, В. Мальований

Походження, родина Л. Смоленського. Київський період. Просвітницька та педагогічна діяльність. Заснування Одеської Громади. Зв’язки з М. Драгомановим.
Тема 5. Єлисаветградська громада та її діяльність

Формування Громади та етапи діяльності. О. Михайлевич, М. Левицький та інші діячі. літературна та театральна діяльність. Молодіжний гурток організації «Народна воля» і Олександр Тарковський. Створення першої української трупи.
Тема 6. Подружжя Русових ( Олександр та Софія) та їх діяльність на півдні України

Походження та родина С. Русової (Ліндфорс). Київський період, середовище Лисенків-Старицьких. Початок просвітницької діяльності. Походження та родина О. Русова. Перший період життя. Одруження. Петербурзьке земляцтво, видання творів т. Шевченка. Участь в Київській громаді, Одеській громаді, Харківському товаристві грамотності. Діяльність в роки української національно-демократичної революції.

Тема 7. Створення та діяльність Одеської Просвіти

Пом’якшення царського режиму у 1905 – 1906 роках. Заснування Просвіти. Статут товариства. Склад. Структура, діячі. Видання газет «Народна справа» і «Вісті». Просвітницька діяльність.
Тема 8. Діяльність Миколаївської Просвіти на ниві української культури

Заснування Громади. Історіографія теми. Джерела. Періодизація історії Громади. Перший період діяльності. Склад. Структура. Напрями діяльності у 1890-х – на початку ХХ ст. Зв’язки з Одеською та Єлисаветградською Громадами. М. Аркас та його внесок у діяльність товариства.
Тема 9. Діяльність Українського клубу та товариства «Українська хата» в Одесі

Заснування Українського клубу в Одесі. Створення товариства «Українська хата». В. Бродніцька, В. Форменко. Статут та діячі. Культурно-просвітницька діяльність. А. Ніковський і журнал «Основа». Шевченківські вечори. Співпраця з іншими товариствами.
Тема 10. Діяльність товариства «Українська хата» в Херсоні

Заснування і прийняття Статуту. Розбудова організації. Очільники. Діяльність М. Чернявського. Реорганізація в культурно-просвітнє товариство. заходи товариства.
Тема 11. Іван та Юрій Липи – провідники національної ідеї

І. Липа: походження та родина. Керченська гімназія та Харківський університет. Заснування товариства «Братерство тарасівців». Одеський період. Ввидавництво «Одеська літературна спілка», з 1905 р. - альманах «Багаття». Публіцистична діяльність. Співпраця з Одеською Просвітою і Одеським Літературним Товариством. Український комісар Одеси. Ю. Липа: навчання в одеській гімназії, Новоросійському університеті. Літературна діяльність. Редагування «Вісника Одеси», публіцистичні твори.
Тема 12. Громадсько-політична діяльність С. Шелухіна та І. Луценка

С. Шелухін: походження та родина. Київський університет. Зв'язок з Київською Громадою. Одеський період життя. Діяльність громадська та політична. І. Луценко: походження та родина. Навчання. Медична діяльність. утворення Одеської Просвіти. І. Луценко та українські письменники. Політична діяльність.

Перелік літератури для конспектування (на вибір студента)


 1. Гринів О. Українська націологія. ХІХ – початок ХХ ст. Історичні нариси. – Львів, 2005. (Розділ 3).

 2. Грушевский М. Развитие украинских изучений в ХІХ веке и раскрытие в них основных вопросов украиноведения// Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Т.1. – СПб,1914. – С.1-37 (або // Вісник НАН України. – 1994. – № 9-10. – С.72-100).

 3. Когут З. Розвиток малоросійської самосвідомості і українське національне будівництво // Коріння ідентичності. – К.,2004. – С.80-101.

 4. Когут З. Розвиток української національної історіографії в Російській імперії // Коріння ідентичності. – К.,2004. – С.187-217.

 5. Колесник І. І. Українська історіографія в контексті українського національного відродження // Українська історіографія. ХVІІІ – початок ХХ ст. – К.,2000. (Розділ 4).

 6. Кравченко В. «Малоросія» та «Україна» в часі і просторі вітчизняної літератури другої половини ХVIII – початку XIX ст.// Осягнення історії. Збірник наукових праць. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С.318-324.

 7. Магочій П. Історія України. – К.,2007 (Розділ 28,29).

 8. Масненко В. В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К.,2001.

 9. Яковенко Н. Вступ до історії. – К.,2007 (Розділи 4,5).


Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у вигляді наукової роботи за однією із тем семінарських занять. Тему студенти обирають самостійно і узгоджують з викладачем.

Структура наукової роботи:

зміст,

вступ з аналізом джерельної та історіографічної бази роботи,

основна частина (три розділи),

висновки

список джерел та літератури.

Вимоги до технічного оформлення: обсяг – 20 сторінок друкованого тексту, шрифт Times New Roman, 12 кегль, інтервал 1.5, посилання автоматичні посторінкові.

Методи контролю включають поточне та підсумкове оцінювання. Поточне оцінювання студентів здійснюється через контроль знань з кожного змістового модуля. При цьому враховуються два види поточного контролю: перший – за роботою під час аудиторних занять; другий – за результатами самостійної роботи до кожного змістового модулю


Поточне оцінювання студентів здійснюється через контроль знань з кожного змістового модуля включає:


 • написання контрольної роботи в аудиторії (до змістового модулю 1) перелік питань див. в додатках

 • підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних завдань, участь в обговоренні (до змістового модулю 2-3)

 • письмова перевірка знань по контрольним питанням (до залікового модулю) перелік питань див. в додатках

Підсумковий результат оцінювання враховує: поточне оцінювання за змістовними модулями та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання у вигляді наукової роботи. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання є обов’язковим для всіх студентів.
Рекомендована література

Базова

 • Борисенко В.Й. Зародження української національної ідеї // Вісник НАН України.-1996.-

 • № 2-3.

 • Гринів О. Українська націологія. ХІХ – початок ХХ ст. Історичні нариси. – Львів, 2005.

 • Грушевский М.С. Развитие украинских изучений в ХІХ в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения //Вісник НАН України.-1994.-№ 9-10.

 • Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

 • Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичині// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. –К.,1991

 • Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К., 2004.

 • Колесник І.І. Українська історіографія. ХVІІІ –початок ХХ ст.- К.:Генеза, 2000.

 • Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження /ІІ пол. XVIII- середина ХІХ ст./.-Харків: Основа, 1996.

 • Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура. //Український історичний журнал.-1991.-№ 3.
 • Марченко М.І. Українська історіографія /з давніх часів до середини ХІХ ст./.-К.: Вид-во КДУ, 1959.


 • Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець XVIII- початок ХХ ст.). – К., 1992.

 • Нариси з історії українського національного руху / Відп. ред. Сарбей В.Г.-К.: Інститут історії України НАН України, 1994.

 • Сарбей В.Г. „Українське відродження” та „Українське ХІХ ст.” як концептуальні історіографічні поняття історії України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.// Осягнення історії. Зб. наукових праць на пошану проф. М.П.Ковальського. – Острог-Нью-Йорк, 1999.

 • Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець XVIII- початок ХХ ст.) //Український історичний журнал.-1993.-№ 7-8.

 • Сарбей В.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Україні в ІІ половині ХІХ ст. //Український історичний журнал.-1991.-№ 5.

 • Сиволоб Ю.В., Солдатенко В.Ф. Передумови зародження української ідеї //Український історичний журнал.-1994.-№ 2-3.

 • Україна: процеси націотворення / Упорядник А. Каппелер. – К.,2011

 • Формування української нації: історія та інтерпретації //Матеріали круглого столу істориків України.-Львів, 1995.

 • Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії// Наука і культура. – Вип.25.- К.,1991.

Допоміжна

• Дзира Я. Підсумки двохсотлітніх дослідницьких пошуків авторства “Історії Русів”// Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції ”Історіографічна спадщина історії України (погляд з кінця ХХ ст.).- К.,1996.

• Забіяка І. До питання про авторство “Історії Русів”. Еволюція гіпотези В.Гоцуляка// Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-Т.2.- К.,1997

• Історія Русів.-К.: Радянський письменник, 1991.

• История Русов. Репринтне видання.-К.: Дзвін, 1991.

• Крук О. Невідоме дослідження про “Історію Русів” //Пам’ять століть.-1996.-№ 2.


• Литовченко Л. Проблеми походження козацтва в „Історії русів”// Осягнення історії. Зб. наукових праць на пошану проф. М.П.Ковальського. – Острог-Нью-Йорк, 1999.

• Мішуков О. Європейський контекст “Історії Русів”. – К.,1999.

• Мишанич Я. „Історія русів”: історіографія, проблематика, поетика/ відп. ред В.Яременко. – К.,1999.

• Оглоблін О. До питання про автора “Історії Русів” //Київська старовина.-1997.-№ 6; 1998.-№ 1.

• Маркевич Н.А. История Малороссии. В 5-ти тт.-М., 1842-43.

• “Історія Малоросії” М.А.Маркевича //Бєлінський В.Г. Літературно-критичні статті.-К, 1953.

• Косачевская Е.М. Н.А.Маркевич.-Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.

• Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография.-К.: Наукова думка, 1989.

• Костомаров Н.И. Две русские народности.-Киев-Харьков: Майдан, 1991.

• Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: історичний нарис. Для середнього і старшого шкільного віку /упорядник і передмова В.Замлинського./.-К.: Веселка, 1992.

• Костомаров Н.И. Украина //Колокол.-1860.-Вип.61. Репринт. видання.

• Костомаров М.І. Закон Божий /Книга буття українського народу/.-К.: Либідь, 1991.

• Пінчук Ю.В. Дослідження про принцип демократичного федералізму //Український історичний журнал.-1993.-№ 10.

• Пінчук Ю.В. Ідеолог Кирило-Мефодіївського братства //Київська старовина.-1992.-№ 5.

• Сергієнко Г.Я. “Кирило-Мефодіївське товариство”: утвердження ідеї національного відродження України в новому світлі // Український історичний журнал.-1996.-№ 1.

• Толочко П.П. Видатний історик України і Росії //Київська старовина.-1992.-№ 5.

• Ширинянц А.А. Николай Иванович Костомаров// Вестник Московского университета. Сер.12: Политические науки. – 2004. - №4.

• Куліш П. Твори. –Львів, 1908. – Т.1.

• Кулиш П. История возсоединения Руси. В 3-х т. – СПб.,1873-1877.

• Вертій О.І. П.Куліш і народна творчість. – Тернопіль,1998.


• Дорошенко Д. П.О.Куліш: його життя й літературно-громадська діяльність. –К.,1918.

• Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: До 170-річчя від дня народження. –К.,1989.

• Нахлік Є. Проблема «Україна - Захід» в інтерпритації П.Куліша// Сучасність. – 1997. - №6.

• Пантелеймон Куліш. Матеріали і дослідження/ Відп. ред. М.Г.Жулинський. –Львів, Нью-Йорк,2000.

• Похила Л. Історичні погляди П.Куліша. Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних наук. – Одеса,1998.

• Антонович В.Б. Вступна лекція //Київська старовина.-1992.-№ 3.

• Антонович В.Б. Коротка історія козаччини.-К.: Україна, 1991.

• Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні.-К.: Дніпро, 1991.

• Антонович В.Б. Исторические деятели Юго-Западной Руси в биографиях и портретах //Український історичний журнал.-1990.-№ 9.-і далі 1991 рік.

• Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори.-К.: Либідь, 1995; або: Моя сповідь //Основа.-1862.-№ 1.

• Гермайзе О. В.Б.Антонович в українській історіографії //Україна.-1928.-Кн.5.-С.17-32.

• Грушевський М.С. З соціально-національних концепцій Антоновича //Україна.-1928.- Кн.5. /30/.

• Грушевський М.С. Антонович В.Б. Основні ідеї його творчості та громадська діяльність.-К., 1909.

• Гусєва С.О. Місце В.Б.Антоновича у розвитку української політичної думки //Політологічний вісник.-К., 1993.-Ч.1.

• Єфремов С. Перед судом власної совісті. Громадська і політична робота В.Б.Антоновича. – К.,1924.

• Кафедральне „вірую” Володимира Антоновича// Київська старовина. – 1992. - №3.

• Киян О.І. Життєвий та творчий шлях В.Б.Антоновича //Український історичний журнал.-1991.-№ 2.

• Колесник В. Наукова спадщина В.Б.Антоновича в оцінці М.С.Грушевського //Вісник НАН України.-1995.-№ 3.

• Мельник Л.Г. Історіософські та методологічні засади наукової творчості В.Б.Антоновича// Історична наука на порозі ХХІ ст.: підсумки та перспективи. – Харків, 1995. – С.325-350.


• Мисечко А.І. Володимир Антонович та Одеса // Записки історичного факультету ОНУ ім.І.І.Мечникова. – Вип.14. – 2003. – С. 135-146.

• Сосновська М. Про наукову доказовість і авторську порядність: В.Антонович з приводу пошуків історичних ідей державотворення Т.Сенкевичем //Вісник Укр. Академії держ. управління при президенті України.-1999.-№ 3.-С.33-334.

• Ульяновський В. Син України. /В.Антонович: громадянин, вчений, людина/. //Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори.-К.: Либідь, 1995.

• Ульяновський В., Короткий А. Володимир Антонович: образ на тлі епохи.-К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997.

• Драгоманов М.П. Вибране… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні.-К.: Либідь, 1991.

• Драгоманов Михайло. Документи і матеріали. 1841- 1994. – Львів, 2001.

• Драгоманов М.П. Пропащий час: Україна під Московським царством. 1654-1876. //Український історичний журнал.-1991.-№ 9; або //Драгоманов М.П. Вибране… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні.-К.: Либідь, 1991.

• Андрусяк Т. Шлях до свободи. (Михайло Драгоманов про права людини).-Львів: Світ, 1998.

• Бойко Ю. М.П.Драгоманов: світогляд і соціально-політичні погляди// Хроніка–2000. – 1998. – Вип..23/24.

• Борисенко В. Михайло Драгоманов як історик// Пам’ять століть. – 2003. - №5.

• Грінченко Б. Драгоманов М.П. Діалоги про українську національну справу. – К.,1994.

• Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціал.філософія Михайла Драгоманова. – К.,1991.

• Круглашов А.М. Драма інтелектуала. Політичні ідеї М.Драгоманова. – 2-е вид. – Чернівці, 2001.

• Падалка О. Ідеї М.Драгоманова про українську національну справу і сучасна українська цивілізація // Пам’ять століть. – 2003. - №5.

• Федченко М.П. М.Драгоманов: життя і творчість.-К.: Либідь, 1991.

• Грушевський М.С. Автобіографія //Великий українець.-К.: Веселка, 1992; або Архіви України.-1991.-№ 1.


• Грушевський М.С.Історія України-Русі. В 9 т., 11 кн. – К.,1994.

• Грушевський М.С. Велика, Мала і Біла Русь //Український історичний журнал.-1991.-№ 2.

• Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. Репринтне видання 1913 р.-К.: Наукова думка, 1992.

• Грушевський М.С. На порозі нової України.-К.: Наукова думка, 1991.

• Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991; або: //М.С.Грушевський. Історія України.-К.: Освіта, 1992.

• Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу.-К.: Веселка, 1991.

• Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. Статті та матеріали.-К., 1995.

• Грушевський Михайло і українська історична наука/ Ред. Я.Грицак, Я.Дашкевич. – Львів, 1999.

• Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С.Грушевського на еміграції (1919 - 1924) // Український історичний журнал. – 2002. - №1.

• Зінченко В.В. “Політичний заповіт” М.С.Грушевського про розбудову національної України //Політологічний вісник.-1993.-Ч.2.

• Копиленко О.І. “Українська ідея” М.Грушевського: історія і сучасність.-К.: Либідь, 1991.

• Крамарський В.С. Совість української державності. Нарис політичної біографії М.С.Грушевського //Відродження.-1993.-№1.

• Масненко В.В. Історичні концепції М.С.Грушевського і В.К.Липинського: методологічні і суспільно-політичні виміри української історичної думки 1920-х років. – К.; Черкаси, 2000.

• Оглоблін О. Михайло Грушевський і українське національне відродження// Український історик. – 1964. – Ч.2-3.

• Пиріг Р.Я. М.С.Грушевський між історією і політикою /1924-1933/ //Український історичний журнал.-1991.-№ 4-9.

• Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття /1924-1934 рр./.-К., 1993.

• Пристайко В., Шаповал Ю. М.Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934.-К.: Україна, 1996.

• Шевченко Ф.П. Великий українець.-К.: Веселка, 1992.


• Болдирєв О. В. Одеська Громада: історичний нарис про ук¬раїнське національне відродження в Оде¬сі у 70-ті pp. XIX — початок XX ст. — Одеса: Маяк, 1994 — 144 с.

• До історії українського руху в Одесі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Український світ. – Число 10 – 12, 2005. – С.11.

• Катренко А. Одеська Громада 70-90-х років XIX ст. // Київська старовина. – 1998. - №2. – С. 84-95.

• Лисенко О.В. “Просвіти” Наддніпрянської України у дожовтневий період.

К., 1990. – 34с.

• Мисечко А.І. Український рух в Одесі наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. Монографія / Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, істор. фак., каф. історії України; Наук. ред. В.М. Хмарський. – Одеса: Друк, 2006. – 170 с.

• Овсянико-Куликовский Д. Воспоминания // Овсянико-Куликовский Д. Литературно-критические работы: В 2-х т. М.: Художественная литература, 1989. - Т. 2. - С. 398.

• Одеса на зламі століть / кінець ХІХ – початок ХХ ст.: Історико-краєзнавчий нарис / Самойлов О.Ф., Скрипник М.О., Ярещенко О.Г. Одеса: Маяк, 1998. – 229 с.

• Сарбей В.Г. Національне відроджнення України. – Т.9. – К.: Альтернативи, 1999. – 335с.

• Вінцковський Т. С., Музичко О. Є. Іван Луценко в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст.// Український історичний журнал. – 2009. - №4. – с. 94-106.

• Липа Ю. Твори. В 10 т. – Львів, 2005.

• Одеські історики. Енциклопед. Видання. Т.1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друк. дім, 2009. – 480 с.

• Чорноморська хвиля української революції. Провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр. / Вінцковський Т., Музичко О., Хмарський В. – Одеса, 2011. – 586 с.

• Яцишина О. Громадсько-політична та наукова діяльність С. П. Шелухіна. – Запоріжжя, 2004.


Тематика наукових робіт з НСС

Політичні погляди Григорія Полетики

Питання історіографії твору „Історія Русів”. Періодизація історії України.


Життєвий та творчий шлях М.А.Маркевича.

М.І.Костомаров: життєвий шлях та громадська діяльність у харківський та київський період.

Життєвий шлях та громадська діяльність М.І.Костомарова: петербурзький період.

“Закон Божий” М.Костомарова і його антиімперський та антикріпосницький зміст.

Федералістична концепція М.І.Костомарова: стаття “Україна”.

Праця М.І.Костомарова “Две русские народности”.

Творчий шлях та громадська діяльність П.О.Куліша.

Періодизація життєвого та творчого шляху В.Б.Антоновича.

“Моя сповідь” В.Б.Антоновича – програма свідомого українства.

Праці В.Б.Антоновича „Погляди українофілів” та „Три національні типи народні”.

Історичні погляди В.Б.Антоновича. В.Б.Антонович про завдання історичних досліджень.

Суспільна діяльність М.П.Драгоманова: від історика до політолога

“Переднє слово /до “Громади”/” М.Драгоманова – перша українська політична програма.

Твір М.П.Драгоманова “Чудацькі думки про українську національну справу”.

Значення твору М.С.Грушевського “Хто такі українці і чого вони хочуть?”

Значення твору М.С.Грушевського “На порозі нової України”

Біографія та творчість О.І.Маркевича в контексті розвитку українського національного відродження

Створення та діяльність Одеської Громади

Родина М. Комарова в національному відродженні

Засновники Одеської Громади Л. Смоленський, В. Мальований

Створення та діяльність Єлисаветградської громади

Створення та діяльність Одеської Просвіти

Діяльність Миколаївської Просвіти на ниві відродження. М. М. Аркас

Діяльність товариства «Українська хата» в Херсоні

Русових ( Олександр та Софія) та їх діяльність на півдні України

Діяльність «Українського клубу» та товариства «Українська хата» в Одесі

Іван та Юрій Липи – провідники національної ідеї

Громадсько-політична діяльність С. Шелухіна та І. Луценка