refik.in.ua 1

НЕ 2.4.: Захист права власності.


(2год)


 1. Поняття цивільно-правового захисту права власності.

 2. Відмежування понять: захист і охорона права власності.

 3. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння.

 4. Захист прав власника від порушень не пов’язаних з позбавленням володіння.

 5. Визнання права власності.

 6. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності

 7. Персональні засоби захисту права власності.Нормативні акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. – К.: Атіка, 2003. – Гл. 29

 2. Постанова Верховного Суду “Про судову практику в справах про виключення майна з опису” №6 від 27.08.1976

 3. Постанова Верховного Суду “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” № 3 від 31.03.1989

 4. Постанова Верховного Суду “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” №20 від 22.12.1995

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 р. №9 “Про практику у справах застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

 7. Роз'яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності” № 02-5/225 від 02.04.1994
 8. Лист Вищого Арбітражного Суду “Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов'язані із здійсненням права власності та його захистом” № 01-8/98 від 31.01.2001 // Вісник господарського судочинства 2001, N2 *15.05.2001


Література:

 1. Цивільне право України. Загальна частина. Підручник: / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

 2. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. – с.492-523

 3. Шевченко Я. М., Кучеренко І. М., Венецька М. В. та ін. – Цивільне право України: Академічний курс: Підручник : У 2-х т.– Т. 1. Загальна частина. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2006. 696 с.

 4. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство. – К.: А.С.К., 2001. – с.270-279

 5. Право власності в Україні: Навчальний посібник / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ін. За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – с.500-546

 6. Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – №2(25).

 7. Дзера І.О. До питання про поняття та класифікацію цивільно-правових засобів захисту права власності // Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Серія Правознавство. – с.104

 8. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 9. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності// Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.

 10. Іванюк С.К. Захист права власності в основних правових системах // Держава і право. Щорічник наукових праць молодих вчених. Випуск 2. / Редкол. В.Н.Денисов та ін. – К.: Ін Юре, 1999. – С.228-229.
 11. Кочеткова Ю.А. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты права собственности: древнеримские истоки и современная Россия // Актуальные проблемы гражданского права. Вып.2 / Под ред. М.И.Брагинского. Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: Изд-во «Статут», 2000.


 12. Правовий захист підприємництва в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 336с.

 13. Присяжнюк Т., Мірошник О. Захист права власності у Європейському правовому просторі. // Право України, 2001, №8, -- с.68


Задача 1.

На прохання сусідки, яка проживала одна, Кирилова передала їй в платне користування телевізор. Через кілька місяців сусідка захворіла і попросила Кирилову відстрочити плату. За місяць сусідка померла і все її майно успадкувала її дочка Тарасова. Кирилова звернулась до неї з проханням повернути її телевізор та сплатити заборгованість за користування ним. Однак, донька відмовилась і пояснила, що мати нічого не згадувала про те, що телевізор взяла в користування і вважає, що мати його купила.

Проаналізуйте ситуацію. Який спосіб захисту слід обрати Кириловій для захисту свого права власності.
Задача 2.

Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 1995 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти і кошти, що отримували від їх реалізації вносили на рахунок в Ощадбанк на ім’я Осипової. У 2005 році Осипова померла і її сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення.

Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав.
Задача 3.

Семборак звернувся з позовом до Якимовської про повернення суми позики. Ухвалою судді з метою забезпечення позову на майно Якимовської було накладено арешт і зобов’язано державну виконавчу службу провести опис її майна. Серед майна, яке описав державний виконавець, опинилися телевізор «Самсунг», палас та холодильник, які належали синові Якимовської.

В який спосіб захистити права Якимовського на майно?

Задача 4.


Солоденко кілька років гаражем майже не користувався і передав його в оренду Грабовському. Для під’їзду до гаража необхідно було проїжджати між будинками Гаврилової та Полякової. Довідавшись, що власник наразі гаражем не користується і виїхав на кілька місяців за кордон, сусідки Гаврилова та Полякова викопали рів, щоб Грибовський не їздив щодня між їхніми будинками. Спірна ситуація тривала кілька тижнів, але сусідки відмовлялись закопати рів.

Грибовський звернувся до них з негаторним позовом.

Чи правомірні його вимоги і чи має він право на захист своїх прав в такий спосіб?