refik.in.ua 1 2 3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО університету

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені Ярослава Мудрого»

Плани і методичні рекомендації

до семінарських занять

з дисципліни

«ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

на 2011-2012 навчальний рік


Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії цивільно-правових

і господарсько-правових дисциплін

Протокол №____ від «____» __________ 2011 р.

Голова циклової комісії ____________ Н.М.Котова


Сімферополь 2011Розділ 1. Загальні методичні рекомендації по організації семінарських занять.
Семінарські заняття є необхідною частиною навчального процесу і нерозривно пов'язані з лекцією.

Семінар, як форма контролю знань полягає у виявленні рівня знань, професійних навичок, умінь, які повинні відповідати освітньому стандарту за програмою дисципліни.

Семінар покликаний вирішувати наступні функції:

 • закріпити отримані знання на лекційному занятті

 • поглибити і розширити знання, придбані в ході самостійного вивчення матеріалу

 • контроль знань.

Правильно організоване проведення семінарських занять сприяє формуванню наукового світогляду, виробляє навички самостійної роботи, уміння виступати перед аудиторією, всесторонньо, логічно осмислювати основи юридичної науки.

При підготовці до семінарського заняття необхідно вивчити теоретичний матеріал лекції, рекомендовану літературу, виконати завдання для самостійного вивчення питання теми (законспектувати відповіді на питання, вирішити тести, конкретні правові ситуації), при необхідності написати доповідь, реферат, виступ відповідно до вказівок викладача.


По структурі семінарське заняття складається з трьох частин: ввідної, основної і завершальної.

У ввідній частині вказується на значущість теми, що вивчається, з'ясовуються питання які викликали складність при підготовці.

У основній частині заняття, обговорюються основні питання за планом, заслуховують і обговорюються доповіді, реферати, питання виносяться на самостійне вивчення, виступають з основних питань, не затягуючи часу відведеної відповіді.

У завершальній частині підводяться підсумки, аналізуються виступи кожного студента за формою і за змістом обґрунтовано виставляється оцінка. Оцінюється рівень самостійної роботи студентів, доповіді, реферати.

Форми семінару:


 • розгорнена бесіда на основі наперед розробленого плану;

 • дискусії;

 • проблемні;

 • «Бреїн-ринг», ділова гра, КВК та ін.

На аудиторне вивчення дисципліни «Цивільне і сімейне право» відводиться 216 годин, з них 32 години на семінарські заняття.
Розділ 2. Плани і методичні рекомендації

до семінарських занять.
Семінарське заняття №1.
Тема: Поняття цивільного права. Цивільні правовідносини.
1. Поняття і функції цивільного права.

2. Предмет, метод і принципи цивільного права.

3. Поняття, ознаки цивільного правовідношення, їх особливості.

4. Склад цивільного правовідношення.

5. Види цивільних правовідносин.
Література:

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - № 30 – с.141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01 2003 № 435-4

 3. Харитонов Е.О. Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины, Х., 2004.

 4. М. І. Панченко Цивільне право України, К. “Знання”, 2005 р.


Методичні рекомендації.

У першому питанні необхідно вивчити поняття цивільного права, як галузі права, дати співвідношення таких категорій цивільного права як: галузь права, галузь законодавства, галузь науки. Розглянути функції і джерела цивільного права, їхні поняття і класифікацію.


При вивченні другого питання слід з'ясувати, що найважливішими критеріями галузі цивільного права, є предмет і метод, дати поняття і загальну характеристику предмету дисципліни (майнові і особисті немайнові відносини). Відзначити особливості методу цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

У третьому питанні дати поняття цивільних правовідносин, підкреслити їхні особливості і роль в цивільному обороті. Виділити ознаки цивільних правовідносин.

У четвертому питанні вивчити склад цивільного правовідношення: суб'єкти (фізичні особи, юридичні особи, держава Україна); об'єкти (речі, діяльність, інформація та ін.); зміст (суб'єктивні права і обов'язки учасників правовідносин).

У п'ятому питанні вивчити класифікацію цивільних правовідносин на різних підставах (структурі, економічному змісту).

Підготувати повідомлення на тему: «Право на захист – вид та міра можливої (дозволеного) поведінки особи по захисту своїх прав і інтересів».

Семінарське заняття №2.
Тема: Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин.


 1. Правоздатність фізичної особи, зміст правоздатності.

 2. Дієздатність, види дієздатності.

 3. Опіка і опікування.

 4. Визнання фізичної особи безвісне зникнувши і оголошення фізичної особи померлим.

 5. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.


Література:

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

 2. Цивільний кодекс України от 16.01 2003, № 435-4.

 3. М. І. Панченко Цивільне право України, К. “Знання”, 2005 р.

 4. Харитонов Е.О. Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины, Х., 2004.

 5. Цивільне право України. Підручник: у 2-х книгах. О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерта та ін. К., 2004.

Методичні рекомендації.


У першому питанні необхідно вивчити поняття правоздатності фізичної особи, вік з якого виникає правоздатність і закінчується, зміст правоздатності (права і обов'язки фізичної особи), випадки обмеження правоздатності згідно з законом.

Вивчаючи друге питання слід з'ясувати поняття дієздатності, види дієздатності, які дії мають право здійснювати неповнолітні, малолітні, обмежено дієздатних, недієздатних осіб, а також осіб, що володіють повною дієздатністю і особливості відшкодування шкоди, заподіяної цими особами.

У третьому питанні необхідно знати: поняття опіки і опікування, порядок встановлення і здійснення, права і обов'язки опікуна і піклувальника, над якими особами встановлюється опіка і опікування, припинення опіки і опікування.

У четвертому питанні проаналізувати норми цивільного законодавства про визнання особи безвісно відсутнім і оголошенні особи померлим, при цьому вивчити підстави і правові наслідки безвісної відсутності і оголошення його померлим.

У п'ятому питанні дати визначення фізичної особи - підприємця, його правомочність, документи необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Підготувати повідомлення на тему: «Турбота про дітей, позбавлених батьківського піклування».


Семінарське заняття №3.
Тема: Об'єкти цивільних правовідносин.


 1. Речі, їхня класифікація.

 2. Поняття та види цінних паперів. Гроші.

 3. Діяльність (послуги, робота) як об'єкти цивільних прав.

 4. Особисті немайнові блага, їхня характеристика.


Нормативно-правові акті і література:

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01 2003 № 435-4.

 3. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 25. 02. 2006 р., КК від 19.06.06 № 77.
 4. Про судову практику у справах про відшкодування моральної немайнової шкоди// Ухвала Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95.// Збірки ухвал Пленуму Верховного Суду України (1995-1998).- До. – 1998 р.


 5. Гражданское право Украины. Под ред. Саниахметовой Н. А., Харитонова Е. О. Х., «Одиссей», 2004.

 6. М. І. Панченко Цивільне право України, К. “Знання”, 2005 р.

 7. Цивільне право України. Підручник: у 2-х книгах. О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. К.: 2004.


Методичні рекомендації.

У першому питанні вивчити поняття об'єктів цивільних правовідносин, їх ознаки, специфічні риси, а також поняття і класифікацію речей.

Класифікація речей розроблена на основі чинного законодавства і використовується в практиці, зокрема, у справах про розділ майна, виділ його із загальної сумісної власності, у зв'язку з цим необхідно вивчити Ухвалу Пленуму Верховного Суду України від 31. 03. 1995 р.

Одним з видів матеріальних об'єктів цивільних правовідносин, які в даний час широко використовуються як в господарському обороті в межах України, так і у сфері зовнішньоекономічної діяльності - є цінні папери.

Вивчення другого питання необхідно почати з поняття цінних паперів, вивчити окремі види цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 18.17.1991г. (в редакції від 25.02. 2006г.) ст. 4-17.

Дати загальну характеристику таким об'єктам як гроші, їх участь в господарському обороті.

У третьому питанні звернути увагу на те, що цивільно-правові договори по виконанню робіт істотно відрізняються від трудового договору, розглянути види робіт і послуг, як об'єктів цивільного права.

При підготовці відповіді на четверте питання слід вивчити загальну характеристику і види особистих немайнових прав, з'ясувати їх зміст, охарактеризувати такі категорії як честь, гідність і ділова репутація фізичних осіб і організацій.

Підготувати:

- реферат на тему: «Порівняльна характеристика акцій і облігацій».

- повідомлення на тему: «Особисті немайнові права фізичної особи».

Семінарське заняття №4.

Тема: Представництво і довіреність в цивільному праві. Періоди і терміни в цивільному праві.


 1. Представництво і довіреність в цивільному праві.

 2. Поняття і види періодів і термінів.

 3. Позовна давність, види.

 4. Перерва і припинення термінів позовної давності.


Література:

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-4.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.

 4. Інструкція про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України від 03.03.2004.

 5. Про судову практику визнання операцій недійсними // Ухвала

 6. Пленума Верховного суда Украины от 28.04.78.

 7. Харитонов Е.О. Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины, Х., 2004.

 8. М. І. Панченко Цивільне право України, К. “Знання”, 2005 р.


Методичні рекомендації.

У першому питанні засвоїти поняття і види представництва, його структуру, хто може бути представником, об'єм його повноважень, правові наслідки операції здійсненої представником.

Вивчити поняття довіреності, вимоги, що пред'являються до форми і змісту довіреності.

У другому питанні необхідно вивчити поняття і значення періодів і термінів в цивільному праві, початок і закінчення періодів.

При підготовці до третього питання слід з'ясувати поняття і види позовної давності, початок перебіг позовної давності і правовідношення, на який позовна давність не розповсюджується.

У четвертому питанні порівняти перерву і припинення перебігу термінів позовної давності, вивчити обставини, при яких перебіг термінів припиняється і уривається.

Підготувати повідомлення на тему: «Представництво в підприємницькій діяльності».

Семінарське заняття №5.

Тема: Цивільно-правовий договір. 1. Поняття і види цивільно-правового договору.

 2. Зміст цивільно-правового договору.

 3. Порядок і стадії укладення цивільно-правового договору.

 4. Зміна і розірвання цивільно-правового договору.


Література:

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01 2003 № 435-4.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.

 4. М. І. Панченко Цивільне право України, К. “Знання”, 2005 р.

 5. Харитонов Е.О. Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины, Х., 2004.


Методичні рекомендації.

Інститут цивільно-правового договору один з найважливіших в зобов'язальному праві. При підготовці першого питання вказати значення договору, його роль в цивільному обороті, при цьому вивчити його поняття і види. Звернути увагу на відмінність одностороньозобовязуючого договору від операції.

У другому питанні з'ясувати сукупність умов, які складають зміст договору, їх класифікацію на істотні і неістотні.

У третьому питанні вивчити дві стадії укладення цивільно-правового договору (аферти і акцепту), момент і форми укладення договору. Окрім цього знати способи і порядок укладення договору.

Після укладення договору і зокрема під час його виконання може виникнути необхідність в його зміні і розірванні.

При підготовці четвертого питання слід вивчити підстави зміни і розірвання цивільно-правового договору за згодою сторін і за рішенням суду. З'ясувати з якого моменту договір вважається зміненим або розірваним.

Підготувати реферат на тему: «Роль цивільно-правого договору в цивільному обороті».
Семінарське заняття №6.
Тема: Договори про передачу майна у власність.

 1. Поняття, характеристика і види договору купівлі-продажу.


 2. Договір міни, дарування.

 3. Договір постачання. Контрактації с/х продукції.

 4. Поняття, зміст договору ренти. Відповідальність сторін за договором ренти.

 5. Договір довічного змісту (відходу). Відповідальність сторін за договором довічного змісту (відходу).


Література:

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01 2003 №435-4.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 - 4.

 4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 15.12.93 № 1023-12.(у новій редакції 2005 г).

 5. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» в редакції від 19.02.97.

 6. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.91 №1956-12.

 7. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в області зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98.

 8. Правила продажу продовольчих товарів від 28.12.94.//БНА МВ України 1995.- № 3 - 4.

 9. М. І. Панченко Цивільне право України, К. “Знання”, 2005 р.

 10. Харитонов Е.О. Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины, Х., 2004.


Методичні рекомендації.

Вивчаючи тему про договори про передачу майна у власність засвоїти їх правове регулювання, за якими ознаками вони класифіковані в загальну групу, в чому полягає особливість кожного виду договору.

У першому питанні засвоїти поняття договору купівлі-продажу, його юридичну характеристику, істотні умови, права і обов'язки сторін і види договору купівлі-продажу.

У регулюванні відносин по відшкодувальній реалізації майна певне місце займає договір міни.

У другому питанні звернути особливості договору міни, риси схожості і відмінності з договором купівлі-продажу, постачання, контрактації. Є застосування в господарській діяльності.

Договір дарування набув широкого поширення в суспільних відносинах, правова природа якого достатньо вивчена, необхідно з'ясувати порядок і форму його висновку, зміст, дарування в майбутньому, дарування на користь третьої особи, підстава і правові наслідки розірвання договору, різновид договору дарування - пожертвування.

У третьому питанні вивчити особливості договору постачання, істотні умови договору, його значення в діяльності господарюючих суб'єктів, права і обов'язки сторін. Дати загальну характеристику договору контрактації сільськогосподарської продукції, його значення в діяльності сільськогосподарських суб'єктів.

При вивченні четвертого питання необхідно з'ясувати зміст рентних відносин, поняття ренти, загальну характеристику договору, права і обов'язки, відповідальність сторін і особливості, що відрізняють його від інших цивільно-правових договорів.

У п'ятому питанні вивчити поняття, зміст і форми договору довічного змісту (відходу). Порядок його висновку, зміни і розірвання, права і обов'язки сторін, момент виникнення права власності на відчужене майно, припинення договору, відповідальність сторін за договором.

Підготувати реферат на тему: «Види договорів роздрібної купівлі-продажу».
Семінарське заняття №7.следующая страница >>