refik.in.ua 1

 1. Науковий стиль, основне його призначення, головні ознаки та підстилі.


 2. Визначення, види та типи договору. Реквізити договору з господарської діяльності. Вимоги до тексту договору.

 3. Відредагуйте слова, у яких порушені орфографічні норми.

Призвіще, премірник, сумма, ринтабельний, зформувати, адикватний, процидура, повноваженя, рекоминдація, лізінг, управліньський, роспорядження, науковотехнічний, субєктивний, зовнішньо – економічний.

 1. Офіційно – діловий стиль, основне його призначення, головні ознаки та підстилі.

 2. Визначення, реквізити та вимоги щодо укладання пояснювальної. Взірець документу (відповідно до фаху).

 3. Знайдіть слова і вирази, які не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної літературної мови. Відредагуйте їх і запишіть.

Я рахую, що це питання можна розглянути в слідуючий раз.

Мова йшлася про нові технології виробництва.

Акт було складено у 3-х екземплярах.

Ми розробили необхідні міри по поліпшенню умов праці.

У боротьбі за збільшення ефективності виробництва рішучу роль відіграє орендний підряд.

 1. Публіцистичний стиль, основне його призначення, головні ознаки та жанри, в яких він реалізується.

 2. Визначення та реквізити розписки. Взірець заяви-зобов’язання (відповідно до фаху).

 3. Визначте, які варіанти є нормативними. Запишіть за зразком:

Норма Порушення норми

Вибачте мені – вибачте мене. Незважаючи на труднощі – не дивлячись на труднощі. По місяцях – щомісяця. Вислати листа – надіслати листа. Найважливіший об’єкт – самий важливий об’єкт. На протязі дня – протягом дня. Працювати по сумісництву – працювати за сумісництвом. Прийняти до уваги – взяти до уваги.

 1. Художній стиль, основне його призначення, головні ознаки та жанри в яких він реалізується.
 2. Визначення, види та реквізити офіційного доручення. Взірець офіційного доручення (відповідно до фаху).


 3. У поданих іменниках чоловічого роду напишіть закінчення в родовому відмінку однини.

План, гектар, сектор, Кривий Ріг, Львів, імпорт, маркетолог, термін, висновок, ризик, інвестор, протокол, товар, акт, блок, рік, контракт, ринок, засіб, варіант, результат, Єгипет, тариф.

 1. Загальноприйняті мовні норми, яких потрібно дотримуватися у професійному мовленні.

 2. Визначення, види та реквізити акта. Вимоги до тексту акта. Взірець акта (відповідно до фаху).

 3. Користуючись словами для довідок, запишіть антоніми до запропонованих слів.

Вербальне –

Контактне –

Безпосереднє –

Усне –

Монологічне –

Приватне –

Етичне –
Слова для довідок: офіційне, невербальне, дистанційне, ненормативне, неетикетне, писемне, опосередковане, полілогічне.

 1. Культура мовлення під час дискусії.

 2. Особливості складання розпорядчих документів. Визначення, різновиди розпорядчої документації. Взірець розпорядчого документу.

 3. Запишіть, як потрібно за нормами етикету звернутися до ділового партнера.

Правильно Неправильно

Марія Володимирівна, Ігоре Степановичу, пані Валентина, Валентино Миколаївно, пане Олександре, пане Олександре Вікторовичу, пане Петренко, добродію Тимощук, пані Діброво, добродію Петренку.

 1. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.

 2. Особливості складання розпорядчих документів. Визначення та реквізити оформлення. Взірець документів.

 3. З'ясуйте, які неточності допущено під час спілкування. Запишіть свої варіанти.

Моя фамілія Руденко –

У мене є до Вас просьба –

Ви тільки що дзвонили –

Ви переплутали адрес –

Даруйте, але Ви не відповіли на запитання –

Скажіть, будь ласка, скільки годин –


Я не відказуюсь виступати –

По якому ділу Ви до мене –


 1. Мова і мовлення. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

 2. Особливості складання службового доручення. Визначення, види доручень. Взірець документу.

 3. Доберіть антоніми до термінів:

Кредит –

Актив –

Експорт –

Брутто –

Градація –

Аргументи –

Монополізація –

 1. Основні закони риторики.

 2. Особливості складання протоколу. Взірець документу.

 3. З'ясуйте, в яких визначеннях слова є термінами.

а) погашення взаємних платіжних зобов’язань у рівновеликих сумах;

Залік

б) перевірка знань студентів без оцінки в балах.


а) діяльність, спрямована на досягнення якої – небудь мети;

Акція

б) цінний папір, який свідчить, що його власник вніс певний пай у підприємство і має право на участь у справах і прибуток цього підприємства.


а) частина бухгалтерського балансу, яка характеризує склад, розміщення і використання грошових коштів;

Актив

б) найбільш діяльна, передова частина колективу.


а) володіння основами певної професії;

Професіоналізм

б) слово, зворот, властиві мові певної професії.

 1. Класифікація функцій мови. Нормативна і комунікативна функції.

 2. Особливості складання розпорядчих документів. Визначення та реквізити розпорядження. Відмінність між розпорядженням та наказом. Взірець розпорядження.
 3. Поясніть значення термінів, пов’язаних з Вашою майбутньою професією.


Адаптація, бонітер, гібрид, доместикація, екстер’єр, казеїн, лактація, фураж.

 1. Класифікація функцій мови. Мислетворча і пізнавальна функції.

 2. Особливості складання розпорядчих документів. Визначення, види та реквізити наказу. Вимоги до тексту наказу. Взірець наказу.

 3. Перекладіть з російської мови на українську, використовуючи професійну лексику.

Выключатель, груз, емкий, выброс, верёвка, булавочный, заказное письмо, наличные деньги, спрос и предложение, удельный вес, учредительное собрание, горюче – смазочные материалы.

 1. Класифікація функцій мови. Культурологічна і естетична функції.

 2. Визначення та реквізити витягу з протоколу. Взірець витягу з протоколу.

 3. Доберіть з дужок потрібний за змістом паронім і запишіть речення.

Ювілярові вручили вітальну (адресу, адрес).

Проведення виборів забезпечують (виборні, виборчі) комісії.

(Покажчиком, показником) культурного і освітнього рівня людини є мова.

Фотографії не давали (уяви, уявлення) про справжнє мистецтво художника.

Між формою і змістом твору існує (діалектичний, діалектний) зв'язок.

 1. Класифікація функцій мови. Експресивна і етична функції.

 2. Визначення, види та реквізити протоколу. Взірець виробничого протоколу.

 3. Встановіть випадки неправильного вживання слів. Відредагуйте речення.

Студенти добре засвоїли нову тему, про що свідчили їхні вірні відповіді.

Я рахую, що не треба вмішуватися в особові справи колег на роботі.

На протязі дня я мушу забрати на пошті грошовий перевод.

 1. Сутність і зміст етики ділового спілкування. Етичні норми. Професійна етика.

 2. Визначення та реквізити виробничих звітів. Взірець звіту студента про проходження практики.
 3. Доберіть із ряду синонімів найбільш точне слово, яке за змістом підходить даному реченню.


Підписи (персон, осіб, людей), які брали участь у складанні акта.

У зв’язку з цим просимо (відрядити, відправити, делегувати) до нас кількох спеціалістів.

На засіданні кафедри (говорили, розмовляли) про результати сесії.

(Помисли, думки, погляди) О. Потебні мали великий вплив на розвиток стилістики.

Поняття тексту у лінгвістиці (трактують, тлумачать) по – різному.

 1. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

 2. Визначення та реквізити доповідної записки. Взірець доповідної записки.

 3. До поданих словосполучень доберіть слова – синоніми:

Ставити питання –

Давати оцінку –

Надавати інформацію –

Узяти в борг –

Приймати рішення –

Надавати допомогу –

Узяти зобов’язання –

Вести контроль –

Нести відповідальність –

 1. Основні правила ділового спілкування.

 2. Визначення та реквізити резюме. Взірець документу.

 3. Перепишіть, розкриваючи дужки.

(Життє)діяльність, в період осінньо(зимового) спокою, легеневий(газо) обмін, трьох(річні) матки, вівце(матки), лісо(степова) зона, (лікувально)профілактичні заходи, (західно)український регіон, (праце)влаштований, (науково)технічний, (Південно)Західна залізниця, (м'ясо)молочна порода, (м'ясо)продукти, (зовнішньо)торгові зв’язки, (напів)фабрикати, (водо)провідний кран.

 1. Мовленнєвий етикет.

 2. Визначення та реквізити запрошення. Взірець службового запрошення.

 3. Визначте, які словосполучення відповідають стилістичним нормам, а які ні. Запишіть за зразком:

Норма Порушення норми

Повідомляти кому Повідомляти кого

Постачати кого чим Постачати кому що

Простити кого Простити кому

Радіти чому Радіти з чого


Стосуватися до кого Стосуватися кого

Стежити за ким Стежити кого

Оволодіти що Оволодіти чим

Дякувати кого Дякувати кому


 1. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів.

 2. Визначення та реквізити оголошення. Взірець ділового оголошення.

 3. Виберіть зі слів, поданих у дужках, те, яке є правильним у конкретному сполученні. Як називаються слова, що подані в дужках?

(Виплата, оплата, плата) відсотків; умови (виплати, оплати, плати); (виплати, оплати, плата) за навчання.

(Витрати, втрати) фінансові; (витрати, втрати) на соціальне забезпечення; (витрати, затрати) матеріальних і фінансових ресурсів.

(Засвоювати, освоювати) правила; (засвоювати, освоювати) землю; (засвоювати, освоювати) кошти.

(Заснований, оснований) на вченні; (засноване, основане) товариство.

(Професійний, професіональний) обов’язок; (професійний, професіональний) театр.

 1. Правила спілкування фахівця по телефону.

 2. Вимоги до написання службових телеграм. Визначення та реквізити телеграм. Взірець телеграми.

 3. Перекладіть українською мовою мовленнєві штампи, які використовують під час ділових бесід, нарад.

С чего мы начнём сегодня? Я считаю, мы начнём с обсуждения плана. Дело в том, что не все еще собрались. Это Вас устраивает? Вы в этом несколько ошибаетесь. Это противоречит нашей практике. Я с Вами не согласен. Повторите, пожалуйста, Вас вопрос. У нас нет такой информации. У меня есть замечания. Я хотел бы продолжить разговор позже. Я с удовольствием представлю Вам гостей.

 1. Терміни і термінологія.

 2. Етикет ділового листування. Визначення та реквізити ділових листів. Взірець листа - відповіді.

 3. Зредагуйте телефонну розмову, правильний варіант запишіть.

 • Алло! Це хто?
 • Москаленко. А вам хто треба?


 • Директор фірми. Я не знаю як його ім'я і по батькові.

 • А хто це дзвонить?

 • Анатолій Присяжнюк.

 • А ви хто такий?

 • Я інженер – технолог. Хотів би працювати у вашій фірмі.

 • Директорові ніколи з вами говорити.

 1. Термінологічна і професійна лексика, її відмінності від загальновживаної.

 2. Види службових листів. Визначення та реквізити ділових листів. Взірець листа – запиту.

 3. Виправте, де потрібно, помилки у сполученні слів.

Напоминати про зустріч, прикласти свої зусилля, вибачаюся за спізнення, ви тут не праві, віроятніше за все, у слідуючий раз купимо, він являється взірцем, на слідкуючій неділі, хочу відправити лист, оплачувати борг, це визиває подив.

 1. Культура мови і культура мовлення.

 2. Документи щодо особового складу. Визначення автобіографії. Порівняльна характеристика автобіографії та резюме. Взірець автобіографії.

 3. Відредагуйте подані речення.

Більшість навчальних закладів починає навчання у вісім годин.

Ректор університета приймає по середам з п’ятнадцяти до вісімнадцяти годин.

Для рішення цього складного завдання треба приміняти зовсім другий підхід.

Здавших сесію вчасно просимо негайно приступити до виконання дипломного проекту.

Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки всіх присутніх співпали.

 1. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.

 2. Документи щодо особового складу. Визначення та вимоги до написання характеристики. Взірець характеристики.

 3. До поданих ненормативних слів та словосполучень, доберіть нормативні.

Добавити –

Доказувати –

Перечислити –

Не дивлячись на –

Направляти –

Приймати до увагу –

Приміняти –

Наносити удар –


Одержувати перемогу –

Під відкритим небом –

Квартира з усіма зручностями –

Кидатися в очі –


 1. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.

 2. Визначення та реквізити оформлення заяви. Навести взірець.

 3. Перекладіть подані словосполучення українською мовою.

Испытательный срок, на должном уровне, неотложная помощь, обратиться по адресу, с чуством собственного достоинства, хорошее отношение, вести переписку, преддверие переговоров, ввести в состав, принять мери, принять во внимание.

 1. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

 2. Документи щодо особового складу. Визначення, реквізити та порівняльна характеристика заяви і заяви-зобов'язання. Взірець заяви - зобов'язання.

 3. Відредагуйте подані словосполучення.

Проведено ряд міроприємств –

Незадоволення своїм положенням-

Вирішення важливих задач –

Ділові стосунки –

Задати питання лекторові –

Ми прийшли до заключення –

Виписка з протоколу трудового колективу –

Посвідчення про командировку –

Складне матеріальне положення –

Вислухати всіх без виключення –

Створено сітку підприємств –

У заяві не вказано домашнього адресу –

 1. Державотворча роль мови.

 2. Визначення та реквізити витягу з протоколу. Взірець документу.

 3. Утворіть стійкі словосполучення, дібравши до дієслів потрібні іменники.

Докласти - Ставити –

Взяти - Приділяти –

Навести - Поділяти –

Завдати - Доходити –

Брати - Підбивати –

Надавати - Складати –

Дотримувати - Надсилати –

Мати - Укладати –

Слова для довідок: участь, висновок, іспит, договір, запитання, перевага, приклад, увага, зусилля, слово, лист, підсумки, думки, нагода, шкода, мета, основа.


 1. Культура фахового мовлення.

 2. Реквізити оформлення характеристики. Взірець характеристики.

 3. Правильно побудуйте словосполучення з підрядним зв’язком керування.

Пробачте (мене, мені)

Опанувати (професію, професією)

Дотримати (слово, слова)

Завдати (шкоди, шкоду)

Зрадити (принципам, принципи)

Називати (по імені, на ім'я)

Відправити (по пошті, поштою)

Радіти (успіхам, з успіхів)

Прийти (у справі, по справі)

Спілкуватися (на українській мові, українською мовою)

 1. Мова і професія.

 2. Вимоги до тексту акту. Взірець акту.

 3. Подані дієслова запишіть словосполученнями.

Подякувати –

Домовитися –

Перемогти –

Критикувати –

Надіятися –

Характеризувати –

Нехтувати –

Перевіряти –

Підсумовувати –

Контролювати-

Вказувати –

 1. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування.

 2. Види документів та їх класифікація. Взірець заяви про прийняття на роботу.

 3. Зробіть правильний вибір прийменникових словосполучень, які будете вживати в діловому мовленні.

Включити в склад комісії ? включити до складу комісії

Поставити в приклад ? поставити за приклад

У знак поваги ? на знак поваги

Для пристойності ? заради пристойності

Технолог по професії ? технолог за професією

Спеціаліст по тваринництву ? фахівець з тваринництва

Прийти у справі ? прийти по справі

Комісія по складанню проекту ? комісія для складання проекту

Говорити про справи ? говорити за справи

Зміни до порядку денного ? зміни в порядку денному

 1. Український мовленнєвий етикет.
 2. Документ – основний вид ділового спілкування. Взірець автобіографії.


 3. Зробити правильний вибір, що в дужках.

Було проаналізовано причини (зниження, зменшення) виробництва продукції тваринництва.

В основному це (пов’язано, зв’язано) з неефективністю діяльності підприємства.

Йдеться про випуск (конкурентоздатної, конкурентоспроможної) продукції (відповідно до вимог, у відповідності з вимогами) ринку.

(Нестача, недостача) сировини на складі підприємства спричинила призупинення виробничого процесу.

З вини матеріально відповідальної особи на складі виникла (нестача, недостача) сировини і матеріалів.