refik.in.ua 1

Наукове товариство «Атенеум» запрошує студентів, аспірантів, молодих дослідників узяти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні тенденції української науки», яка відбудеться 29 листопада 2013 року.


 Заплановано роботу таких секцій:

 Секція 1. Гуманітарні науки (Humanities)

 Секція 2. Природничі та фізичні науки (Natural Sciences)

 Секція 3. Соціальні науки та управління (Social Science and Mgmt)

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 Форма участі – заочна. 

Вимоги щодо оформлення тез:

-  шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх сторін.

- праворуч у верхньому куті необхідно вказати прізвище, ім'я, по батькові автора, місце навчання (роботи);

- наступний рядок містить назву навчального закладу (без абревіатур) і місто;

- пропустивши рядок, друкується заголовок тез великими літерами (напівжирним шрифтом, розміщення по центру);

- пропустивши рядок, подають текст через 1,5 інтервали, розміщення по ширині сторінки, абзац – стандартний відступ;

- у тексті посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком: [4, c. 35], література подається у послідовності її використання у тексті;

- максимальний обсяг тез – 8 тисяч друкованих знаків.

Файли з тезами доповіді та заявкою необхідно назвати за зразком: Іванов_тези, Іванов_заявка.

Відповідальність за зміст тез несуть автори. Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам або надійдуть із запізненням, розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, що не відповідають зазначеним вимогам. Матеріали, надіслані до оргкомітету, не повертаються. 

 

Приклад оформлення матеріалів:

 

Петров Віталій Степанович

студент 3 курсу історичного  факультету

Донецький національний університет

 

ПРОБЛЕМА СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ РОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНСТВА У СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ІСТОРІОПИСАННІ

                 

            Текст

 


        Джерела:

            1. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XXв.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства / Б. Н. Миронов. – СПб.: Дм. Буланин, 1999. – Т. 1 – 548 с. 

 

Умови участі у конференції:

Тези доповіді, заявку та квитанцію про оплату організаційного внеску необхідно надіслати на електронну адресу  info@athenaeum.org.ua до 29 листопада 2013 року. Матеріали будуть надіслані авторам поштою до 15 грудня 2013 року.