refik.in.ua 1 2 ... 5 6

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет
Кафедра кримінального процесу і криміналістики

СУДОВІ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
Практикум

для студентів юридичного факультету


Львів 2012

Нор В.Т., Анікіна Н.П., Багрій М.В.
Рекомендовано до друку кафедрою кримінального процесу і криміналістики. Протокол № від

Авторські права застережені.
ВСТУПНЕ СЛОВО
Навчальна дисципліна "Судові та правоохоронні органи України" має характер ввідного курсу, який передує вивченню інших юридичних дисциплін, оскільки перш, ніж вивчити ті чи інші галузі права та їх реалізацію в діяльності різних, в тому числі судових і правоохоронних органів, необхідно глибоко засвоїти побудову цих органів, засади, на яких вони формуються, з'ясувати їх завдання та основні напрямки діяльності. Динаміка перетворень в сфері правотворчої і правозастосовної діяльності вимагає чітких уявлень про систему, завдання, структуру та повноваження органів судової влади та правоохоронних органів, зокрема, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, адвокатури та деяких інших органів, що допоможе студентам глибше засвоїти і зрозуміти форми і методи їх роботи в конкретних сферах правозахисної, правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Особливе місце в системі правоохоронних органів належить суду як найбільш надійному, вирішальному гаранту захисту прав та законних інтересів людини і громадянина

Таке місце і значення суду в правоохоронній та правозахисній діяльності обумовлюється, насамперед, його становищем у державі. Відповідно до Конституції України, суди є представниками однієї з гілок державної влади - судової. Іншою надзвичайно важливою обставиною, яка розкриває визначальне місце суду в забезпеченні захисту прав особи, є поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, які виникають в нашій державі, тобто судовому захисту підлягають усі права та свободи громадян, що зазнали порушення. Саме цими обставинами зумовлена необхідність глибокого засвоєння студентами завдань і повноважень судових органів, розмежування їх компетенції між різними ланками судової системи України; вимог, яким повинні відповідати кандидати на суддівську посаду; принципів організації та діяльності судів при здійсненні правосуддя. Аналогічні завдання ставляться перед цим курсом і щодо інших перелічених вище правоохоронних органів.


Оскільки суд, прокуратура, інші правоохоронні органи створюються і діють у суворій відповідності до закону, вивчення останнього є необхідною умовою знання положень дисципліни "Судові і правоохоронні органи України". Саме в цьому курсі набуваються перші навики аналізу законодавства. Необхідно засвоїти законодавчі акти, наведені у переліку рекомендованої літератури: треба знати назву закону, дату його прийняття, структуру, зміст окремих норм відповідних нормативних актів, що стосуються конкретних питань, винесених на практичні заняття.

Практикум складено відповідно до програми курсу «Судові і правоохоронні органи України», затвердженої Радою юридичного факультету Львівського національного університету, та з врахуванням годин, відведених для практичних занять навчальним планом спеціальності «Правознавство» для денного навчання.

Він містить плани практичних занять, перелік питань для самоконтролю, обов’язкову і додаткову спеціальну літературу, нормативний матеріал. До кожного практичного заняття дається, крім того, домашнє завдання, яке полягає у виконанні схем систем судів та правоохоронних органів, а також задач (казусів).

На практичному занятті студент повинен закріпити, розширити та поглибити знання, одержані на лекціях та у процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами; брати активну участь у колективному обговоренні проблемних ситуацій; навчитися самостійно аналізувати норми різних галузей права, які регулюють організацію і діяльність судових та правоохоронних органів нашої держави, оволодіти методикою застосування теоретичних знань та положень нормативно-правових актів до конкретних життєвих фактів і ситуацій.

Опрацювання студентами питань, винесених на практичні заняття, допоможе їм грунтовніше засвоїти галузеві юридичні дисципліни при вивченні діяльності судових та правоохоронних органів щодо застосування права, забезпечення законності і правопорядку в Україні.

Підготовку до кожного практичного заняття необхідно починати з вивчення чинного законодавства, що стосується теми заняття, відповідного матеріалу рекомендованого підручника, конспекту прослуханої лекції, рекомендованої обов’язкової і додаткової спеціальної літератури.


Студенти повинні навчитись правильно застосовувати закон в реальному житті. Чималу послугу у цьому їм має надати аналіз та вирішення поданих у практикумі задач, розв’язувати які слід лише після глибокого засвоєння основних питань теми, поданих у плані та перелічених у запитаннях для самоконтролю. Розв’язування задач необхідно починати з усвідомлення викладених у них фактичних обставин справи, осмислення поставлених питань. Вирішення задач має бути розгорнутим, з посиланням на відповідні норми права.

Кожний студент повинен вести окремий зошит для практичних занять, де він записує тему заняття, тези відповідей на питання теми та запитання для самоконтролю, відповідні схеми, питання до задач та мотивовані відповіді на них.

Дотримання наведених методичних порад, настанов щодо підготовки до практичних занять та до їх проведення допоможе більш глибоко засвоїти матеріал та використовувати його на практиці.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА

До всіх або більшості тем

Конституція України від 28 червня 1996 р.

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.

Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991р.

Закон "Про Конституційний суд України" від 16.10.1996 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність від 18 лютого 1992 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05 липня 2012 р.


Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 р.

3акон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. (із змінами і доповненнями).

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005р.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р.

Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навч. посібник.- Київ, 2008.

Басай В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Підручник: У 3 кн. – Коломия, 2006.

Ляш А.О., Галаган В.І.,Моргун В.І. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. Посібник – Київ, 2005.

Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навч. посібник. – К.,2002.

Молдован В.В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН. Судові органи ООН. Навчальний посібник. К., 2003.

Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. В.Т. Нора.- К.: Ін Юре.- 2010.

Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посібник / За ред. І.С. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків, 2007.

Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник / Галай А.О., Стеценко С.Г., Тимченко С.М., Штанько О.Ф.. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / За ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.

Судові, правоохоронні та правозахисні органи України / О. С. Семерак. – 2-ге вид., переробл. І доповн. – К.: Знання, 2008.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА КУРСУ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ".

План.


 1. Предмет навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" та її значення для вивчення інших юридичних дисциплін.
 2. Судова влада як одна з гілок державної влади. Суть, ознаки, функції і значення судової влади. Її співвідношення з іншими гілками влади.


 3. Основні напрями судово-правової реформи в Україні,

 4. Загальна характеристика видів правоохоронної діяльності держави та види правоохоронних органів.

5. Структура та система курсу "Судові та правоохоронні органи України".

6. Конституція України та інші законодавчі джерела курсу.
Нормативний матеріал:

 • Конституція України від 28 червня 1996 р.

 • Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // М-во юстиції України. – К.: Логос, 1998.

 • Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 • Закон України " Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" від 26 січня 1993 р. ( в ред. Закону від 16 жовтня 2012 р.

 • Закон України "Про державну прикордонну службу України" від 3 квітня 2003 р. (із змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб" від 4 березня 1998 р. (із змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" від 7 березня 2002 р. (із змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 р. (із змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави " від 19 червня 2003 р.

 • Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23 червня 2005 р. (із змінами і доповненнями).

 • Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в редакції Закону від 16 жовтня 2012 р.
 • "Про концепцію судово-правової реформи в Україні". Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30.


 • Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні, затверджена указом Президента України від 8 квітня 2008 р. №311/2008.

 • Положення про державну митну службу України, затверджене Указом Президента України від 12 травня 2011 р.

 • Положення про Державну податкову службу України, затверджене Указом Президента України від 12 травня 2011 р.

 • Положення про Державну виконавчу службу України, затверджене Указом Президента України від 06 квітня 2011 р.

 • Положення про Державну пенітенціарну службу України, затверджене Указом Президента України від 06 квітня 2011 р.

 • Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 р.

 • Положення про Державну фінансову інспекцію України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011 р.


Спеціальна література:

 • Бондаренко І. Правоохоронні органи України та їх функції // Право України. – 2005. – № 7. – С. 53-56.

 • Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 12. – С. 3-5.

 • Євграфова Є. Базова дисципліна з організації та функціонування системи судових та правоохоронних органів України / Є. Євграфова // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – С. 120-124.

 • Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України / С. О. Іваницький. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Кондор, 2009. – 150 с.

 • Кардаш В.М. Правоохоронна діяльність: поняття, особливості та функції // Держава і право. – К.,1999. –Вип..3:Юридичні і політичні науки.- С.238-243.

 • Куліш А.М. Сутність та ознаки правоохоронної діяльності // Право і безпека. – 2005. – № 4'2. – С. 80-82.

 • Куліш А.М. Щодо визначення поняття "правоохоронні органи" // Право і безпека. – 2005. – № 4'5. – С. 90-93.
 • Лихова С. Про визначення поняття "правоохоронні органи" // Радянське право. – 1984. – № 11. – С.74-76.


 • Мартинюк Р. Принцип спеціалізації суддів: вітчизняний та світовий досвід // Право України. – 2008. – № 9. – С. 26-30.

 • Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України. – 2008. – № 3. – С. 80-84.

 • Назаров І.В. Органи судової влади України. влади // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №10 – С.913.

 • Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України. –2003. – № 9. – С.121-124.

 • Онопенко Н.В. Правоохоронні функції держави Україна. – К.: Варта, 2003.

 • Півненко В. Правоохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С.39-45.

 • Подоляка А.М. Поняття, ознаки та сутність правоохоронної діяльності / А. М. Подоляка // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. унів.-ту внутр. справ України. – 2009. – № 3(44): зб. наук. пр. – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 17-23.

 • Сірий М.І. Реформи правоохоронних органів у Європі й Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – 8. – С. 24-30.

 • Фиолевский О.Ф. Судебная власть и правоохранительная система Украины: Учеб. Пособие.Донецк, 2003.

 • Чернушенко А.В. Судова влада і судова система України // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 9-23.

 • Шкуля Т.О. Правоохоронні органи в механізмі держави України. Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / К., 2004. – 18 с.

 • Штогун С.Г. Реформування судової влади в сучасних умовах. // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 8. – С.33-36.

 • Штогун С. Функції та повноваження судової влади // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 88-92.


Запитання для самоконтролю:

 • В чому суть та призначення судової влади?

 • Дайте визначення поняття «судова влада».

 • Які функції судової влади?
 • Які основні напрями співпраці судової влади з іншими гілками державної влади?


 • Охарактеризуйте основні напрями судово-правової реформи в Україні.

 • Назвіть ознаки правоохоронної діяльності.

 • Які органи належать до правоохоронних у вузькому розумінні цього поняття?

 • Чи належить до правоохоронних органів суд?

 • Проаналізуйте положення Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р., які стосуються поняття та видів правоохоронних органів. Які б ще органи Ви віднесли до числа правоохоронних, крім тих, що перераховані в цьому Законі?

 • Назвіть основні ознаки судової влади і з'ясуйте їх суть.

 • З'ясуйте поняття "судова влада", "правосуддя", "судочинство". Що спільного та відмінного в цих поняттях?ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ.

План.

 1. Місце і завдання Конституційного Суду України в системі судової влади. Основні засади його організації та діяльності.

 2. Склад та порядок формування Конституційного Суду України. Вимоги, що ставляться до кандидатів у судді Конституційного Суду України.

 3. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України.

 4. Акти Конституційного Суду України.

 5. Права і обов'язки Голови Конституційного Суду України.

 6. Порядок звільнення Голови і суддів Конституційного Суду України з посади.

 7. Апарат і організація роботи Конституційного Суду України.


Нормативний матеріал:

 • Конституція України від 28 червня 1996 р.

 • Закон України "Про Конституційний суд України" від 16 жовтня 1996 р. (із змінами і доповненнями).

 • Положення про Представника Президента України у Конституційному Cуді України / Указ Президента України від 27.07.2007 р. із змінами від 4 січня 2013 р.
 • Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 р. у новій редакції згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14 жовтня 2008 року N 34-р/2008Спеціальна література:

 • Астрова Л.М. Склад і особливості формування Конституційного Суду України / Л. М. Астрова // Вісн. Акад. адвокатури України. – Вип. 10. – 2007. – С. 27-32.

 • Бакірова І.О. Конституційне звернення та конституційна скарга: переваги та недоліки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 1. – С. 93-102.

 • Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах. // Право України. – 2002. – № 8. – С. 37-41.

 • Васильєв Г.А. Конституційний Суд України: деякі проблемні питання захисту прав людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 62-73.

 • Євграфова Є.П. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. – 2001. – № 10.

 • Конституційний Суд України: правові засади, рішення, висновки та ухвали / За ред. І.А.Тимченка. – К.: 1999.

 • Кордун А. Правовая природа актов Конституционного Суда Украины // Юридическая практика. – 1998. – 16-30 ноября – № 22.

 • Костицький М. Правове регулювання конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 4. – С. 18-20.

 • Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. – 1999. – № 2. – С. 3-9.

 • Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 82-83.

 • Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. – К.: Логос, 2010. – 276 с.

 • Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна. – 2003. – № 1. – С. 26-32.
 • Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 5. – С. 8-17.


 • Скомороха В Деякі питання конституційного провадження // Право України. – 1998. – № 9. – С. 5-9.

 • Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 8 -13.

 • Скомороха В.Є. Конституційний Суд України – п’ять років діяльності // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 4.

 • Скомороха В., Пшеничний І. Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 1. – С. – 51-63.

 • Скомороха В.Є. Проблеми судової влади в юрисдикції Конституційного Суду України: досвід, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 46-61.

 • Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. – № 2.

 • Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. – 2000. – № 2. – С.6 – 9.

 • Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине. – К., 2001.

 • Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4. – С.38.

 • Тихий В.П. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. П. Тихий // Вісн. Акад. адвокатури України. – Вип. 10. – 2007. – С. 5-19.

 • Тимченко I. Принцип гласності – один із фундаментальних принципів діяльності Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 6. – С. 3-6.

 • Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 52.

 • Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – № 2. – С. 45-48.

 • Шемчушенко Ю., Погорілко В. Проблеми функцій Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С.54-56.


Запитання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття «судова система».

2. Яка структура судової системи України?

3. Назвіть основні риси Конституційного Суду України як єди­ного органу конституційної юрисдикції в Україні.

4. Який порядок формування Конституційного Суду України?

5. Назвіть вимоги до кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.

6. Яка структуру Конституційного Суду України?

7. У чому полягають особливості правового статусу судді Конституційного Суду України?
Домашнє завдання:

1. Накресліть схему судів, які репрезентують судову владу в Україні на сучасному етапі розвитку держави. Яке місце у системі судової влади займає Конституційний Суд України?

2. Зобразіть схематично склад і структуру Конституційного Суду України.
Вирішіть задачі:

Задача 1.

Громадянин Антоненко був незадоволений судовим рішенням, постановленим Шевченківським районним судом м. Києва у справі про визнання його спадкоємцем.

Суди апеляційної та касаційної інстанцій рішення місцевого суду залишили в силі.

Тоді Антоненко звернувся до Конституційного Суду України з конституційним зверненням, оскільки вважав, що оскаржуване судове рішення порушує його конституційні права.

1.Чи зобов’язаний Конституційний Суд України розглянути таке конституційне подання?

2.Якими мають бути дії Конституційного Суду України?\
Задача 2.

Нестеренко, викладач юридичного факультету одного з вищих навчальних закладів м. Києва, аналізуючи при проведенні практичних занять з кримінального права відповідні норми, дійшов висновку, що деякі з них знаходяться у суперечності з Конституцією України і вирішив, що така ситуація вимагає роз’яснення офіційного органу.


Нестеренко звернувся до КСУ з конституційним поданням, що містило вимогу дати офіційну тлумачення відповідних норм Кримінального кодексу України.

1.Чи відповідно до законів діяв Н.?

2.Якими мають бути дії КСУ ?
Задача 3.

Громадянин Зубач, 1964 року народження, закінчивши юридичний факультет у 1986 р., поступив в аспірантуру, по спливу 3-х років навчання захистив кандидатську дисертацію і виїхав до однієї з європейських країн на роботу. Повернувшись в Україну у 1995 р., протягом 10 років працював доцентом кафедри цивільного права одного з вищих учбових закладів м Києва. У 2005 р. був рекомендований кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України.

Чи відповідає громадянин Зубач вимогам, що пред’являються до особи, яка може бути суддею КСУ?
Задача 4.

На порядку денному засідання Конституційного Суду України стояло питання про обрання Голови Суду. На засідання з’явилося 15 суддів Конституційного Суду. Рішенням, прийнятим більшістю голосів від присутніх, суддя Верховного Суду України Дмитрів був обраний Головою Конституційного Суду.

Дайте правову оцінку даної ситуації.следующая страница >>