refik.in.ua 1

Метод чистих активів (балансової вартості) в оцінці бізнесу

Метод балансової вартості використовується для визначення оцінної вартості об’єкта нерухомості – майнового комплексу підприємства, базуючись виключно на інформації балансу підприємства. Метод балансової вартості використовується при оцінці майна державних і муніципальних підприємств, що приватизуються, для визначення початкової ціни підприємства, величини статутного капіталу акціонерних товариств.

У склад оцінюваного майна підприємства включають основні засоби, запаси і витрати, грошові засоби та інші фінансові активи. Оцінна вартість основних засобів приймається за їх залишковою вартістю, яка визначається у порядку зменшення її початкової балансової вартості на величину зносу. При цьому величина зносу визначається виключно за даними бухгалтерської звітності на момент оцінки підприємства, виходячи із норм амортизації основних засобів. Об’єкти незавершеного будівництва і невстановлене обладнання після їх інвентаризації оцінюється за балансовою вартістю.

Однією із модифікацій балансового методу оцінки вартості підприємств є метод чистих активів. Базовою формулою визначення вартості підприємств при використанні методу чистих активів є:
Вартість бізнесу = Активи - Зобов’язання
Чисті активице величина, що визначається шляхом віднімання від суми активів підприємства суми його зобов’язань.

Активи, що враховуються в розрахунках – це грошове і негрошове майно підприємства, до складу якого включаються наступні групи.

Необоротні матеріальні активи це активи, для яких існує ринок і які можуть бути представлені у реконструйованому балансі за переоціненою вартістю, що є справедливою ринковою вартістю на дату балансу. Для цього здійснюється переоцінка початкової вартості та суми зносу таким чином, щоб залишкова вартість дорівнювала ринковій вартості. Переоцінці підлягають усі групи необоротних матеріальних активів, крім тих, для яких не існує ринку і переоцінка яких здійснюється за залишковою вартістю заміщення.


За статтею інші необоротні активи в розрахунок приймається заборгованість підприємства за продане йому майно.

Запаси і витрати, кошти, розрахунки та інші активи – за даними, що відображені у другому розділі бухгалтерського балансу.

Пасиви, що враховуються в розрахунках, – це зобов’язання підприємства, до складу яких включаються наступні статті: цільове фінансування та надходження; довгострокові зобов’язання банкам та іншим юридичним і фізичним особам; короткострокові зобов’язання банкам ті іншим юридичним та фізичним особам; розрахунки та інші пасиви, крім сум, відображених по статтях «Доходи майбутніх періодів» та «Фонди споживання».

Алгоритм розрахунку вартості підприємства методом чистих активів включає наступні етапи:


  1. Переоцінка нерухомого майна підприємства за обґрунтованою ринковою вартістю.

  2. Визначення обґрунтованої ринкової вартості машин і обладнання.

  3. Виявлення і оцінка нематеріальних активів.

  4. Визначення ринкової вартості довгострокових та короткострокових фінансових вкладень підприємства.

  5. Оцінка товарно-матеріальних запасів за їх поточною вартістю.

  6. Оцінка дебіторської заборгованості.

  7. Оцінка витрат майбутніх періодів.

  8. Оцінка зобов’язань підприємства за їх поточною вартістю.

  9. Визначення вартості власного капіталу шляхом відрахування із обґрунтованої ринкової вартості суми активів поточної вартості всіх зобов’язань.

Даний алгоритм представлений на рис.1.
Рис. 1. Алгоритм розрахунку вартості підприємства методом чистих активів.
Приклад

Використовуючи дані скоригованого балансу підприємства, вартість його чистих активів може бути визначена наступним чином:

Таблиця 1

Визначення вартості чистих активів підприємства


Показники балансу підприємств


Коди рядка

Обліковий рік

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

5

1

Необоротні активи


1.1

Нематеріальні активи

010

642,7

521

1.2

Основні засоби

030

3087,9

7616,5

1.3

Незавершене будівництво

020

1492,8

292,5

1.4

Довгострокові фінансові інвестиції


040

70

70
Всього необоротні активи
10293,4

11120

2

Оборотні активи


2.1

Запаси

100,120,140

2938,3

2441

2.2

Дебіторська заборгованість

150…210

4294,5

2876,3

2.3

Грошові засоби

230

669,4

302
Всього – оборотні активи
7902,2

5619,3
Разом - активи
18195,6

16739,3

3

Пасиви
3.1


Цільове фінансування

420

372,6

372,6

3.2

Залучені засоби
504,1

126,9

3.3

Кредиторська заборгованість

520…610

3885,5

2859
Всього пасиви, що виключаються із вартості активів
4762,2

3358,5
Вартість чистих активів = А - З
13435,4

13380,3

Метод чистих активів, що базуються на даних скоригованого балансу підприємства, є найбільш придатним для визначення початкової ціни підприємства при підготовці інформації проведення аукціонів.