refik.in.ua 1 2 ... 14 15


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


КАФЕДРА

конституційного та міжнародного права

ДИСЦИПЛІНА

“Конституційне право України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО

ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ


для студентів 2 курсу юридичного факультету


Дніпропетровськ

2011


Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни “Конституційне право України” (для студентів юридичного факультету ННІ права та безпеки) / Укладачі: Боняк В.О., Самотуга А.В., Завгородній В.А. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 91 с.

Рецензенти:

Професор кафедри загальноюридичних дисциплін юридичного факультету Київського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., професор Олійник А.Ю.

Доцент кафедри теорії держави і права, конституційного й адміністративного права Дніпропетровського національного університету, к.ю.н., доцент Грабильніков А.В.


Методичні рекомендації обговорені і схвалені на засіданні

кафедри конституційного та міжнародного права

30 серпня 2011 р., протокол № 1


ЗМІСТ

ВступЗагальні вказівки щодо написання курсових робітПерелік рекомендованих джерел

Додаток 1. Теми та плани курсових робіт з «Конституційного права України» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпекиДодаток 2. Титульний аркуш курсової роботиДодаток 3. Приблизна тематика курсових робітДодаток 4. Вимоги до оформлення курсових робітДодаток 5. Приклади оформлення бібліографічного опису у переліку використаної літературиДодаток 6. Критерії оцінювання курсової роботиДодаток 7. Пам’ятка про основні терміни виконання курсової роботи
ВСТУП

Курсова робота з „Конституційного права України” – це самостійна робота студентів, загальна мета якої полягає у набутті ними знань щодо особливостей конституційно-правових відносин, навичок роботи з нормативними актами, науковою та навчальною літературою, формування уміння самостійно збирати, аналізувати й узагальнювати матеріал, формулювати висновки і пропозиції.


Підготовка курсової роботи, її оформлення, перевірка, рецензування та захист здійснюється відповідно до Інструкції, затвердженої наказом ректора ДДУВС № 123 від 03.04.2007 р.

Одним із ключових завдань, що стоять перед кафедрою „Конституційного та міжнародного права” протягом 2008-2009 н.р. є підвищення якості підготовки курсових досліджень з урахуванням існуючих та перспективних тем дисертацій, пріоритетних напрямів наукових досліджень співробітників кафедри та університету, науково-дослідної роботи в системі МВС України та Основних напрямків досліджень наукових установ Академії правових наук України на 2005 -2010 роки. .

З урахуванням вищезазначеного пропонуються такі тематичні напрями:

1. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина органами державної влади та місцевого самоврядування.

2. Державно-правовий розвиток України на сучасному етапі.

3. Наукові засади реформування судових і правоохоронних органів.

Запропонована тематика курсових робі узгоджується з положеннями (додаток 1): а) Наказу МВС № 755 від 05.07.2004 року „Про пріоритетні напрямки наукових і дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004 - 2009 років”; б) плану роботи МВС України з формування та впровадження в діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ новітніх форм та методів роботи („Банк ідей”) у першому півріччі 2008 року, затвердженого Міністром внутрішніх справ України 31.12.2007 р.; в) пріоритетних напрямів наукових досліджень ДДУВС та кафедри „Конституційного та міжнародного права”; д) планів науково – дослідних та конструкторських робіт Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2007 – 2009 роки. Крім цього, враховані загальні тенденції щодо конституційно-правової реформи та реформування МВС України зокрема.

В основу зміни форм підготовки курсових робіт покладено:

– перехід від теоретично-описового викладення матеріалу до практично-проблемного;


- вирішення конкретного практичного завдання у органах державної влади та місцевого самоврядування (за місцем проживання автора);

- розширення арсеналу аналітичних методів досліджень: аналіз інформації із засобів масової інформації за місцем проживання автора, порівняння досвіду України з досягненнями інших країн тощо.

Досвід перевірки та захисту курсових робіт показав, що основними типовими помилками, які допускають студенти при підготовці курсових робіт є:


 1. недотримання вимог щодо оформлення роботи;

 2. використання меншої кількості джерел, ніж це передбачено методичними рекомендаціями;

 3. відсутність аналізу практики діяльності того чи іншого органу державної влади чи місцевого самоврядування з певного напряму їх роботи;

 4. відсутність посилань на зарубіжний досвід, а також законодавство інших країн світу з цієї проблеми;

 5. відсутність аналізу місцевої та республіканської преси;

 6. посилання на не чинні нормативні акти;

 7. включення до переліку джерел літератури, на яку відсутні посилання у тексті тощо.

Врахування зазначених положень дозволить студентам не лише підготувати та захистити на належному рівні курсову роботу з «Конституційного права України», а й розширити наявний у них арсенал методів науково-пізнавальної діяльності, підготуватись та взяти участь у конкурсах наукових робіт, висловити власні позиції щодо подальшого удосконалення діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
Підготовка й написання курсової роботи включає в себе наступні етапи:

 1. вибір теми курсової роботи, її реєстрація на кафедрі;

 2. вивчення нормативних актів і матеріалів практики з питання, що досліджується, навчальної та монографічної літератури, складання біб­ліографічного списку з обраної теми;
 3. узгодження (коригування) плану роботи з науковим керівником;


 4. написання курсової роботи та її оформлення;

 5. подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

 6. захист курсо­вої роботи.

1. Вибір теми курсової роботи та реєстрація її на кафедрі. Теми курсових робіт з „Конституційного права України” щорічно обновляються і затверджуються на засіданні кафедри.

Тема курсової роботи вибирається студентом за бажанням самостійно із запропонованого переліку (Додаток 1). Обрана тема власноруч фіксується студентом у журналі „Обліку курсових робіт”, який знаходиться у навчально-методичному кабінеті кафедри № 418 (напроти П.І.Б. студента ставиться номер теми, записується її назва, ставиться підпис студента). у навчальній групі тематика курсової роботи не може повторюватись.

У випадку, коли cтудент пропонує тему курсової роботи, яка відсутня у переліку, рекомендованому кафедрою, її виконання можливе тільки за погодженням з начальником кафедри.

Обрана тема курсової роботи реєструється старшим лаборантом кафедри (або особою, призначеною начальником кафедри) у відповідному журналі. Зміна теми курсової роботи можлива за згодою кафедри до закінчення 1/3
строку, відведеного на підготовку курсової роботи. Для зміни студент повинен подати письмову заяву на ім’я начальника кафедри з обґрунтуванням причини зміни, на підставі якої керівник кафедри за узгодженням з керівником курсової роботи надає відповідний дозвіл.

Тема курсової робота повинна бути зареєстрована не пізніше, ніж за 10 днів після початку відповідного семестру.

Кафедрою призначається науковий керівник курсової роботи з числа науково-педагогічного складу кафедри, а також куратор теми з числа ад’юнктів або науковців кафедри, які досліджують відповідні теми у межах кандидатських та докторських дисертацій.

Куратор теми :

- надає допомогу студенту у формуванні плану та переліку джерел;


- сприяє у визначенні та застосуванні наукових методів та інструментарію для дослідження питань плану роботи;

- спільно з науковим керівником надає консультації щодо змісту та оформлення роботи;

- бере участь у перевірці роботи на відповідність вимогам, нормативним актам та цим рекомендаціям;

- інформує наукового керівника, начальника кафедри про хід та якість виконання роботи;

- сприяє підвищенню наукового і практичного рівня роботи та її спрямуванню на виконання завдань науково-дослідної роботи кафедри та університету.

2. Вивчення навчальної та монографічної літератури, нормативних актів і матеріалів практики з проблематики, що розглядається, і складання бібліографічного списку за обраною темою є важливою складовою виконання курсової роботи. Від якості і сумлінності виконання даного етапу залежить якість самої курсової роботи.

Інформацію щодо літератури з обраної теми курсової роботи, у першу чергу, можна одержати зі списку літератури до навчального курсу та кожної теми зокрема, що містяться у цих методичних рекомендаціях, а також скористатись послугами інформаційно-бібліографічного відділу загальної та спеціальної бібліотек університету, можливостями мережі Інтернет тощо.

При підготовці курсових робіт студенти обов’язково повинні використовувати публікації із журналів та газет, як місцевих, так і республіканських та відомчих, наприклад, таких як “Міліція України”, “Іменем закону”, “Кримінальна панорама” тощо. Рекомендується також використовувати матеріали, розміщені на офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, необхідно аналізувати сучасні нормативні акти з питань діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України), що публікуються в таких офіційних виданнях, як “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Верховного Суду України”, газетах “Голос України”, “Офіційний вісник Президента України”, “Урядовий кур’єр” та інших.


Особливу увагу варто звернути на чинність нормативно-правових актів.

Зважаючи на значну кількість змін у нормативній базі, їх використання є обов’язковою умовою правильного вирішення питань, які стосуються теми курсової роботи.

На кафедрі створена і діє електронна база нормативно-правових актів та наукових матеріалів, доступ до якої забезпечуються старшим лаборантом кафедри.

3. Коригування й узгодження плану курсової роботи. Після ознайомлення з основними нормативно-правовими актами і спеціальною літературою з обраної теми курсової роботи студент може скоригувати план роботи. Приблизні теми курсових робіт наведені у тематиці.

Кількість питань не перевищує 4-х. Як правило, курсова робота складається з 3-х – 4-х питань.

При складанні плану роботи необхідно памятати, що назва питання плану не може повторювати назву теми роботи.

У процесі підготовки курсової роботи до плану можуть бути внесені зміни, обумовлені прийняттям нових нормативних актів, браком зібраного матеріалу й іншими причинами. Вказані зміни з будь-яких обставин повинні здійснюватися з дозволу наукового керівника.

Курсова робота подається на кафедру для рецензування не пізніше, ніж за 20 днів до дня захисту. Курсові роботи рецензуються і повертатися викладачем на кафедру не пізніше семи днів з моменту її одержання для рецензування.следующая страница >>