refik.in.ua   1 2

Тема. ____________________________________________________


При виконанні курсової роботи повинні бути представлені:

1.Текстовий матеріал:


 • Вступ.

 • Розділи: теоретичний, дослідницький, проектний.

 • Висновки та пропозиції.

2.Додатки:

 • Установчі документи.

 • Фінансові звіти.

 • Схеми, таблиці тощо.

Графік виконання курсової роботи.

з/п

Етапи виконання

курсової роботи

Дата

Відповідальний за виконання

1.

Затвердження тематики курсових робіт на засіданні циклової комісії2.

Розподіл тем для написання курсової роботи3.

Проведення консультацій для написання курсової роботи4.

Здача курсових робіт для попереднього оцінювання та рецензування5.

Захист курсової роботи


Підпис студента ___________ Підпис керівника_______________
Підпис голови цк ___________ « ___» ___________ 20_

Додаток В

Міністерство освіти і науки, молоді та спорт2України

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу
Відділення _________________

Спеціальність ______________

КУРСОВА РОБОТА

Тема курсової роботи
Виконавець студентка ___курсу,

групи ___ Прізвище та ініціали студента
Керівник Прізвище та ініціали викладача

Курсову роботу захищено

з оцінкою _____________

Керівник ______________


Івано-Франківськ

2013

Додаток Г

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003р.

 2. Цивільний Кодекс України від 19.06.2003р.

 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р., № 2112-ІІІ.

 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991., № 1576-XІІ (із змінами і доповненнями).

 5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р., № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 6. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 р., № 77/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 7. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 р., № 1381-ІV.

 8. Закон України «Про державний бюджет України на 2006 р.» від 20.12.2005р.

 9. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 22 Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р.

 10. Волков С., Шемшученко Г. Перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ. - 2003.- № 6.- с. 49-55.
 11. Кудінов А.С. Стан та перспективи розвитку мікрокредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 7(37). – с. 37-41.


 12. Раєвський К.Є. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства // Вісник НБУ. – 1996.- № 4. – с. 31-36.

 13. Тітенкова М.В. Проблеми забезпечення повернення банківських кредитів // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. - № 5.- с. 17-19.

 14. http: // www.bank.gov.ua.

 15. http: // www.aub.com.ua.

 16. http: // www.usb.com.ua

 17. http: // www.rada.gov.ua.

Додаток Д

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Студента(ки) __________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)
Який (а) навчається в групі ____ на __курсі

зі спеціальності ____________________
Тема курсової роботи

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Зміст рецензії:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис рецензента _______________

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Зашкільняк Л.П., Шуст Р.М. Методичні вказівки до написання курсових і дипломних робіт для студентів історичного факультету.-Львів: ЛНУ, 1998.

2. Юраш А. Методичні вказівки до написання наукових робіт для студентів факультету журналістики. –Львів: ЛНУ, 2002.

3. Barzun J., Graff H.F. The Modern Researcher.-New York,1970

4. Fisher J., Critical Thinking, An Introduction.-Cambrdge,2001.

5. Grzechwiak S., Ks. Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych.- Gniezno, 1995


<< предыдущая страница