refik.in.ua 1 2 ... 4 5

Тема 1. Поняття міжнародного приватного права


(колоквіум)
Питання для обговорення

1. Предмет міжнародного приватного права.

2. Види іноземного елементу в приватноправових відносинах.

3. Методи МПП. Колізійно-правовий метод регулювання. Матеріально-правовий метод регулювання.

4. Система МПП як галузі права та навчальної дисципліни.

5. Співвідношення МПП з іншими галузями національного права та міжнародним правом.

6. Історія науки МПП.
Список нормативних актів та літератури

Мережко А.А. Наука международного частного права: история и современность. – К.: Таксон, 2006. – 356 с.

Фединяк Г.С. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права // Право України. – 2002. – № 7. – С.107-110.
Тема 2. Джерела (форми) міжнародного приватного права

(колоквіум)

Питання для обговорення1. Поняття та види джерел МПП.

2. Міжнародні договори як джерела МПП.

3. Внутрішнє (національне) законодавство як джерело МПП.

4. Поняття правового звичаю, його види.

5. Значення судової та арбітражної практики та доктрини у регулюванні відносин МПП.

6. Концепція lex mercatoria, її вплив на судову та арбітражну практику.

7. Поняття та види уніфікації та гармонізації норм МПП.

Список нормативних актів та літератури

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000. – 273 c.

Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім’ї // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 4. – С.92.

Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006.

Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 189 с.


Щокіна О.О. Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006
Тема 3. Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному праві
Питання для обговорення
1. Поняття та структура колізійної норми. Загальна класифікація колізійних норм (імперативні, диспозитивні, альтернативні, кумулятивні).

2. Класифікація колізійних норм за формою прив’язки (односторонні та двосторонні). Кумуляція та розщеплення колізійних прив’язок.

3. Проблема кваліфікації колізійної норми. Конфлікт кваліфікацій.

4. Поняття зворотного відсилання та відсилання до права третьої країни.

5. Інститут “обходу закону” в колізійному аспекті.

6. Інститут публічного порядку в МПП. Надімперативні норми закону суду та закону третьої держави.

7. Взаємність (матеріальна та формальна) і реторсії.


Завдання
1. Громадянин України (18 років) та громадянка Пакистану (14 років) звернулися до місцевого органу РАГС України із заявою про реєстрацію шлюбу. Співробітник РАГС відмовив у прийнятті заяви на тій підставі, що дівчина за законодавством України не досягла шлюбного віку. Заявники заперечували, посилаючись на законодавство Пакистану, згідно з яким шлюбний вік жінок становить 11 років.

Чи правомірні дії співробітника РАГС? Які норми чинного законодавства України регулюють зазначені відносини? Чи могла б пара зареєструвати шлюб у консульській установі Пакистану?
2. На території України відбулася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої завдано шкоди легковому автомобілю, що належав польському підприємству, вантажівкою авто-перевізного підприємства України. Як було встановлено, винним у ДТП є водій вантажівки, який не впорався з управлінням.

Польське підприємство звернулося з позовом про відшкодування шкоди, завданої автомобілю, у розмірі вартості його ремонту. Вимоги позивача ґрунтуються на нормах ЦК України.


На підставі якого нормативного акта буде визначене належне до застосування право? Право якої держави буде застосовано для вирішення спору?
3. Поясніть, чи наявний у наведених нижче прикладах обхід закону і чи є такі дії протиправними:

а) громадянка України виїжджає на територію США, де народжує дитину з метою отримання дитиною громадянства США;

б) усиновитель та усиновлена ним донька, громадяни України, виїжджають в іншу країну на постійне проживання, де укладають шлюб;

в) громадяни України та Російської Федерації з метою уникнення необхідності нотаріального посвідчення договору дарування житлового будинку укладають цей договір на території країни, у законодавстві якої відсутня вимога щодо його нотаріального посвідчення;

г) підприємство, зареєстроване на території України, та підприємство, створене за законодавством Республіки Білорусь, при укладенні договору купівлі-продажу закріпили в ньому, що для визначення змісту прав та обов’язків сторін за цим договором застосовується право Венесуели.
4. Розгляньте наступні ситуації і дайте відповіді на питання, наведені нижче:
— при складанні заповіту на території України громадянин Білорусі Р. встановив у ньому, що спадкові відносини, які виникнуть після його смерті, регулюються правом Франції;

— громадянин України П. та його дружина – громадянка Канади – Р. уклали угоду, в якій закріпили, що майнові наслідки їх шлюбу регулюються правом Російської Федерації;

— громадянка України С. та громадянин Японії Г. звернулися до відділу реєстрації актів громадянського стану України із заявою про укладення їх шлюбу за формою і в порядку, передбаченому законодавством Японії;

— підприємство, зареєстроване в Нідерландах, та українське підприємство уклали договір оренди нерухомого майна, яке знаходиться на території України. У вказаному договорі сторони зазначили, що до тлумачення змісту договору застосовується право Індії.

У чому полягає принцип автономії волі сторін? Які види автономії волі сторін можна назвати? Що є підставою для реалізації принципу автономії волі? Чи будуть визнані в Україні наведені вище правочини?

Список нормативних актів та літератури

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. //Офіц. вісн. України. – 2006. – № 47. – Ст. 3169.

Кисіль B.I. Зворотне відсилання в міжнародному приватному праві // Актуальні пробл. міжнар. відносин. – 1999. – Вип. 13, ч. 1. – C. 91-99.

Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві : Автореф. дис... д-ра юрид. наук. – К., 2001. – 27 c.

Балдинюк В.В. Співвідношення положення про обхід закону та застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві // Підприємництво, госп-во і право. – 2007, берез. – С. 16-19.

Балдинюк В.В. Питання обходу закону в кодифікаційних актах з міжнародного приватного права // Там же. – 2007, трав. – С. 28-30.

Філіп’єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи: Дис... канд. юрид. наук, 12.00.03. – К., 2009.

Тема 4. Суб’єкти міжнародного приватного права
Питання для обговорення
1. Поняття “особистий закон фізичної особи” та сфера його дії.

2. Особливості визнання іноземця обмежено дієздатним та недієздатним. Колізійні аспекти опіки та піклування. Оголошення іноземця безвісно відсутнім чи померлим та його наслідки в Україні і за кордоном.

3. Поняття “національність юридичної особи” та “особистий закон юридичної особи”.

4. Організаційно-правові форми діяльності іноземних юридичних осіб в Україні.

5. Транснаціональні корпорації в МПП.

6. Міжнародні юридичні особи.

7. Особливості правового положення держави в МПП. Поняття “імунітет держави” в МПП.
8. Види імунітету держав в МПП. Міжнародні договори щодо імунітету держав. Норми про імунітет іноземної держави в законодавстві України.

Завдання

5. У квітні 2001 р. Г. звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність відділу соціального захисту населення Франківської районної державної адміністрації м. Львова. Заявник зазначав, що він народився 3 травня 1939 р. у с. Сірокізці Нижаковицького району Республіки Польща. У 1948 р. його разом із батьками було примусово переселено на територію України, про що свідчить довідка, видана Державним архівом Львівської області від 22 лютого 2001 р. Г. 28 лютого 2001 р. звернувся до відділу соціального захисту із заявою про встановлення статусу учасника війни відповідно до Закону від 22 жовтня 1993 р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Зазначеним відділом у задоволенні заяви було відмовлено. З урахуванням наведеного заявник просив у скарзі бездіяльність відділу соціального захисту визнати неправомірною і зобов’язати цей відділ установити йому статус учасника війни та видати відповідне посвідчення.


Чи підлягають задоволенню вимоги заявника? Складіть проект судового рішення у справі.
6. Громадянин Бразилії приїхав до України на роботу за контрактом як футболіст команди прем’єр-ліги. Через збройний магазин бразильський спортсмен замовив два газових пістолети та патрони до них. Коли замовлення було виконане й товари можна було викупати, виникли питання з оформленням дозволу на зброю: органи внутрішніх справ заборонили магазину продавати громадянину Бразилії спеціальні засоби самооборони.

Чи правомірні дії працівників органів внутрішніх справ? Дайте обґрунтовану відповідь.
7. Громадянка України М. подала позов до транснаціональної корпорації “NCS”, центральний офіс якої розташований у Відні (Австрія), де вказала, що під час перебування в концентраційному таборі на території Західної Німеччини примусово працювала на одному з підприємств корпорації “NCS”, яке було зареєстроване у якості юридичної особи німецького права та мало центральний адміністративний офіс у Німеччині. На підставі викладеного громадянка М. вимагала відшкодування за примусову працю в каторжних умовах протягом 1942-1944 рр., про що свідчать виписки з архівних документів.

Чи обґрунтовані вимоги громадянки М.?
8. У м. Харкові відбулася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої було пошкоджено автомобіль громадянина України К. Шкода була завдана автомобілем, що належав громадянці Австрії Л. Винною в ДТП визнана громадянка Л., якій на момент аварії було 18 років. Громадянин К. звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої автомобілю в розмірі вартості його ремонту, обґрунтовуючи позовні вимоги нормами ЦК України. У відзиві на позов відповідачка не визнала вимог позивача, посилаючись на те, що за законодавством Австрії вона не досягла повноліття, тому відповідальність мають нести її батьки.

На підставі якого акта слід визначати належне до застосування право? Хто є належним відповідачем у справі?

9. У результаті розпаювання земель колективного сільськогосподарського підприємства громадянка Л. отримала у приватну власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення, розташовану на території Дергачівського району Харківської області. Після її смерті вказана земельна ділянка перейшла у спадщину її онуки Ф., громадянки Італії. Після прийняття спадщини Ф. звернулася до відповідних державних органів на території України із заявою про видачу на її ім’я Державного акта про право приватної власності на землю, у чому їй було відмовлено.

Якою правосуб’єктністю у сфері земельних правовідносин володіють іноземні громадяни? Чи можуть перебувати у власності іноземних громадян землі сільськогосподарського призначення, розташовані на території України? Який правовий режим у сфері земельних відносин надано іноземним громадянам в Україні?
10. Підприємство, зареєстроване в м. Братислава (Словаччина), відкрило на території України свою філію, предмет діяльності якої – надання транспортних послуг з перевезення пасажирів та вантажів як у міжнародному автомобільному сполученні, так і регулярних (міських та міжміських) перевезень. У зв’язку з тим, що автоперевезення в Україні підлягають ліцензуванню, компанія звернулася до Головної державної інспекції на автомобільному транспорті з клопотанням про видачу ліцензії. У наданні ліцензії було відмовлено на тій підставі, що іноземна юридична особа не може здійснювати автомобільні перевезення по території України.

Словацьке підприємство має намір оскаржити дане рішення.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася, та надайте письмову консультацію.

11. До господарського суду звернулося підприємство, що є юридичною особою ФРН, з позовом до Липоводолинської сільської ради Сумської області про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки в частині умов орендної плати. Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що орендна плата для нього, як іноземної юридичної особи, була у п’ять разів вища, ніж орендна плата українського суб’єкта господарювання за подібну за площею сусідню земельну ділянку.


Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на ЗК України, закони “Про оренду землі” та “Про плату за землю”, стверджуючи, що орган місцевого самоврядування має право в кожному конкретному випадку вирішувати, яку суму орендної плати встановлювати в договірних стосунках з орендарями.

Проаналізуйте ситуацію. Як має бути вирішена справа? Дайте письмову відповідь.
12. Восени 2005 р. у м. Констанца румунські правоохоронні органи наклали арешт на українське судно “Професор Вернадський”, що належало Державному науково-дослідному інституту гідрометеорології України. Це було зроблено для забезпечення позову громадянина Румунії П., який входив до міжнародної наукової експедиції, що здійснювала дослідження на цьому судні та, нібито, отримав травму під час рейсу.

Українське посольство заявило протест на дії румунської влади, звернувши увагу на неприпустимість накладення арешту на майно, що належить іноземній державі.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Якими нормативними актами слід керуватися при вирішенні спору. Складіть проект звернення посольства України до МЗС Румунії.
13. У січні 2003 р. літак Ан-124, що належить українській державній компанії “Антонов дизайн бюро”, був заарештований представником шерифа провінції Ньюфаундленд і Лабрадор на підставі постанови Федерального суду Канади в Монреалі. Постанова суду про накладення арешту була винесена на підставі заяви кіпрської компанії TMR Energy Ltd, яка просила виконати рішення Арбітражного суду Стокгольма, що задовольняло її позов до України в особі Фонду держмайна України про відшкодування не отриманого прибутку в розмірі 62 млн доларів.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Якими нормативними актами слід керуватися при вирішенні спору. Складіть проект звернення посольства України до відповідних державних органів Канади.

14. Україна уклала угоду з іноземною країною про те, що сторони при посольствах побудують готелі для розміщення гостей під час проведення дипломатичних та інших заходів; готелі будуватимуться за кошти бюджетів; можливі спори, пов’язані з будівництвом, вирішуватимуться шляхом переговорів або в обраному послами країн юрисдикційному органі.


Іноземне посольство уклало договір з українською будівельною компанією, в якому не було застережень про відмову від судового імунітету. Через деякий час посольство іноземної країни заборгувало виплати за виконані будівельні роботи, й українська компанія звернулася з позовом до господарського суду про стягнення заборгованості. Іноземне посольство заперечувало проти розгляду справи, посилаючись на свій імунітет.

Чи правомірною є заява відповідача? Складіть проект рішення суду.
Список нормативних актів та літератури

Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти. – К.: МАУП, 2004. – 576 с.

Чорнолуцький Р.В. Регулювання приватноправових відносин щодо участі іноземних осіб у судових інстанціях України //Актуальні пробл. політики: Зб. наук. пр. / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 13-14. – С. 281-286.

Якубовська Н.О. Актуальні проблеми діяльності багатонаціональних компаній в Україні //Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 21. – С. 586-591.следующая страница >>