refik.in.ua 1

Тема: «Економічні потреби: сутність та критерії класифікації»

Література

1.

33М

Е63

Енгстлер, П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців : пер. з нім. / П. Енгстлер. - К. : ВІК, 1992. (Потреби і задоволення потреб)
2.

338

М29

Марцин В.С. Економічне регулювання ефективності господарської діяльності: Монографія - Львів : Львівський банківський ін-т НБУ, 2005. – (Потреба як рушійна сила людської поведінки, як складова механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства)
3.

15

Ц 56

Циба В.Т. Системна соціальна психологія: навч. Посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. (Потреба)
4.

301

У 45

Українське суспільство 1992-2008: Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. - К. : Ін-т соцiологiї НАН України, 2008. (Саєнко, Ю. Потреба, попит, соціально значуща проблема; Макеєв, С. Ціннісні орієнтації населення Росії та України)
5.

33

З-15

Задоя А. А. Основы экономики: Учеб. пособ. для вузов - К. : Вища шк., 1998. (Экономическая теория : предмет, значение, методы; Потребности, ресурсы, производственные возможности : Потребности как движущий мотив экономической деятельности. Производство-материальная основа удовлетворения потребностей)
6.

338

О-75

Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг: учеб. пособие / ред. В. М. Власова. - М. : Финансы и статистика, 1999. (Потребности)
7.

33

З-17

Зайдель, Х. Основы учения об экономике: пер. с нем. - М. : Дело, 1994. – (Потребности и товары)

8.

33(09)

Х69

Ходжсон, Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории: пер. с англ. - М. : Дело, 2003. - 464 с. (Потребности и благосостояние)
9.

33С

Б24

Баранова, Л. Я. Потребности, доходы, потребление: Экономический словарь-справочник . - М. : Экономика, 1988.

10.

1МИ

З-46

Здравомыслов, А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. - М. : Политиздат, 1986.
11.

1МИ.9

И23

Иванчук, Н. В. Потребности социалистической личности. - М. : Мысль, 1986.
12.

33

М20

Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 248с. С.5-21 (Потреби в системі розподільних відносин)
13.

Бебело А.С., Бебело С.А., Коровський А.В. Соціалізація і гуманізація економічних відносин: Навч.посіб. / За заг.ред. Бебело А.С. – К.: КНЕУ, 2007. – 240с.

С. 160-167 – «Природа економічних потреб людини»

С. 167-175 – «Структура потреб людини у сучасній ринковій економіці»

С.175-185 – «Гуманізація потреб та її специфіка в Україні»