refik.in.ua   1 ... 2 3 4

Бухгалтерські проводки по рахунку 93 «Витрати на збут»

оп

Зміст господарської операції


Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховано амортизацію торгівельного обладнання

93 "Витрати на збут"

ІЗ "Знос необоротних активів"

2

Списано пакувальні матеріали

93 "Витрати на збут"

20 "Виробничі запаси"

3

Передано в експлуатацію МШП для потреб по збуту

93 "Витрати на збут"

22 "Малоцінні та швидкозно-шувані предмети"

4

Включено у витрати на збут вар-тість готової продукції, викорис-таної для потреб по реалізації

93 "Витрати на збут"

26 "Готова продукція"


5.

Оплачено готівкою витрати на збут

93 "Витрати на збут"

301 "Каса в національній валюті"

6

Відображено витрати на служ-бові відрядження працівників збуту

93 "Витрати на збут"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

7

Списано на витрати на збут звітного періоду відповідну ча-стину витрат майбутніх періодів

93 "Витрати на збут"

39 "Витрати майбутніх періодів"

8

Створено резерв для покриття витрат з можливого майбутньо-го гарантійного ремонту

93 "Витрати на збут"

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

9

Отримано маркетингові послуги

93 "Втрати на збут"

631 "Розрахунки з вітчизня-ними постачальниками"

11

Нараховано заробітну плату продавцям та проведені відрахування на соціальні заходи від зарплати згідно з чинним законодавством


93 "Витрати на збут"

66 "Розрахунки і оплати

праці"

65 "Розрахунки за

страхуванням"

12

Акцептовано рахунок реклам-ного агентства за рекламу про-дукції, призначеної для реаліза-ції; прийняті до оплати платіжні документи різних підприємств за послуги, надані при реалізації продукції

93 "Витрати на збут"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

13

Списано суми витрат за елементами на витрати на збут (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

93 "Витрати на збут"

80"Матеріальні витрати",

81 "Витрати на оплату праці",

82 "Відрахування на соц заходи",

83 "Амортизація",

84"Інші операційні витрати"

14

Списано витрати на збут на 1 фінансові результати

791 "Результат основної діяльності"

93 "Витрати на збут"1.4. Облік інших операційних витрат

До інших операційних витрат включаються:

=> витрати на дослідження та розробки відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи";


=> собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, вираженому в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

=> собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

=> сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

=> втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

=> втрати від знецінення запасів; недостачі і втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойка;

=> витрати на виплати матеріальної допомоги, утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

=> інші витрати операційної діяльності.

Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності". Рахунок 94 є активним, витратним, призначений для обліку господарських процесів. На рахунку 94 ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки (табл. 1.3).

Таблиця 1.3.

Субрахунки по рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності»

суб-рахунку


Назва субрахунку

Характеристика

941

Витрати на дослідження і розробки

Ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розроб-ками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

942

Собівартість реа-лізованої інозем-ної валюти

Відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації

943

Собівартість реа-лізованих вироб-ничих запасів

Ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо)

944

Сумнівні та безнадійні борги

Узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг

945

Втрати від операційної курсової різниці

Ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операцій-ної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до інозем-ної валюти


946

Втрати від знеці-нення запасів

Ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 "Запаси"

947

Нестачі і втрати від псування цінностей

Ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготівлі, переробки, збереження, та реалізації, якщо на час встановлення нестачі винуватець не виявлений. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи"

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

Ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів

949

Інші витрати операційної діяльності

Узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо

Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат операційної діяльності є накладна, акт про оцінку, інвентаризаційний опис, порівняльна відомість, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Дані по рахунку 94 відображаються в Звіті про фінансові результати в рядку з відповідною назвою.
На рис. 1.4 наведено схему формування витрат по рахунку 94 за економічними елементами.

Рис. 1.4. Схема формування витрат по рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності»


<< предыдущая страница