refik.in.ua 1 2 ... 21 22

Львівський державний університет внутрішніх справ


Факультет психології


Олег Лозинський

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

та профвідбір

Курс лекцій


Львів – 2013
Л 72

Рекомендовано до друку

Вченою радою факультету психології
Львівського державного університету внутрішніх справ.


Протокол № ___ від «___» ________ 2013 р.
Рецензенти:

Жигайло Н.І., професор кафедри менеджменту Львівського національного університету імені І. Франка, доктор психологічних наук, професор.

Стричак Г.В., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент.


Лозинський О.М.


Л 72 
Економічна психологія та профвідбір: Курс лекцій / О.М.Лозинський.. – Львів: «Тріада плюс», 2013. – 137 с.
У виданні висвітлено теоретичні підходи, ключові поняття та прикладні аспекти економічної психології.

Для студентів психологічних та економічних спеціальностей.
Передрук тексту без посилання на її автора заборонене.


© Лозинський О.М., 2013

© ГО «Львівський аналітичний дім», 2013

Зміст


Передмова 1

Тема 1.
Економічна психологія як галузь знань 3


Економічна психологія як міждисциплінарна галузь знань 3

Об'єкт, предмет і сфери дослідження економічної психології 4

Етапи становлення економічної психології 10

Тема 2.
Психологія економічної поведінки 16


Поняття «економічна поведінка» та її види 16

Емоційні, мотиваційні, когнітивні, вольові компоненти «економічної поведінки» 21

Тема 3.
Психологія підприємництва 32

Соціальні передумови підприємництва 32


Соціальні типи підприємців 33

Психологічні ознаки підприємництва 36

Тема 4.
Психологічні аспекти функціонування грошей та ціноутворення 44


Історія та теорія вартості та грошей 44

Соціально-культурні особливості ставлення до грошей 52

Вплив грошей на формування особистості 57

Тема 5.
Психологія маркетингу 69


Поняття та концепції маркетингу 69

Стратегії маркетингу та оцінка ринку 73

Тема 6.
Психологія споживача 83


Поведінка споживача як об’єкт дослідження 83

Чинники, ефекти та моделі поведінки споживача 86

Маркетинговий аналіз поведінки споживачів 93

Тема 7. Класифікація професій, професіографія в кадровому менеджменті 103

Основні поняття професійного відбору 103

Класифікація професій 104

Професіографія 110

Тема 8.
Соціально-психологічні підходи професійного відбору 113


Профвідбір та прийом на роботу персоналу 113

Етапи професійного відбору персоналу 116

Перелік рекомендованої літератури 126
Передмова


Економічна психологія - молодий напрям психологічної науки, який швидко розвивається. Вона покликана інтегрувати підходи психологічної і економічної наук в дослідженні економічної поведінки громадян, господарського життя суспільства, взаємодії і стосунків господарюючих суб'єктів. Економіка та психологія досліджують поведінку людей. Поєднання економічного і психологічного підходів дозволяє більш повно вивчити поведінку людини.

Курс «Економічна психологія» призначений для студентів економічних та психологічних факультетів. Він відображає сучасний стан економічної психології і націлений на формування у студентів розуміння психологічних основ економічної поведінки громадян; покликаний сприяти більш глибокому і сучасному розумінню економічних явищ з урахуванням їх психологічної складової, вироблення навичок на основі використання економіко-психологических закономірностей.


Економічну психологію слід розглядати як базисну дисципліну, оволодіння якої дозволяє вирішити наступні завдання:


 • формування знань про історію цієї галузі знань, основні напрямки її розвитку;

 • вивчення особливостей психології економічної поведінки в різних її формах: від повсякденної господарської діяльності до економічної політики;

 • вивчення уявлень громадян та соціальних прошарків про економічні явища і економічні зміни в суспільстві;

 • вивчення поведінки громадян, що є наслідком їх уявлень;

 • навчання навичкам аналізу економічної поведінки суб'єктів, сприйняття економічної політики держави.

У результаті вивчення курсу «Економічна психологія» студенти повинні знати:

 • історію розвитку економічної психології як системи наукового знання;

 • основні концепції економічної психології;

 • основні механізми економічної поведінки індивіда і соціальних груп у сфері економічного життя;

 • моделі економічної поведінки, які є наслідком не лише раціональних інтересів, але й ірраціональних причин.

У результаті вивчення курсу «Економічна психологія» студенти повинні уміти:

 • орієнтуватися в психологічних аспектах проблем фінансів і грошового обігу, споживчої поведінки, економічної політики;

 • аналізувати проблемні ситуації в їх економіко-психологічних аспектах;

 • знаходити і аналізувати психологічні чинники, що впливають на економічну активність;

 • розуміти психологічні основи економічної поведінки;

 • прогнозувати можливі наслідки впливу психологічних чинників на різні форми економічної поведінки;

 • звертати увагу на індивідуальні відмінності економічної поведінки;

 • використовувати отримані знання стосовно власної економічної поведінки.следующая страница >>