refik.in.ua 1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУДержавне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України “Про державну статистику”


Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт з праці


за січень -______________201 р.
Подають:
Терміни подання

№ 1-ПВ

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

29.06.2011 № 163
юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики


– органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 7-го числа після звітного періоду
Респондент:

Найменування________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________ ________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):___________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Якщо відповідно до п.1.2. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (зі змінами), звіт складається за структурний підрозділ, укажіть, будь ласка, його найменування_____________________________________________________________Номер структурного підрозділу


Якщо звіт складено за структурний підрозділ, його номер узгоджується з територіальним органом державної статистики, в іншому випадку – дорівнює 1.


Увага! В усіх розділах звіту показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники – з одним десятковим знаком.

Розділ І. Кількість працівників

Назва показників

Код

рядка

За період з початку року, осіб

усього

з них жінки

А

Б

1

2

Середньооблікова кількість штатних працівників

3010

15
Прийнято працівників

3020

з них на новостворені робочі місця


3030Вибуло працівників

3040з них з причин:

змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників)

3050плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)

3060Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду

3070


3080


3090
Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників

Назва показників


Код

рядка

За період з початку року

людино- години

кількість працівників, осіб

А

Б

1

2

Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040)

4010


Відпрацьований час

4020
Невідпрацьований час (сума рядків з 4050 до 4110)

4040
з нього з причин:

щорічних відпусток (основних та додаткових)

4050тимчасової непрацездатності

4060відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін

4070


інших відпусток без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)


4080переведення з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

4090масових невиходів на роботу (страйків)

4100інших причин

4110


4120


4130Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати

Назва показників

Код рядка

За період з початку року, тис.грн.

А

Б

1

Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)


5010
Фонд основної заробітної плати

5020
Фонд додаткової заробітної плати

5030
з нього:

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

5040
премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)

5050
Заохочувальні та компенсаційні виплати

5060
з них:

матеріальна допомога

5070
соціальні пільги, що мають індивідуальний характер

5080
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 5030, 5060)

5090
Виплати, що не входять до фонду оплати праці

(рядки 5100 – 5110 заповнюються у звіті за січень – грудень)

Нараховано працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності


5100
з них оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

511051205130

Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

за________________ 20­__р.

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, грудень)

Назва показників

Код рядка

Осіб

А

Б

1

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, усього (сума ряд. 6020 – 6120)


6010
у тому числі у розмірі, грн.:

до

6020
від до 1500,00

6030
від 1500,01 до 2000,00

6040

1

від 2000,01 до 2500,00

6050
від 2500,01 до 3000,00

6060

14

від 3000,01 до 3500,00

6070
від 3500,01 до 3750,00

6080
від 3750,01 до 4000,00

6090
від 4000,01 до 4500,00

6100
від 4500,01 до 5000,00

6110
понад 5000,00

6120
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену на місяць (із рядка 6010)

6130з них працівники, у яких нарахована заробітна плата була менше або дорівнювала мінімальній заробітній платі, встановленій законодавством


6140
Довідково. Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи

615061606170


Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників

Назва показників


Код рядка

За період з початку року

середньо-облікова кількість, осіб

фонд оплати праці, тис.грн.

відпрацьовано, людино-годин

А

Б

1

2

3

Із середньооблікової кількості штатних працівників:

жінки

7010

працівники, оплата праці яких фінансується коштом державного та місцевого бюджету (заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів)


7020


Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):

зовнішні сумісники

7030


працюють за цивільно-правовими договорами

7040


7050


Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів *

станом на 31 _______­­­­­­­__________ 20__р.

(березня, грудня)


Назва показників

Код

рядка

Усього по підприємству

А

Б

1

Кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів, одиниць

8010
Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб

8020

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений

у колективному договорі, грн.

8030
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений

у галузевій угоді, грн.

804080508060* Цей розділ заповнюється в цілому по юридичній особі (відокремленому підрозділу), включаючи дані по структурних підрозділах, 2 рази на рік: у звітах за січень–березень та січень–грудень – на відповідну дату.
Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що

не входять до складу фонду оплати праці *


Назва показників

Код

рядка

Усього по підприємству,

за січень–грудень

20­­____ р.

А

Б

1

Сума витрат підприємства на утримання робочої сили крім тих, які враховані у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн.

9010


у тому числі:

витрати на соціальне забезпечення працівників


9020
витрати на культурно-побутове обслуговування працівників

9030
витрати на забезпечення працівників житлом

9040
витрати на професійне навчання

9050
інші витрати на робочу силу

9060
Довідково. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за січень-грудень попереднього року, осіб

907090809090
* Цей розділ заповнюють юридичні особи та відокремлені підрозділи (крім бюджетних установ), уключаючи дані по структурних підрозділах тільки у звіті за січень–березень.
____________________________________________ _______________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

____________________________________________ _______________________________________

(ПІБ)
телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _________________________________
До відома респондентів. Якщо останній день установленого терміну подання форми звітності припадає на вихідний (або святковий) день, що настає за робочим днем, то останнім днем терміну її подання вважається останній робочий день, що передує вихідному (святковому) дню. Якщо останній день установленого терміну подання форми звітності припадає на вихідний (або святковий) день, що передує робочому, то останнім днем терміну її подання вважається перший робочий день, що настає за вихідним (або святковим) днем (пункт 3.3 розділу 3 Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держкомстату від 25.12.2008 № 521).