refik.in.ua 1


КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

_____________ О.В. Зорька

«____» ___________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Правове регулювання страхування на морському транспорті»


напрям підготовки 6.030401 Правознавство
спеціальність 7.03040101 Правознавство
cпеціалізація Транспортне право
факультет Юридичний


Київ – 2013 рік
Робоча програма «Правове регулювання страхування на морському транспорті» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство, спеціальністю 7.03040101 Правознавство.

Розробник: кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри транспортного права Булгакова І.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Транспортного права, Протокол від. « 24 » грудня 2012 року № 5
Завідувач кафедри Транспортного права

____________ проф. А.Т. Ковальчук

«____» ______________ 2012р.

Розглянуто і хвалено Вченою Радою Юридичного факультету за спеціальністю: 7.03040101 Правознавство.

Протокол від «____» _________ 20___ року № ___
Голова ВР ЮФ _________ Ю.А. Задорожний


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


заочна форма навчання

Кількість кредитів –1,5

Галузь знань

0304 Право

Вибіркова


Напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

Модулів – 1

Спеціальність:

7.03040101 Правознавство

Рік підготовки:

5-й

6-й

Семестр

Загальна кількість годин - 54

10-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

10 год.

6 год.

Семінарські

8 год.

2 год.

Самостійна робота

36 год.

46 год.

Вид контролю: залік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання страхування на морському транспорті» є послідовне вивчення студентами поняття та функцій страхування, засвоєння принципів, методів та функцій правового регулювання страхування на морському транспорті.


Студенти вивчають основні поняття і категорії страхового права, усвідомлюють особливість страхового законодавства, а також одного з його основних видів – морське страхування.

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання страхування на морському транспорті» є детальне ознайомлення студентів із специфічною роллю і завданнями страхування,викладання на лекціях основних понятійних категорій, загальних положень страхового права, та морського страхування зокрема, рекомендацій студентам щодо самостійного вивчення питань тематичного плану курсу, ознайомлення з літературними і нормативно-правовими джерелами, формування у студентів навичок застосування на практиці положень нормативно-правових актів, що діють в галузі страхування.

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати :


вміти:

 • тлумачити діюче законодавство про страхування та морське страхування;

 • вірно застосовувати норми законодавства про страхування та морське страхування;

 • складати договори морського страхування.
 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1.

ТЕМА № 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ


 1. Поняття та форми страхового ризику.

 2. Поняття та функції страхування.

 3. Принципи страхування.

 4. Законодавство про страхування.ТЕМА № 2. ВИДИ СТРАХУВАННЯ


 1. Поняття класифікації видів страхування та її значення.
 2. Класифікація видів страхування за історичними ознаками.


 3. Класифікація видів страхування за економічними ознаками.

 4. Класифікація видів страхування за юридичними ознаками.

 5. Класифікація страхування згідно з вимогами діючого законодавства України.

 6. Види страхування за об’єктами.

ТЕМА № 3. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ


 1. Поняття морського страхування та його види.

 2. Загальні положення морського страхування.

 3. Договір морського страхування: поняття, порядок укладання, зміст.

 4. Страхування відповідальності судновласника і організація взаємного страхування.

 5. Додаткові види страхування до страхування каско.
 1. Структура навчальної дисципліниНазва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

усього

у тому числі

усього

у тому числі

Л

С

С.Р.

Л

С

С.Р.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Модуль 1

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування

18

4

2

12

14

2

2

10

Тема 2. Види страхування

16

2

2

12

12

2
10

Тема 3. Морське страхування

20

4

4

12

28

2
26

Разом за модулем 1

54

10

8

36

54

6

2

46

Усього годин

54

10

8

36

54

6

2

46


 1. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1

Сутність, принципи і роль страхування

2

2

2

Види страхування

2

3

Морське страхування

4

6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1

Поняття і функції страхування

2

2

2

Принципи страхування

2

2

3

Класифікація видів страхування

2

2


4

Загальні види страхування

2

2

5

Види страхування за об’єктами

2

2

6

Поняття та види ризиків

2

2

7

Поняття та види морського страхування

2

4

8

Поняття та характеристика договору морського страхування

2

4

9

Загальна характеристика Закону про морське страхування

2

2

10

Страхування відповідальності судновласників

2

4

11

Вивчення судової практики зі спорів, що виникають із договорів страхування

8

10

12

Підготовка проектів договорів морського страхування

8

10
Разом

36

467. Індивідуальні завдання

Теми рефератів:


 1. Поняття та основні види страхування.

 2. Законодавство, що регулює страхування в Україні.

 3. Загальна характеристика Закону про морське страхування.

 4. Поняття морського страхування та його класифікація.

 5. Поняття, ознаки та порядок укладання договору морського страхування.

 6. Види договорів морського страхування.


8. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль №1

Т1

Т2

Т3

100

25

25

50

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89


В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни9. Методичне забезпечення:


 1. Навчальна програма з дисципліни «Правове регулювання страхування на морському транспорті»;

 2. Плани семінарських занять;

 3. Конспект лекцій з дисципліни;

 4. Контрольні завдання до семінарських занять;

 5. Питання до заліку;

 6. Завдання для виконання контрольних робіт для заочної форми навчання.10. Рекомендована література

Базова


 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. із змінами, внесеними 08.12.2004р. (ВВР, 2005, №2, ст.44).
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2004 року // Голос України.-2003.-14 березня.


 3. Кодекс торговельного мореплавства України від 9 грудня 1994 року //ВВРУ, 1995.-№47-52.-Ст.349.
 4. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року (із відповідними змінами)// Урядовий кур’єр. — 1996. — 18 квітня.


 5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року \\ Відомості Верховної Ради України,2000,№36, ст.299.

 6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні» від 12 липня 2001 року \\ Верховної Ради України,2002,№1, ст.1.

 7. Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 23 листопада 2011 року \\Офіційний вісник України,2011,№94, Ст.3419.

 8. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні «Про затвердження ліцензійних умов провадження страхової діяльності» від 28 серпня 2003 року \\Офіційний вісник України,2003,№38, Ст.2047.

 9. Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України. Підручник.-К: Прецедент, 2011.

 10. Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн „Видавничій Дім „Ін Юре”, 2005.

 11. Кінащук Л.Л. Страхове право: Підручник.-К.: Атіка,2007, 256с.

 12. Науково-практичний коментар до Кодексу торговельного мореплавства України, автори Булгакова І.В., Клепікова О.В. \\ Ліга Закон,-2012.

 13. Пацурія Н.Б. Страхове право України.-К.:Юрінком Інтер, 2006.-176с.


Допоміжна


 1. Александров А. А. Страхование. — М.: ПРИОР, 1998. — 186 с.

 2. Базилевич В. Д. Страховий ринок України. — К.: Знання, 1998. — 374 с.

 3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Знання, 1997. — 216 с.

 4. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Страхование. Учебник. — СПб.: Питер, 2001. — 256 с.

 5. Біленчук Д. П., Біленчук П. Д., Залетов О. М., Кліменко Н. І. Страхове право України: Підручник. — К.: Атіка, 1999. — 368 с.
 6. Брагинский М. И. Договор страхования. — М.: Статут, 2000.


 7. Гришин Г. В. Штурмовать далеко море … надо с полисом в руках. — М.: РЮИД, 2000.

 8. Ефимов С. Л. Морское страхование. Теория и практика. — М.: Росконсульт, 2001. — 448 с.

 9. Идельсон В. Р. Страховое право. — М.: Анкил, 1994. — 96 с.

 10. Крюков В. Т. Страховое право. — М.: Анкил, 1992. — 156 с.

 11. Общества взаимного страхования. — М.: Анкил, 1994. — 56 с.

 12. Плешков А. П., Орлова И. В. Очерки зарубежного страхования. — М.: Анкил, 1997. — 200 с.

 13. Страхование грузов и ответственности перевозчика. — СПб.: Выбор, 1999. — 264 с.11. Інформаційні ресурси
http://www.dfp.gov.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://zib.com.ua/
http://finmagazine.net/
http://uainsur.com/