refik.in.ua 1 2 ... 11 12КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Кафедра педагогіки
Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 1 від «28»серпня 2009 р.)

Навчально-методичний комплекс

з дисципліни „Педагогіка”

(змістовний модуль 3 «Історія педагогіки»)

Форма навчання – денна, заочна, екстернатна

Кіровоград — 2009

Вступ


Реформування системи освіти в сучасній Україні вимагає підвищення рівня підготовки фахівців, яке неможливе без опанування студентами вищих педагогічних навчальних закладів курсу „Педагогіка”. Професійна підготовка студентів педагогічних університетів передбачає ґрунтовне вивчення ними фундаментальних питань освіти і виховання, а також засвоєння ними загальних закономірностей, принципів, методів і форм навчання і виховання людей усіх вікових груп.

Мета курсу
: формування у студентів вищих навчальних закладів уявлень про процеси навчання і виховання, про систему суспільного виховання в Україні, розвиток у них психолого-педагогічного мислення.

Завдання курсу:


 • методичні – розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічних явищ;

 • пізнавальні – вивчення теоретичних основ педагогіки;

 • практичні – формування готовності до використання педагогічних умінь та навичок у своїй практичній діяльності.

Даний учбово-методичний комплекс допоможе студентам зорієнтуватися в у структурі навчального курсу, його найважливіших темах, оскільки в ньому вміщено програму курсу, методичні рекомендації щодо вивчення основних тем, списки основної та додаткової літератури, тестові та інші завдання, що спрямовані як на підвищення ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу, так і на здійснення ними самоконтролю.

Курс складається з чотирьох залікових модулів:


I заліковий модуль — розділи: «Загальні основи педагогіки» та «Дидактика» , у якому розглядаються предмет педагогіки, її категорії, методи науково-педагогічних досліджень, система педагогічних наук, зв’язок педагогіки з іншими науками, закономірності і принципи процесів навчання і виховання, актуальні завдання педагогічної науки.

В «теорії освіти і навчання” розглядаються питання: предмет, категорії, завдання дидактики, зміст, методи, форми та технології організації навчання, система освіти в Україні.

ІІ заліковий модуль — «Теорія виховання» та «Школознавство» знайомить студентів з сутністю процесу виховання, його змістом, методами і формами, з особливостями виховання учнівської молоді в сучасних умовах, а також з основами самовиховання. «Основи управління школою» (Школознавство) розглядає наукові основи управління загальноосвітнім навчальним закладом та особливості організації методичної роботи в закладах освіти.

ІІІ заліковий модуль – Історія педагогіки. Курс “історія педагогіки”, як складова навчального курсу “Педагогіка”, зорієнтований на уточнення місця педагогіки в системі людинознавства в процесі її інтеграції з іншими науками про людину, розкриває діалектику історичного розвитку педагогіки та її полісистемний характер. Головним змістом курсу є проблеми виховання людини в широкому культурно-історичному контексті, формування пріоритетних ціннісних орієнтацій у вихованні і самовихованні людини, засоби виховного впливу на людину, стилі і види навчання і виховання у світовій та вітчизняній практиці.

Основна мета модулю “Історія педагогіки” полягає у формуванні у майбутніх учителів цілісної системи знань щодо розвитку систем виховання, освіти та педагогічної думки у контексті світового історичного процесу, компетенцій аналізу, синтезу, узагальнення ідей, поглядів, процесів та явищ педагогічної практики різних народів у різні часи, розвитку педагогічного мислення та наукового-педагогічного світогляду як важливих складових професіоналізму майбутнього вчителя.


Курс “Історія педагогіки” передбачає опанування майбутніми вчителями досягнень світової цивілізації в галузі педагогічної науки та надбань української педагогічної думки та народної педагогіки, шкільної практики, багатовікових педагогічних традицій українського народу.

Завдання курсу “Історія педагогіки”:


 • методологічні: формування умінь і навичок аналізу педагогічних теорій;

 • методичні : розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічних явищ і процесів;

 • пізнавальні: цілісний аналіз теорії і практики виховання у історичному розвиткові, аналіз історико-педагогічного процесу у його єдності і різноманітності;

 • практичні: формування готовності до використання педагогічних умінь та навичок, передового педагогічного досвіду в практичній діяльності вчителя загальноосвітньої школи.

Принципи побудови курсу:

 • принцип методологічного забезпечення курсу, що обумовлює встановлення різноманітних зв’язків та тенденцій розвитку педагогічного знання, систем виховання й освіти у різні історичні періоди;

 • принцип цілісності і системності, що забезпечує єдність структурних частин (модулів) курсу, встановлення взаємозв'язків у розвиткові світової та вітчизняної педагогіки;

 • принцип практичної зорієнтованості, що обумовлює систематизацію матеріалу курсу та визначення можливостей його використання у сучасній педагогічній діяльності;

 • принцип історизму, що зумовлює встановлення зв’язків між розвитком педагогічних концепцій та систем освіти з загальними тенденціями розвитку культурно-цивілізаційних процесів..

Лекційний курс спрямований на розгляд концептуальних проблем і загальних тенденцій розвитку педагогіки у конкретних історичних періодах розвитку провідних цивілізацій.

Метою семінарських занять є дослідження на основі аналізу першоджерел найбільш ключових проблем у розвитку історії педагогіки.


Вивчення курсу передбачає організацію самостійної діяльності студентів, до основних видів якої слід віднести: конспектування і аналіз рекомендованих першоджерел; підготовка повідомлень і доповідей; розробка змісту педагогічних дискусій за питаннями, що пропонуються, самостійне вивчення питань, пропонованих під час лекцій.

Курс передбачає проведення модульних контрольних робіт, метою яких є систематизація, узагальнення та контроль якості знань, умінь і навичок студентів за програмою курсу відповідно до визначених модулів.

Курс передбачає підготовку самостійних творчих проектів з актуальних проблем історії педагогіки.следующая страница >>