refik.in.ua 1 2


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ університет


Кафедра управління персоналом ТА економіки праці
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

_____________д.т.н.,

професор Кальченко В.В.

„__” ________ 2012 р.
методичні вказівки

з переддипломної практики для студентів

спеціальності 7.03050501 «Управління персоналом і економіка праці»

Чернігів -2012

Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів спеціальності 7.03050501 «Управління персоналом і економіка праці»/ Укл.: Кичко І.І., Ільєнко Р.В., Кондиріна А.Г., Хмелевський С.М., Царик І.М., Борисенко Л.І., Черниченко О.І., Холодницька А.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 29 с.
Укладачі: канд. екон. наук, доц. Кичко І.І.

канд. екон. наук, доц. Ільєнко Р.В.,

канд. екон. наук, доц. Кондиріна А.Г.,

канд. екон. наук, доц. Хмелевський С.М.,

канд. екон. наук, доц. Царик І.М.,

ст.викл. Борисенко Л.І.,

ст.викл. Черниченко О.І.,

ст.викл. Холодницька А.В.
Рецензенти: докт. тех. наук, професор Сахно Є.Ю.,

канд. екон. наук, доц. Бондар В.В.

ЗМІСТ
Вступ
4

1 Зміст і календарний графік виконання 5

2 Модульне планування 15

3 Організація самостійної роботи 15

4 Організація поточного, модульного і підсумкового контролю знань 18

4.1 Система оцінювання 18

4.2 Критерії оцінювання знань 18

4.3 Перелік індивідуальних завдань 19

4.4 Вимоги до звіту 21

4.5 Форми і методи контролю 22

4.6 Підведення підсумків практики 24

Рекомендована література….............................................................................25


Додаток – Зразок
28
ВСТУП

Програма переддипломної практики складена на підставі плану підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03050501 «Управління персоналом і економіка праці», затвердженої учбовою частиною Чернігівського державного технологічного університету.

Рівень. Попередні умови. Проходження переддипломної практики та підготовка студентами звіту базуються на практичних навичках, що були отримані при проходженні практики зі спеціальності у попередніх роках навчання, а також знаннях, отриманих при вивченні фахових дисциплін зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».

Цілі та завдання

Метою переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання та отримання практичного досвіду роботи зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».

Завдання практики:

отримання на базі практики необхідної інформації для підготовки аналітичної частини дипломної роботи та апробації запропонованих заходів і пропозицій;

формування комплексу фахових практичних навичок зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;

формування навичок роботи в трудовому колективі, відповідальності за дорученні ділянки роботи, досвіду професійно-професійне становлення випускника університету.

Предмет практики - управління персоналом на підприємствах різних форм власності, система соціально-трудових відносин та сучасні технології управління людськими ресурсами.

У результаті практики студенти повинні вміти самостійно збирати й обробляти економічну та соціально-економічну інформацію, організовувати та проводити соціологічні дослідження, виконувати види робіт передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста з управління персоналом і економіки праці.

Викладацький склад

Керівниками переддипломної практики є викладачі кафедри «Управління персоналом та економіки праці» відповідно до наказу, що складається перед практикою.


Мова: українська.

Форми контролю: захист звіту про практику.

1 ЗМІСТ І КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ
Зміст практики. Під час переддипломної практики студент зобов’язаний виконати такі групи завдань практичної підготовки:

зібрати інформацію про діяльність організації, зміст якої визначається темою і планом переддипломної роботи;

вивчити комплекс питань фахової практичної підготовки, що зумовлені вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з управління персоналом і економіки праці та виконати практичні завдання, регламентовані методичними вказівками.

Зміст першої групи завдань кожен студент визначає для себе самостійно, за необхідності він може проконсультуватися у наукового керівника.

Комплекс завдань фахової практичної підготовки наведено нижче. Ті завдання, що пов’язані з проблематикою переддипломної роботи студента в основній частині звіту з практики не викладаються, а докладно розкриваються в індивідуальному завданні.
Програмні завдання фахової практичної підготовки
1.1 Менеджмент персоналу
Враховуючи значну напруженість переддипломної програми, студенту дозволяється до звіту з переддипломної практики включити не всі 8 нижченаведених пунктів програми з менеджменту персоналу, а 4 на вибір. Обов’язковим для всіх студентів є виконання і відображення у звіті першого пункту. Щодо решти пунктів студент повинен обрати щонайменше чотири, але таким чином, щоб вони, по-перше чергувались (наприклад: 2; 6; 8 або – 3, 5; 7); по-друге, номери пунктів (за винятком першого) у студентів на одній базі практики не збігалися.

1. Навести стислу загальну характеристику бази практики:

повна назва організації;

галузева належність;

форма власності;

основні види продукції, що виробляється та послуги, що надаються;

загальна кількість персоналу (включаючи кількість працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);


показники обсягів діяльності за минулий рік (звітний): товарна продукція, обсяги продаж, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт і т. ін.

2. Скласти за формою таблиці 1.1 структуру персоналу, керуючись Класифікатором професій ДК 003-2005.


Таблиця 1.1- Структура персоналу____________________________

(назва організації)

станом на ___________

(дата)

Код розділу класифікатора професій

Назва розділу

(кваліфікаційної групи професій)

Облікова чисельність штатних працівників, осіб

1

Вищі державні службовці, керівники
2

Професіонали
3

Фахівці
4

Технічні службовці
5

Робітники сфери торгівлі та побутових послуг
6

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7

Кваліфіковані робітники з інструментом
8

Оператори та складальники устаткування і машин
9

Найпростіші професії
Загальна облікова чисельність персоналу

3. На прикладі одного зі структурних підрозділів організації (з кількістю працівників не менше 20 осіб) виконати якісний аналіз персоналу.

4. Скласти детальний перелік завдань менеджменту персоналу в організації з урахуванням її специфіки. Показати, хто (посадова особа, відділ) конкретно відповідає за реалізацію кожного завдання. Заповнити табл. 1.2.

5. Вивчити й описати, яким чином у даній організації забезпечується (якщо не забезпечується, то чому?) системний підхід до менеджменту персоналу.

6. У практиці діяльності організацій використовуються адміністративні, економічні, правові та соціально-психологічні методи управління людьми. З’ясувати й описати якому з названих чотирьох груп методів віддається перевага у даній організації і чому, які при цьому використовуються інформаційні, організаційні, економічні, правові та інші засоби і процедури.

7. Вивчити й описати, як розподіляються завдання (функції) з менеджменту персоналу між кадровою службою та керівниками структурних підрозділів організації, у яких організаційно-розпорядчих документах це зафіксовано.


Таблиця 1.2 - Розподіл обов’язків з менеджменту персоналу


Основні завдання з менеджменту персоналу


Посадова особа, яка відповідає за виконання конкретного завдання

Служба, яка відповідає за виконання завдання

Служби, які залучаються до виконання завдань згідно з розподілом праці

1

2

3
8. Навести перелік нормативно-правових документів (закони, укази, постанови, положення, інструкції тощо), які використовуються в організації у практиці менеджменту персоналу. Заповнити табл. 1.3.
Таблиця 1.3 - Перелік нормативно-правових документів, які використовуються в організації у практиці менеджменту персоналу
Назва нормативно-правового документа

Перелік завдань менеджменту персоналу, для виконання яких використовується документ

1

23
9. З’ясувати, чи є в розпорядженні організації такі нормативні документи:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Краматорськ: Центр продуктивності, 2001.

Випуск I. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Розділ 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Якщо цих документів немає, з’ясувати, на підставі чого в організації здійснюється розстановка кадрів, розподіл обов’язків, створення посадових інструкцій тощо.

10. Навести та прокоментувати штатний розпис кадрової служби. Включити до звіту положення про кадрову службу та (якщо є) посадову інструкцію керівника кадрової служби або менеджера (інспектора) з кадрової роботи.

11. З’ясувати, чи використовуються в організації сучасні інформаційні технології в менеджменті персоналу, у кадровому діловодстві. Яке програмне забезпечення і ПЕОМ використовуються, чи мають працівники кадрової служби автоматизовані робочі місця (АРМ)?

12. Описати чинний порядок і процедури планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, з яких джерел?

13. Вивчити й описати методи професійного підбору різних категорій персоналу, що використовуються в організації; оцінити їх ефективність.


14. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити табл. 1.4.
Таблиця 1.4 - Кадровий резерв організації на заміщення ключових посадз/п

Посада, на яку створено кадровий резерв

Прізвище, ініціали та посада працівника, якого включено до кадрового резерву

Дата, з якої працівник перебуває у кадровому резерві

1.

2.

3.

...
15. Розрахувати за фактичними даними за останні 5 років показники обороту, плинності та стабільності персоналу в організації.

16. Вивчити й описати порядок, форми, методи визначення посадових обов’язків, завдань, відповідальності на прикладі конкретних структурних підрозділів, категорій персоналу та посадових осіб.

17. Вивчити, як в організації вирішуються питання розвитку соціального партнерства з використанням колективного договору. Зіставити його положення з фактичним станом справ на підприємстві.

З’ясувати, що відомо робітникам (службовцям) про Генеральну угоду, про угоди на рівні галузі та регіону.
1.2 Управління розвитком персоналу

З п’яти нижче наведених комплексних програмних завдань студент зобов’язаний досконально вивчити, опрацювати і навести у своєму звіті одне завдання на вибір, але таким чином, щоб у кількох студентів на одній базі практики номери завдань не збігались.следующая страница >>