refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ “ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО”


1.Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири.

2.Предмет підприємницького права, його основні категорії та інститути. 3.Правові відносини, що регулюються підприємницьким правом. Товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини.

4.Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. 5.Основні ознаки, що характеризують галузевий метод регулювання.

6. Система підприємницького права.

7.Підприємницьке право як комплексна галузь. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права.

8.Функції підприємницького права, що визначають його нормативну характеристику.

9. Соціальна цінність підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин.

10.Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. 11.Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.

12.Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.

13.Види підприємницької діяльності.

14.Підприємницька діяльність, що потребує спеціального дозволу. 15.Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

16.Поняття субєкта підприємницької діяльності.

17.Види та правовий статус підприємців (загальні положення). 18.Підприємницька діяльність без створення юридичної особи.

19.Правова регламентація заборон щодо провадження громадянами підприємницької діяльності.

20.Підприємницька діяльність юридичних осіб.

21.Субєкти підприємницької діяльності – юридичні особи.

22. Підприємтва: поняття та види відповідно до законодавства України. 23.Статус підприємства.

24.Спеціальна правоздатність підприємтсва.

25. Філії та представництва підприємтсв. Дочірні підприємства, їх правовий статус.

26.Обєднання підприємств, їх види та правоий статус.


27.Господарські товариста: поняття і види відповідно до законодавства України.

28.Права та обовязки засновників та учасників господарських товариств. 29.Функції статутного фонду.

30.Особливості створення та функціонування господарських товариств різних видів.

31.Поняття та правовий статус субєктів малого підприємництва в Україні.

32.Нормативні акти, що регулюють порядок державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності.

33. Порядок і особливості державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

34. Особливості реєстрації субєктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.

35.Оформлення документів, необхідних для державної реєстрації.

36. Отримання дозволів на початок роботи.

37.Підстави та порядок перереєстрації субєктів підприємницької діяльності.

38.Установчі документи юридичних осіб – субєктів підприємницької діяльності.

39.Функції статутного фонду. Особливості установчих документів підприємств і господарських товариств.

40.Патентування підприємницької діяльності.

41.Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

42.Реорганізація юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності. Форми реорганізації.

43.Ліквідації юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, порядок її здійснення.

44. Черговість задоволення претензій кредиторів.

45.Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, суб’єкти. 46.Провадження у справах про банкрутство. Порядок виявлення кредиторів. 47.Порядок проведення санації.

48.Наслідки визнання боржника банкрутом.

49.Майно як об’єкт підприємницької діяльності. Склад майна підприємця. 50.Об’єкти майнових прав суб’єктів підприємницької діяльності.

51.Правовий режим речей. Правовий режим грошей.

52. Правовий режим цінних паперів.

53.Поняття договору у підприємницькій діяльності.

54.Укладання, зміна і розірвання договорів.

55.Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. 56.Попередній договір.

57.Виконання договірних зобов’язань.

58.Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

59.Припинення договірних зобов’язань.

60.Договір купівлі-продажу, його види. Договір роздрібної купівлі-продажу. 61.Порядок заняття торгівельною діяльністю і правила обслуговування населення.

62.Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

63.Особливості оптової торгівлі.

64.Поняття і значення товарних бірж.

65.Порядок їх створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі. 66.Порядок встановлення правил біржової торгівлі. Види біржових угод.

67.Договір міни. Бартерний договір: поняття та особливості.

68.Договір дарування.

69.Договір поставки.

70.Договір контрактації.

71.Поняття і зміст договору майнового найму.

72.Види договорів майнового найму.

73.Договір безоплатного користування майном.

74.Особливості оренди державного і комунального майна.

75.Договір лізингу.

76. Концесійний договір.

77.Поняття та види договорів про виконання робіт та надання послуг. 78.Договір підряду.

79. Договір підряду на капітальне будівництво.

80.Транспортні договори.

81.Система та види перевезень вантажів, їх правове регулювання.

82.Поняття і види договору перевезення вантажів.


83.Підстави припинення договору перевезення вантажів.

84.Відповідальність за порушення умов договору перевезення.

85.Договір перевезення пасажирів і багажу.

86.Договір транспортної експедиції.

87.Договір страхування.

88.Правове регулювання страхової діяльності у підприємництві.

89. Види договору страхування. Права і обов’язки сторін за договором страхування.

90.Правове регулювання розрахункових та кредитних відносин у підприємницькій діяльності.

91.Договір позики та кредитний договір.

92. Розрахункові відносини.

93.Договір банківського рахунку.

94. Депозитний договір.

95.Договір доручення.

96.Договір комісії.

97.Договір консигнації.

98. Договір зберігання.

100.Загальні положення про спільну діяльність.

101. Договори про спільну діяльність. Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками спільної діяльності.

102.Договір простого товариства.

103.Спільне майно учасників. Ведення спільних справ учасників. 104.Відповідальність учасника за спільні зобов’язання. Розподіл прибутку.

105.Поняття промислової власності.

106.Законодавство України про захист прав промислової власності.

107.Правова охорона винаходів, корисних моделей та промислових зразків. 108.Охорона прав на знаки для товарів і послуг.

109.Фірмове найменування.

110. Ліцензійні договори та договори про передачу права власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знаки для товарів та послуг. 111.Охорона інших об’єктів промислової власності.

112. Раціоналізаторські пропозиції.

113.Сорти рослин.

114.Зазначення походження товару.

115.Топографії інтегральних мікросхем.

116.Правові засади розвитку конкуренції і демонополізації у сфері підприємництва.

117.Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.

118.Поняття та прояви монопольної діяльності.

119. Методика визначення монопольного стану.

120. Неправомірні угоди між підприємцями.

121.Дискримінація підприємців органами державної влади та управління. 122.Відповідальність за порушення монопольного законодавства.

123.Поняття недобросовісної конкуренції, її прояви на ринку. 124.Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

125.Загальні положення про зовнішньоекономічну діяльність у сфері підприємництва. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

126. Валютне регулювання і валютний контроль.

127.Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Міжнародний комерційний арбітраж.

128.Способи і механізм захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

129. Цивільний, кримінальний, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

130.Розгляд господарських спорів судами загальної юрисдикції.

131.Виконання рішень господарського суду.

132.Розгляд господарських спорів третейськими судами.


<< предыдущая страница