refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5

6.Дайте визначення поняття “концерн”.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №20

1. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Правовий статус міжнародного комерційного арбітражу.

2. Охарактеризуйте інститут патентування в підприємницькому праві.

3. Особливості оренди державного і комунального майна.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Державна податкова адміністрація м. Києва звернулась до ВАТ "Радіозавод "Маяк" з попередженням про притягнення ВАТ до відповідальності у зв'язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

Проаналізуйте цю ситуацію на предмет відповідності її чинному законодавству.

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

Під час перевірки товариства з обмеженою відповідальністю посадовими особами податкової інспекції було з'ясовано, що товариство порушує порядок проведення розра­хунків із споживачами, зокрема не проводить розрахункові операції через реєстратори, не видає касовий чек. На цій підставі

відповідною державною податковою інспекцією до товариства бу­ли застосовані фінансові санкції. Товариство звернулося до суду з позовом про визнання рішення недійсним, мотивуючи це тим, що був порушений порядок проведення перевірки, оскільки її прове­дено посадовими особами податкової міліції. Питання:


1. Яким нормативним актом встановлена необхідність прове­дення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій?

2. Який правовий статус працівників податкової міліції? Чи ма­ють право такі працівники проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності?

3. Яке рішення має прийняти суд?
6.Дайте визначення поняття “унітарне підприємство”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №21

1.Проаналізуйте особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності..

2. Порядок розгляду спорів господарськими судами. Виконання рішень господарського суду.

3. Особливості установчих документів підприємств і господарських товариств.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Граніт" здавало, в оренду складські приміщення з метою зберігання в них кави, що потім реалізовувалася через мережу магазинів роздрібної торгівлі. Зміна .кон'юнктури ринку і різке зростання вартості кави призвели до зменшення обсягів продажу і утворення заборгова­ності з орендної плати.

Коли представник орендаря прибув для отримання чергової партії товару, орендодавець відмовився видати товар, погрожуючи при цьому не видавати каву до погашення заборгованості. Орендар направив орендодавцю лист, в якому зазначив, що вартість товару в сотні разів перевищує заборгованість за орендними платежами і що подібним чином він не вправі примушувати до сплати суми заборгованості.

У відповідь на претензію орендодавець частково погодився з неправомірністю своїх вимог і запропонував орендарю отримати каву в'кількості меншій, ніж заявлено, а решту товару, вартість якого дорівнює заборгованості за орендними платежами, залишити в розпорядженні орендодавця.


Питання:

1.Визначте істотні умови договору оренди.

2.У якому порядку вирішуються спори між орендодавцем та орендарем?

3.Що можна порадити орендодавцеві: та орендареві? Вирішіть ситуацію.

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

За результатами перевірки податковою інспекцією діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер" на нього було накладено значні фінансові санкції. Причиною стали численні помилки у бухгалтерському обліку, яких, в свою чергу, припустилася головний бухгалтер товариства. Директор ТОВ видав наказ про стягнення з бухгалтера повної суми штрафних санкцій. Не погоджуючись із цим, бухгалтер, зазначила, що вона несе відповідальність лише в межах свого місячного заробітку. ТОВ в особі директора звернулося до суду.

Питання:

1. Які категорії осіб несуть повну матеріальну відповідальність? Яку відповідальність несуть бухгалтери підприємств?

2. Чим відрізняється матеріальна відповідальність від цивільної? Чи можна притягти головного бухгалтера до цивільної відповідаль­ності? Якщо можна, то за яких умов?

3. До якого суду звернулося ТОВ? Яке рішення він має прийня­ти?
6.Дайте визначення поняття “корпоративне підприємство”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №22

1.Загальні положення про зовнішньоекономічну діяльність у сфері підприємництва.

2. Поняття промислової власності. Законодавство України про захист прав промислової власності.

3.Нормативні акти, що регулюють порядок державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності.


4. Розв’язати ситуаційне завдання.

Національний банк України відмовив у реєстрації комерційного банку “Експобанк” його засновникам, мотивуюче своє рішення тим, що в поданих документах відсутні відомості про професійну придатність голови правління та головного бухгалтера.

1.Дайте юридичну оцінку щодо правомірності рішення Національного банку України та адресного звернення засновників з приводу реєстрації банку.

2.Визначте вимоги до пакету документів, який подається для реєстрації комерційного банку. Відповідь обгрунтуйте.

5. Розв’язати ситуаційне завдання.

Спільне підприємство—резидент України уклало з нерезидентом бартерний договір. Свої зобов'язання перед нерези­дентом воно виконало вчасно та в повному обсязі, проте нерези­дент зі своєї вини не виконав зобов'язання в частині своєчасної поставки товарів в Україну, порушивши тим самим передбачені за­конодавством України строки проведення таких операцій. Керую­чись арбітражним застереженням, що містилося у договорі, СП звернулося для вирішення спору до третейського суду. Незважаю­чи на це, податкова інспекція нарахувала СП пеню за порушення ним передбачених законодавством строків увезення товарів, що імпортуються за бартерним договором. СП подало позов щодо ви­знання недійсним рішення податкової інспекції про стягнення санкцій.

Питання:

1. Які строки передбачаються законодавством для проведення товарообмінних (бартерних) операцій? Які санкції застосовуються за їх порушення?

2. Звернення до яких органів зупиняє перебіг строків проведен­ня товарообмінних (бартерних) операцій, що встановлені законо­давством? Чи належать третейські суди до їх числа?

3. Чи задовольнить суд позов СП до податкової інспекції?
6.Дайте визначення поняття “юридична особа публічного права”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.


Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант №23
1. Поняття та особливості державної реєстрації субєктів господарювання (підприємців).

2.Проаналізуйте порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення.

3.Спеціальна правоздатність підприємтсва. Філії та представництва підприємств.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Господарське товариство «Меркурій», яке займалося закупівлею а також реалізацією господарської продукції , складалося з п’яти учасників : магазину «Дари ланів», кооперативу «Осінь», малого підприємства «Транспортник», громадян Петренко О.П. і Іваненко.І.І. Учасники товариства внесли відповідні вклади при утворенні статутного фонду.

В установчих документах було вказано, що магазин, кооператив, мале підприємство несуть відповідальність по зобов’язанням товариства всім своїм майном, а відповідальність Іваненка І.І. і Петренка О.П. обмежується їх вкладами у майні товариства.

1.Який вид господарського товариства створено в даному випадку? Охарактеризуйте його

2.На підставі яких установчих документів діє даний вид господарського товариства?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

Між підприємством "Екрос" та нерезидентом було укладено договір поставки партії товару. В обумовлений законодав­ством 90-денний термін нерезидент не зміг розрахуватися із підприємством "Екрос", у зв'язку із чим податкова інспекція нара­хувала останньому пеню. Підприємство звернулося до господарсь­кого суду із позовом про визнання недійсним рішення податкової інспекції, посилаючись на те, що його не може бути визнано вин­ним у порушенні 90-денного терміну, оскільки нерезидент не зміг вчасно розрахуватися внаслідок кризи на валютному ринку Російської Федерації.


Питання:

1. Які умови притягнення до відповідальності резидента за по­рушення строку розрахунку за експортним контрактом?

2. Які правовідносини склалися між резидентом і нерезидентом та між резидентом та податковою інспекцією? Яке значення має вина у цих правовідносинах?

3. Яке рішення має прийняти суд?
6.Дайте визначення поняття “в Україні встановлюються такі види експортних (імпортних) квот”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №24
1.Проаналізуйте новацію, поєднання боржника і кредитора в одній особі та передання відступного як спосіб припинення договірних зобов’язань.

2. Проаналізуйте порядок виконання рішень господарського суду.

3. Правова регламентація заборон щодо провадження громадянами підприємницької діяльності.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Комерційний банк звернувся до господарського суду із позовом про визнання неправомірними дій арбітражного керуючого. Неправомірні дії арбітражного керуючого, на думку позивача, полягали у невнесенні вимог банку, які, крім того, частково були забезпечені заставою, до реєстру вимог кредиторів.

Питання:

1. Висвітліть порядок виявлення кредиторів.

2. Який порядок задоволення грошових вимог кредиторів під час ліквідаційної процедури? Яке рішення має прийняти суд?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

За договором, укладеним між українським і російським контрагентами, останній протягом певного терміну зо­бов'язувався поставити хімікати. Зобов'язання вчасно виконано не було, і українська сторона звернулася до суду із вимогами про стяг­нення передбаченої договором неустойки і відшкодування збитків, які виникли внаслідок зупинки виробництва. Заперечуючи проти позовних вимог, відповідач надав докази, що у зазначений період він неодноразово намагався відправити товар контрагенту, але рішен­ням уряду Російської Федерації було введено тимчасову заборону на експорт цього виду продукції. Також він підкреслив, що продукція у визначеній договором кількості перебуває на складі виробника та її буде поставлено одразу після зняття заборони на експорт.


Питання:

1. Дайте загальну характеристику зовнішньоекономічного дого­вору та його істотних умов.

2. Чи можна притягти до відповідальності російського контра­гента, який не виконав договірного зобов'язання?

3. Вирішіть ситуацію.
6.Дайте визначення поняття “Морська арбітражна комісія – це ...”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №25

1 Поняття та прояви монопольної діяльності. Методика визначення монопольного стану.

2.Охарактеризуйте правовий режим речей.

3.Соціальна цінність підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин.

4.Розв’яжіть задачу.

Розпорядженням районної податкової інспекції було блоковано рахунки колективного підприємства "Чернігівтрест". Підприємство звернулося до господарського суду, який своїм рішенням скасував розпорядження як таке, що не відповідає вимогам закону. Згодом підприємство звернулося до господарського суду із позовом до тієї ж податкової інспекції про відшкодування шкоди, заподіяної незаконним блокуванням рахунків. Податкова інспекція заперечувала проти позову, посилаючись на те, що позивачем не було дотримано обов'язкового порядку досудового врегулювання.

Питання:

1. На які спори поширюються вимоги щодо досудового врегулювання? Чи потрібно було дотримуватись порядку досудового врегулювання у випадку, що розглядається?


  1. Яке рішення має прийняти господарський суд?

5.Розв’яжіть задачу.

За статутом товариства з обмеженою відпо­відальністю кожному з учасників надавалося право після сплати ним свого внеску у повному обсязі в будь-який час збільшувати су­му статутного фонду із внесенням відповідних змін до установчих Документів. Але коли один із учасників звернувся до районної

адміністрації із проханням зареєструвати відповідні зміни, йому бу­ло відмовлено із посиланням на те, що решта учасників не повністю внесли свої внески, а тому він не може збільшувати своєї частки в статутному фонді товариства.

Питання:

1. Чи відповідають законодавству установчі документи товари­ства?

2. За яких умов можливе збільшення статутного фонду товари­ства?

3. Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації?
6.Дайте визначення поняття “третейський суд”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №26

1. Поняття і значення товарних бірж. Порядок їх створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі.

2. Охарактеризуйте підстави, порядок та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.

4.Розвяжіть задачу.

Між приватним підприємством "Бриг" та товари­ством з обмеженою відповідальністю "Норд" було укладено договір підряду, за яким ТОВ "Норд" зобов'язувалося виконати ремонтні роботи в приміщенні, що належало ПП. При прийманні підприємством роботи з'ясувалося, що товариство виконало ре­монт із порушенням технології (нерівно покладений кахель, воло­гий паркет і т. ін.). Незважаючи на це, товариство відмовилося від належного виконання робіт без додаткової оплати. Через місяць після прийняття робіт ПП надіслало претензію ТОВ, у якій напо­лягало на завершенні ремонтних робіт своїм коштом, але у зв'язку із тим, що претензія не мала дати і номера, а також була підписа­на не керівником ПП, ТОВ "Норд" відмовилося її розглядати. Приватне підприємство "Бриг" надіслало повторну претензію, що містила всі необхідні реквізити, на яку ТОВ "Норд" не відповіло. Підприємство звернулося до господарського суду.


Питання:


  1. Які. наслідки настають для сторони за договором у разі недо­тримання нею порядку пред'явлення претензії?

  2. Охарактеризуйте порядок розгляду претензії.

3. Протягом якого строку замовник має право на пред'явлення позову про виявлені недоліки в роботі, виконаній за договором підряду?

  1. Яке рішення має прийняти господарський суд?

5.Розвяжіть задачу.

Учасник спільного підприємства у формі товарист­ва з обмеженою відповідальністю прийняв рішення про вихід зі складу учасників товариства. У грудні він звернувся до директора товариства, яким був інший учасник, із вимогами про повернення ного внеску до статутного фонду товариства — квартири, про спла-iv йому частини вартості майна підприємства пропорційно його внеску, а також про сплату частини прибутку, що належала йому іа підсумками року. Директор пояснив, що дивіденди він зможе отримати лише у січні наступного року після складання річного ба-іансу підприємства. Повернути ж квартиру він відмовився, запро­понувавши замість неї грошову компенсацію у розмірі її вартості, встановленої довідкою бюро технічної інвентаризації; частину вар-юсті майна товариства директор взагалі відмовився повертати без будь-якої компенсації, оскільки це не передбачено установчими документами. Під час судового розгляду з'ясувалося, що за уста­новчими документами товариства у разі виходу учасника зі складу ювариства його внесок до статутного фонду є власністю підприємства; особі, яка виходить, виплачується частина прибутку, то отриманий підприємством до моменту виходу учасника.

Питання:

1 Які права мають учасники товариства стосовно майна, що внесено ними до статутного фонду? Чи відповідають установчі до­кументи, що розглядаються, законодавству?

2. Чи має право учасник вимагати повернення його внеску до статутного фонду в натурі?

3. Яке рішення має прийняти суд?
6.Дайте визначення поняття “установчі документи”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №27
1. Охарактеризуйте договір контрактації.

2. Проаналізуйте універсальну правоздатність підприємства.

3. Підприємницьке право як комплексна галузь. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Між приватним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір на виконання маркетингових досліджень. Незважаючи на перерахований ПП аванс, що було передбачено договором, ТОВ так і не розпочало ви­конання робіт, а гроші зі штрафними санкціями повертати відмо­вилось. Юрист приватного підприємства в установленому законом порядку подав позов до суду. Але у канцелярії суду, до якої він приніс пакет документів, відмовилися їх приймати, посилаючись на те, копії документів, якими заявник обґрунтовував свої ви­моги, не були нотаріально засвідчені.

Питання:

1. Яким актом законодавства визначено поняття "належним чи­ном засвідченої копії"?

2. Чи є законною відмова працівників канцелярії прийняти до­кументи? Що можна порадити в цій ситуації?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

Акціонерне товариство "Експанда" уклало договір про спільну діяльність щодо обслуговування та охорони автотранс­портних засобів працівників та гостей бізнес-центру корпорації "Форум" на виділеному корпорацією майданчику. Органи держав­ної податкової служби, проводячи перевірку діяльності AT "Екс­панда", висунули вимоги обом учасникам договору щодо не­обхідності придбання ліцензії на здійснення такої діяльності, а та­кож необхідності внесення до статуту корпорації положення щодо можливості зайняття такою діяльністю.


Питання:

1. Чи мають право податкові органи перевіряти наявність ліцензій на зайняття цією діяльністю та дотримання ліцензійних умов?

2. Чи відповідають чинному законодавству вимоги органів дер­жавної податкової служби?
6.Дайте визначення поняття “попередній договір”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра фінансів

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №28
1.Дайте оцінку державному контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.

2. Валютне регулювання і валютний контроль.

3. Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права, його основні категорії та інститути.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Товариство з обменою відповідальністю вирішило укласти із державним підприємством, що знаходилося в іншому місті, договір оренди виробничих приміщень. За обставин, що склалися, у визначений час директор товариства не зміг виїхати на підписання договору. Оскільки за статутом товариства ніхто, крім директора, не міг підписувати господарські договори, товариство довіреністю уповноважило комерційного директора на підписання договору. В довіреності повноваження комерційного директора були сформульовані як "право на оформлення договору оренди". Але представники державного підприємства відмовилися мати справу із комерційним директором підприємства, посилаючись на те, що поняття "оформлення договору" не включає право на його підписання.

1. Хто має підписувати угоди від імені суб'єктів господарювання?

2. Які вимоги пред'являються згідно із законодавством до довіреностей, що видаються від імені суб'єктів господарювання?


3. Чи правомірна позиція представників державного підприємства?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

Між державним підприємством "Трактормаш" та приватним підприємством "Олена" було укладено договір про сумісну діяльність із організації центру дитячого дозвілля. За цим договором державне підприємство як внесок передавало ' приміщення дитячої дошкільної установи, що знаходилося на його балансі та тривалий час не використовувалося. Приватне підприємство зобов'язувалося зробити ремонт, найняти персонал і організувати роботу центру. Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, посилаючись на те, що статутом приватного підприємства не передбачено право на зайняття діяльністю із організації дитячого відпочинку. ПП проти позову за­перечувало, посилаючись на те, що його статутом передбачено пра­во на "зайняття іншими видами діяльності, які не заборонені зако­ном".

Питання:

1. Де. має міститися перелік видів діяльності, якою має право займатися юридична особа? Чи можна вважати цей перелік ви­черпним? Обгрунтуйте тезу про вичерпність/невичерпність видів діяльності.

2. Чи мало право державне підприємство як внесок передавати приміщення дитячої установи? Який порядок такої передачі?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?
6.Дайте визначення поняття “договір доручення”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №29

1.Визначте порядок реєстрації юридичної особи.

2.Проаналізуйте порядок розгляду господарських спорів третейськими судами.


3.Особливості створення та функціонування господарських товариств різних видів.

4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Фірма "Крокус" розмістила в місцевій газеті оголошення, в якому крупним шрифтом було зазначено: "РОЗ­ПРОДАЖ ІМПОРТНОГО ВЗУТТЯ. ВЕЛИЧЕЗНІ ЗНИЖКИ", і вказувалася адреса складу-магазину. Обласне управління у спра­вах захисту прав споживачів подало позов до господарського су­ду про накладення на компанію штрафу в розмірі 1200 грн. за по­рушення вимог щодо змісту рекламного оголошення про розпро­даж товарів. У судовому засіданні представник фірми зауважив, що вона є представництвом компанії "Krocus Enterprises" (Вели­кобританія) і надав відповідне свідоцтво про реєстрацію Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Ук­раїни.

Питання:

1. Які вимоги пред'являє законодавство до змісту рекламного оголошення про зниження цін на продукцію?

2. Які повноваження має представництво суб'єкта підприєм­ницької діяльності? Чи може представництво бути відповідачем по справі?

3. Чи підлягають зараз державній реєстрації представництва іно­земних суб'єктів підприємницької діяльності? Якщо підлягають — то у якому органі?

4. Якими можуть бути дії господарського суду?

5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Між акціонерним товариством "Ясен" та приватним підприємством "Медаліст" було укладено договір, за яким підприємство "Медаліст" здійснювало пошук партнерів для реалізації продукції товариства і від свого імені укладало з ними) договори на її поставку. Але коли відповідного парт­нера було знайдено, а договір укладено, виявилося, що продукція, яку виробило товариство "Ясен", є неякісною. Проте партнер по­годився прийняти неякісну продукцію зі знижкою її вартості на 50%. Після відвантаження продукції підприємство повідомило то­вариство про зниження ціни внаслідок бракованості продукції. То­вариство ж наполягало на поверненні йому вартості продукції, яку було передбачено первісним договором між ним і підприємством.


Питання:

1 Чим відрізняється інститути доручення і комісії, комісії і кон­сигнації? Який договір було укладено між товариством і підприємством?

2 Чи мало право підприємство без погодження із товариством знижувати ціну на його продукцію?

3 Яке рішення має прийняти суд у разі звернення до нього то­вариства?
6.Дайте визначення поняття “раціоналізаторська пропозиція”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №30
1.Зобов’язання про спільну діяльність.

2.Охарактеризуйте відповідальність за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

3.Правовий режим речей. Правовий режим грошей. Правовий режим цінних паперів.

4.Розвяжіть ситуаційне завдання.

Між будівельною фірмою «Авангард» та громадянином Іщенком було укладено договір підряду на виконання ремонтних робіт у квартирі. В договорі не було передбачено строків виконання роботи, ціни за виконані роботи. Через три місяці з моменту укладання договору замовник Іщенко виявив, що роботи за договором ще не розпочаті. Він запропонував розірвати договір і виплатити йому передбачену неустойку, однак підрядник відмовився і натомість звернувся до суду із зустрічним позовом про визнання даного договору підряду недійсним. Чи будуть задоволені позовні вимоги сторін? Відповідь обґрунтуйте відповідно до чинного законодавства.

5.Розвяжіть ситуаційне завдання.

Коток звернувся до банку з метою отримання кредиту і отримав його під заставу будинку і земельної ділянки, що до нього прилягала і належала Котюку на праві приватної влас­ності. Між сторонами було укладено два договори'— кредитний та договір застави. '


Через певний час банк запропонував замінити договір застави договором купівлі-продажу зазначених об'єктів. Банк посилався на те, що у разі застави законодавством передбачається реєстрація за­ставленого майна, а у разі неповернення Котюком кредиту слід че­кати на рішення суду для звернення стягнення на заставлене май­но, що суттєво ускладнює сам процес. Підписання договору купівлі-продажу більшою мірою задовольнятиме банк, а інтереси Котюка будуть гарантуватись умовою, що буде закріплена в дого­ворі, за якою банк бере на себе зобов'язання здійснити зворотній продаж будинку, якщо Котюк своєчасно виконає свої зобов'язан­ня перед банком.

Питання:

1. Які способи забезпечення виконання зобов'язань передбачені закон одавством?

2. Які угоди згідно з чинним законодавством належать до мни­мих та удаваних?

3. Чи відповідає законодавству запропонований спосіб забезпе­чення виконання кредитної угоди? Що можна порадити Котюку в ситуації, що склалася?
6.Дайте визначення поняття “є такі прояви недобросовісної конкуренції на ринку - .....”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

Список рекомендованої літератури:

Нормативно правові акти:

1 .Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996р.\\ Голос України.-1996.-13 липня.

2.Цивільний кодекс України.

3.Господарський кодекс України.

4 .Цивільно-процесуальний кодекс України\\ Бюлетень законодавчої і юридичної практики України.-1996.-№2.

5. Господарсько-процесуальний кодекс України. -Атіка.,2001р.

6.Закон України "Про власність" від 7лютого 1991р.\\ВВР УРСР.-1991.-№14.- Ст.249.

24.-Ст.272.

7.Закон України від 1 червня 2000 p. № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності /Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.


8. Закон України від 22 квітня 1993 p. № 3125-XII "Про аудиторську діяльність /Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. — Ст. 243.

9.Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991р.\\ ВВР України.-1991ю-№49.-Ст.68.

10.Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000р.\\ Урядовий кур’єр.-2001.-17січня.-№24.

11.Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від18 липня 1991р.\\ ВВР УРСР.-1991.-№38.-Ст.160.

12 .Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992\\ ВВРУкраїни.-1992.-№24.-Ст.348.

13. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств(малу приватизацію) від 6 березня 1992р.\\ ВВР України.-1992. -№24.-Ст.360.

14.Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992р.\\ ВВР України.-1992.-№30.-Ст.414.

15.Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999р.-№38.-Ст.2.

16.3акон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991р.\\ ВВР України.- 1992.-№ 10.-СТ.139.

І7.Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996р.\\ ВВР України.-1996.- №18.-Ст.78.

18.Закон України "Зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991р.\\ ВВР УРСР.-1991.-№29.-Ст.377.

19.Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності від 18 лютого 1992\\ ВВР України.-1992.-№21 .-Ст.296.

20.Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992р.\\ ВВР України.-1992.- №47.-Ст642.

21.Закон України "Про захист прав споживачів" від 15 грудня 1993р.\\ ВВР України.-1994.-№1.-Ст.1.

22.Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991р.\\ ВВР України.-1991 .-№47 .-Ст.648.

23. Закон України від 23 березня 1996 p. № 98/96-BP "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності /Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.


24.Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16.06.99р.

25.Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93р.

26.Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.96р.

27.Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.93р.

28.Закон України “Про природні монополії” від 20.04.2000р.

29.Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 15.09.95р.

30.Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” від 22.12.98р.

31.Закон України “Про оренду державного і комунального майна” від 14.03.95р.

32.Закон України “Про лізинг” від 16.12.97р.

33.Закон України “Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21.11.95р.

34.Указ Президента України від 3 липня 1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"//0фіційний вісник України. — 1998. — № 27. — Ст. 975. ..

35.Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затв. Указом Президента України від 25 травня 2000 p. №721/2000//0фіційний вісник України. — 2000. — № 22. - С. 24.

36.Положения про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 1993 р. № 831.

37.Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 p. № 781//3ібрання постанов Уряду. — 1996. - № 15. - Ст. 398.

38.Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 p. № 576//0фіційний вісник України. — 1998. - № 17. — С. 75.


39.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності /Офіційний вісник України. — 1998, — № 21. — Ст. 767.

40.Положения про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 p. № 740//0фіційний вісник України. — 1998. — № 21. — Ст. 767.

41.Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затв, постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 p. № 1077//0фіційний вісник України. — 1998. — № 28. — С. 53.

42.Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 p. № 150//0фіційний вісник України. - 2001. — № 7. — С. 166.

43.Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 p. № 756//0фіційний вісник України. - 2001. - № 27. - С. 37.

44.Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затв. постановою правління Національного банку України від 18 грудня 1998 p. № 527//0фіційний вісник України. — 1999. — № 1. — С. 98,

45.Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою правління Національного банку України від 29 березня 2001 p. № 135//0фіційний вісник України. — 2001. — № 18 - С. 848. v " \r

46.Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 p. № 17//0фіційний вісник України. — 1999. — № 17. — С. 216.


47.Розяснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 вересня 1996 р. № 02-5/334 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств"//3бірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. — К., 1998.
Додаткова література:

1.Гражданское право: Учебник под.ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеєва.-М.,2007.

2.Дзера О.В.Розвиток права власності в Україні: Монографія.-К., 2009.

3.Законодавство про приватизацію: Збірник законів і науково-практичний коментар(А.Р.Мацюк, І.В.Зуб, А.М.Ришелюк).-К.,2006

4.Семчик B.I. Право власності за Конституцією України.-К., 2005.

5.Суханов Е.А-.Лекции о праве собственности.-М., 1991.

6.Предпринимательское( хозяйственное) право\ Под ред. О.М.Олейник.-М.: Юристь,2009.

7.Хозяйственное право\ Под ред. В.С.Мартеньянов.-М.,2007.

8.Хозяйственное право: Учебник В.К.Мамутова, Г.Л.Знаменского, К.С.Хахулина и др.; Под ред. Мамутова В.К..-К.:Юринком Интер,2009.

9.Щербина В.С. Господарське право України. Навч.посібник.-К.: Атіка, 2005.-336с.

10.Бусыгин А.В. Предпринимательство: Основной курс: Учебник для вузов. – М., 2004.

11.Правові основи підприємницької діяльності / За ред. В.І.Шакуна, П.В.Мельника, В.М.Поповича. – К., 2007.

12.Підприємницьке право / За ред. Л.В.Ніколаєвої, Л.М.Іваненко. – К., 2009.

13.Саніахметова Н.О. Підприємницьке право. Навчальний посібник. – К., 2009.

14.Цивільне право України / За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К., 2007.<< предыдущая страница   следующая страница >>