refik.in.ua   1 2 3 4 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №7

1.Об’єкти права інтелектуальної власності суб’єктів підприємницької діяльності

2.Проаналізуйте порядок ліквідації юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності та черговість задоволення претензій кредиторів.

3.Господарські товариста: поняття і види відповідно до законодавства України.

4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Товариство з обмеженою відповідальністю орендувало у державного комбінату частину приміщень для облаштування там складу. Договір було укладено строком на 2 роки. Після закінчення строку договору комбінат повідомив товариство про необхідність звільнення орендованих приміщень, відмовившись подовжувати термін, договору. Мотивацією такого рішення були систематичні затримки внесення орендних платежів на рахунок орендодавця.

У свою чергу товариство надіслало лист комбінату, в якому відмовлялось звільнити приміщення. Воно вказувало на те,-що відповідно до законодавства має переважне право на продовження договору оренди на новий термін. Крім того, товариство вважало, що воно виконувало належним чином, свої зобов'язання за договором, оскільки прострочення внесення-орендних платежів становило менше трьох місяців.Комбінат подав позов до суду із вимогою про повернення орендованого приміщення у зв'язку із закінченням строку дії договору оренди.

Питання:

1. Який нормативний акт застосовується для урегулювання орендних відносин у ситуації, що розглядається? Які наслідки закінчення терміну дії договору оренди він передбачає?


2. У чому полягає суть переважного права орендаря на укладення договору оренди на новий термін?

3. Яке рішення може прийняти суд?

5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Державне підприємство, отримавши попередньо дозвіл регіонального відділення Фонду державного майна України, уклало, договір із виробничим підприємством щодо продажу йому нерухомого майна одного з непрацюючих цехів. Товариство з об­меженою відповідальністю, що займалося аналогічною діяльністю і також було зацікавлене у придбанні нерухомості державного підприємства, подало позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. Підставою недійсності договору воно вважало пепроведення конкурсу із відчуження майна державним підприємством. Виробниче підприємство проти позову заперечува­ло, посилаючись на те, що вибір контрагентів за господарськими договорами, у тому числі договорами купівлі-продажу, належить до компетенції їх сторін.

Питання:

1. Який правовий статус майна державного підприємства? У якому порядку здійснюється відчуження основних засобів, що є державною власністю?

2. Які наслідки укладення угод без додержання порядку відчу­ження таких основних засобів?

3. Яке рішення має прийняти суд?
6.Дайте визначення поняття “концесійний договір”.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №8

1.Особливості створення та функціонування господарських товариств різних видів.

2.Охарактеризуйте відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.


3.Проаналізуйте підстави анулювання ліцензії.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державного реєстратора. Але працівник органу державної реєстрації відмо­вив їм у проведенні державної реєстрації ТОВ і видачі свідоцтва, посилаючись на те, що ревізійна комісія, що утворюється збо­рами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не мен­ше трьох осіб.

Питання:

1. Які документи подаються для державної реєстрації товарист­ва з обмеженою відповідальністю?

2. Чи правомірна відмова державного реєстратора? Якою повинна, бути мінімальна і максимальна кількість учасників товариства з обмеже­ною відповідальністю?

3.Що таке ревізійна комісія та який порядок її створення?

4. Чи є підстави для розгляду спору в суді?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передба­ченого установчими документами підприємства. Петров не пого­дився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.

Питання:

1. Які обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства?

2. Який порядок формування статутного фонду?

3. До якого суду звернувся Петров? Яке рішення має винести суд?

6.Дайте визначення поняття “договір позички”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №9

1.Способи відновлення платоспроможності боржника при порушенні провадження у справі про банкрутство.

2.Дайте оцінку видам договорів майнового найму.

3.Охарактеризуйте майно як об’єкт підприємницької діяльності.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Господарський суд м. Києва виніс постанову про визнання товариства з обмеженою відповідальністю «Оранта» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатор відповідно до законодавства оголосив через засоби масової інформації умови продажу майна банкрута, а саме: склад майна, порядок продажу, умови і строки. Проте частина вимог кредиторів після продажу майна банкрута залишилась незадоволеною, що було зафіксовано у звіті ліквідатора.

Питання:

1.На яке майно банкрута може бути звернено стягнення з метою задоволення вимог кредиторів?

2. Які порядок оцінки і умови реалізації майна банкрута? Чи можлива передача майна банкрута кредитору в рахунок погашення боргових зобов'язань?

3. Яка черговість задоволення вимог кредиторів передбачена чинним законодавством? Які претензії вважаються погашеними?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

У 2003 p. було створено і зареєстровано в установ­леному порядку товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія". У серпні 2011 р. у товариства виникла необхідність внести зміни до установчих документів, пов'язані із зміною його місцезнаход­ження. Були зібрані всі необхідні доку­менти і подані для реєстрації змін. Проте районна державна адміністрація відмовила в прийнятті документів, висунувши вимо­ги щодо обов'язкової перереєстрації товариства .

1. Чи правомірні вимоги державної адміністрації щодо прове­дення перереєстрації товариства та збільшення розміру його статут­ного фонду?


2. Чи є підстави для розгляду спору в господарському суді?
6.Дайте визначення поняття “третейська угода”.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №10

1.Проаналізуйте юридичну відповідальність за порушення правил торговельного обслуговування.

2. Проаналізуйте договір доручення.

3. Дайте оцінку недобросовісні конкуренції та її проявам на ринку.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Для того, щоб мати можливість займатися ломбард­ними операціями, товариство з обмеженою відповідальністю пода­ло документи для перереєстрації у повне товариство. Державний реєстратор висунув вимоги щодо надання довідки бан­ку про сплату кожним учасником не менш як 50% внеску до статутного фонду.

Питання:

1. Що таке повне товариство і які документи подаються для його перереєстрації?

2. Яким документом може бути підтверджено розмір статутного фонду діючого підприємства?

3. Чи правомірна вимога працівника державної адміністрації?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

Фізична особа, зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності, почала займатися наданням різно­манітних послуг населенню. Оплата за послуги здійснювалася за готівкові кошти. Під час чергової перевірки працівники податкової служби попередили громадянина, що він повинен відкрити поточний рахунок у банку, куди здавати всі отримані готівкові кошти. Підприємець звернувся за консультацією до представництва Дер­жавного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Питання:


1. Якими актами законодавства регламентується порядок відкриття рахунків фізичними особами — суб'єктами підприєм­ницької діяльності?

2. Чи передбачено законодавством обов'язкове відкриття рахунків фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності?

3. Яку відповідь отримає громадянин? Чи мають право співробітники представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва давати подібні консультації?
6.Дайте визначення поняття “договір контрактації”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант №11

1.Ліквідації юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, порядок її здійснення.

2.Проаналізуйте відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію.

3.Охарактеризуйте договір підряду.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.

Рішенням районної податкової інспекції на спільне підприємство "Кафе "Сервіс", якому належав будинок із розташованими у ньому магазином і кафе, було накладено штрафні санкції за здійснення торговельної діяльності без патенту. Підприємство звернулося до суду із позовом про визнання недійсним рішення податкового органу. Представники підприємства вважали, що звинувачення ДПІ у відсутності тортового патенту на кафе, яке розташоване в одному приміщенні з магазином, є безпідставним, адже магазин і кафе знаходяться в одному будинку, зареєстровані як одна торговельна точка одного суб'єкта підприємницької діяльності. Податківці позов не визнали, посилаючись на те, що для здійснення торговельної діяльності в магазині та кафе, які займають два окремих приміщення (мають два окремих входи) і займають дві торговельні зали у різних частинах однієї будівлі, хоч і знаходяться в одній будівлі, слід придбати два торгових патенти: окремо для магазину і окремо для кафе.


Питання:

1.Яким нормативно-правовим актом регулюються дані правовідносини?

2. Які види діяльності в Україні підлягають патентуванню?

3. Яке рішення має прийняти суд?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

У 2009 p. приватне підприємство було зареєстрова­не за місцем проживання засновника. Через рік воно придбало ок­реме приміщення під офіс, у якому впродовж 6-тимісячного терміну провадило свою діяльність. Довідавшись про це, представ­ники органу державної реєстрації, скасували рішення про його реєстрацію, посилаю­чись на те, що підприємство своєчасно не повідомило орган реєстрації про зміну свого місцезнаходження. Підприємство звер­нулося до господарського суду.

Питання:

1. У якому порядку здійснюється скасування державної реєстрації у разі несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну свого місцезнаходження?

2. Чи потрібно було повідомляти орган реєстрації про зміну місцезнаходження?

3. Яке рішення має прийняти суд?
6.Дайте визначення поняття “ф’ючерсний контракт”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №12

1.Установчі документи юридичних осіб – субєктів підприємницької діяльності. Функції статутного фонду.

2.Охарактеризуйте обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

3.Який договір називається консенсуальним та реальним і проаналізуйте їх.

4.Розв’язати ситуаційне завдання.


До господарського суду м. Києва звернувся керівник товариства з обмеженою відповідальністю "Олімпієць" із позовною заявою про порушення справи про банкрутство щодо зазначеного підприємства. Господарський суд, порушуючи провадження у справі, визначив, що підприємство не в змозі розрахуватися зі всіма креди­торами та зобов'язав керівника боржника вчиняти дії щодо розпо­рядження майном, а в подальшому — провести санацію боржника. Керівник боржника відповідно до покладених на нього обов'язків дав відповідне оголошення у пресі та сформував реєстр вимог кре­диторів. Ряд кредиторів пропустили місячний строк, тому їх вимо­ги не були внесені до реєстру вимог, що було ними оскаржено в су­довому порядку. Суд не задовольнив вимоги кредиторів через відсутність підстав для поновлення місячного строку.

У подальшому було запропоновано укласти мирову угоду між сторонами, за умовами якої 50% заборгованості списувалося, а інша частина підлягала виплаті протягом 3 років.

Питання:

1. За заяких підстав і хто може подати позов до суду про порушення справи про банкрутство?

2. Визначіть стадії провадження у справі про банкрутство?

3. Чи можуть пред'являти вимоги до боржника особи в загаль­ному порядку після припинення провадження справи про банкрут­ство, якщо під час провадження справи вони пропустили встанов­лений строк звернення до боржника?

4.Що таке мирова угода і чи правомірно вона укладена у ситуації?

5.Розв’язати ситуаційне завдання.

П'ять комунальних підприємств з прибирання сміття вирішили добровільно об'єднатися у асоціацію на основі поєднання своїх виробничих і комерційних інтересів. Але невдовзі місцева державна адміністрація прийняла рішення про ліквідацію асоціації. Об'єднання звернулося до господарського суду із позо­вом про визнання рішення недійсним. Відповідач проти позову за­перечував, посилаючись, зокрема, на те, що, оскільки об'єднання вже ліквідовано, спір непідвідомчий господарському суду?

Питання:

1. Хто може прийняти рішення про ліквідацію об'єднання підприємств?

2. З якого моменту об'єднання підприємств втрачає статус юри­дичної особи (а отже, і право на звернення до господарського суду)?

3. Яке рішення має прийняти суд?


<< предыдущая страница   следующая страница >>