refik.in.ua 1 2 ... 4 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київський економічний інститут менеджменту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор

З навчальної роботи
_______________(...................)

______” ____________2012р.


ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З дисципліни “ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО”

Напряму 0502 “Менеджменту”
Рекомендовано

Методичною радою інституту

Протокол № ______

від “_____”___________2012р

Київ2012
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Підприємницьке право” студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Студент обирає варіант роботи відповідно до номеру списку в журналі групи.

Мета контрольної роботи з дисципліни полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, нормативно-правовими актами, робити узагальнення і висновки.

Під час виконання контрольної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, в яких розглядаються питання обраної теми. У контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми та проаналізувати всі завдання відповідно до чинного законодавства.

Контрольну роботу потрібно виконати і передати викладачу на першому практичному занятті.

Контрольну роботу рецензує викладач. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Контрольна робота з дисципліни “Підприємницьке право” виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.


КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра ФІНАНСІВ
Дисципліна
“Підприємницьке право”


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


ВАРІАНТ №1

1.
Проаналізуйте інститут ліцензування в підприємницькому праві.

2Охарактеризуйте правовідносини оренди державного і комунального майна.

3. Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності.

4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

У 2009р. було створено і зареєстровано в установленому порядку підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У 2010р виникла необхідність внести зміни в установчі документи підприємства, пов’язані із зміною юридичної адреси, прийняттям до складу засновників нових осіб і вибуттям частини старих засновників. Було зібрано усі необхідні документи і подано для реєстрації змін. Однак районна держадміністрація відмовила у прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася так: необхідно збільшити статутний фонд до 100000грн.; необхідно перейменувати ТОВ у спільне підприємство з іноземними інвестиціями, оскільки серед його учасників є громадянин Італії; необхідна довідка паспортних органів, що підтверджує легальне перебування іноземця на території України.

1.Поясніть, відповідно до чинного законодавства, що таке товариство з обмеженою відповідальністю.

2.Проаналізуйте, чи можна вважати відмову районної держадміністрації правомірною, а мотивування таким, що відповідає чинному законодавству?
5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов (будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі Норко. На вимогу Норко між грома­дянами було укладено письмовий договір про виконання робіт, який містив усі істотні умови, в тому числі — строки, суму та порядок розрахун­ку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обу­мовлену договором грошову винагороду в розмірі 5000 грн., спла­тив податок на дохід. Але після розгляду декла­рації про сукупний річний доход до нього було застосовано штрафні санкції за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.


Питання:

1. Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов, підприємництвом? Обгрунтуйте свою відповідь.

2. Які органи розглядають справи, пов'язані із порушенням по­рядку зайняття підприємницькою діяльністю?
6.Дайте визначення поняття “Санація”.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №2

1.Соціальна цінність підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин.

2.Охарактеризуйте норми підприємницького права щодо реорганізації юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

3.Проаналізуйте підстави припинення договірних зобов’язань.

4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Між суб’єктами господарської діяльності приватним підприємством “Плутон” та акціонерним товариством “Оферта” виник спір про неналежне виконання договору, а саме, про поставку продукції неналежної якості. Сторони вирішили не звертатися до господарського суду, передати справу на розгляд третейського суду. Після розгляду справи приватне підприємство “Плутон” звинуватило третейський суд у не компетенції і корупції , бо в цілому була незадоволена його рішенням, і запропонувало передати справу на розгляд до господарського суду.

1.Чи може в даній ситуації бути передана справа на розгляд господарського суду? Відповідь обгрунтуйте.

2.Який норативно-правовий акт регулює діяльність третейських судів в Україні?

3.Які загальні умови звернення до третейського суду?

5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.


Задача № 3. На початку 2000 р. до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю було введено нового учасника — громадянина Ізраїлю, який вніс інвестицію до його статутного фонду у розмірі 100 тис. доларів США. Зважаючи на суму інвес­тиції, на зборах учасників цього громадянина було призначено на посаду президента товариства, хоча на території України він постійно не проживав, а займався налагодженням зв'язків з ізраїльськими партнерами.

Державна служба зайнятості винесла постанову про накладення на товариство стягнення у вигляді штрафу, посилаючись на відсутність дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні. Товариство оскаржило постанову до господарського су­ду, посилаючись на Конституцію України, згідно зі ст. 43 якої ко­жен має право на працю, а держава "гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності".

Питання:

1. Якими нормативними актами регламентовано необхідність отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні? На яких роботодавців поширюються ці положення?

2. Які санкції передбачено для роботодавців, які використову­ють працю іноземців без дозволу державної служби зайнятості?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?
6.Дайте визначення поняття “командитне товариство”.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №3

1.Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів в регулюванні відносин у сфері підприємництва.

2.Проаналізуйте правовий статус господарських товариств.


3.Обґрунтуйте поняття договору у підприємницькій діяльності, укладання, зміна і розірвання господарських договорів.
4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Чередниченко Ю.М. здійснював черговий контроль за додержанням антимонопольного законодавства фірмою “Взуття”. Контролером було встановлено, що директор фірми Семенов Р.Ю. умисно занизив ціни на товари італійського та німецького виробництва по відношенню до своїх конкурентів і при цьому реалізував набагато більше товару як будь-коли раніше Семенов Р.Ю. пояснив, що і в подальшому він планує так працювати, тому що така тактика приносить великі прибутки.

Уповноважений Антимонопольного комітету Чередниченко Ю.М. попередив Семенова Р.Ю. про те, що він порушує чинне українське законодавство про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції. Якщо такі дії його будуть продовжуватися, то діяльність підприємства “Взуття” просто буде заборонена. А як попередження, він накладає на підприємство штраф у розмірі 50 тис.гр.

1.Що вважається порушеннями антимонопольного законодавства?

2.Чи згідні ви із думкою Чередниченка Ю.М., що дії підприємства “Взуття” є незаконними? Обґрунтуйте відповідно до законодавства.

3.Чи правомірно визначено санкцію підприємству?
5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайнят­тя підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа була засновником одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа — учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання:

1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначається?


2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служ­би?

3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасни­ком не ТОВ, а повного товариства?

6.Дайте визначення поняття “Єдиний державний реєстр”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ.

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №4

1.Функції підприємницького права, що визначають його нормативну характеристику.

2.Визначте поняття недобросовісної конкуренції та її прояви на ринку.

3.Проаналізуйте порядок розгляду господарських спорів третейськими судами.
4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Коток звернувся до банку з метою отримання кредиту і отримав його під заставу будинку і земельної ділянки, що до нього прилягала і належала Котюку на праві приватної власності. Між сторонами було укладено два договори— кредитний та договір застави.

Через певний час банк запропонував замінити договір застави договором купівлі-продажу зазначених об'єктів. Банк посилався на те, що у разі застави законодавством передбачається реєстрація заставленого майна, а у разі неповернення Котюком кредиту слід чекати на рішення суду для звернення стягнення на заставлене майно, що суттєво ускладнює сам процес. Підписання договору купівлі-продажу більшою мірою задовольнятиме банк, а інтереси Котюка будуть гарантуватись умовою, що буде закріплена в договорі, за якою банк бере на себе зобов'язання здійснити зворотній продаж будинку, якщо Котюк. своєчасно виконає свої зобов'язання перед банком.

Питання:

1. Які способи забезпечення виконання зобов'язань передбачені законодавством?


2. Чи відповідає законодавству запропонований спосіб забезпечення виконання кредитної угоди? Що можна порадити Котюку в ситуації, що склалася?

5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Приватний підприємець Грушин здійснював про­даж спортивних товарів населенню. Готівкових коштів він не прий­мав, а виписував рахунок, за яким покупець сплачував обумовлену суму через Ощадбанк. Торговий патент він не придбав. Податкова інспекція оштрафувала Грушина за те, що він здійснював торго­вельну діяльність без патенту. Грушин не погодився і звернувся до господарського суду.

Питання:

1. У яких випадках придбання патенту на здійснення торговель­ної діяльності є обов'язковим?

2. Чи мав приватний підприємець право звертатися із позовом до господарського суду?

3. Яке рішення має прийняти суд? Обгрунтуйте свою відповідь.
6.Дайте визначення поняття “форвардний контракт”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №5

1.Основні ознаки, що характеризують галузевий метод регулювання. Система підприємницького права.

2.Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, суб’єкти. Провадження у справах про банкрутство.

3.Охарактеризуйте державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.
4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Онищенко О.О., учасник товариства з обмеженою відповідальністю “Флетрон”, виїхав за кордон в США на постійне місце проживання. Решта учасників вирішили виключити його зі складу товариства та ввести іншу особу. Прийнявши відповідне рішення і склавши протокол, вони звернулися до державного реєстратора із заявою зареєструвати зміни до установчих документів. Однак, їм було відмовлено із посиланням на те, що вивести учасника можна лише за його згоди.


1.Чи правомірна відмова держадміністрації?

2.Яким чином можна довести, що учасник систематично не виконує обов’язки, покладені на нього товариством?

3.Що робити із часткою в статутному фонді учасника, який виїхав за кордон?

5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Асоціація рекламних фірм уклала договір на ор­ганізацію та проведення рекламної кампанії великого підприємства. Порушивши ряд умов договору, асоціація завдала рекламодавцеві значних збитків. Підприємство звернулося до гос­подарського суду з позовом до асоціації, вимагаючи відшкодуван­ня суми збитків. Заперечуючи проти позову, юрист асоціації за­явив, що причиною порушень умов договору став вихід із асоціації групи рекламних фірм, яким передбачалося доручити виконання договору, тому до них і слід пред'являти позов.

Питання:

1.Проаналізуте об’єднання підприємств та їх правовий статус.

2.Чи могла асоціація укладати від свого імені договір на прове­дення рекламної кампанії?

3. Хто несе відповідальність за зобов'язаннями об'єднання підприємств?

4. Яке рішення має прийняти господарський суд?

6.Дайте визначення поняття “речі, визначені родовими ознаками”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2012 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.
Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна “Підприємницьке право”

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №6

1.Обєднання підприємств, їх види та правоий статус.

2.Охарактеризуйте методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Назвіть основні ознаки, що характеризують галузевий метод регулювання.


3.Проаналізуйте види підприємницької діяльності.

4.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

За кредитною угодою позичальник зобов'язувався сплатити 20% від суми несвоєчасно повернутої позички за кожний день прострочи. Повернувши 75% боргу, позичальник припустився тримісячної прострочи у поверненні залишкової частини боргу. У зв'язку із цим кредитор пред'явив позов до суду з вимогою стягнення решти суми боргу та передбаченої договором неустойки.

Боржник, не заперечуючи проти висунутих вимог щодо основної суми боргу, просив суд звільнити його від сплати неустойки, аргументуючи це тим, що розмір вимог, які пред'явив банк, у 15 разів перевищує суму залишку боргу, і що основна частина позички повернута у визначений сторонами термін. Боржник також посилався на виникнення у нього фінансових труднощів, пов'язаних із зменшенням кількості замовлень на його продукцію.

Питання:

1. Що таке кредитний договір і який порядок його укладання?

2. Чи може суд зменшувати суму неустойки, яка встановлена кредитним договором?

3. Яке рішення має прийняти суд?

5.Розв’яжіть ситуаційне завдання.

Громадянин Васильников, перебуваючи у складі учасників повного товариства, що займалося виготовленням мета­лопластикових вікон, вирішив заснувати власне підприємство. Не виходячи з товариства, він заснував приватне підприємство, основ­ним видом діяльності якого було виробництво жалюзі та віконних склопакетів. На неодноразові вимоги товариства припинити ви­пуск ідентичної продукції він не реагував. Товариство звернулося до суду із позовом до Васильникова про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди.

Питання:

1. Яким законодавчим актом передбачено заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством? Що ро­зуміється під терміном "конкуренція" у цьому разі?

2. Чи підпадає під ознаки конкуренції діяльність приватного

підприємства?

3. До якого суду звернулося товариство? Яке рішення він має прийняти?
6.Дайте визначення поняття “опціон”


следующая страница >>