refik.in.ua 1 2 3 4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини № 1


Завідувач кафедри


Професор .З.Нетяженко
________________________

(підпис)

“______” _____________ 2009 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна

Пропедевтика внутрішньої медицини

Модуль №2

Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів

Змістовний модуль № 4

Ендокринні захворювання, патологія системи крові та інтерпре­тація результатів лабораторних методів обстеження

Тема заняття

Основні симптоми та синдроми при анеміях. Загальноклінічний аналіз крові

Курс

3 курс

Факультет

ІІ, ІІІ, ФПЛЗСУ


Тривалість заняття – 3 академічні години
Київ 2009


  1. Актуальність теми.

Найчастіше анемія не є самостійним захворюванням, а являє собою синдромне поняття, тобто є проявом якоїсь іншої конкретної хвороби. Проте, через важливість анемічного синдрому, його значне розповсюдження кожна анемія фактично може вважатись самостійною нозологічною формою.


Найбільше клінічне значення з-поміж усіх анемій має залізодефіцитна анемія. У першу чергу це пов'язано з її надзвичайно широкою пошире­ністю. Вважається, що залізодефіцитна анемія – найбільш розпов­сюджена хвороба на землі. Дефіцит заліза – явний або прихований – реєструється в кожної третьої жінки та у половини дітей раннього віку. За дани­ми ВООЗ, у 1989 році на земній кулі на залізодефіцитну анемію або на прихований дефіцит заліза страждали 700-800 мільйонів чоловік. Наприклад, в Індії ця хвороба реєструється у близько 50% дітей віком від 1 до 5 років, у басейні ріки Амазонки – біля 34% дітей віком 7-13 років. У розвинених країнах дефіцит заліза буває рідше. Наприк­лад, у США цей вид анемії виявляється приблизно у 1,2% дорослих чоловіків і 8,4% жінок. Найбільш часто залізодефіцитна анемія зустрічається у дітей молодшого віку, у дівчат-підлітків і жінок дітородного віку.

Отже, з цією патологією доводиться зустрічатись доволі часто, тому глибоке розуміння механізмів розвитку анемій, їх клінічних проявів та можливостей діагностики є вкрай важливим для лікаря будь-якої спеціальності.


2. Конкретні цілі:


  • оволодіти методикою з’ясування даних анамнезу хворих із анеміями

  • вирізняти основні симптоми при ураженні системи крові

  • ідентифікувати основні синдроми при анеміях та пояснювати механізми їх розвитку

  • узагальнювати результати розпитування, фізикального та інструментального обстеження хворого анеміями

  • трактувати зміни основних лабораторних показників при патології червоної крові

  • диференціювати залізодефіцитну, В12-фолієводефіцитну та гемолітичну анемії за результатами фізикального та показниками лабораторного методів обстеження

  • вибирати адекватні методи обстеження при різних формах анемій  1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми


(міждисциплінарна інтеграція)Назва дисципліни

Отримані навички
следующая страница >>