refik.in.ua 1

#До моменту реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кожен з учасникiв зобов'язаний внести до статутного фонду не менше:


- 20%

- 30%

+ 50%

- 100%

#Вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи (фiлiї, представництва):

- пiдлягають державнiй акредитацiї

- пiдлягають державнiй реєстрацiї

+ не пiдлягають державнiй реєстрацiї

- не визначено законодавством

#Самостiйна iнiцiатива, систематична на власний ризик пiдприємницька дiяльнiсть по виробництву продукцiї, виконанню робiт, наданню послуг та заняття торгiвлею з метою одержання прибутку є:

- привласнення

- винахiдництво

- господарювання

+ пiдприємництво

#Визнана господарським судом неспроможнiсть юридичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi задовольнити в установлений для цього строк пред'явленi до нього кредиторами вимоги i виконати зобов'язання перед бюджетом називають:

+ банкрутство

- збиток

- перереєстрацiя

- заборгованiсть

#Державний дозвiл на заняття певним видом дiяльностi це:

- квота

- закон

- угода

+ лiцензiя

#Позичковий капiтал банку у грошовiй формi, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченостi повернення, строковостi платностi та цiльового характеру використання називають:

- пiльги

+ кредит

- власнiсть

- вклад

#Вiдчуження майна, що перебуває у державнiй власностi, i майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим, на користь фiзичних, юридичних осiб, якi можуть бути покупцями, з метою пiдвищення соцiально- економiчної ефективностi виробництва та залучення коштiв на структурну перебудову економiки називається:

- банкрутство

+ приватизацiя

- санацiя

- експропрiацiя

#Товариство, у якому всi учасники займаються пiдприємницькою дiяльнiстю i несуть повну солiдарну повну вiдповiдальнiсть за зобов'язання товариства усiм майном називають:


- товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

+ повне товариство

- закрите акцiонерне товариство

- господарське об'єднання

#Засноване на договорi оренди строкове платне користування майном це:

- приватизацiя

+ оренда

- лiзинг

- кредит

#Домiнуюче монопольне становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливiсть самостiйно або разом з iншими суб'єктами обмежувати конкуренцiю на ринку певного товару є:

- самостiйне становище

+ монопольне становище

- виключне становище

- переважне становище

#Пiдприємницька дiяльнiсть, яка спрямована на iнвестування власних чи залучених фiнансових коштiв i полягає в наданнi основних фондiв або землi у користування iншим фiзичним чи юридичним особам пiд процент та на визначений строк є:

- оренда

- пiдприємництво

- санацiя

+ лiзинг

#Господарськi спори розглядають:

- комiсiї по трудовим спорам

+ господарськi суди

- Конституцiйний суд

- районнi суди

#Який нормативно-правовий документ гарантує право займатися пiдприємницькою дiяльнiстю?

- Цивiльний кодекс України

- Господарський кодекс України

+ Конституцiя України

- Кримiнальний кодекс України

#Сукупнiсть заходiв, що пiдлягають здiйсненню пiдприємствами та органiзацiями, права яких порушенi, для безпосереднього вирiшення спорiв до звернення з позовом до господарського суду називають:

- мирова угода

- примирення

+ досудове врегулювання господарських спорiв

- взаємопорозумiння

#Хто з перелiчених суб'єктiв не може бути орендодавцем вiдповiдно до закону "Про оренду державного та комунального майна"?

- Фонд державного майна

+ фiзична особа

- органи, уповноваженi АРК


- пiдприємства

#Майно пiдприємств, органiзацiй, призначене для безпосереднього використання визначають як:

+ основнi фонди

- оборотнi фонди

- виробничi фонди

- допомiжнi фонди

#Становище суб'єкта господарювання на ринку, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 вiдсоткiв визначається як:

- виключне

- переважне

+ монопольне

- значне

#На пiдставi чого виконується рiшення господарського суду?

- угода

+ наказу

- постанови

- закону

#Органiзацiйно-оформлений, постiйно дiючий ринок торгiвлi цiнними паперами називається:

+ фондова бiржа

- бiржа реального товару

- закрита бiржа

- товарна бiржа

#З метою забезпечення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства було створено:

- податкову адмiнiстрацiю

+ антимонопольний комiтет

- контрольно-ревiзiйну службу

- рахункову палату

#Комплект документiв, встановленої законом форми, згiдно яким пiдприємство виникає i дiє називається:

- договори

+ установчi документи

- статут

- реєстрацiя пiдприємства

#З якими з перелiчених галузей права не пов'язане пiдприємницьке право?

+ сiмейне право

- конституцiйне право

- фiнансове право

- цивiльне право

#Юридично-технiчна форма встановлення, опублiкування i застосування норм господарського права це:

- закон

- постанова

+ нормативний акт

- рiшення

#Будь-яка майнова угода мiж двома або бiльше суб'єктами пiдприємницького права це:

- господарський контракт

+ господарський договiр

- господарська домовленiсть

- господарське законодавство

#Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, є:


- конфiденцiйними

+ вiдкритими i загальнодоступними

- пiдлягають розголошенню на пiдставi рiшення суду

- не пiдлягають розголошенню

#Реєстрацiйна справа повинна зберiгатися у державному архiвi:

+ 75 рокiв

- 80 рокiв

- 90 рокiв

- 100 рокiв

#Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв це:

- електронний носiй

- документ встановленого зразка

- видання спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї

+ автоматизована система збирання, накопичення, захисту, облiку та надання iнформацiї про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

#Прикладом двосторонньої угоди є:

+ договiр купiвлi-продажу

- заповiт

- договiр дарування

- притримання

#Господарське товариство набуває прав юридичної особи з дня:

- отримання всiх дозволiв на початок роботи

+ його державної реєстрацiї

- отримання лiцензiї

- отримання патенту

#Забороняється займатися пiдприємницькою дiяльнiстю в Українi:

- iноземним громадянам

- особам без громадянства

+ органам державної влади та мiсцевого самоврядування

- фiзичним особам

#Пiдставами для анулювання лiцензiї є:

- рiшення про скасування державної реєстрацiї

- не переоформлення лiцензiї в установлений термiн

- неповiдомлення про змiну мiсцезнаходження суб'єкта господарювання

+ правильно усе вищевикладене

#Який правовий режим встановлюється для iноземцiв на територiї України в разi заняття пiдприємницькою дiяльнiстю?

- Спецiальний режим

+ Нацiональний режим

- Режим найбiльшого сприяння

- Режим додаткових пiльг

#Суб'єктами пiдприємницької дiяльностi є:

- громадяни України


- iноземцi

- особи без громадянства

+ правильно усе вищевикладене

#Право власностi вiдповiдно до чинного законодавства це:

- суспiльнi вiдносини з приводу привласнення засобiв виробництва i продуктiв працi

- комплекс повноважень власника щодо володiння,користування та розпорядження майном

+ врегульованi законом суспiльнi вiдносини щодо володiння,користування та розпорядження майном

- правовий режим майна

#Пiдприємницькою дiяльнiстю можна займатися при досягненнi:

+ 18 рокiв

- 20 рокiв

- 21 року

- 23 рокiв

#Галузь права, яка регулює вiдносини в сферi зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю це:

+ пiдприємницьке право

- господарське право

- цивiльне право

- адмiнiстративне право

#До джерел пiдприємницького права належить:

- Конституцiя України

- закони України

- пiдзаконнi нормативнi акти

+ правильно усе вище викладене

#Ознаками пiдприємницької дiяльностi є:

+ Iнiцiативнiсть i самостiйнiсть - пiдприємець має право без обмежень приймати рiшення i здiйснювати самостiйно будь- яку дiяльнiсть, що не суперечить чинному законодавству

- отримання лiцензiї та патенту

- укладання господарських договорiв

- вiдкриття рахунку у банку

#Пiдприємництво здiйснюється на основi таких принципiв:

- Вiльного вибору пiдприємцем видiв пiдприємницької дiяльностi

- Вiльного найму пiдприємцем працiвникiв

- Комерцiйного розрахунку та власного комерцiйного ризику

+ правильно усе вище викладене

#Право кожнiй людинi на зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю гарантує:

+ Конституцiя України

- Кримiнальний кодекс України

- Цивiльний кодекс

- Господарський кодекс

#Юридичну особу характеризують такi ознаки:


- органiзацiйна єднiсть

- наявнiсть вiдокремленого майна

- самостiйна майнова вiдповiдальнiсть

+ правильно усе вище викладене

#Залежно вiд форм власностi, передбачених законом, в Українi можуть дiяти пiдприємства таких видiв:

+ Приватне пiдприємство, державне пiдприємство

- унiтарне

- корпоративне

- мале, велике, середнє

#Договiр, в якому одна сторона (пiдрядник) зобов'язується на свiй ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу називається:

+ пiдряд

- поставка

- дарування

- купiвля-продаж

#Як називається вид зобов'язання, що передбачає, що поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку:

+ порука

- гарантiя

- при тримання

- застава

#Якщо в договорi поставки строк його дiї не визначений, вiн вважається укладеним на:

- невизначений термiн

+ один рiк

- безстроково

- п'ять рокiв

#Не можуть бути визнанi банкрутом:

+ казеннi пiдприємства

- приватнi пiдприємства

- комунальнi пiдприємства

- фiзичнi особи-пiдприємства

#Товариство зобов'язане повiдомити орган, що провiв реєстрацiю, про змiни, якi сталися в установчих документах, для внесення необхiдних змiн до державного реєстру у:

+ п'ятиденний строк

- семиденний строк

- десятиденний строк

- мiсячний строк з моменту таких змiн

#Внесення до статутного (складеного) капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю грошей пiдтверджується:

- рiшенням засновникiв

- державним реєстратором

+ документами, виданими банкiвською установою

- органами державної податкової служби


#Як називається договiр, за яким сторони зобов'язуються спiльно дiяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законовi:

+ про спiльну дiяльнiсть

- пiдряду

- дарування

- комiсiї

#Як називається договiр, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку укласти основний договiр у майбутньому:

+ попереднiй

- оплатний

- безоплатний

- контрактацiї

#Рiшення господарського суду набирає законної сили пiсля закiнчення:

+ десятиденного стоку з дня його прийняття

- пятнадцятиденного строку з дня його прийняття

- двадцятиденного строку з дня його прийняття

- тридцятиденного строку з дня його прийняття

#Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд це:

- суд, що входить в систему судiв загальної юрисдикцiї

+ постiйно дiюча арбiтражна установа

- спецiалiзований суд

- правильно усе вище викладене

#Порядок проведення державної реєстрацiї пiдприємцiв передбачений:

- Конституцiєю України

+ спецiальним законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв"

- Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi"

- Цивiльним кодексом України

#Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспiрнi вимоги кредиторiв сукупно складають не менше:

+ 300 мiнiмальних заробiтних плат

- 400 мiнiмальних заробiтних плат

- 500 мiнiмальних заробiтних плат

- 600 мiнiмальних заробiтних плат

#Унiтарним є пiдприємство:

- державне

- комунальне

- релiгiйна органiзацiя

+ вище зазначено

#Договiр оренди землi не може перевищувати:

+ 50 рокiв

- 60 рокiв

- 70 рокiв

- 100 рокiв

#Який з перерахованих законодавчих актiв не регулює процес банкрутства?

- цивiльний кодекс

+ кримiнальний кодекс

- закон України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника чи визнання його банкрутом"

- Конституцiя України

#Протиправна дiя або бездiяльнiсть суб'єкта господарських вiдносин, яка не вiдповiдає вимогам норм пiдприємницького права, не узгоджується з юридичними обов'язками зазначеного суб'єкта, порушує суб'єктивнi права iншого учасника або третiх осiб це:

+ господарське правопорушення

- господарський злочин

- господарсько-правова вiдповiдальнiсть

- господарський злочин

#Який з видiв вiдповiдальностi не вiдноситься до пiдприємницького права?

- вiдшкодування збиткiв

- штрафнi санкцiї

- оперативно-господарськi санкцiї

+ ув'язнення

#Господарсько-правова вiдповiдальнiсть застосовується:

- у будь-якому випадку

+ у випадку правопорушення

- при наявностi злочину

- у випадку банкрутства

#Господарське товариство, у якому його учасники роздiленi на двi частини, одна з яких несе повну майнову вiдповiдальнiсть, а друга - ризикує лише коштами, вкладеними у це господарське товариство називається:

- повне товариство

- обмежене товариство

+ командитне товариство

- акцiонерне товариство

#Органiзацiйно-оформлений, постiйно дiючий ринок торгiвлi цiнними паперами називається:

+ фондова бiржа

- бiржа реального товару

- закрита бiржа

- товарна бiржа

#Реєстрацiйна справа повинна зберiгатися у державного реєстратора протягом:

+ трьох рокiв

- пяти

- семи рокiв

- десяти рокiв

#Реєстрацiйна картка це:

- адреса органу або особи, якi вiдповiдно до установчих документiв юридичної особи


- папка органiзацiйно-облiкового типу з документами або комп'ютерними файлами для постiйного зберiгання, що подаються державному реєстратору вiдповiдно до закону

- документ встановленого зразка, який засвiдчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця

+ документ встановленого зразка, який служить заявою про державну реєстрацiю i пiдтверджує волевиявлення особи щодо внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру

#Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi втрачає статус пiдприємця з моменту:

+ виключення його з Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

- повiдомлення органу державної реєстрацiї

- закриття реєстрацiйної справи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi

- повернення до органу державної реєстрацiї оригiналу свiдоцтва про державну реєстрацiю

#Спецiальна процедура державної реєстрацiї передбачена для:

- страхових компанiй

+ банкiв

- юридичних фiрм

- магазинiв

#Господарське товариство набуває прав юридичної особи з дня:

- отримання всiх дозволiв на початок роботи

+ його державної реєстрацiї

- отримання лiцензiї

- отримання патенту

#Учаснику товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, який повнiстю внiс свiй вклад, видається:

+ свiдоцтво товариства

- статут товариства

- установчий договiр товариства

- засновницький договiр

#Учасники такого товариства вiдповiдають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатностi цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всiх учасникiв кратному розмiрi до внеска кожного учасника:

- командитне товарситво

- акцiонерне товариство

- повного товариства

+ товариства з додатковою вiдповiдальнiстю

#Контроль за дiяльнiстю дирекцiї (директора) товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю здiйснюється:

- самими засновниками

- рахунковою палатою

- органами державної податкової служби

+ ревiзiйною комiсiєю

#Iноземним пiдприємством є:

- унiтарне або корпоративне пiдприємство, створене за законодавством України, що дiє виключно на основi власностi iноземцiв або iноземних юридичних осiб

- дiюче пiдприємство, придбане повнiстю у власнiсть iноземцiв або iноземних юридичних осiб

- пiдприємство iз сто вiдсоткововю iноземною iнвестицiєю

+ правильно усе вище викладене

#Патент в Українi видають:

- органи лiцензування

+ органи державної податкової служби

- органи державної статистики

- органи центральної виконавчої влади

#Пiдставою для придбання торгового патенту є:

+ заява

- лiцензiя

- свiдоцтво про державну реєстрацiю

- квитанцiя про сплату збору

#Позбавлення лiцензiата органом лiцензування права на провадження певного виду господарської дiяльностi називається:

- заборона дiяльностi

+ анулювання лiцензiї

- втрата статусу пiдприємця

- правопорушення

#Плата за лiцензiю - це:

- щоквартальний платiж

- рiчний платiж

- порушення чинного законодавтсва

+ разовий платiж

#Господарська дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, виданої органом лiцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здiйснюється:

+ на всiй територiї України

- на територiї органу, що її видавав

- на територiї субєкта господарювання - пiдприємця

- без обмежень

#Мiнiмальний термiн видачi лiцензiї це:

- два роки

+ три роки

- пять рокiв

- 7 рокiв

#Установлений з урахуванням вимог законiв вичерпний перелiк органiзацiйних, квалiфiкацiйних та iнших спецiальних лiцензiйних умов, обов'язкових для виконання при провадженнi видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню називається:


- лiцензiя

- лiцензiат

+ лiцензiйнi умови

- орган лiцензування

#Дiя Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" поширюється:

- на правовiдносини за участю держави

- на всiх субєктiв господарювання незалежно вiд форми власностi

+ на юридичних осiб приватного права

- юридичних осiб публiчного права

#Держава, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування:

+ не є суб'єктами господарювання

- є суб'єктами господарювання

- безпосередня участь держави, органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у господарськiй дiяльностi може здiйснюватися лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що визначенi Конституцiєю та законами України

- господарська компетенцiя органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування реалiзується вiд iменi вiдповiдної державної чи комунальної установи

#Основними засобами регулюючого впливу держави на дiяльнiсть суб'єктiв господарювання є:

- видання Свiдоцтва про державну реєстрацiю субєкта господарювання

- санiтарнi нормативи

+ лiцензування, патентування i квотування

- державнi програми економiчного та соцiального розвитку України

#Примусовий подiл пiдприємства не застосовується у разi:

- якщо суб'єкти господарювання зловживають монопольним становищем на ринку

+ неможливостi органiзацiйного або територiального вiдокремлення пiдприємств або структурних пiдроздiлiв

- запобiгання монопольному становищу окремих суб'єктiв господарювання на ринку

- вчинення господарського правопорушення

#Вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли суб'єктiв господарювання ( фiлiї, представництва):

- передбаченi в Свiдоцтвi про державну реєстрацiю субєкта господарювання- пiдприємця

+ включаються до Єдиного державного реєстру


- передбаченi в лiцензiї

- передбаченi в патентi

#Комунальне пiдприємство, дiє на основi:

- приватної власностi громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи)

- колективної власностi (пiдприємство колективної власностi)

+ комунальної власностi територiальної громади

- державної власностi

#Пiдприємства, в яких середньооблiкова чисельнiсть працюючих за звiтний (фiнансовий) рiк перевищує тисячу осiб, а обсяг валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за рiк перевищує суму, еквiвалентну п'яти мiльйонам євро називається:

- акцiонерним

- iноземним

+ великим

- субєктом господарювання

#Таке пiдприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої частини державної власностi, як правило, без подiлу її на частки, i входить до сфери його управлiння i називається:

- корпоративне пiдприємство

+ державне унiтарне пiдприємство

- спiльне пiдприємство

- господарське товариство

#Казенне пiдприємство створюється:

+ за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України

- на пiдставi Указу Президента України

- за iнiцiативою засновникiв

- за рiшенням ВРУ

#Казенне пiдприємство вiдповiдає за своїми зобов'язаннями лише:

+ коштами, що перебувають у його розпорядженнi

- державними коштами

- коштами засновникiв

- в порядку, визначеному установчими документами

#Господарське товариство, що має статутний фонд, подiлений на частки, розмiр яких визначається установчими документами, i його засновними несуть вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями в межах вкладiв до статутного фонду називається:

- акцiонерним товариством

+ товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю

- товариством iз повною вiдповiдальнiстю


- командитним товариством

#Є такi способи забезпечення виконання договiрних зобовязань:

- новацiя

+ завдаток

- зарахування однорiдних зустрiчних вимог

- передання вiдступного

#Спiр мiж субєктами господарювання може бути переданий на розгляд третейського суд за умови:

- сплати третейських зборiв

+ пiдписання третейської угоди

- попереднього звернення до господарського суду

- виконання третейського регламенту

#Яким чином засновник приватного пiдприємства вiдповiдає за зобов'язаннями пiдприємства?

+ всiм належним засновнику майном

- в межах вкладу до статутного фонду

- несе солiдарну вiдповiдальнiсть

- правильно усе вище викладене

#Яка з ознак не вiдноситься до ознак пiдприємницького законодавства?

- вiдсутнiсть кодифiкацiї

- регулює рiзнi види господарської дiяльностi

- на територiї України застосовуються акти законодавства РСР

+ жодна

#До вимог про розiрвання договору дарування застосовується позовна давнiсть:

+ один рiк

- два роки

- три роки

- п'ять рокiв

#Який договiр вважається укладеним з моменту надання йому належної форми?

- попереднiй

- двостороннiй

+ консенсуальний

- письмовий

#Прикладом односторонньої угоди є:

- договiр купiвлi-продажу

- договiр позики

+ договiр дарування

- договiр застави

#Договiр оренди вважається укладеним:

- з моменту передачi майна орендарю

+ з моменту досягнення сторонами згоди з усiх iстотних умов i надання договору належної форми

- з моменту страхування об'єкта оренди орендарем

- з моменту нотарiального посвiдчення договору оренди

#Строк договору пiднайму:


- встановлюється за угодою сторiн

- становить один рiк

+ не може перевищувати строку договору найму

- визначається законодавством

#Укладення договору в уснiй формi допускається:

+ тiльки мiж громадянами

- тiльки мiж юридичними особами

- якщо договiр виконується у момент його укладення

- лише за умови наступного письмового оформлення договору

#Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi втрачає статус пiдприємця з моменту:

+ виключення його з Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

- повiдомлення органу державної реєстрацiї

- закриття реєстрацiйної справи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi

- повернення до органу державної реєстрацiї оригiналу свiдоцтва про державну реєстрацiю

#Максимальна кiлькiсть учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю може досягати:

- 5 осiб

+ 10 осiб

- 12 осiб

- 15 осiб