refik.in.ua 1

Жіноче питання в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.


Питання для обговорення:


 1. Особливості сімейно-матеріальних відносин.

 2. Розширення закладів освіти для жінок

 3. .Дискримінація жінок на ринку праці.

 4. Правовий статус жінки.

 5. Становлення та розвиток жіночого руху.

 6. Жіночі організації другої половини ХІХ ст.

Рекомендована література:

 1. Айвазова С. Идейные истоки женского движения в России / С. Айвазова // Общественные науки и современность. — 1991. — №4. — С. 125-133.

 2. Бебель А. Женщина и социализм / А. Бебель. — М., 1959. — Гл.14. Борьба женщин за образование. — С. 289-330.

 3. Богачевська–Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадсько-політичному житті України. 1884 — 1939 / М. Богачевська-Хом’як. — К.: Либідь, 1995. — 424 с.

 4. Бурачинська Л. Жіночий рух / Л. Бурачинська, О. Залізнякова // Енциклопедія українознавства. — Т.2. — К., 1994. — С. 693-696.

 5. Гардецька К. Жіноча освіта / К. Гардецька, О. Трофимовська // Енциклопедія українознавства. — Т.2. — К., 1994. — С. 689-691.

 6. Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність / Упорядники О.М. Руднєва, О.Р. Дашковська. — Харків: Право, 2000. — 196 с.

 7. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За. заг. ред. Л.О. Смоляр. — Одеса: Астропринт, 1999. — 440 с.

 8. Луценко Е.А.История женского движения в Украине / Е.А. Луценко // История и теория феминизма. Курс лекций. — Харьков: Ф-ПРЕС, 1996. — С. 371-382.

 9. Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. — К.: «К.І.С.», 2004. — 536 с.

 10. Рибак О. Історіографія та історіософія українських жіночих студій / О. Рибак // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Т.ССXXXII. — Львів, 1997. — С.100-126.
 11. Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Сторінки історії / Людмила Смоляр. — Одеса: Астропринт, 1998. — 408 с.