refik.in.ua 1

Екзаменаційні питання з “Історії держави і права України”. 1. Суспільно-політичний устрій Скіфської держави.

 2. Виникнення античних міст-держав на території України.

 3. Суспільно-політичний устрій і право Боспорського царства.

 4. Держава антів. Її суспільно-політичний лад.

 5. Формування державності у східних слов’ян.

 6. Утворення Київської держави. Наукова неспроможність норманської теорії походження Староруської держави.

 7. Державний лад Київської держави.

 8. Джерела права Київської держави.

 9. Договори Київської держави з Візантією.

 10. Походження, основні редакції та списки Руської Правди.

 11. Характеристика речового права за Руською Правдою.

 12. Характеристика зобов’язального права за Руською Правдою.

 13. Характеристика шлюбно-сімейного права за Руською Правдою.

 14. Характеристика спадкового права за Руською Правдою.

 15. Кримінальне право за Руською Правдою.

 16. Суд і судочинство у Київській державі.

 17. Утворення і розвиток Галицько-Волинської держави.

 18. Центральні органи влади і управління Галицько-Волинської держави.

 19. Місцеві органи управління у Галицько-Волинській державі.

 20. Судові органи і особливості правової системи Галицько-Волинської держави.

 21. Організація управління Галичиною у складі Польського королівства (1349-1569 рр.)

 22. Центральні органи влади і управління Речі Посполитої та їх діяльність на українських землях.

 23. Великий Вальний сейм: організація, структура і компетенція.

 24. Джерела, структура і редакції Литовських статутів.

 25. Характеристика речового права за Литовськими статутами.

 26. Характеристика зобов’язального права за Литовськими статутами.

 27. Характеристика сімейного права за Литовськими статутами.

 28. Характеристика спадкового права за Литовськими статутами.

 29. Характеристика кримінального права за Литовськими статутами.


 30. Судові органи і процесуальне право за Литовськими статутами.

 31. Виникнення Запорізької Січі та її апарат управління.

 32. Утворення Козацько-Гетьманської держави у роки народно-визвольної війни 1648-1654 рр.

 33. Юридичне оформлення приєднання Лівобережної України до Росії.

 34. Рішення Переяславської Ради 1654 року та її політико-правові наслідки.

 35. Правове становище Гетьманщини у складі Російської держави за Березневими статтями.

 36. Діяльність центральних органів Російської держави у Гетьманщині та їх антиукраїнський характер. Організація і діяльність Малоросійських колегій в Україні. Правління гетьманського уряду та його діяльність у Гетьманщині.

 37. Вищі органи влади і управління Гетьманщини.

 38. Місцеві органи влади і управління в Гетьманщині.

 39. Магдебурзьке право та його поширення в Україні.

 40. Характеристика джерел права Гетьманщини за Березневими статтями 1654 року: польсько-литовське законодавство, нормативні акти гетьманів, збірники магдебурзького права.

 41. Кодифікація права Гетьманщини.

 42. Поступове обмеження російським царизмом автономного устрою Гетьманщини. Ліквідація російським царизмом автономного устрою Гетьманщини.

 43. Причини і наслідки складення Кодексу Гетьманщини 1743 року “Права, за якими судиться малоросійський народ”.

 44. Джерела і структура Кодексу Гетьманщини 1743 року.

 45. Характеристика речового права Гетьманщини за Кодексом 1743 року.

 46. Характеристика зобов’язального права Гетьманщини за Кодексом 1743 року.

 47. Сімейне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року

 48. Спадкове право Гетьманщини за Кодексом 1743 року

 49. Характеристика кримінального права Гетьманщини за Кодексом 1743 року.
 50. Характер та особливості судового процесу Гетьманщини.


 51. Суд і розправа в правах малоросійських 1750-1758 рр. Їх зміст і значення.

 52. Екстракт Малоросійських прав 1767 року і його переробка 1786 року: причини складення та зміст.

 53. Характеристика судової реформи в Україні 1760-1763 рр.

 54. Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Структура, зміст і оцінка.

 55. Приєднання західноукраїнських земель до Австрії та його юридичне оформлення. Утворення коронного краю Галичини в складі Австрії.

 56. Революція 1848 року і створення Головної руської ради у Львові.

 57. Австро-угорська угода 1867 року та утворення Австро-Угорської монархії.

 58. Галицький становий сейм 1775 р.: порядок формування, компетенція та діяльність.

 59. Апарат управління Галичиною (1772-1848рр.).

 60. Загальнодержавні органи влади і управління за Австрійською конституцією 1867 року.

 61. Конституція Австрії 1848 р. її зміст і значення.

 62. Откройована конституція 1849 р., її зміст і значення.

 63. Крайові конституції для Галичини і Буковини 1850 р., її зміст і значення.

 64. Прийняття, структура і зміст австрійської конституції 1867 р.

 65. Органи урядової адміністрації у Галичині і Буковині в складі Австрії (1772-1848 рр.).

 66. Органи крайового і місцевого самоврядування у складі Австро-Угорщини.

 67. Галицьке намісництво: склад, компетенція і діяльність.

 68. Галицький крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність.

 69. Апарат управління міста Львова за статутом 1870 року.

 70. Судові органи у Галичині і Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

 71. Застосування кодексів австрійського права у Галичині.

 72. Кодифікація цивільного права Австрії та її поширення у Галичині.

 73. Кодифікація кримінального права Австрії та її поширення у Галичині.
 74. Зібрання малоросійських прав 1807 року. Структура та характеристика.


 75. Звід місцевих законів західних губерній 1837 року: структура і основні положення.

 76. Звід законів Російської імперії і його поширення в Україні.

 77. Селянська реформа 1861 р. та її запровадження в Україні.

 78. Земська реформа 1864 року та її запровадження у Правобережній Україні.

 79. Міська реформа 1870 року, її зміст і значення.

 80. Прийняття і структура та основні положення судових статутів 1864 року. Особливості проведення судової реформи 1864 року в Україні.

 81. Місцеві судові установи за Статутами 1864 року.

 82. Загальні судові установи за Статутами 1864 року.

 83. Зміни в цивільному та кримінальному законодавстві за Статутами 1864 року.

 84. Реорганізація прокуратури та заснування адвокатури за Статутами 1864 року.

 85. Проголошення Української Народної Республіки за Третім Універсалом Центральної Ради.

 86. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.

 87. Державний лад і законодавство Гетьманату.

 88. Українська держава за Директорії.

 89. Утворення УРСР та її юридичне оформлення.

 90. Утворення Галицької СРР та її державний апарат.

 91. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.

 92. Центральні і місцеві органи влади та управління ЗУНР.

 93. Судові органи ЗУНР.

 94. Організація збройних сил ЗУНР.

 95. Дипломатична діяльність ЗУНР.

 96. Окупація західноукраїнських земель після Першої світової війни та її юридичне оформлення.

 97. Передумови і юридичне оформлення утворення СРСР.

 98. Реформа адміністративно-територіального устрою України в перші роки радянської влади.

 99. Перша кодифікація законодавства УРСР 1922-1927 рр. та її характеристика.

 100. Друга кодифікація законодавства УРСР 1958-1984 рр. Характеристика окремих галузей права.
 101. Конституція УНР: структура та основні положення.


 102. Утворення УРСР та прийняття її першої конституції 1919 року.

 103. Утворення СРСР і зміни в конституційному законодавстві України.

 104. Прийняття загальносоюзної конституції 1924 р., її зміст і оцінка.

 105. Характеристика конституції УРСР 1929 року.

 106. Входження Західної України до складу УРСР та його юридичне оформлення.

 107. Входження Північної Буковини до УРСР та його юридичне оформлення.

 108. Входження Закарпаття до УРСР та його юридичне оформлення .

 109. Перебудова державного апарату і порядок його формування за конституцією УРСР 1937 року.

 110. Конституція УРСР 1978 року. Її зміни та доповнення.

 111. Спроба відновлення Української держави в окупованому німцями Львові. Українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком.

 112. Адміністративно-територіальний поділ України в період німецько-фашистської окупації.

 113. Перебудова державного апарату УРСР на воєнний лад у період Другої світової війни.

 114. Розпад СРСР і угода про утворення Співдружності незалежних держав.

 115. Прийняття, зміст і значення Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року.

 116. Акт проголошення незалежності України. Його характеристика історичне значення.