refik.in.ua 1

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ 1. Політика як суспільне явище. Зв’язок політики з іншими суспільними сферами.

 2. Предмет політичної науки, її основні категорії.

 3. Методи політичної науки.

 4. Функції політології.

 5. Система політичних наук, взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками.

 6. Зародження і розвиток політичної думки у країнах Стародавнього Сходу.

 7. Соціально-політичні течії Стародавнього Китаю.

 8. Політична думка античності.

 9. Політичні погляди Платона.

 10. Внесок Арістотеля в розвиток політичної думки.

 11. Політична думка Середньовіччя. Т. Аквінський.

 12. Особливості політичної думки Стародавнього Риму.

 13. Погляди Н. Макіавеллі в праці “Володар”. Макіавеллізм.

 14. Раціоналістичні трактування політики і влади в працях Ж.Ж. Руссо.

 15. Політична концепція Т. Гоббса.

 16. Політичні погляди Дж. Локка.

 17. Монтеск’є про історичні, географічні, політичні та соціальні основи політики.

 18. І.Кант про правову державу та “вічний мир”.

 19. Місце політики у “Філософії права” Гегеля.

 20. Внесок В. Липинського в розвиток політичної думки.

 21. Концепція автономно-федеративного устрою України в творчості М. Драгоманова.

 22. Концепція інтегрального націоналізму Д. Донцова.

 23. Політична влада: сутність, ознаки. Система поділу влади у суспільстві.

 24. Джерела та ресурси політичної влади.

 25. Зміст основних концепцій політичної влади.

 26. Теорія та практика поділу влади. Легітимність влади.

 27. Державна та політична влада.

 28. М. Вебер про типи політичного панування.

 29. Політична система суспільства. Теорія політичної системи Д. Істона, Г. Алмонда.

 30. Типологія політичних систем.
 31. Структура та механізм функціонування політичної системи.


 32. Держава як базовий елемент політичної системи. Ознаки та функції держави. Апарат держави.

 33. Основні теорії походження держави.

 34. Правова держава: суть та принципи. Розвиток теорії правової держави.

 35. Соціальна держава: суть, структура.

 36. Громадянське суспільство: суть, структура. Розвиток теорії громадянського суспільства.

 37. Форми державного устрою.

 38. Форми та моделі федералізму.

 39. Форми державного правління.

 40. Президентське правління, його суть, особливості.

 41. Парламентська система правління.

 42. Сутнісні характеристики політичних режимів, їх типологія.

 43. Тоталітарний політичний режим.

 44. Авторитарний політичний режим.

 45. Зміст поняття “демократія”. Основні принципи. Особливості демократії різних історичних епох.

 46. Сучасні концепції демократії.

 47. Хвилі демократизації за Хантінгтоном в праці “Третя хвиля. Демократизація в кінці ХХ ст.”

 48. Політична еліта, її роль, структура, функції.

 49. Класичні концепції еліти В. Парето та Г. Моски.

 50. Р. Міхельс про олігархію.

 51. Сучасні концепції еліти. Еліта та демократія.

 52. Політичне лідерство. Типологія політичних лідерів.

 53. Політичні партії: суть, ознаки, функції.

 54. Причини виникнення та етапи розвитку політичних партій.

 55. Типологія політичних партій та їх функції у суспільстві.

 56. Місце і роль партій в політичній системі суспільства.

 57. Партійні системи, їх характеристика.

 58. Політичний процес: суть, структура. Тенденції розвитку політичного процесу в Україні.

 59. Політична діяльність: суть, структура, детермінанти.

 60. Політична участь і форми її прояву.

 61. Політична модернізація: суть, критерії, основні моделі модернізації.
 62. Теорія політичних рішень: суть, типи, етапи прийняття.


 63. Методи прийняття і способи реалізації політичних рішень.

 64. Політична соціалізація особи: суть, форми та основні типи.

 65. Політична ідеологія: суть і структура.

 66. Політична свідомість та її рівні.

 67. Політична культура: суть, структура, функції.

 68. Типологія політичної культури. Субкультура.

 69. Основні принципи політичної доктрини лібералізму.

 70. Основний зміст та принципи консерватизму.

 71. Сутність та призначення виборів, їх типи.

 72. Основні принципи демократичних виборів.

 73. Виборчі системи: типи та характеристика.

 74. Основні процедури виборчого процесу.