refik.in.ua 1

Додаток


до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 31 березня 1999 р. N 87

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 11 грудня 2006 р. N 1176)
Коди
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________

за ЄДРПОУ
Територія ________________________________________

за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ____________

_________________________________________________

за КОПФГ
Орган державного управління _______________________

за СПОДУ

Вид економічної діяльності _________________________

за КВЕД

Одиниця виміру : тис. грн.__________________________

Контрольна сума

Адреса ________________________________________________________________________________________
БАЛАНС

за _____________________ 20 ___ р.


Форма № 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010первісна вартість

011накопичена амортизація

012Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030первісна вартість

031знос

032Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість


036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі

інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

ІІ. Оборотні активиВиробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом ІІ

260ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капіталСтатутний капітал

300Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Цільове фінансування

420Усього за розділом ІІ

430ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470Усього за розділом ІІІ

480ІV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570з оплати праці

580з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов’язання

610Усього за розділом ІV

620V. Доходи майбутніх періодів

630


Баланс

640Керівник

Головний бухгалтер