refik.in.ua 1

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ


ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Щорічній міжвузівській науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему:

« АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПРАВОТВОРЕННЯ

В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»,

яка відбудеться 25 квітня 2012 року о 15.00

в приміщенні Академії муніципального управління (ауд. 225)
У рамках конференції передбачається робота

за наступними тематичними напрямами (секціями):


 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

 • Конституційне право; муніципальне право.

 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

 • Господарське право, господарсько-процесуальне право.

 • Трудове право; право соціального забезпечення.

 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 • Міжнародне право.

 • Філософія права.


Участь у конференції – безкоштовна. За результатами проведення заходу передбачається видання Збірника матеріалів конференції.
Для участі у конференції необхідно подати:
до 03 квітня 2012 року – заявку на участь у конференції (форма додається)

варіанти подачі: особисто, надіслати на е-mail: stud
_conf@amu.edu.ua, через факс з позначкою «для Троян А.В.»

Тема доповіді, яка вказується в заявці має бути обов’язково погоджена з науковим керівником.
до 17 квітня 2012 року


1) тези доповідей (вимоги додаються) у роздрукованому та електронному вигляді (надіслати на зазначений е-mail або подати на електронному носії);

2) рецензію наукового керівника (варіанти подачі: особисто, надіслати на
е-mail, через факс з позначкою «для Троян А.В)

Підтвердження про отримання заявки та тез доповідей - обов’язкове. У випадку неодержання такого підтвердження – просимо звернутись до контактної особи.
Контакти:

Академія муніципального управління, юридичний факультет:

м. Київ, 01601, вул. І.Кудрі 33 (ст. метро Дружби Народів),

Троян Алла Володимирівна - викладач кафедри муніципального права, 416 каб.

тел.: моб. 097-642-94-09; роб. 501-12-71 (внутр. 1190); факс 529-05-16

е-mail: stud_conf@amu.edu.ua

Якщо особиста участь у конференції буде неможлива, то просимо заздалегідь про це повідомити.

Матеріали, які будуть подані без дотримання вказаних вимог або отримані пізніше встановлених термінів - опублікуванню не підлягають.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ


 • обсяг тез доповідей – від 3 до 5-ти сторінок; мова - українська; російська;

 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf або *.doc.; Назва файлу має відповідати прізвищу автора українськими літерами (наприклад, Марковський.doc);

 • формат А 4, орієнтація – книжкова, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве –2 см; шрифт: Times New Roman, розмір шрифту (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1;
 • вирівнювання тексту по ширині сторінки з абзацним відступом від лівого краю – 0,95 см (абзац робиться не пробілами (space) чи табуляцією (Tab), а лише функцією: ФОРМАТ / АБЗАЦ / ОТСТУП / СЛЕВА / Первая строка);


 • в електронному варіанті роботи сторінки не нумеруються, також не повинно бути переносу слів та макросів. Лапки у статті подаються виключно в такому вигляді: « »;

 • у тезах доповідей мають бути обов’язкові посилання на використані джерела. Посилання оформляються у квадратних дужках (наприклад - [1; с. 53] де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, другий – номер сторінки публікації, яка використовується автором);

 • список використаних джерел подається в кінці тез доповіді у порядку згадування джерел в тексті. Джерела у списку використаних джерел вказуються без повторів. Бібліографічний опис джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

 • якщо інформація взята з Інтернету то необхідно обов’язково вказувати режим доступу, наприклад: Сучасні моделі вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: порівняльний аналіз // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.visnyk-nanu.kiev.ua/suchasni-modeli-vdoskonalennya-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-ukraini


За зміст і достовірність поданих матеріалів, науковий рівень написання тез доповідей, а також правильність перекладу відповідальність несуть автор роботи та науковий керівник (рецензент).

Оргкомітет та редакція залишають за собою право повертати тези доповідей на доопрацювання, відбирати матеріали для виступів та опублікування.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:
Секція: конституційне право; муніципальне право.
Петрова А. В.

студентка 4-го курсу юридичного факультету

Академії муніципального управління

Науковий керівник:

Приходько Х.В. - к.ю.н, доцент, зав. кафедри

муніципального права Академії муніципального управління

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ


ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В Україні конституційна відповідальність розглядається..(текст доповіді) [1, с. 54-58].
Заявка

на участь у щорічній міжвузівській науково-теоретичній

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПРАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

(Академія муніципального управління, 25 квітня 2012 року)
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції

Повна назва вищого навчального закладу, факультет, курс

(повна назва місця роботи, посада, науковий ступінь, звання)

Дом. адреса

(служб. адреса)

контактні телефони: дом. / служб. / моб.

E-mail
Напрям, в якому буде працювати учасник (потрібне виділити):


 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

 • Конституційне право; муніципальне право.

 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

 • Господарське право, господарсько-процесуальне право.

 • Трудове право; право соціального забезпечення.

 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 • Міжнародне право.

 • Філософія права.

Науковий керівник:

Прізвище, ім’я та по батькові:

науковий ступінь, вчене звання:

посада:

Тема виступу (доповіді):

Планую (потрібне виділити):

- виступити з доповіддю;


- друк матеріалів (тез доповідей);

- взяти участь як слухач


Заявка на участь у щорічній міжвузівській науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПРАВОТВОРЕННЯ

В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції

____________________________________________

____________________________________________

Курс, група студента _________________________

Дом. адреса, контактні телефони: дом. / служб. / моб.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

E-mail ______________________________________

Напрям, в якому буде працювати учасник

(потрібне виділити +):

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

 • Конституційне право; муніципальне право.

 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

 • Господарське право, господарсько-процесуальне право.

 • Трудове право; право соціального забезпечення.

 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 • Міжнародне право.

 • Філософія права.

Науковий керівник:

Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада:


____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________Тема виступу (доповіді):

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Планую (потрібне виділити +):

- виступити з доповіддю;

- друк матеріалів (тез доповідей);

- взяти участь як слухачЗаявка на участь у щорічній міжвузівській науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПРАВОТВОРЕННЯ

В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції

____________________________________________

____________________________________________

Курс, група студента _________________________

Дом. адреса, контактні телефони: дом. / служб. / моб.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

E-mail ______________________________________

Напрям, в якому буде працювати учасник

(потрібне виділити +):

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

 • Конституційне право; муніципальне право.

 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

 • Господарське право, господарсько-процесуальне право.

 • Трудове право; право соціального забезпечення.

 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.


 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 • Міжнародне право.

 • Філософія права.

Науковий керівник:

Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________Тема виступу (доповіді):

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Планую (потрібне виділити +):

- виступити з доповіддю;

- друк матеріалів (тез доповідей);

- взяти участь як слухач